Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zofia Domaradzka-Grochowalska Trener Akademii YDP Indywidualizacja procesu nauczania dzieci w klasach I–III szkół podstawowych z wykorzystaniem nowoczesnych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zofia Domaradzka-Grochowalska Trener Akademii YDP Indywidualizacja procesu nauczania dzieci w klasach I–III szkół podstawowych z wykorzystaniem nowoczesnych."— Zapis prezentacji:

1 Zofia Domaradzka-Grochowalska Trener Akademii YDP Indywidualizacja procesu nauczania dzieci w klasach I–III szkół podstawowych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii Łódź, 10 marca 2011 r.

2 Plan prezentacji Informacje ogólne o projekcie systemowym – Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I–III szkół podstawowych Nowoczesne technologie w świetle Nowej Podstawy Programowej Kształcenia Ogólnego Standardy projektu rządowego Rozwiązania YDP wspierające proces Indywidualizacji 1234

3 Informacje ogólne o projekcie systemowym Projekt Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I–III szkół podstawowych wynika z realizacji nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego – Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. Działania prowadzone w ramach projektu są spójne i uzupełniają się z działaniami realizowanymi przez MEN.

4 Informacje ogólne o projekcie systemowym Wprowadzenie omawianego projektu do SzOP (Szczegółowy Opis Priorytetów) POKL wynika z konieczności włączenia wszystkich szkół podstawowych w realizację nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego, której charakter wymaga wdrożenia kompleksowego programu wspomagającego szkołę w procesie edukacji, uwzględniającego indywidualną pracę z dzieckiem w celu wspierania jego osobistego rozwoju.

5 Szkoły małe liczące w klasach I–III nie więcej niż 69 uczniów. Szkoły duże liczące w klasach I–III 70 i więcej uczniów. Założenia ogólne projektu Indywidualizacja… Uczennice i uczniowie klas I–III szkół podstawowych publicznych i niepublicznych Organy prowadzące szkoły podstawowe publiczne i niepubliczne Beneficjent systemowy Szkoły podstawowe, o ile stanowią wyodrębnione jednostki organizacyjne beneficjanta systemowego Realizator projektu Grupa docelowa Uczestnicy projektu

6 Zgodność z zaleceniami Nowej Podstawy Programowej – przygotowanie dziecka do życia we współczesnym, cyfrowym świecie Cyfrowi tubylcy vs. cyfrowi imigranci Praca z narzędziem bliskim zainteresowaniom dzieci – naturalna motywacja Praca z programami multimedialnymi upoważniającymi do planowania i realizowania indywidualnej ścieżki pracy z każdym uczniem Nowoczesne technologie w świetle Nowej Podstawy Programowej Kształcenia Ogólnego 1234

7 Doposażenie bazy dydaktycznej, przez co rozumiemy wszystkie elementy wyposażenia szkoły, które są wykorzystywane w procesie kształcenia uczniów może spełniać przesłanki cross-financingu określone w Zasadach finansowania PO KL. Przykład: Szkoła może w ramach projektu kupić: –sprzęt ICT, np. komputery, tablice multimedialne, rzutniki –wyposażenie sali lekcyjnej Maksymalnie do wysokości 10% budżetu projektu. Doposażenie bazy dydaktycznej w ramach projektu

8 Dodatkowe informacje związane z projektem 12 Czy oprogramowanie można zakupić w ramach kosztów ogółem? Tak, wydatek na zakup oprogramowania (jako wartość niematerialna i prawna niebędąca środkiem trwałym), bez względu na jego wartość, nie stanowi wydatku w ramach cross-financingu. Czy uczniowie klas I–III szkół podstawowych mogą być jednocześnie uczestnikami różnych programów finansowanych z funduszy unijnych? Tak, uczniowie mogą być jednocześnie uczestnikami programów rozwojowych szkół oraz programów indywidualizacji procesu nauczania i wychowania, przy zachowaniu zasady braku możliwości podwójnego finansowania tych samych wydatków.

