Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zofia Domaradzka-Grochowalska

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zofia Domaradzka-Grochowalska"— Zapis prezentacji:

1 Zofia Domaradzka-Grochowalska
Indywidualizacja procesu nauczania dzieci w klasach I–III szkół podstawowych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii Zofia Domaradzka-Grochowalska Trener Akademii YDP Łódź, 10 marca 2011 r.

2 Plan prezentacji Informacje ogólne o projekcie systemowym – Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I–III szkół podstawowych Nowoczesne technologie w świetle Nowej Podstawy Programowej Kształcenia Ogólnego Standardy projektu rządowego Rozwiązania YDP wspierające proces Indywidualizacji 1 2 3 4

3 Informacje ogólne o projekcie systemowym
Projekt „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I–III szkół podstawowych” wynika z realizacji nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego – Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. Działania prowadzone w ramach projektu są spójne i uzupełniają się z działaniami realizowanymi przez MEN.

4 Informacje ogólne o projekcie systemowym
Wprowadzenie omawianego projektu do SzOP (Szczegółowy Opis Priorytetów) POKL wynika z konieczności włączenia wszystkich szkół podstawowych w realizację nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego, której charakter wymaga wdrożenia kompleksowego programu wspomagającego szkołę w procesie edukacji, uwzględniającego indywidualną pracę z dzieckiem w celu wspierania jego osobistego rozwoju.

5 Założenia ogólne projektu „Indywidualizacja…”
Beneficjent systemowy Organy prowadzące szkoły podstawowe publiczne i niepubliczne Realizator projektu Szkoły podstawowe, o ile stanowią wyodrębnione jednostki organizacyjne beneficjanta systemowego Grupa docelowa Uczestnicy projektu Szkoły „małe” liczące w klasach I–III nie więcej niż 69 uczniów. Szkoły „duże” liczące w klasach I–III 70 i więcej uczniów. Uczennice i uczniowie klas I–III szkół podstawowych publicznych i niepublicznych

6 Nowoczesne technologie w świetle Nowej Podstawy Programowej Kształcenia Ogólnego
1 Zgodność z zaleceniami Nowej Podstawy Programowej – przygotowanie dziecka do życia we współczesnym, cyfrowym świecie „Cyfrowi tubylcy” vs. „cyfrowi imigranci” Praca z narzędziem bliskim zainteresowaniom dzieci – naturalna motywacja Praca z programami multimedialnymi upoważniającymi do planowania i realizowania indywidualnej ścieżki pracy z każdym uczniem 2 3 4

7 Doposażenie bazy dydaktycznej w ramach projektu
Doposażenie bazy dydaktycznej, przez co rozumiemy wszystkie elementy wyposażenia szkoły, które są wykorzystywane w procesie kształcenia uczniów może spełniać przesłanki cross-financingu określone w Zasadach finansowania PO KL. Przykład: Szkoła może w ramach projektu kupić: sprzęt ICT, np. komputery, tablice multimedialne, rzutniki wyposażenie sali lekcyjnej Maksymalnie do wysokości 10% budżetu projektu.

8 1 2 Dodatkowe informacje związane z projektem
Czy oprogramowanie można zakupić w ramach kosztów ogółem? Tak, wydatek na zakup oprogramowania (jako wartość niematerialna i prawna niebędąca środkiem trwałym), bez względu na jego wartość, nie stanowi wydatku w ramach cross-financingu. Czy uczniowie klas I–III szkół podstawowych mogą być jednocześnie uczestnikami różnych programów finansowanych z funduszy unijnych? Tak, uczniowie mogą być jednocześnie uczestnikami programów rozwojowych szkół oraz programów indywidualizacji procesu nauczania i wychowania, przy zachowaniu zasady braku możliwości podwójnego finansowania tych samych wydatków. 2

9 Program rządowy Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I–III szkół podstawowych na lata 2010–2013

10 Standardy projektu rządowego
I Sformowanie w szkole zespołu nauczycieli odpowiedzialnych za opracowanie, wdrożenie i realizację działań na rzecz indywidualizacji nauczania i wychowania uczniów klas I–III. Realizacja przez nauczycieli prowadzących obowiązkowe zajęcia edukacyjne opracowanych programów nauczania, które uwzględniają działania na rzecz indywidualizacji pracy z uczniem. Doskonalenie umiejętności zawodowych przez nauczycieli m. in. poprzez samokształcenie. Doposażenie bazy dydaktycznej szkoły – zakup pomocy dydaktycznych. Oferta dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, wspierających indywidualizację procesu dydaktycznego. II III Rozwiązania YDP IV V

