Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Możliwości dofinansowania zadań Państwowych Jednostek Budżetowych z zakresu ochrony środowiska przez WFOŚiGW w Warszawie w świetle zmian ustawy Prawo Ochrony.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Możliwości dofinansowania zadań Państwowych Jednostek Budżetowych z zakresu ochrony środowiska przez WFOŚiGW w Warszawie w świetle zmian ustawy Prawo Ochrony."— Zapis prezentacji:

1 Możliwości dofinansowania zadań Państwowych Jednostek Budżetowych z zakresu ochrony środowiska przez WFOŚiGW w Warszawie w świetle zmian ustawy Prawo Ochrony Środowiska oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2010r. Warszawa, 16 marca 2011r. www.wfosigw.pl

2 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (WFOŚiGW) od 18 lat wspiera finansowo różnego rodzaju przedsięwzięcia proekologiczne. WFOŚiGW w Warszawie jest w świetle obowiązującego prawa samorządową osobą prawną, której celem jest finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w Ustawie Prawo ochrony środowiska. www.wfosigw.pl 2

3 Podstawy prawne funkcjonowania WFOŚiGW w Warszawie Ustawa z dnia 21 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska z późn. zm. (uwaga! zmiana ustawy z dnia 20.11.2009r. O zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw – obowiązująca od 01.01.2010r.) Ustawa z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych z późn. zm. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2010 w sprawie gospodarki finansowej NFOŚiGW i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej Statut WFOŚiGW w Warszawie Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz udzielania dotacji ze środków WFOŚiGW w Warszawie (zmiana zasad od 01.01.2011r.) Szczegółowe warunki dofinansowania zadań ze środków WFOŚiGW w Warszawie www.wfosigw.pl 3

4 Fundusz przeznaczając środki na cele określone w ustawie Prawo ochrony środowiska i innych ustawach, kieruje się: Polityką Ekologiczną Państwa Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Mazowieckiego Strategią Województwa Mazowieckiego Strategią działania WFOŚiGW w Warszawie na lata 2009-2012 Kryteriami wyboru przedsięwzięć i listą przedsięwzięć priorytetowych Funduszu www.wfosigw.pl 4

5 Struktura organizacyjna WFOŚiGW w Warszawie Centrala WFOŚiGW w Warszawie ul. J.S. Bacha 2; 02-743 Warszawa tel. (22) 853-53-21; e-mail: poczta@wfosigw.plpoczta@wfosigw.pl 5 Wydziałów Zamiejscowych w: Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu i Siedlcach Bieżące informacje nt. działalności WFOŚiGW w Warszawie i Wydziałów Zamiejscowych dostępne na www.wfosigw.pl www.wfosigw.pl 5

6 Dziedziny dofinansowywane ze środków WFOŚiGW w Warszawie Ochrona wód (oczyszczalnie ścieków - ich budowa i modernizacja, sieci kanalizacyjne). Gospodarka wodna (sieci wodociągowe, stacje uzdatniania wody, budowa wałów przeciwpowodziowych, budowa zbiorników retencyjnych i budowli hydrotechnicznych). Ochrona powietrza (modernizacja systemów cieplnych, tworzenie instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii, termomodernizacja budynków, modernizacja linii przemysłowych uciążliwych dla atmosfery, ochrona przed hałasem). Ochrona ziemi (budowa i modernizacja zakładów utylizacji odpadów, recykling odpadów, rekultywacja składowisk, usuwanie i unieszkodliwianie azbestu). www.wfosigw.pl 6

7 Dziedziny dofinansowywane ze środków WFOŚiGW w Warszawie Edukacja ekologiczna (programy edukacyjne, konkursy, akcje i imprezy ekologiczne, wydawnictwa edukacyjne, szkolenia i konferencje naukowe, budowa, modernizacja i wyposażenie baz i obiektów edukacji ekologicznej oraz tworzenie infrastruktury terenowej). Ochrona przyrody (tworzenie planów ochrony przyrody, ochrona i konserwacja parków zabytkowych i pomników przyrody, ochrona obszarowa i gatunkowa, ochrona lasów i zwiększenie lesistości). Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska (zakup specjalistycznego wyposażenia dla straży pożarnych, w tym zakup i modernizacja pojazdów ratowniczo-gaśniczych). Monitoring środowiska (zakup specjalistycznego sprzętu do monitorowania środowiska, prowadzenie monitoringu środowiska). www.wfosigw.pl 7

8 Pomoc finansowa dla państwowych jednostek budżetowych ze środków WFOŚiGW w Warszawie może być udzielana w formie: Bezzwrotnych dotacji Nagród za działalność na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej, niezwiązaną z wykonywaniem obowiązków pracowników administracji rządowej i samorządowej www.wfosigw.pl 8