9 Program rządowy Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I–III szkół podstawowych na lata 2010–2013

10 I Sformowanie w szkole zespołu nauczycieli odpowiedzialnych za opracowanie, wdrożenie i realizację działań na rzecz indywidualizacji nauczania i wychowania uczniów klas I–III. Realizacja przez nauczycieli prowadzących obowiązkowe zajęcia edukacyjne opracowanych programów nauczania, które uwzględniają działania na rzecz indywidualizacji pracy z uczniem. Doskonalenie umiejętności zawodowych przez nauczycieli m. in. poprzez samokształcenie. Doposażenie bazy dydaktycznej szkoły – zakup pomocy dydaktycznych. Oferta dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, wspierających indywidualizację procesu dydaktycznego. Standardy projektu rządowego IIIIIIVV Rozwiązania YDP

11 Rozwiązania YDP wspierające proces Indywidualizacji

12 Young Digital Planet w ramach Akademii YDP rozwija kompetencje nauczycieli poprzez: Standard III Doskonalenie umiejętności zawodowych przez nauczycieli m. in. poprzez samokształcenie szkolenia tradycyjne i blended-learningowe projekty edukacyjne konferencje tematyczne doradztwo dla nauczycieli, specjalistów, rodziców

13 Standard IV Doposażenie bazy dydaktycznej szkoły – zakup pomocy dydaktycznych www.ydp.com.pl

14 wykazujących specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu, w tym także dla zagrożonych ryzykiem dysleksji przejawiających trudności w zdobywaniu umiejętności matematycznych z zaburzeniami rozwoju mowy (zajęcia logopedyczne) niepełnosprawnych (specjalistyczne zajęcia terapeutyczne) uzdolnionych (zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodnicznych) Standard V Oferta dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, wspierających indywidualizację procesu dydaktycznego, opracowana przez zespół nauczycieli dla uczniów 12345

15 eduSensus Dysleksja: Przewodnicząca Zespołu Autorów – prof. zw. dr hab. Marta Bogdanowicz seria programów multimedialnych przeznaczonych do: – przeprowadzenia kompletnej diagnozy i terapii – prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych przeznaczona dla nauczycieli i terapeutów prowadzących zajęcia dydaktyczno-terapeutyczne zgodna z założeniami efektywnej terapii Standard V, pkt 1 Oprogramowanie na zajęcia dodatkowe dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji

16 Częstość występowania dysleksji (szeroko pojętej) ocenia się na 10–15% (choć trudności w czytaniu uwarunkowane różnymi przyczynami aż 30–40% [Bogdanowicz 1976]) Standard V, pkt 1 Pytanie 1: Dlaczego warto realizować zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji? Pytanie 2: Dlaczego warto wykorzystywać oprogramowanie eduSensus Dysleksja w procesie diagnostyczno–terapeutycznym podczas ww. zajęć? Praca z programami posiadającymi status wyrobów medycznych o uznanej skuteczności działania

17 Standard V, pkt 2 Oprogramowanie na zajęcia dodatkowe dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych eduSensus Matematyka – terapia pedagogiczna Seria programów kształtujących umiejętności matematyczne oraz wspomagających diagnozę i terapię zaburzeń w tym zakresie eduROM Gry edukacyjne Matematyka Multimedialne oprogramowanie edukacyjne rozwijające umiejętności matematyczne film

18 eduSensus Matematyka – terapia pedagogiczna: seria do diagnozy i terapii zaburzeń w zakresie umiejętności matematycznych uzupełnia zajęcia programowe w szkole podstawowej wykorzystywana również podczas zajęć rewalidacyjnych oraz korekcyjno-kompensacyjnych indywidualny dobór materiału dla każdego ucznia bogaty pakiet materiałów dodatkowych Standard V, pkt 2

19 Z badań wynika, że co czwarte dziecko uczęszczające do klasy drugiej ma nadmierne trudności w nauce matematyki W klasie trzeciej i czwartej jest znacznie gorzej: co trzeci uczeń nie radzi sobie na lekcjach matematyki Dyskalkulia występuje u ok. 6% populacji. Niektórzy wliczają w te dane również osoby niezdiagnozowane pod tym kątem Gruszczyk- Kolczyńska Edyta – O nadmiernych i specyficznych trudnościach u dzieci w uczeniu się matematyki. Przyczynek do trafnej diagnozy i mądrych działań naprawczych, w: Biuletyn Informacyjny Warszawskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Dysleksji, pod red. I. Czajkowskiej i W. Brejnaka, Nr 17/2001, str. 15. Standard V, pkt 2 Pytanie 1: Dlaczego warto realizować zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych?

