Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Dzieci i młodzież niepełnosprawna w rzeczywistości edukacyjnej”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Dzieci i młodzież niepełnosprawna w rzeczywistości edukacyjnej”"— Zapis prezentacji:

1 „Dzieci i młodzież niepełnosprawna w rzeczywistości edukacyjnej”
Opracowanie na seminarium: „Młodzież niepełnosprawna w polskim systemie edukacji – ograniczenia i możliwości. Budowanie koalicji na rzecz wspierania rozwoju ścieżki kariery”. Piotr Górski Ewa Mieczejko

2 „Jeśli umiecie diagnozować radość dziecka i jej natężenie, musicie dostrzec, że największą jest radość pokonanej trudności, osiągniętego celu, odkrytej tajemnicy”. J. Korczak

3 Edukacja jest pierwszym krokiem
w kierunku zapewniania rozwoju osobowego i włączania osób niepełnosprawnych do wszystkich obszarów funkcjonowania społecznego konieczne jest zatem zapewnienie edukacji opartej na zasadzie pełnego uczestnictwa i równości dla wszystkich uczestników procesu nauczania

4 Kluczowa rola edukacji
Kształtowanie przyszłości – postrzeganej zarówno z osobistego, społecznego jak i z zawodowego punktu widzenia każdego człowieka. System edukacji musi więc być głównym miejscem, w którym niepełnosprawne dzieci i młodzież będą mogły być maksymalnie niezależne.

5 Konwencja o Prawach Dziecka
przyznaje dziecku niepełnosprawnemu pełnię praw dziecka uznając jego prawo do normalnego życia w warunkach gwarantujących mu godność, umożliwiających osiągnięcie niezależności oraz ułatwiających aktywne uczestnictwo w życiu społeczeństwa. Zobowiązuje także do zapewnienia uprawnionym do niej dzieciom pomocy, realizowanej w sposób prowadzący do osiągnięcia przez dziecko jak najwyższego stopnia zintegrowania ze społeczeństwem oraz osobistego rozwoju.

6 Wszystkie dzieci powinny mieć zagwarantowane równe prawo do edukacji, wszystkie powinny mieć równe szanse właściwego wykorzystania potencjału indywidualnych zdolności.

7 Edukacja młodzieży niepełnosprawnej pełni nie tylko rolę dostarczania wiedzy
stanowi także podstawowy instrument wyrównywania szans życiowych oraz najważniejsze ogniwo rehabilitacji społecznej i zawodowej. Edukacja jest pierwszym krokiem w kierunku zapewniania rozwoju osobowego i włączania osób niepełnosprawnych do wszystkich obszarów funkcjonowania społecznego. Konieczne jest zatem zapewnienie edukacji opartej na zasadzie pełnego uczestnictwa i równości dla wszystkich uczestników procesu nauczania.

8 Zespół Szkól Integracyjnych Nr 1 w Białymstoku
jest szkołą czterech pór roku, szkołą której nadrzędnym celem jest zapewnienie uczniom pełnego rozwoju umysłowego, moralno-emocjonalnego i fizycznego, zgodnie z  ich potrzebami i  możliwościami psychofizycznymi w  warunkach poszanowania ich godności.

9 Co zapewniamy uczniom w naszej szkole:
odpowiednie warunki sprzyjające realizacji procesu wychowawczo – dydaktycznego i rewalidacyjnego – stosujemy indywidualizację procesu nauczania (dostosowanie treści, metod i form nauczania do indywidualnych możliwości ucznia, identyfikowanie preferencji sensorycznych ucznia), indywidualne programy edukacyjno – terapeutyczne oraz indywidualne toki nauczania, zajęcia pozalekcyjne - koła zainteresowań

10 umożliwienie uczniowi nauczania indywidualnego w domu ucznia, tylko we wskazanym przypadku, w sytuacji, kiedy nauczanie indywidualne będzie jedyną możliwością edukowania niepełnosprawnego ucznia, zajęcia ze specjalistami logopedą, rehabilitantem ruchu i wzroku, psychologiem,

11 kadrę pedagogiczną stałe podnoszącą swoje kwalifikacje i umiejętności pedagogiczne w zakresie poszukiwania nowych form pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych, prawie wszyscy nauczyciele ukończyli różne formy podnoszenia warsztatu pracy w dziedzinie oligofrenopedagogiki,

12 współpracę z rodzicami – udział w zajęciach otwartych, rewalidacyjnych, pedagogizacji, odwiedziny w domu rodzinnym dziecka, współpracę ze szkołami i placówkami, do których w przyszłości trafią nasi uczniowie, wspieramy rodziców w trudnym wyborze dalszej drogi edukacyjnej dziecka.

