Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1. Zastosowanie metod sieciowych w praktyce gospodarczej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1. Zastosowanie metod sieciowych w praktyce gospodarczej"— Zapis prezentacji:

1 1. Zastosowanie metod sieciowych w praktyce gospodarczej
Jeleniów k/Kudowy Akademia Ekonomiczna w Katowicach

2

3 Władysław Bukietyński, Ewa Konarzewska, Juliusz Siedlecki: Przepływy decyzyjno-informacyjne w sformalizowanych systemach organizacyjnych Władysław Radzikowski: Metody sieciowe jako narzędzie kontroli terminowości realizacji przedsięwzięć techniczno-ekonomicznych Antoni Smoluk: Metryki Hausdorffa i dyskryminacje zbioru skończonego Stanisław Piasecki, Andrzej Wilk: Analiza sieciowa struktur produkcyjnych dla potrzeb planowania Donata Kopańska, Jerzy Mika: O pewnych własnościach skoordynowanych harmonogramów w wieloprojektowym programowaniu sieciowym

4 Urszula Jupowiecka-Mieszała: Algorytm wyznaczania optymalnej realizacji przedsięwzięcia złożonego z N projektów z uwzględnieniem przydziału zasobu w jednostce czasu w każdym z projektów Edmund Ignasiak: Optymalny rozdział środków w zadaniach stochastycznego planowania sieciowego Roman Ekert, Józef Wilk: Analiza metod matematycznych w systemach rozwiązywania harmonogramów Henryk Zawadzki: Wyznaczanie antycypacji pewnego sieciowego modelu altrnatywno-stochastycznego z czynnikiem czasu

5 Badania operacyjne w ekonomice i zarządzaniu
Łagów Uniwersytet Warszawski

6

7 Władysław Radzikowski: Matematyczne techniki zarządzania – możliwości i granice zastosowań Marianna Lepiec-Zajchowska: Modele matematyczne w informatycznych systemach zarządzania Antoni Nowakowski, Wojciech Olejniczak: Systemy informatyczne zarządzania o budowie hierarchicznej Witold Bielecki: Doskonalenie symulacyjnych modeli decyzyjnych Tadeusz Trzaskalik, Józef Wilk: Optymalizacja planowania w obiekcie wytwórczym metodą programowania dynamicznego Paweł Radzikowski: Optymalizacja wielocelowa w planowaniu Donata Kopańska: Dwuetapowe ujęcia predykcji dyskryminacyjnej w sterowaniu procesami gospodarczymi

8 Jerzy Żyżyński: Lokalizacja inwestycji w warunkach ciągłego zbioru odbiorców Helena Spyra: Metoda płaszczyzn odcinających z dwoma warunkami przecięcia w zadaniu rozszerzonej optymalizacji kwadratowej Juliusz Siedlecki: Warunkowe maksimum funkcji wypukłej jako narzędzie optymalizacji decyzji Lech Warężak: O pewnym zastosowaniu modelu całkowitoliczbowego w procesach decyzyjnych Mieczysław Rymarczyk: Zmiany parametrów zadania programowania liniowego dla zwiększenia korzyści gospodarowania Ryszard Antoniewicz: Kierunek przepływu uszczerbku w układach ekonomicznych

9 3. Badania operacyjne w ekonomice i zarządzaniu
Wrocław Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu

10 ?

11 Walenty Ostasiewicz: Uwagi o najlepszym podziale zasobów Helena Spyra: Uwagi o pewnej modyfikacji dualnej metody płaszczyzn odcinających Witold T. Bielecki: Zastosowanie teorii możliwości do rozwiązania problemów decyzyjnych słabo ustrukturalizowanych Mieczysław Rymarczyk: Uwagi dotyczące algorytmu „dwóch faz” Donata Kopańska: Sekwencyjna prognoza dyskryminacyjna dla celów niezależnych Marian Górski: Wybrane metody konstrukcji funkcji kryterium optymalizacyjnych modeli wzrostu gospodarki narodowej