20 Standard V, pkt 3 Oprogramowanie na zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy Szereg szumiący – poszerzony Szereg ciszący – poszerzony Szereg syczący – poszerzony eduSensus Logopedia Multimedialne oprogramowanie do diagnozy i terapii logopedycznej

21 eduSensus Logopedia: seria obejmuje 18 programów terapia najczęściej występujących zaburzeń mowy czystość fonetyczna – unikalna cecha na rynku pomocy logopedycznych kompleksowość terapii, bogactwo materiałów dodatkowych Aplikacja logopedy – narzędzie gromadzące i monitorujące wyniki pracy z dzieckiem 100% polskich poradni psychologiczno-pedagogicznych pracuje z programem eduSensus Logopedia Standard V, pkt 3

22 Na świecie: Szacuje się, że 14–15% dzieci ma problemy artykulacyjne (Source: Meeting February 5 1971Diagnosis, Treatment and Management of Speech Defects in ChildhoodInternational Journal of Language & Communication Disorders 2004, Vol. 39, No. 3, Pages 303–324) W Polsce: 40% dzieci ma wadę wymowy (średnia ze wszystkich badań) 53% ma wadę wymowy (ogółem) 70% ma wadę wymowy (dot. dzieci ze środowisk o niższych standardach ) (Badania przesiewowe 5 i 6-latków; A.Walencik-Topiłko 2000–2003) Standard V, pkt 3 Pytanie 1: Dlaczego warto realizować zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy?

23 Standard V, pkt 4 Oprogramowanie specjalistyczne na zajęcia terapeutyczne (np. muzykoterapia) dla dzieci niepełnosprawnych eduSensus Logopedia – Logorytmika Zestaw ćwiczeń kształtujących umiejętności językowo-słuchowo-ruchowe dziecka

24 eduSensus Logopedia – Logorytmika: program autorstwa dr Anny Walencik-Topiłko oprogramowanie wykorzystujące muzykę w profilaktyce i terapii logopedycznej ponad 100 ćwiczeń kształtujących umiejętności językowo-słuchowo-ruchowe dziecka możliwość pracy indywidualnej i grupowej Standard V, pkt 4

25 Programy eduSensus realizują założenia efektywnej terapii poprzez: wczesną interwencję i diagnostykę indywidualizację procesu terapeutycznego wykorzystanie potencjału, umiejętności i zainteresowań dziecka oddziaływania kompleksowe systematyczność stopniowanie trudności współpracę z najbliższym otoczeniem Standard V, pkt 4 Pytanie 1: Dlaczego warto realizować zajęcia terapeutyczne (np. muzykoterapię) dla dzieci niepełnosprawnych z wykorzystaniem innowacyjnych programów edukacyjnych?

26 Standard V, pkt 4 Pytanie 1: Dlaczego warto realizować zajęcia terapeutyczne (np. muzykoterapię) dla dzieci niepełnosprawnych z wykorzystaniem innowacyjnych programów edukacyjnych? Dzieci zdobywają umiejętności w zakresie podstaw obsługi komputera. Wydłuża się u nich czas koncentracji uwagi na zadaniu. Ćwiczenia rewalidacyjne stają się mniej żmudne i uciążliwe. Zmniejszają się trudności w początkowej nauce czytania. Dzieci odzyskują poczucie własnej wartości i wiarę we własne siły. Dzieci mogą w sposób bardzo atrakcyjny, zabawowy i bezstresowy uczyć się czytać, pisać i liczyć. Czas trwania ćwiczeń wydaje się dziecku krótszy. Dzieci są pozytywnie motywowane do pracy na lekcjach. Dzieci często odnoszą sukces i są nagradzane. Wnioski będące efektem trzyletniego projektu realizowanego przez oligofrenopedagog M. Siedlecką. Projekt dotyczył wykorzystania programów komputerowych w pracy z dziećmi upośledzonymi umysłowo (Szkoła Specjalna, 1998, s.192)

27 eduSensus Uczeń zdolny Program do prowadzenia zajęć dodatkowych z uczniami metodą projektu edukacyjnego – stymulowanie ciekawości poznawczej – rozwijanie kompetencji abstrahowania – wnioskowanie i dedukowanie – rozwijanie myślenia strategicznego Rok szkolny 2010/2011 – rokiem odkrywania talentów Katarzyna Hall, Ministerstwo Edukacji Narodowej Standard V, pkt 5 Oprogramowanie na zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych

28 eduSensus Matematyka – terapia pedagogiczna Seria programów kształtujących umiejętności matematyczne oraz wspomagających diagnozę i terapię zaburzeń w tym zakresie eduROM Gry edukacyjne Matematyka Multimedialne oprogramowanie edukacyjne rozwijające umiejętności matematyczne Standard V, pkt 5 Oprogramowanie na zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych

29 EuroPlus+ Angielski dla dzieci Nicole and Tommy EuroPlus+ Angielski dla dzieci Nicole und Thomas EuroPlus+ Angielski dla dzieci Wow! eduROM Gra edukacyjna Czytam i Piszę Standard V, pkt 5 Oprogramowanie na zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych

30 Uważa się, że dzieci zdolne i wybitnie zdolne to ok. 7% populacji Iloraz inteligencji a częstotliwość przypadków 130 – 3 na 100 137 – 1 na 100 150 – 1 na 1000 160 – 1 na 10.000 168 – 1 na 10.000 170 – 1 na 1000.000 Standard V, pkt 5 Pytanie 1: Dlaczego warto realizować zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych?

31 Aplikacje terapeuty/logopedy/nauczyciela – profilowanie indywidualnych wyników uczniów/pacjentów (indywidualne ścieżki terapii, nauki) Kreator zajęć – przygotowywanie autorskich jednostek terapeutycznych/dydaktycznych Możliwość prowadzenia zajęć w formie pracy grupowej i indywidualnej Stopniowanie trudności ćwiczeń Istotne funkcjonalności programów YDP korespondujące z założeniami projektu Indywidualizacja procesu nauczania… 1234

32 Naszą pasją jest… nowoczesna edukacja i innowacyjność. 20 letnie doświadczenie Young Digital Planet w łączeniu rozwiązań edukacyjnych z nowoczesnymi technologiami informacyjnymi. Nasze pasje są… doceniane! Dlaczego warto zaufać rozwiązaniom YDP? 123 Wychodząc naprzeciw aktualnym potrzebom środowiska edukacji, w ramach Akademii YDP powstała bogata oferta szkoleń.

33 Do współpracy przy tworzeniu produktów YDP od wielu lat zapraszamy najwybitniejsze autorytety naukowe, które pomagają doskonalić nasze programy i reprezentują nas na ważnych konferencjach tematycznych. Merytorycznie i koncepcyjnie wspierają nas wybitne postaci związane z ważnymi organizacjami zrzeszającymi specjalistów (PTD, PTL, PZL), m.in.: prof. zw. dr hab. Marta Bogdanowicz – wieloletnia wiceprzewodnicząca Europejskiego Towarzystwa Dysleksji dr Anna Walencik-Topiłko – adiunkt w Katedrze Logopedii UG mgr Renata Czabaj – przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Dysleksji mgr Małgorzata Rożyńska – nauczyciel specjalista terapii pedagogicznej Dlaczego warto zaufać rozwiązaniom YDP?

34 Badania L. G. Adamsa dotyczące wykorzystania multimediów w nauczaniu wskazują, że: skuteczność nauczania jest o 56% wyższa zrozumienie tematu jest o 50–60% wyższe nieporozumienia przy przekazywaniu wiedzy są rzadsze o 20–40% oszczędność czasu jest rzędu 38–70% tempo uczenia się jest szybsze o 60% zakres wiedzy przyswojonej jest o 25–50% większy Adams G., Why Interactive? In Multimedia & Wideodisc. Minitor 1993.

35 portal nauczyciel.pl – największa baza multimedialnych zasobów edukacyjnych seria eduSensus – oprogramowanie wspierające rozwój, diagnostykę i terapię dzieci seria eduROM – interaktywne gry edukacyjne, multimedialne podręczniki i lekcje seria EuroPlus+ – pierwsza w Polsce seria programów interaktywnych do nauki języków Wiodące marki firmy

36 Dziękuję za uwagę. Zofia Domaradzka-Grochowalska Kontakt: tel. 600 382 313 zofia.domaradzka@ydp.com.pl


Pobierz ppt "Zofia Domaradzka-Grochowalska Trener Akademii YDP Indywidualizacja procesu nauczania dzieci w klasach I–III szkół podstawowych z wykorzystaniem nowoczesnych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google