Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

K T E A R M Y G.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "K T E A R M Y G."— Zapis prezentacji:

1 K T E A R M Y G

2 a) jest pierwszym głoszeniem Dobrej Nowiny, b) przedstawia Osobę i dzieło Jezusa Chrystusa, c) skierowany do serca człowieka: - by doświadczył żywego Jezusa, jako osobistego Zbawiciela, Pana i Boga, - by doświadczył nowego życia dzięki wierze i nawróceniu. CZYM JEST KERYG-MAT?

3

4 Jesteś ukochanym dzieckiem Boga!
Pamiętaj, że jesteś... Jesteś ukochanym dzieckiem Boga! - „Bo góry mogą ustąpić i pagórki się zachwiać, ale miłość moja nie odstąpi od ciebie - mówi Pan” (Iz 54, 10). - „Drogi jesteś w moich oczach, nabrałeś wartości i Ja cię miłuję” (Iz 43, 4). - „Czyż może niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu, ta, która kocha syna swego łona? A nawet, gdyby ona zapomniała, Ja nie zapomnę o tobie" (Iz 49, 15). - „Myśmy poznali i uwierzyli miłości, jaką Bóg ma ku nam. Bóg jest miłością: kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg trwa w nim" (1 J 4, 16).

5 a) każdy człowiek jest w sposób osobisty i bezwarunkowy kochany przez Boga, b) Bóg jest Bogiem miłości, c) Bóg pragnie bliskiej relacji z człowiekiem, d) Bóg pierwszy ukochał człowieka i pierwszy wychodzi z inicjatywą, MIŁOŚĆ BOŻA

6 MIŁOŚĆ BOŻA e) Bóg pragnie dla człowieka wszystkiego co najlepsze, h) Bóg oczekuje od człowieka, by pozwolił Mu się pokochać. f) miłość Boża nie stawia żadnych warunków, jest odwieczna, zawsze wierna i aktualna, niezmienna.

7 Czy doświadczasz Bożej miłości?

8

9 Dlaczego nie doświadczam miłości Bożej?
- „Wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej" (Rz 3, 23). - „Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć" (Rz 6, 23). - „Wszyscy razem zbłądzili, stali się nikczemni: nie ma takiego, co dobrze czyni, nie ma ani jednego" (Ps 14, 1-3). - „Lecz wasze winy wykopały przepaść między wami a waszym Bogiem; wasze grzechy zasłoniły Mu oblicze przed wami tak, iż was nie słucha” (Iz 59, 2). - „Jeśli mówimy, że nie mamy grzechu, to samych siebie oszukujemy i nie ma w nas prawdy" (1 J 1, 8).

10 GRZECH a) dlaczego na świecie jest tyle zła? Bo jest grzech! b) staje się przyczyną całego zła, które trapi ludzkość, c) zabiera szczęście, d) polega na braku wiary w Boga, e) jest wynikiem działania Szatana i wolnego wyboru człowieka,

11 GRZECH f) zamyka człowieka na działanie Boga, g) każdy jest grzesznikiem, h) człowiek nie jest w stanie sam poradzić sobie z grzechem, i) Bóg chce ofiarować w tej sytuacji pomoc człowiekowi, j) człowiek musi uznać się za grzesznika i wyznać swój grzech.

12 Czy widzisz swoje zniewolenie grzechem?

13

14 Czy jest z tego stanu jakieś wyjście?
Czy jest ratunek...? Czy jest z tego stanu jakieś wyjście? „Choćby wasze grzechy były jak szkarłat, jak śnieg wybieleją; choćby czerwone jak purpura, staną się jak wełna" (Iz 1, 18). - „Bóg zaś okazuje nam swoją miłość przez to, że Chrystus umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami” (Rz 5, 8). „I nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni" (Dz 4, 12). - „I was, umarłych na skutek występków i nieobrzezania waszego grzesznego ciała, razem z Chrystusem przywrócił do życia. Darował nam wszystkie występki" (Kol, 2, 13).