12 Józef Magiera: Grafowa reprezentacja rozbić zewnętrznych prostokąta na prostokąty Urszula Jupowiecka-Mieszała: Funkcje cen dualnych w zagadnieniach programowania dyskretnego Anna Bielecka: Problemy kolejności w systemach organizacji produkcji Jerzy Mika: O wyznaczaniu optymalnych pseudorozwiązań zadania programowania liniowego metodą macierzy pseudoodwrotnych z procedurą elementarnego wyznaczania macierzy pseudoodwrotnych Stanisław Krawczyk: Algorytm wyznaczania wypukłej otoczki Jerzy Żyżyński: Metody matematyczne w zagadnieniach lokalizacyjnych Andrzej Baniak: O stabilności w optymalizacji wektorowej

13 4. Badania operacyjne w praktyce gospodarczej
Maków Podhalański Akademia Ekonomiczna w Katowicach

14

15 Ryszard Antoniewicz, Walenty Ostasiewicz: Koncepcja rozmytego rachunku prawdopodobieństwa Urszula Jupowiecka-Mieszała: Wykorzystanie relaksacji Lagrange’a do badania problemów programowania dyskretnego Ewa Konarzewska-Gubała, Mieczysław Rymarczyk: O modelowaniu symulacyjnym komputerowego systemu operatywnego zarządzania procesami przewozowymi Ewa Krzywiecka: O sąsiedztwie wierzchołków w zadaniu komiwojażera Jan Majchrzyk: Teoriogrowa koncepcja koordynacji w dwupoziomowym hierarchicznym systemie

16 Jerzy Mika: O wyznaczaniu optymalnych strategii dwuosobowych gier macierzowych o sumie zero metodą macierzy pseudoodwrotnych Helena Spyra: Skończona metoda dualna w zadaniu rozszerzonej optymalizacji kwadratowej Tadeusz Trzaskalik: Sformułowanie zadania planowania wielookresowego w obiekcie wytwórczym Jerzy Żyżyński: Metoda Monte Carlo lokalizacji obiektów przy ciągłym zbiorze odbiorców

17 5. Badania operacyjne w ekonomice i zarządzaniu
Bolesławów Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu

18

19 Ludwik Adamczyk, Mieczysław Rymarczyk: Trwałe programy produkcji Andrzej Baniak: O stabilności zadań optymalizacji i problemów decyzyjnych Piotr Chrzan: O pewnym algorytmie rozwiązania zadania optymalizacji niejednorodnego okresowego łańcucha Markowa Stanisław Heilpern: Niezawodność systemów Urszula Jupowiecka-Mieszała: Wyznaczanie losowych aproksymacji funkcji zaburzeń całkowitoliczbowego problemu liniowego Waldemar Kołodziejczyk: Zbieżność potęg macierzy rozmytej s-przechodniej

20 Ewa Konarzewska-Gubała: Zastosowanie modelu programowania celowego do określenia progu rentowności produkcji wieloasortymentowej Ewa Krzywiecka: Związek między sąsiedztwem wierzchołków wielościanu ograniczeń zadania przydziału i zadania komiwojażera Józef Magiera: Grafowa metoda wyznaczania pewnych rozkładów prostokąta na prostokąty Jan Majchrzak: Niektóre metody formułowania grupowego uporządkowania Grzegorz Mieszała: Algorytm wyznaczania wierzchołków wielościanu wypukłego Jerzy Mika: O skalowaniu sprzecznych zadań programowania liniowego

21 Marek Nowiński: Modyfikacja algorytmu Marquardta-Levenberga nie wykorzystująca analitycznych ani numerycznych pochodnych funkcji Barbara Puzdrowska: Własności kombinowanych generatorów liczb pseudolosowych Wanda Ronka-Chmielowiec: O pomiarze procesów losowych Helena Spyra: Zadanie programowania liniowego z jednym ograniczeniem kwadratowym Tadeusz Trzaskalik: Wykorzystanie koncepcji sekwencyjnie składanej funkcji kompromisu do poszukiwania rozwiązań optymalnie kompromisowych dla wieloetapowych deterministycznych procesów skończonych

