Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rola i zadania koordynatora bezpieczeństwa

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rola i zadania koordynatora bezpieczeństwa"— Zapis prezentacji:

1 Rola i zadania koordynatora bezpieczeństwa
Opracowanie Anita Konkol Gimnazjum Publiczne im. Jana Pawła II w Somoninie

2 Bezpieczeństwo w szkole:

3 Niebezpieczna szkoła:

4 Bezpieczna szkoła:

5 Szkolny koordynator ds. bezpieczeństwa – podstawa prawna
VII.1.2. Realizacja uchwały Nr 186/2006 Rady Ministrów z dnia 7 listopada 2006 r. w sprawie działań administracji rządowej przeciwko przemocy w szkołach i placówkach: 4) Powołanie we wszystkich szkołach koordynatorów ds. bezpieczeństwa integrujących działania wszystkich podmiotów szkolnych (nauczycieli, uczniów i wychowanków, rodziców) oraz współpracujących ze środowiskiem w zakresie bezpieczeństwa.

6 Obszary pracy koordynatora ds. bezpieczeństwa

7 Zespół ds. bezpieczeństwa

8 Działania interwencyjne:
współpraca w szkole, współpraca z rodziną ucznia, współpraca z instytucjami wspomagającymi (GOPS), współpraca z Policją, współpraca z Sądem Rodzinnym.

9 Klimat szkoły – wymiar fizyczny
Czynniki wpływające na nasilenie zjawiska agresji i przemocy w szkole: Niekorzystna lokalizacja Brudne, zaniedbane budynki Zniszczony, niesprawny sprzęt „Bezpańskie” pomieszczenia Przeładowane klasy Ciemne i ciasne korytarze

10 Klimat szkoły – wymiar społeczny
słaba komunikacja pomiędzy nauczycielami, uczniami i rodzicami, chaos organizacyjny, brak przejrzystych oczekiwań szkoły, jasnych zasad oceniania i dyscypliny nadmierny rygor i restrykcje, uczniowie i rodzice pozbawieni wpływu na tworzenie szkoły,

11 Niekorzystna atmosfera w zespole nauczycielskim :
Autorytaryzm, Brak znajomości przepisów prawnych, Zaburzenia w funkcjonowaniu grupy: tworzenie się koterii i koalicji, brak współpracy i wsparcia w trudnych sytuacjach, przenoszenie konfliktów na uczniów, brak wymiany informacji, wzajemna agresja i rywalizacja oraz zawiść, pojawienie się w grupie „kozła ofiarnego”.

12 Zagrożenia szkolne:

13 Zapewnienie dobrego klimatu wychowawczego szkoły:
Zasady funkcjonowania w szkole są powszechnie znane i przyjęte do stosowania przez wszystkich członków społeczności szkolnej. Wszyscy pracownicy szkoły kategorycznie i konsekwentnie stosują te same zasady wobec wszystkich uczniów.

14 PROCEDURY W przypadku uzyskania informacji, że uczeń który, nie ukończył 18 lat, używa alkoholu lub innych środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia, uprawia nierząd, bądź przejawia inne zachowania świadczące o demoralizacji, nauczyciel powinien podjąć następujące kroki:

15 Zadania nauczyciela: Przekazać uzyskaną informację wychowawcy klasy.
Wychowawca ma obowiązek poinformowania o fakcie pedagoga szkolnego i dyrektora szkoły. Wychowawca/pedagog wzywa do szkoły rodziców (prawnych opiekunów) ucznia. Przeprowadza rozmowę z rodzicami oraz z uczniem.

16 Uwaga: Jeżeli rodzice omawiają współpracy, nie stawiają się do szkoły lub współpraca z nimi nie przynosi oczekiwanych rezultatów, dyrektor szkoły pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji sąd rodzinny lub policję (specjalistę ds. nieletnich).

17 Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich (Art.4§1)
(...) zachowania świadczące o demoralizacji nieletniego, w szczególności naruszenie zasad współżycia społecznego, popełnienie czynu zabronionego, systematyczne uchylanie się od obowiązku szkolnego, używanie alkoholu lub innych środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia, uprawianie nierządu, włóczęgostwo, udział w grupach przestępczych (...)