13 W pedagogice specjalnej integracja społeczna
odnosi się do dwóch elementów zbiorowości społecznej: osób pełnosprawnych i osób z różnymi niepełnosprawnościami Polega na istnieniu wspólnoty ideowej i wzajemnej akceptacji wspólnych wartości i norm

14 Integracja daje uczniom z niepełnosprawnościami i uczniom pełnosprawnym możliwość:
wspólnego przebywania, nauki i zabawy, współpracy podczas rozwiązywania zadań poznawania uzdolnień kolegi/żanki , nauczenia się odpowiedzialności, tolerancji i akceptacji innych osób.

15 zatem nie wystarczy jedynie zapewnić wspólnego miejsca przebywania, do nauki czy do pracy, należy zadbać o stworzenie warunków do zapewnienia pełnoprawnego funkcjonowania wszystkich grup uczniów, w tym ucznia niepełnosprawnego, w szkole i w klasie.

16 Każdy uczeń naszej szkoły
niezależnie od możliwości psychofizycznych może liczyć na umożliwienie mu wszechstronnego rozwoju poprzez działania nauczycieli, pedagogów, psychologów, terapeutów zarówno w sferze dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

17 Nasza szkoła zapewnia dzieciom i młodzieży niepełnosprawej
realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, odpowiednie warunki do nauki i środki dydaktyczne, realizację programu dostosowanego do potrzeb ucznia, odpowiednie formy i metody pracy dydaktycznej, zatrudnienie nauczycieli posiadających specjalne przygotowanie pedagogiczne oraz specjalistów prowadzących zajęcia rewalidacyjne

18 zajęcia rewalidacyjne lub zajęcia socjoterapeutyczne, stosownie do potrzeb;
integrację ze środowiskiem rówieśniczym,. pomoc rodzicom (prawnym opiekunom) dzieci w zakresie doskonalenia umiejętności niezbędnych we wspieraniu ich rozwoju.

19 Nadrzędnym celem szkoły jest dobro ucznia,
troska o jego zdrowie, postawę moralną i obywatelską z poszanowaniem godności osobistej. Troska ta przejawia się zarówno na polu edukacyjnym jak i w działaniach mających na celu stworzenie w szkole miłej i bezpiecznej atmosfery nauki poprzez dbanie o wygląd, estetykę i bezpieczeństwo pomieszczeń w których przebywają nasi wychowankowie. Szkoła zapewnia uczniom niepełnosprawnym pomoc psychologiczno-pedagogiczną w postaci zespołów korekcyjno – kompensacyjnych, zespołów wyrównawczych,zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych i innych o charakterze terapeutycznym.

20 Naszymi doświadczeniami, jako Liderzy Integracji chętnie dzieliliśmy się i dzielimy z różnymi szkołami miasta Białegostoku oraz województwa podlaskiego. Zawsze byliśmy i jesteśmy otwarci na współpracę i chętnie udostępniamy swoje materiały i przemyślenia oraz uczestniczymy w konferencjach.

21 Mamy otwarte umysły i chęć działania, mamy nieograniczoną niepowodzeniami, czy też niedostatkami wyobraźnię i to co nas do tej pory ograniczało dało nam siłę i czyni nas odkrywcami nowych dróg na końcu których jest dobro i radość niepełnosprawnego dziecka, które czeka na nasze wsparcie.

22 Kształcenie dzieci i młodzieży niepełnosprawnych
musi być traktowane jako integralna część systemu edukacji. Patrzenie na system edukacyjny w kategoriach "realizacji potrzeb edukacyjnych" ucznia pokazuje zarówno problem barier i trudności, jakich doświadczają dzieci niepełnosprawne, jak i problem wykorzystania potencjałów dzieci wybitnie zdolnych. Dlatego można obrazowo powiedzieć, że najlepszym "dowodem sprawności" systemu będzie sytuacja, w której dziecko niepełnosprawne, a jednocześnie w jakiejś dziedzinie wybitnie zdolne będzie miało szansę wykorzystać swój potencjał

23 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "„Dzieci i młodzież niepełnosprawna w rzeczywistości edukacyjnej”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google