9 Wymagania, jakie stawiamy Wnioskodawcom Zdolność do czynności prawnych Wywiązywanie się z obowiązku uiszczania opłat i kar stanowiących dochody Funduszu Terminowa realizacja zaplanowanych przedsięwzięć Stosowanie się do wymagań ustawy o finansach publicznych oraz Prawa Zamówień Publicznych Pełne i terminowe wywiązywanie się z warunków zawartej umowy o dofinansowanie zadania www.wfosigw.pl 9

10 Kalendarium prac WFOŚiGW w Warszawie na 2011r. Uchwałą Nr 31/11 z dnia 11.01.2011 r. Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ustalił kalendarium składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Warszawie na 2011 i 2012 r. 30 kwietnia 2011 r. - termin obowiązywania zatwierdzonej przez Zarząd Funduszu Listy zadań przewidzianych do dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Warszawie na 2011 rok oraz składania do Wydziałów Zamiejscowych kompletnych wniosków szczegółowych zadań umieszczonych na ww. listach. 30 kwietnia 2011 r. - termin składania wniosków wstępnych na rok 2012 Jeśli limit środków, które mają być przekazane do rezerwy celowej w 2012 nie zostanie wykorzystany WFOŚIGW ogłosi nabór wniosków dla Państwowych jednostek budżetowych www.wfosigw.pl 10

11 Zasady przyznawania dotacji zgodnie z Zasadami… Fundusz udziela dotacji w wysokości: - do 50 % kosztu całkowitego zadań inwestycyjnych i modernizacyjnych (w tym zakupy inwestycyjne); - do 100 % kosztów kwalifikowanych proekologicznych zadań nieinwestycyjnych z zakresu: edukacji ekologicznej, ochrony przyrody, opracowania opinii, ocen oraz badań naukowych, monitoringu środowiska i tworzenia systemów kontrolno-pomiarowych, likwidacji skutków oraz zapobiegania poważnym awariom, zadrzewień i zalesień. Fundusz dopuszcza przyznanie dotacji przekraczającej poziom 50% na realizację zadań w ramach programów ogłoszonych przez Fundusz, związanych z likwidacją skutków oraz zapobieganiem poważnym awariom, zapewnieniem sprawności infrastruktury związanej z monitoringiem i kontrolą środowiska oraz związanych z zapobieganiem i likwidacją skutków klęsk żywiołowych oraz działania żywiołów. www.wfosigw.pl 11

12 Dofinansowanie zadań państwowych jednostek budżetowych – tryb postępowania 1) Wnioski wstępne (wnioski kierowników państwowych jednostek budżetowych o przekazanie środków) kierowane do WFOŚiGW 2) Tworzenie listy zadań zakwalifikowanych do dofinansowania przez WFOŚiGW 3) Uzgodnienie listy z właściwymi dysponentami środków budżetowych 4) Przekazanie do MF informacji na temat kwot planowanych na dofinansowanie zadań ujętych na liście 5) Złożenie wniosku szczegółowego, jego ocena i ustalenie warunków dofinansowania 6) Umowa o realizację zadania 7) Realizacja zawartej umowy 8) Uznanie umowy za zrealizowaną www.wfosigw.pl 12

13 Składanie wniosków o przekazanie środków /wnioski wstępne/ Uzyskanie dofinansowania jest zależne od umieszczenia zadania na liście zadań zakwalifikowanych do dofinansowania Wnioski wstępne na rok 2011 przyjmowane były do 30 sierpnia 2010r. Na podstawie złożonych wniosków została sporządzona lista zadań zakwalifikowanych do dofinansowania Informacja o umieszczeniu zadania na liście została przekazana dysponentom WFOŚiGW oczekuje obecnie na wnioski szczegółowe, które powinny być złożone do 30 kwietnia 2011 r. www.wfosigw.pl 13

14 Tworzenie listy zadań zakwalifikowanych do dofinansowania Dostosowanie umów zawartych przed wejsciem w życie rozporządzenia – do 31.03.2011r. www.wfosigw.pl 14 W roku 2011 była tworzona na podstawie: Umów zawartych przez WFOŚiGW z państwowymi jednostkami budżetowymi przed wejściem w życie rozporządzenia, przewidujących wypłaty środków z Funduszu po dniu 31.12.2010r. Wniosków państwowych jednostek o dofinansowanie zadań złożonych przed wejściem w życie rozporządzenia Wniosków kierowników państwowych jednostek budżetowych o przekazanie środków złożonych po dniu wejścia w życie rozporządzenia W roku 2012 będzie tworzona na podstawie: Wniosków kierowników państwowych jednostek budżetowych o przekazanie środkow złożonych w WFOSiGW do dnia 30.04.2011r.