11 Rozwiązania YDP wspierające proces Indywidualizacji

12 Standard III Doskonalenie umiejętności zawodowych przez nauczycieli m
Standard III Doskonalenie umiejętności zawodowych przez nauczycieli m. in. poprzez samokształcenie Young Digital Planet w ramach Akademii YDP rozwija kompetencje nauczycieli poprzez: szkolenia tradycyjne i blended-learningowe projekty edukacyjne konferencje tematyczne doradztwo dla nauczycieli, specjalistów, rodziców

13 Standard IV Doposażenie bazy dydaktycznej szkoły – zakup pomocy dydaktycznych

14 Standard V Oferta dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, wspierających indywidualizację procesu dydaktycznego, opracowana przez zespół nauczycieli dla uczniów 1 wykazujących specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu, w tym także dla zagrożonych ryzykiem dysleksji przejawiających trudności w zdobywaniu umiejętności matematycznych z zaburzeniami rozwoju mowy (zajęcia logopedyczne) niepełnosprawnych (specjalistyczne zajęcia terapeutyczne) uzdolnionych (zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodnicznych) 2 3 4 5

15 Standard V, pkt 1 Oprogramowanie na zajęcia dodatkowe dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji eduSensus Dysleksja: Przewodnicząca Zespołu Autorów – prof. zw. dr hab. Marta Bogdanowicz seria programów multimedialnych przeznaczonych do: przeprowadzenia kompletnej diagnozy i terapii prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych przeznaczona dla nauczycieli i terapeutów prowadzących zajęcia dydaktyczno-terapeutyczne zgodna z założeniami efektywnej terapii

16 Standard V, pkt 1 Pytanie 1: Dlaczego warto realizować zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji? Częstość występowania dysleksji (szeroko pojętej) ocenia się na 10–15% (choć trudności w czytaniu uwarunkowane różnymi przyczynami aż 30–40% [Bogdanowicz 1976]) Pytanie 2: Dlaczego warto wykorzystywać oprogramowanie eduSensus Dysleksja w procesie diagnostyczno–terapeutycznym podczas ww. zajęć? Praca z programami posiadającymi status wyrobów medycznych o uznanej skuteczności działania

17 Standard V, pkt 2 Oprogramowanie na zajęcia dodatkowe dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych eduSensus Matematyka – terapia pedagogiczna Seria programów kształtujących umiejętności matematyczne oraz wspomagających diagnozę i terapię zaburzeń w tym zakresie eduROM Gry edukacyjne Matematyka Multimedialne oprogramowanie edukacyjne rozwijające umiejętności matematyczne film

18 Standard V, pkt 2 eduSensus Matematyka – terapia pedagogiczna:
seria do diagnozy i terapii zaburzeń w zakresie umiejętności matematycznych uzupełnia zajęcia programowe w szkole podstawowej wykorzystywana również podczas zajęć rewalidacyjnych oraz korekcyjno-kompensacyjnych indywidualny dobór materiału dla każdego ucznia bogaty pakiet materiałów dodatkowych

19 Standard V, pkt 2 Pytanie 1: Dlaczego warto realizować zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych? Z badań wynika, że co czwarte dziecko uczęszczające do klasy drugiej ma nadmierne trudności w nauce matematyki W klasie trzeciej i czwartej jest znacznie gorzej: co trzeci uczeń nie radzi sobie na lekcjach matematyki Dyskalkulia występuje u ok. 6% populacji. Niektórzy wliczają w te dane również osoby niezdiagnozowane pod tym kątem Gruszczyk- Kolczyńska Edyta – „O nadmiernych i specyficznych trudnościach u dzieci w uczeniu się matematyki. Przyczynek do trafnej diagnozy i mądrych działań naprawczych”, w: Biuletyn Informacyjny Warszawskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Dysleksji, pod red. I. Czajkowskiej i W. Brejnaka, Nr 17/2001, str. 15.