22 6. Metody optymalizacyjne i ich zastosowanie w gospodarce narodowej
Ustroń-Jaszowiec Akademia Ekonomiczna w Katowicach

23

24 Andrzej Baniak: Uwagi o stabilności w wielokryterialnym programowaniu liniowym Piotr Chrzan: Iteracyjny algorytm wyznaczania macierzy ergodycznej i fundamentalnej skończonego łańcucha Markowa Maria Jadamus-Hacura: Przedstawienie problemu wyboru ciągu typów wyrobu w przypadku ciągłym Urszula Jupowiecka-Mieszała: Wstępna analiza danych zadania programowania całoliczbowego – Zagadnienie redukcji liczby zmiennych Stanisław Heilpern: Zastosowanie analizy wielkości przybliżonych do modeli ekonomii matematycznej

25 Ewa Konarzewska-Gubała: Zagadnienie oceny wpływu wielkości serii produkcji na jej pracochłonność Ewa Krzywiecka: Metoda badania sąsiedztwa wierzchołków wielościanu rozwiązań dopuszczalnych zdania komiwojażera Józef Magiera: Własności grafów rozkładów prostokąta na prostokąty Jan Majchrzak, Mieczysław Rymarczyk, Lech Warężak: System programów z programowania matematycznego na mikrokomputer Jerzy Mika: O zagadnieniu warunkowych uogólnionych rozwiązań w programowaniu liniowym Jerzy Mońka, Mieczysław Rymarczyk: Funkcja celu w modelu planowania produkcji przedsiębiorstwa funkcjonującego w warunkach roku 1986

26 Marek Nowiński: Modyfikacja bezwarunkowej wersji algorytmu Marquarda-Levenberga z wykorzystaniem faktoryzacji Cholesky’ego Wanda Ronka-Chmielowiec: O zastosowaniu aproksymacji optymalnej w modelach ekonometrycznych Włodzimierz Szkutnik: O niektórych metodach analizy zadań jednoetapowych programowania stochastycznego w aspekcie ich numerycznej efektywności Tadeusz Trzaskalik: Rozwiązania sprawne w wielokryteriowym dyskretnym programowaniu dynamicznym Tadeusz Trzaskalik: Pakiety programów dydaktycznych programowania matematycznego (PROGLIN, PROGNIEL, PROGDYN)

27 7. Modele decyzyjne w warunkach niepełnej informacji
Lasocin Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu

28

29 Donata Kopańska: Ekwiwalentność pewnych zadań stochastycznego programowania liniowego i jej ekonomiczne znaczenia Stanisław Heilpern: Matematyczny model wnioskowania w warunkach niepewności Włodzimierz Szkutnik: O rozwiązaniach optymalnych pewnej klasy modeli optymalizacyjnych z losową macierzą ograniczeń Wanda Ronka-Chmielowiec: Zastosowanie funkcji losowych w pewnym zagadnieniu rynku Jan Majchrzak, Juliusz Siedlecki: Samodzielność decyzyjna przedsiębiorstwa w warunkach reformy gospodarczej

30 Ewa Konarzewska-Gubała, Lech Warężak: Podstawowe obszary decyzyjne w przedsiębiorstwie – próba syntezy Marek Nowiński, Mieczysław Rymarczyk: Koncepcja wykorzystania modułów systemowych do usprawnienia zarządzania przedsiębiorstwem Andrzej Baniak, Mieczysław Rymarczyk: O przybliżaniu rozwiązań sprawnych w wielokryteriowym programowaniu liniowym Tadeusz Trzaskalik: Modelowanie wieloetapowych wielokryterialnych procesów decyzyjnych z wykorzystaniem zbiorów punktów referencyjnych Stanisław Krawczyk: Interaktywne metody ustalania programów produkcji

31 Ewa Konarzewska-Gubała: De novo programming w programowaniu przy wielorakości celów Józef Magiera: O liczbie rozkładów prostokąta o wymiarach całkowitoliczbowych na prostokąty całkowitoliczbowe Jerzy Mika: O wynikach eksperymentów obliczeniowych z zastosowaniem algorytmu metody macierzy pseudoodwrotnych w programowaniu liniowym Ryszard Antoniewicz: O pewnym zadaniu lokalizacji

