Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Polish Beekeeping Association

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Polish Beekeeping Association"— Zapis prezentacji:

1 Polish Beekeeping Association
Polski Związek Pszczelarski Polish Beekeeping Association

2 Polski Związek Pszczelarski (PZP)
Polski Związek Pszczelarski, zwany dalej Związkiem: jest dobrowolną, niezależną, samorządną, społeczno-zawodową i federacyjną organizacją podmiotów pracujących dla dobra pszczelarstwa, która działa na podstawie ustawy z dnia 8 października 1982 roku o społeczno-zawodowych organizacjach rolników (Dz. U. Nr 32, poz. 217 z późn. zm.). jest przedstawicielem organizacji członkowskich Związku i członków tych organizacji. w swojej działalności statutowej jest niezależny od organów administracji państwowej, samorządowej, partii politycznych oraz organizacji gospodarczych. posiada osobowość prawną. może tworzyć agendy, biura, placówki naukowo-szkoleniowe, a także inne jednostki organizacyjne oraz posiadać własne środki publicznego informowania. może również tworzyć i przystępować do krajowych i międzynarodowych organizacji związkowych. Związek może tworzyć struktury terytorialne i środowiskowe.

3 Polish Beekeeping Association (PZP)
Polish Beekeeping Association, hereinafter referred to as the Association: is a voluntary, independent, self-governing, social-professional and federal organisation of entities working for the benefit of beekeeping, which operates pursuant to the Act of 8 October 1982 on social-professional organisations of farmers (Dz. U. No. 32, item 217, as amended). is a representative of member organisations of the Association and of the members of those organisations. in its statutory activity, it is independent from the bodies of state and local government administration, political parties, and economic organisations. has the legal personality. may establish agendas, offices, academic & training establishments, as well as other organisational units, and have its own means of public announcement. may also establish and join national and international association organisations. The Association may create territorial and community structures. 3

4 Polski Związek Pszczelarski (PZP)
Logo Związku tworzą trzy połączone komórki pszczele w kolorach białym, żółtym i czerwonym z wpisanym w poszczególne komórki skrótem „PZP”. Komórki połączone są otokiem w kolorze czarnym.

5 Polish Beekeeping Association (PZP)
The Association’s logo is composed of three combined honeycomb cells in white, yellow and red colours, with the abbreviation ”PZP” inserted into the individual cells. The cells are joined by a black surround. 5

6 Polski Związek Pszczelarski (PZP) Cele i zadania
Celem Związku jest dążenie do zapewnienia godnych warunków życia i pracy środowisk pszczelarskich. Zadaniami związku są w szczególności: reprezentowanie interesów organizacji członkowskich Związku i członków tych organizacji oraz ochrona ich godności i dobrego imienia, integrowanie środowisk pszczelarskich i podnoszenie kwalifikacji pszczelarzy, rozwój pszczelarstwa jako integralnej części rolnictwa i ochrony środowiska naturalnego, prawna ochrona nazwy „miód” i pozostałych produktów pszczelich, popularyzowanie i promowanie polskiego miodu i innych produktów pszczelich z banderolą Związku.

7 Polish Beekeeping Association (PZP) Aims and objectives
The aim of the Association is to strive for ensuring decent living and working conditions of beekeeper communities. The Association’s tasks include in particular: representing the interests of member organisations of the Association and members of those organisations and protecting their dignity and good name, integrating beekeeping communities and improving beekeeper qualifications, developing beekeeping as an integral part of agriculture and natural environmental protection, legal protection of the name ”miód” (honey) and other bee products, popularising and promoting Polish honey and other bee products with the Association’s band. 7

8 Polski Związek Pszczelarski (PZP) Cele i zadania
Cele i zadania Związku realizowane są, na zasadach określonych w przepisach prawa, między innymi poprzez: udzielanie pomocy organizacjom członkowskim Związku i członkom tych organizacji w zakresie organizacyjnym wobec organów Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej i fachowym z dziedziny pszczelarstwa, publiczne propagowanie i promowanie celu i zadań Związku, programu, uchwał i stanowisk Związku oraz przyjętego sposobu ich realizacji, a także pracy i dorobku Związku, jego organizacji członkowskich, organów, struktur i członków organizacji członkowskich Związku, organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej, inicjowanie działalności wydawniczej i publicystycznej w zakresie pszczelarstwa, oraz współudział w tych pracach i ich koordynacja, współdziałanie z administracją państwową, samorządową i innymi podmiotami na rzecz rozwoju pszczelarstwa i środowiska naturalnego, współdziałanie z jednostkami gospodarki rolnej i leśnej w zakresie racjonalnego wykorzystania bazy pożytkowej dla pszczół,