20 Standard V, pkt 3 Oprogramowanie na zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy
eduSensus Logopedia Multimedialne oprogramowanie do diagnozy i terapii logopedycznej Szereg szumiący – poszerzony Szereg ciszący – poszerzony Szereg syczący – poszerzony

21 Standard V, pkt 3 eduSensus Logopedia: seria obejmuje 18 programów
terapia najczęściej występujących zaburzeń mowy „czystość fonetyczna” – unikalna cecha na rynku pomocy logopedycznych kompleksowość terapii, bogactwo materiałów dodatkowych Aplikacja logopedy – narzędzie gromadzące i monitorujące wyniki pracy z dzieckiem 100% polskich poradni psychologiczno-pedagogicznych pracuje z programem eduSensus Logopedia

22 Standard V, pkt 3 Pytanie 1: Dlaczego warto realizować zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy? Na świecie: Szacuje się, że 14–15% dzieci ma problemy artykulacyjne (Source: Meeting February Diagnosis, Treatment and Management of Speech Defects in ChildhoodInternational Journal of Language & Communication Disorders 2004, Vol. 39, No. 3, Pages 303–324) W Polsce: 40% dzieci ma wadę wymowy (średnia ze wszystkich badań) 53% ma wadę wymowy (ogółem) 70% ma wadę wymowy (dot. dzieci ze środowisk „o niższych standardach” ) (Badania przesiewowe 5 i 6-latków; A.Walencik-Topiłko 2000–2003)

23 Standard V, pkt 4 Oprogramowanie specjalistyczne na zajęcia terapeutyczne (np. muzykoterapia) dla dzieci niepełnosprawnych eduSensus Logopedia – „Logorytmika” Zestaw ćwiczeń kształtujących umiejętności językowo-słuchowo-ruchowe dziecka

24 Standard V, pkt 4 eduSensus Logopedia – „Logorytmika”:
program autorstwa dr Anny Walencik-Topiłko oprogramowanie wykorzystujące muzykę w profilaktyce i terapii logopedycznej ponad 100 ćwiczeń kształtujących umiejętności językowo-słuchowo-ruchowe dziecka możliwość pracy indywidualnej i grupowej

25 Standard V, pkt 4 Pytanie 1: Dlaczego warto realizować zajęcia terapeutyczne (np. muzykoterapię) dla dzieci niepełnosprawnych z wykorzystaniem innowacyjnych programów edukacyjnych? Programy eduSensus realizują założenia efektywnej terapii poprzez: wczesną interwencję i diagnostykę indywidualizację procesu terapeutycznego wykorzystanie potencjału, umiejętności i zainteresowań dziecka oddziaływania kompleksowe systematyczność stopniowanie trudności współpracę z najbliższym otoczeniem

26 Standard V, pkt 4 Pytanie 1: Dlaczego warto realizować zajęcia terapeutyczne (np. muzykoterapię) dla dzieci niepełnosprawnych z wykorzystaniem innowacyjnych programów edukacyjnych? Dzieci zdobywają umiejętności w zakresie podstaw obsługi komputera. Wydłuża się u nich czas koncentracji uwagi na zadaniu. Ćwiczenia rewalidacyjne stają się mniej żmudne i uciążliwe. Zmniejszają się trudności w początkowej nauce czytania. Dzieci odzyskują poczucie własnej wartości i wiarę we własne siły. Dzieci mogą w sposób bardzo atrakcyjny, zabawowy i bezstresowy uczyć się czytać, pisać i liczyć. Czas trwania ćwiczeń wydaje się dziecku krótszy. Dzieci są pozytywnie motywowane do pracy na lekcjach. Dzieci często odnoszą sukces i są nagradzane. Wnioski będące efektem trzyletniego projektu realizowanego przez oligofrenopedagog M. Siedlecką. Projekt dotyczył wykorzystania programów komputerowych w pracy z dziećmi upośledzonymi umysłowo (Szkoła Specjalna, 1998, s.192)

27 Standard V, pkt 5 Oprogramowanie na zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych eduSensus Uczeń zdolny Program do prowadzenia zajęć dodatkowych z uczniami metodą projektu edukacyjnego stymulowanie ciekawości poznawczej rozwijanie kompetencji abstrahowania wnioskowanie i dedukowanie rozwijanie myślenia strategicznego „Rok szkolny 2010/2011 – rokiem odkrywania talentów” Katarzyna Hall, Ministerstwo Edukacji Narodowej