32 8. Badania operacyjne, teoria i zastosowania w gospodarce
Bielsko-Biała Akademia Ekonomiczna w Katowicach

33

34 Piotr Chrzan: Zmodyfikowany algorytm iteracji w przestrzeni polityk Donata Kopańska: Zastosowanie procedury simpleks do zadań stochastycznego programowania liniowego Ewa Krzywiecka: Kombinatoryczne problemy optymalizacji – przykłady i zastosowania Tadeusz Janaszak: Charakterystyka miar singularnych Barbara Pochwalska: Kilka uwag o identyfikacji modeli ekonometrycznych o równaniach współzależnych

35 Tomasz Szapiro: Wspomaganie procesu negocjacji: mediacja a doradztwo Włodzimierz Szkutnik: O wartości oczekiwanej rozwiązania optymalnego zagadnień liniowych programowania stochastycznego Tadeusz Trzaskalik: Rozwiązania kompromisowe w wielokryterialnym programowaniu dynamicznym Grażyna Trzpiot: Własności zbiorów optymalnych decyzji w zadaniu alokacji

36 9. W kierunku integralnych systemów wspomagania decyzji
Rokosowo k. Leszna Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu

37 ?

38 J.Piecuch: System wspomagania decyzji dla potrzeb symulacyjnego modelu przedsiębiorstwa B.Pieczyński: Model optymalnego planu produkcji wspomaganego komputerowo S.Krawczyk: Symulacja programów produkcji w zakładach przemysłu mięsnego E.Konarzewska-Gubała: Potrzeba inteligentnego wspomagania w problemach wielokryterialnej analizy i optymalnej decyzji M.Rymarczyk: System ekspert – nowa jakość w problematyce podejmowania decyzji L.Warężak:Komputerowy system wyznaczania harmonogramów produkcji

39 E. Konarzewska-Gubała, A. Nowicki, M
E.Konarzewska-Gubała, A.Nowicki, M.Rymarczyk: System informacyjno-decyzyjny przedsiębiorstwa (wybrane zagadnienia) A.Baniak: O związku pomiędzy zagadnieniami równowagi i optymalizacji S.Heilpern: Systemy z niepełną informacją D.Kopańska: Rozkład optymalnej wartości funkcji celu problemu dualnego SPL E.Ignasiak: Procedury rozkładu zasobów w warunkach tolerancji ekonomicznej W.Dubnicki: Punkty dominujące i niezdominowane zbioru przy dowolnej relacji preferencji P.Chrzan: Równoważność zadań optymalizacji jednorodnych łańcuchów Markowa

40 T.Trzaskalik: Hierarchia celów w wielokryterialnym dyskretnym programowaniu dynamicznym M.Jadamus-Hacura: Predykcja na podstawie wybranego modelu wyrównywania wykładniczego J.Magiera: Krata rozkładów prostokąta na prostokąta G.Trzpiot: O zagadnieniu wyboru optymalnych decyzji z wykorzystaniem multifunkcji W.Dubnicki: O pewnej implementacji metody potencjałów dla liniowego zadania transportowego M.Nowiński: TOLFLEX – metoda estymacji nieliniowych funkcji produkcji

41 10. Metody optymalizacyjne i ich zastosowanie w gospodarce narodowej
Ustroń-Jaszowiec Akademia Ekonomiczna w Katowicach

42

43 Andrzej Baniak: Równowaga i optymalizacja Maria Jadamus-Hacura: Zastosowanie metod optymalizacji bayesowskiej do badania zmian struktury modeli typu ARMA Stanisław Krawczyk: Liniowe modele optymalizacyjne o zmiennej strukturze Józef Magiera: Własności krat rozkładów prostokąta na prostokąty Marek Nowiński: Estymacja parametrów nieliniowych funkcji produkcji

44 Mieczysław Rymarczyk: Bazy wiedzy jako pomost nauki i praktyki Juliusz Siedlecki: Prognostyczne modele binarne Tadeusz Trzaskalik: Grafy wieloetapowe w dyskretnym programowaniu dynamicznym Grażyna Trzpiot: O mierzeniu odległości między zbiorami Lech Warężak: Komputerowy System Harmonogramowania Produkcji

45 Gdzieś koło Jeleniej Góry Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu
11 (1991) Gdzieś koło Jeleniej Góry Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu

46 ?