15 Zmiany listy zadan zakwalifikowanych do dofinansowania Zarówno w roku 2011 jak i w 2012 zmiany zadań na liście mogą być dokonywane w ramach kwot ujętych w planach rocznych na wniosek kierowników państwowych jednostek budżetowych i są uzgadnianie odpowiednio z: Właściwymi dysponentami części budżetowych www.wfosigw.pl 15

16 Ocena wniosków Po uzyskaniu potwierdzenia o umieszczeniu zadania na liście, WFOŚiGW oczekuje za złożenie przez Państwową jednostkę budżetową wniosku szczegółowego wraz z kompletem załączników W terminie do 30 dni od dnia złożenia wniosku przez wnioskodawcę Fundusz powiadamia pisemnie Wnioskodawcę o stwierdzonych brakach uniemożliwiających jego rozpatrzenie wzywając Wnioskodawcę do dokonania uzupełnienia w wyznaczonym terminie. W przypadku nieuzupełnienia wniosku w wymaganym terminie jest on pozostawiany bez rozpatrzenia. www.wfosigw.pl 16

17 Ustalenie warunków dofinansowania Na podstawie złożonego wniosku szczegółowego Zarząd WFOŚiGW podejmuje uchwałę o dofinansowaniu Podpisanie umowy o realizację zadania na warunkach finansowych opisanych we wniosku (kwota dotacji i udział procentowy ograniczone do wartości określonych w uchwale) Państwowa jednostka budżetowa dostarcza zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy, który określa rzeczywiste koszty realizacji oraz wysokość dotacji z WFOŚiGW www.wfosigw.pl 17

18 Udzielenie dofinansowania Umowy określają obowiązki Państwowej jednostki budżetowej: Wystąpienie z wnioskiem o uruchomienie rezerwy celowej Rozliczenie wydatkowania środków Składanie sprawozdań z postępów realizacji zadania Przekazywanie dokumentów potwierdzających realizację zadania Dokonanie rozliczenia osiągniętych efektów oraz końcowego rozliczenia finansowego Obowiązki WFOŚiGW: Weryfikacja i akceptacja wniosków o uruchomienie środkow z rezerwy celowej Weryfikacja i akceptacja rozliczeń środków wydatkowanych Kontrola realizacji zadania www.wfosigw.pl 18

19 www.wfosigw.pl 19 1)Państwowa jednostka budżetowa składa w WFOŚiGW trzy egzemplarze wniosku o uruchomienie środkow z rezerwy celowej (wg wzoru) wraz z dokumentami rozliczenia raty (faktury) 2) Wniosek podlega weryfikacji 3) Po pozywtywnej akceptacji wniosku: 1 egzemplarz zostaje przekazany właściwemu dysponentowi części budżetowej 1 egzemplarz kierownikowi państwowej jednostki budżetowej 1 pozostaje w dokumentacji WFOŚiGW 4)W przypadku odmowy akceptacji wniosku WFOŚiGW powiadamia Państwową jednostkę budżetową o przyczynie takiej odmowy. Wznowienie procesu weryfikacji polega na złożeniu nowego wniosku w momencie gdy pierwotna przyczyna odmowy zostanie zlikwidowana Rozliczenie

20 www.wfosigw.pl 20 4)Wniosek po jego akceptacji stanowi dla właściwego dysponenta części budżetowej podstawę do wystąpienia do ministra wlasciwego do spraw finansów publicznych o uruchomienie środków z rezerwy celowej 5)WFOŚiGW przekazuje środki na rachunek bieżący dochodów budżetowych ministra właściwego do spraw środowiska w wysokości wynikającej z zaakceptowanego wniosku o uruchomienie środków z rezerwy celowej, w terminie 5 dni od jego akceptacji 6) O przekazaniu środków WFOŚiGW informuje ministra do spraw finansów publicznych i ministra właściwego do spraw środowiska w terminie 5 dni roboczych od ich przekazania 7)Umowy o przekazanie środków mogą przewidywać uruchomienie środków w formie zaliczki