9 Polish Beekeeping Association (PZP) Aims and objectives
The Association’s aims and objectives are accomplished, on the principles specified in the laws, above all by: rendering aid to member organisations of the Association and members of those organisations with respect to organisational matters towards Polish and EU bodies, and specialist matters in the field of beekeeping, public propagating and promoting the aims and objectives of the Association, the programme, resolutions and standpoints of the Association and the adopted method of accomplishment thereof, as well as the work and achievements of the Association, its member organisations, bodies, structures and members of Association’s member organisations, organising and pursuing economic activity, initiating the publishing and feature writing activity concerning beekeeping, and participating and coordinating such works, cooperating with state and local government administration and other entities for the development of beekeeping and natural environment, cooperating with agricultural and forest economy entities with respect to the reasonable use of the resource base for the bees, 9

10 Polski Związek Pszczelarski (PZP) Cele i zadania
Cele i zadania Związku realizowane są, na zasadach określonych w przepisach prawa, między innymi poprzez: określenie kierunków prowadzenia działalności hodowlanej, opiniowanie wartości użytkowej pszczół i oddziaływanie na poprawę wartości biologicznej materiału zarodowego, przygotowywanie propozycji rozwiązań prawnych, a także opiniowanie założeń i projektów aktów prawnych oraz dokumentów konsultacyjnych Unii Europejskiej w zakresie objętym celem i zadaniami Związku, promowanie ważnej roli pszczół, promowanie produktów pszczelich, organizowanie, prowadzenie i wspieranie działalności badawczo-rozwojowej, szkoleniowej i oświatowej, prowadzenie i wspieranie inicjatyw promujących rozwój społeczno-gospodarczy, postęp naukowo-techniczny, oświatę i naukę w zakresie pszczelarstwa, organizowanie i prowadzenie zaopatrzenia organizacji członkowskich Związku i członków tych organizacji w paszę dla pszczół, inspirowanie i wspieranie organizacji Ogólnopolskich Dni Pszczelarza jako promocji danego regionu w zakresie pszczelarstwa.

11 Polish Beekeeping Association (PZP) Aims and objectives
The Association’s aims and objectives are accomplished, on the principles specified in the laws, above all by: defining the directions of pursuing breeding activity, providing opinions as to the utility value of bees and contributing to the improvement of the biological value of breeding stock, preparing suggestions of legal solutions, as well as providing opinions as to the assumptions and drafts of legal acts and consultation documents of the EU within the scope of the aim and objectives of the Association, promoting the important role of bees, promoting bee products, organising, conducting and supporting research & development, training and educational activity, conducting and supporting initiatives that promote socio-economic development, scientific & technical progress, education and science concerning beekeeping, organising and carrying out supplies for the Association’s member organisations and members of those organisations with bee feed, inspiring and supporting the organisation of Polish Beekeeper Days as the promotion of a given region in the field of beekeeping. 11

12 Polski Związek Pszczelarski (PZP) Władze i siedziba
Władze Związku stanowią: Zarząd: Prezydent Tadeusz Sabat Wiceprezydent Czesław Korpysa Wiceprezydent Mirosław Worobik Sekretarz Piotr Czajkowski Skarbnik Roman Kowalak Członkowie Bazyli Chomiak Piotr Krawczyk Komisja Rewizyjna: Przewodnicząca Janina Kozak Sekretarz Janusz Czuwara Członkowie Sergiusz Saradow Jan Góra

13 Polish Beekeeping Association (PZP) Governing bodies and registered office
Association’s governing bodies are: Management Board: President Tadeusz Sabat Vice President Czesław Korpysa Vice President Mirosław Worobik Secretary Piotr Czajkowski Treasurer Roman Kowalak Members Bazyli Chomiak Piotr Krawczyk Auditors’ Committee: President Janina Kozak Secretary Janusz Czuwara Members Sergiusz Saradow Jan Góra 13

14 Polski Związek Pszczelarski (PZP) Władze i siedziba
Siedzibą Związku jest Warszawa, a terenem działania obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Polski Związek Pszczelarski ul.Świętokrzyska 20 Warszawa tel./fax  

15 Polish Beekeeping Association (PZP) Governing bodies and registered office
The Association’s registered office is located in Warsaw and activity area is the area of the Republic of Poland. Polski Związek Pszczelarski ul. Świętokrzyska 20 Warszawa tel./fax   15

16 Polski Związek Pszczelarski (PZP) Członkowie PZP
Członkowie Polskiego Związku Pszczelarskiego 49 organizacji pszczelarskich – związków, działających na terenie całego kraju w różnych województwach, 5 jednostek organizacyjnych związanych z działalnością pszczelarską.