47 12. Badania operacyjne w zarządzaniu firmami i przedsięwzięciami
Poznań Akademia Ekonomiczna w Poznaniu

48 ?

49 Stanisław Krawczyk: Logistyka planowania produkcji w warunkach gospodarki rynkowej Edmund Ignasiak: Wielokryterialna ocena projektów inwestycyjnych Z. Kral: Metodyka oceny wariantów przedsięwzięć organizacyjnych Jerzy Marcinkowski: O pewnych problemach optymalizacji wielokryterialnej w warunkach ryzyka Donata Kopańska-Bródka: Wartość informacji w podejmowaniu decyzji optymalnych ze względu na zysk firmy

50 Włodzimierz Szkutnik: E-modele optymalizacyjne a modelowanie ekonometryczne w zarządzaniu firmą Wojciech Sikora: Sterowanie oprocentowaniem wkładów i kredytów bankowych J.Kowalewski: Symulacyjny model wyznaczania strategii banku komercyjnego Tomasz Szapiro: Podejście integracyjne: Między metoda i sztuką zarządzania Krzysztof Piasecki, Zbigniew Świtalski: Rozmyte relacje preferencji w systemach wspomagania decyzji wraz z analizą statystyczną

51 Andrzej Całczyński: Współzależne modele lokalizacyjno-rozwózkowe J
Andrzej Całczyński: Współzależne modele lokalizacyjno-rozwózkowe J.Kłopotowski: Problem maksymalizacji zysku producenta jako zagadnienie programowania geometrycznego Juliusz Siedlecki: Komputerowy system wspomagania decyzji w firmie A. Goryl, Zbigniew Jędrzejczyk: Stymulacyjny model funkcjonowania firmy „Symprofi” jako narzędzie wspomagania decyzji w przedsiębiorstwie W.Borucki: Sterowanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie – model cybernetyczny

52 Akademia Ekonomiczna w Katowicach
13. Podejmowanie decyzji w warunkach niepełnej informacji – systemy wspomagania decyzji Ustroń Akademia Ekonomiczna w Katowicach

53

54 14. Systemy wspomagania decyzji grupowych
przełęcz Tąpadła koło Sobótki Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu

55

56 15. Zastosowania badań operacyjnych
Uniwersytet Łódzki

57

58 Metody i zastosowania badań operacyjnych
Ustroń Akademia Ekonomiczna w Katowicach

59

60 17. Współczesne tendencje rozwojowe badań operacyjnych
Karpacz Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu

61

62 18. Metody i zastosowania badań operacyjnych ’99
Ustroń Uniwersytet Łódzki

63 Czekamy na publikację

64 19. Metody i zastosowania badań operacyjnych
Ustroń Akademia Ekonomiczna w Katowicach

65

66 20. Metody i zastosowania badań operacyjnych
Duszniki Zdrój Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu

67

68 21. Metody i zastosowania badań operacyjnych
Radom, Jedlni-Letnisko Politechnika Radomska 

69

70 22. Metody i zastosowania badań operacyjnych
Uniwersytet Łódzki

71 Czekamy na publikację

72 23. Metody i zastosowania badań operacyjnych ’04
Podlesice Akademia Ekonomiczna w Katowicach

73

74 24. Współczesne tendencje rozwojowe badań operacyjnych 2005
Duszniki Zdrój Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu

75 25. Metody i zastosowania badań operacyjnych
Mąchocice Uniwersytet Łódzki 


Pobierz ppt "1. Zastosowanie metod sieciowych w praktyce gospodarczej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google