18 Wagary - co szkoła może zrobić?

19 Bójki – co szkoła może zrobić?

20 Zagrożenia: Picie alkoholu Nikotynizm
Odurzanie się (W SZEROKIM ZNACZENIU) Wczesna inicjacja seksualna Agresja Wagary Wszystkie te czynniki mogą być przyczyną nawiązywania kontaktów z grupami przestępczymi – w efekcie popełniania przestępstw.

21 Alkohol i nikotyna Wyzwalacze – brama do innych środków uzależniających 95% dzieci pierwszy raz piło alkohol we własnym domu – alarmować rodziców! (Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Dz. U. 2002r. Nr 147 poz. 1231).

22 Uczeń nie ma prawa przyjść do szkoły z takim emblematem:
W szkole nie ma zgody na odurzanie się – młodzież musi o tym wiedzieć! Art. 20 UoPN – „zabrania się reklamy i promocji środków psychotropowych lub odurzających”

23 Jak trzeba rozmawiać z nastolatkami o narkotykach?
- Wielu dorosłych mówi o nich jak o czymś obrzydliwym, strasznym. Tracą oni w ten sposób wiarygodność, bo przecież młodzi ludzie wiedzą, że pierwsze kontakty z narkotykami mogą być zupełnie przyjemne. Lepiej mówić prawdę: "Tak, to fajnie działa, na początku czujesz się świetnie, ale zobacz, musisz to robić coraz częściej i potem wcale nie jest już fajnie". Paradoksem jest to, że wielu młodych ludzi popycha do narkotyków pragnienie wolności. Naszym zadaniem jest pokazać im, że właśnie wtedy tę wolność tracą.

24 Jak rozmawiać z nastolatkami o narkotykach?
Rzeczowo, bez odwoływania się do emocji i uczuć takich jak strach, poczucie winy czy też rozbudzania ciekawości. Dostosować informacje do poziomu posiadanej przez uczniów wiedzy bez podawania szczegółów, które mogłyby stanowić instruktaż nieprawidłowych zachowań.

25 Działania interwencyjne nauczycieli:
W przypadku podejrzenia, ze na terenie szkoły znajduje się uczeń będący pod wpływem środków odurzających. W momencie znalezienia na terenie szkoły substancji przypominającej wyglądem narkotyk. W przypadku podejrzenia, że uczeń posiada przy sobie substancję przypominającą narkotyk.

26 Działania interwencyjne wobec ucznia będącego pod wpływem środków zmieniających świadomość:
Odizolowanie od innych uczniów. Wezwanie pielęgniarki, lekarza. Wezwanie rodziców do szkoły. Wezwanie Policji. Powiadomienie sądu do spraw nieletnich.

27 Eurosieroty Art. 110 KRiO i Art. 210 KK
Rodzic ma obowiązek poprosić sąd o ustalenie prawnego opiekuna dziecka. Jeśli nie ma prawnego opiekuna szkoła nie udziela informacji o dziecku nikomu. W przypadku podejrzenia o brak opieki rodzicielskiej wobec małoletniego – szkoła ma prawo zwrócić się do sądu o zbadanie sytuacji opiekuńczej dziecka.

28 Uzasadnienie prawne działań interwencyjnych nauczycieli:
Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich, Kodeks Postępowania Karnego, Zarządzenie nr 590/2003 Komendanta Głównego Policji, Procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży demoralizacją i przestępczością.

29 Skuteczne działania interwencyjne w szkole:
Porozumienie całego grona pedagogicznego co do celów i procedury postępowania. Dobre przygotowanie przedstawicieli szkoły do prowadzenia rozmów interwencyjnych oraz ustalania treści kontraktu. Konsekwentne przestrzeganie procedur. Poinformowanie o procedurach wszystkich uczniów i rodziców. Współpraca z instytucjami wspierającymi.


Pobierz ppt "Rola i zadania koordynatora bezpieczeństwa"

Podobne prezentacje


Reklamy Google