21 Uznanie umowy o realizację zadania za wykonaną 1) Państwowa jednostka budżetowa przedstawia w WFOŚiGW rozliczenie końcowe wraz z dokumentami potwierdzającymi osiągnięcie efektu rzeczowego i ekologicznego, oraz spełnienie pozostałych warunków umowy. Należy zwrócić szczególną uwagę na: Pełne zrealizowanie umowy Terminowość Warunki dotyczące kwestii zobowiązania Państwowej jednostki budżetowej do umieszczenia w materiałach informacyjnych i promocyjnych dotyczących zadania, informacji na temat dofinansowania zadania przez WFOŚiGW 2) Poinformowanie państwowej jednostki budżetowej o uznaniu umowy za zakończoną lub o stwierdzonych nieprawidłowościach skutkujących nieuznaniem umowy za zrealizowaną www.wfosigw.pl 21

22 Uznanie umowy o realizację zadania za wykonane – stwierdzenie nieprawidłowości 1) Środki przekazane przez WFOŚiGW na rachunek bieżący dochodów budżetu państwa stanowią dochód Skarbu Państwa – obecnie brak jest przepisów określających możliwości ich zwrotu 2) Przepisy Ustawy o finansach publicznych stanowią, iż środki dotacji udzielonych z budżetu państwa wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi do budżetu państwa 3) Fundusz wprowadzi do umowy zapisy chroniące go przed możliwością utraty w/w środków 4) W przypadku wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy przez WFOŚiGW, Państwowa jednostka budżetowa zobowiązana jest do zapłaty na rzecz WFOSiGW kary umownej w wysokościi odpowiadającej kwocie przekazanego dofinansowania na rachunek bieżący dochodów budżetowych ministra właściwego do spraw środowiska www.wfosigw.pl 22

23 Uznanie umowy o realizację zadania za wykonane – stwierdzenie nieprawidłowości Wypracowana propozycja zmierza kierunku następujących zapisów w umowie: WFOŚiGW może wypowiedzieć umowę w przypadku: Podania przez Państwową jednostkę budżetową we wniosku o przekazanie środków/wniosku wstępnym oraz innych dokumentach,, niepełnych lub nieprawdziwych danych oraz informacji Wykorzystania przez Państwową jednostkę budżetową środków uzyskanych z rezerwy celowej na inne niż określone w umowie cele lub ich niewykorzystanie – w całości lub częściowo Niezakończenia realizacji zadania w terminie Nieosiągnięcia w terminie efektu rzeczowego lub efektu ekologicznego zadania Naruszenia przez Państwową jednostkę budżetową innych warunków umowy istotnych dla realizacji zadania Niezłożenia w ustalonym terminie wniosku o przekazanie środków z rezerwy celowej www.wfosigw.pl 23

24 Na co należy zwrócić uwagę przy współpracy z WFOŚiGW w Warszawie Fundusz będzie sukcesywnie opracowywał nowe wzory wniosków (często uproszczone) - warto i trzeba zaglądać na stronę internetową Funduszu - www.wfosigw.plwww.wfosigw.pl Fundusz kładzie silny nacisk na warunki dotyczące informowania o uzyskanym dofinansowaniu ze środków WFOŚiGW - zasady promocji zadań - to też są warunki umowy i trzeba ich przestrzegać! www.wfosigw.pl 24

25 Na co należy zwrócić uwagę przy współpracy z WFOŚiGW w Warszawie Warto realnie planować terminy inwestycji, wielkość efektów ekologicznych i na bieżąco realizować umowę - wtedy jest gwarancja sukcesu Przy ocenie wniosków - ocenie podlega zadanie - jego przygotowanie, efektywność ekonomiczna, spodziewany efekt ekologiczny oraz interes publiczny np.: zobowiązania Polski wobec Unii Europejskiej, itp. www.wfosigw.pl 25

26 Jak uzyskać potrzebne informacje z WFOŚiGW w Warszawie ? Wszelkie szczegółowe informacje dotyczące zasad udzielania dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Warszawie można znaleźć na stronie internetowej www.wfosigw.plwww.wfosigw.pl Zarząd WFOŚiGW w Warszawie jest do dyspozycji Wnioskodawców - zawsze służy pomocą i radą WFOŚiGW wyznaczy pracownika odpowiedzialnego za udzielanie informacji dotyczących finansowania zadań Państwowych jednostek budżetowych www.wfosigw.pl 26

27 Dziękuję za uwagę Proszę o pytania, propozycje - oczekiwania www.wfosigw.pl 27 Andrzej Nocoń Zastępca Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Warszawie Jan Piskorz Wydział Finansowo-Księgowy WFOŚiGW w Warszawie


Pobierz ppt "Możliwości dofinansowania zadań Państwowych Jednostek Budżetowych z zakresu ochrony środowiska przez WFOŚiGW w Warszawie w świetle zmian ustawy Prawo Ochrony."

Podobne prezentacje


Reklamy Google