28 Standard V, pkt 5 Oprogramowanie na zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych eduSensus Matematyka – terapia pedagogiczna Seria programów kształtujących umiejętności matematyczne oraz wspomagających diagnozę i terapię zaburzeń w tym zakresie eduROM Gry edukacyjne Matematyka Multimedialne oprogramowanie edukacyjne rozwijające umiejętności matematyczne

29 Standard V, pkt 5 Oprogramowanie na zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych EuroPlus+ Angielski dla dzieci „Nicole and Tommy” EuroPlus+ Angielski dla dzieci „Nicole und Thomas” EuroPlus+ Angielski dla dzieci „Wow!” eduROM Gra edukacyjna „Czytam i Piszę”

30 Standard V, pkt 5 Pytanie 1: Dlaczego warto realizować zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych? Uważa się, że dzieci zdolne i wybitnie zdolne to ok. 7% populacji Iloraz inteligencji a częstotliwość przypadków 130 – 3 na – 1 na – 1 na – 1 na – 1 na – 1 na

31 Istotne funkcjonalności programów YDP korespondujące z założeniami projektu „Indywidualizacja procesu nauczania…” 1 Aplikacje terapeuty/logopedy/nauczyciela – profilowanie indywidualnych wyników uczniów/pacjentów (indywidualne ścieżki terapii, nauki) Kreator zajęć – przygotowywanie autorskich jednostek terapeutycznych/dydaktycznych Możliwość prowadzenia zajęć w formie pracy grupowej i indywidualnej Stopniowanie trudności ćwiczeń 2 3 4

32 1 2 3 Dlaczego warto zaufać rozwiązaniom YDP?
Naszą pasją jest… nowoczesna edukacja i innowacyjność. 20 letnie doświadczenie Young Digital Planet w łączeniu rozwiązań edukacyjnych z nowoczesnymi technologiami informacyjnymi. Nasze pasje są… doceniane! 2 3 Wychodząc naprzeciw aktualnym potrzebom środowiska edukacji, w ramach Akademii YDP powstała bogata oferta szkoleń.

33 Dlaczego warto zaufać rozwiązaniom YDP?
Do współpracy przy tworzeniu produktów YDP od wielu lat zapraszamy najwybitniejsze autorytety naukowe, które pomagają doskonalić nasze programy i reprezentują nas na ważnych konferencjach tematycznych. Merytorycznie i koncepcyjnie wspierają nas wybitne postaci związane z ważnymi organizacjami zrzeszającymi specjalistów (PTD, PTL, PZL), m.in.: prof. zw. dr hab. Marta Bogdanowicz – wieloletnia wiceprzewodnicząca Europejskiego Towarzystwa  Dysleksji dr Anna Walencik-Topiłko – adiunkt w Katedrze Logopedii UG mgr Renata Czabaj – przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Dysleksji mgr Małgorzata Rożyńska – nauczyciel specjalista terapii pedagogicznej

34 Dlaczego warto zaufać rozwiązaniom YDP?
Badania L. G. Adamsa dotyczące wykorzystania multimediów w nauczaniu wskazują, że: skuteczność nauczania jest o 56% wyższa zrozumienie tematu jest o 50–60% wyższe nieporozumienia przy przekazywaniu wiedzy są rzadsze o 20–40% oszczędność czasu jest rzędu 38–70% tempo uczenia się jest szybsze o 60% zakres wiedzy przyswojonej jest o 25–50% większy Adams G., Why Interactive? In Multimedia & Wideodisc. Minitor 1993.

35 Wiodące marki firmy portal nauczyciel.pl – największa baza multimedialnych zasobów edukacyjnych seria eduSensus – oprogramowanie wspierające rozwój, diagnostykę i terapię dzieci seria eduROM – interaktywne gry edukacyjne, multimedialne podręczniki i lekcje seria EuroPlus+ – pierwsza w Polsce seria programów interaktywnych do nauki języków We also value ourselves being a supplier of modern, educational solutions for a number of Ministries of Education

36 Dziękuję za uwagę. Zofia Domaradzka-Grochowalska
Kontakt: tel


Pobierz ppt "Zofia Domaradzka-Grochowalska"

Podobne prezentacje


Reklamy Google