15 a) Bożą odpowiedzią na rzeczywistość grzechu jest Jezus Chrystus, b) Bóg posłał swojego Syna, żeby uratował człowieka i przywrócił mu dziecięctwo Boże, c) Jezus Chrystus poprzez swoje mękę, śmierć i zmartwychwstanie zbawił każdego człowieka, ZBAWIE-NIE W JEZUSIE

16 d) Jezus wyzwolił ludzkość z niewoli zła, usuwając jego korzeń, e) dzięki Jezusowi jesteśmy nowym stworzeniem, f) Jezus przynosi życie w obfitości, g) tylko Jezus jest jedynym zbawicielem świata i każdego człowieka. ZBAWIE-NIE W JEZUSIE

17 Czy Jezus pomaga ci wygrywać życie?

18

19 Czy robić...? Co mam zatem uczynić?
„Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że JEZUS JEST PANEM, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych - osiągniesz zbawienie. Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami - do zbawienia” (Rz 10, 9-10). „Oto stoję u drzwi i kołaczę: jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze Mną" (Ap 3, 20). „Pokutujcie więc i nawróćcie się, aby grzechy wasze zostały zgładzone" (Dz 3, 19). „Wiara rodzi się z tego, co się słyszy, tym zaś, co się słyszy, jest słowo Chrystusa” (Rz 10, 17).

20 a) wiara jest środkiem, przez który przychodzi do konkretnej osoby zbawienie, b) wiara jest darem Boga i jednocześnie odpowiedzią na Jego inicjatywę, c) wiara to decyzja bezwarunkowego zaufania wobec Chrystusa, która wyrażona zostaje w przyjętych postawach codziennego życia, WIARA I NAWRÓ-CENIE

21 d) nawrócenie to: - wyrzeczenie się Szatana, wszelkiego grzechu i wszelkich innych dróg zbawienia poza Jezusem, - zmiana z niewolnika w dziecko, przyjaciela Boga, - zmiana swojego życia na życie Jezusa, - zgoda na to, by Ewangelia przeniknęła myśli, plany i decyzje. WIARA I NAWRÓ-CENIE

22 Czy już uwierzyłeś w Jezusa i oddałeś Mu swoje życie?

23

24 Kto pomoże mi zmienić moje życie i żyć nowym życiem?
„Dam wam serce nowe i ducha nowego tchnę do waszego wnętrza" (Ez 36, 26). „Nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, by się znowu pogrążyć w bojaźni, ale otrzymaliście ducha przybrania za synów, w którym możemy wołać: Abba, Ojcze!” (Rz 10, 14). „… o ileż bardziej Ojciec z nieba da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą” (Łk 11, 13). „I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić" (Dz 2, 4). „Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy” (J 16, 13).

25 a) kto przyjął Jezusa jako jedynego Zbawiciela i Pana, potrzebuje mocy oraz odwagi, b) Bóg realizuje swoją obietnicę i posyła Ducha: - przekonuje o grzechu, aby skierować człowieka na drogę nawrócenia, - uzdrawia i zmienia serce człowieka, DUCH ŚWIĘTY

26 - umożliwia prawdziwe poznanie Jezusa, - uczy modlitwy, prowadzi do postawy uwielbienia Boga i służby bliźnim, - daje autentyczną wolność, c) by przyjąć Ducha Świętego, trzeba pragnąć Go, otworzyć się na Niego i prosić o Jego wylanie. DUCH ŚWIĘTY

27 Czy pragniesz, by Duch dał ci nowe serce?

28

29 Co dalej? Jak wzrastać? „Wszyscy razem tworzymy jedno ciało w Chrystusie" (Rz 12, 5). „Trwali oni w nauce Apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach” (Dz 2, 42). „Owocem zaś ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie” (Ga 5, 22). „Postępujcie jak dzieci światłości! Owocem bowiem światłości jest wszelka prawość i sprawiedliwość, i prawda” (E 5, 8-9). „To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem" (J 15, 12). „Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus” (Ga 2, 20).

30 a) potrzebujemy środowiska wzrostu wiary, b) we wspólnocie dochodzi do spotkania Boga ze swoim ludem, z człowiekiem, c) wspólnota jest jedynym sposobem, aby być w pełni chrześcijaninem, d) wspólnota staje się narzędziem zbawienia, WSPÓL-NOTA

31 e) wspólnota jest szkołą miłości, odpowiedzialności i przebaczenia, f) we wspólnocie: - podejmujemy się stałą formację, - uczymy się modlitwy osobistej i wspólnej, - otwieramy się na apostolstwo. WSPÓL-NOTA

32 Czy znalazłeś już wspólnotę, by wzrastać w miłości i wierze?
Opracował ks. Marcin Kozyra SDB

33 Opracował ks. Marcin Kozyra SDB
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Opracował ks. Marcin Kozyra SDB


Pobierz ppt "K T E A R M Y G."

Podobne prezentacje


Reklamy Google