17 Polish Beekeeping Association (PZP) PZP members
Members of Polish Beekeeping Association 49 beekeeping organisations – associations, operating in whole Poland in different voivodeships, 5 organisational units connected with beekeeping activity. 17

18 Polski Związek Pszczelarski (PZP) Członkowie PZP PZP Members
Organizacje pszczelarskie / Beekeeping organisations Województwo Dolnośląskie Regionalny Związek Pszczelarzy we Wrocławiu Regionalny Związek Pszczelarzy w Jeleniej Górze Rejonowe Zrzeszenie Pszczelarzy w Oławie Związek Pszczelarzy Ziemi Legnickiej w Legnicy Województwo Kujawsko-Pomorskie Pomorsko-Kujawski Związek Pszczelarzy w Bydgoszczy Regionalny Związek Pszczelarzy w Toruniu Regionalny Związek Pszczelarzy Ziemi Kujawsko-Dobrzyńskiej we Włocławku Województwo Lubelskie Związek Pszczelarzy „Podlasie” w Białej Podlaskiej Roztoczański Związek Pszczelarzy w Tomaszowie Lubelskim Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Lublinie Stowarzyszenie Pszczelarzy Lubelskich w Lublinie Województwo Lubuskie Lubuski Związek Pszczelarzy w Zielonej Górze Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Gorzowie Wlkp. Województwo Łódzkie Regionalny Związek Pszczelarzy w Sieradzu Regionalny Związek Pszczelarzy „Ziemi Piotrkowskiej” z siedzibą w Kocierzowach Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Łodzi Województwo Małopolskie Pogórski Związek Pszczelarzy w Tarnowie Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Krakowie Zrzeszenie Związków Pszczelarzy Pogórza w Kamiannej z siedzibą w Rabce

19 Polski Związek Pszczelarski (PZP) Członkowie PZP PZP Members
Organizacje pszczelarskie / Beekeeping organisations Organizacje pszczelarskie Województwo Mazowieckie Kurpiowsko-Mazowiecki Związek Pszczelarzy w Ostrołęce Mazowiecki Związek Pszczelarzy w Warszawie Regionalny Związek Pszczelarzy Północnego Mazowsza w Ciechanowie Regionalny Związek Pszczelarzy w Płocku Regionalny Związek Pszczelarzy w Siedlcach Regionalny Związek Pszczelarzy Ziemi Radomskiej w Radomiu Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Warszawie Województwo Podkarpackie Regionalny Związek Pszczelarzy w Jarosławiu Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Rzeszowie Województwo Podlaskie Podlaski Związek Pszczelarzy w Białymstoku Regionalny Związek Pszczelarzy w Łomży Regionalny Związek Pszczelarzy w Suwałkach z siedzibą w Olecku Województwo Pomorskie Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Gdańsku Województwo Śląskie Regionalny Związek Pszczelarzy w Częstochowie Śląski Związek Pszczelarzy w Rybniku Beskidzki Związek Pszczelarzy „Bartnik” w Bielsku-Białej Województwo Świętokrzyskie Okręgowy Związek Pszczelarski w Sandomierzu Świętokrzyski Związek Pszczelarzy w Kielcach

20 Polski Związek Pszczelarski (PZP) Członkowie PZP PZP Members
Organizacje pszczelarskie Organizacje pszczelarskie / Beekeeping organisations Województwo Warmińsko-Mazurskie Regionalny Związek Pszczelarzy w Elblągu z siedzibą w Starym Polu Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Olsztynie Warmiński Związek Pszczelarzy w Rychlikach Województwo Wielkopolskie Rejonowy Związek Pszczelarzy w Lesznie Regionalny Związek Pszczelarzy w Koninie Regionalny  Związek  Pszczelarzy  Wielkopolski  Północnej w Chodzieży Regionalny Związek Pszczelarzy Wielkopolski Południowej w Kaliszu Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Poznaniu Województwo Zachodniopomorskie Nadodrzańskie Zrzeszenie Pszczelarzy w Dębnie Lubuskim Regionalny Związek Pszczelarzy w Koszalinie Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Szczecinie

21 Polski Związek Pszczelarski (PZP) Członkowie PZP PZP Members
Jednostki organizacyjne / Organisational units Zespół Szkół Rolniczych, Centrum Kształcenia Praktycznego w Pszczelej Woli Agricultural School Complex, Practical Educating Centre in Pszczela Wola Spółdzielnia Pszczelarska APIS w Lublinie Beekeeping Cooperative APIS in Lublin Oddział Pszczelnictwa Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Puławach Beekeeping Branch of the Institute of Fruit Farming and Floriculture in Puławy

22 Polski Związek Pszczelarski (PZP) Środki finansowe
Polski Związek Pszczelarski utrzymuje się ze składek członkowskich-organizacyjnych od pszczelarzy, które zbierane są i przekazywane Związkowi poprzez członkowskie organizacje pszczelarskie. Podział składek: składka dla koła pszczelarzy składka dla wojewódzkiego/regio-nalnego związku składka dla PZP

23 Polish Beekeeping Association (PZP) Funds
Polish Beekeeping Association maintains on membership & organisation contributions from beekeepers, which are collected and provided to the Association by member beekeeping organisations. Division of contributions contribution for beekeeper circles contribution for voivodeship/regional association contribution for PZP 23

24 Polski Związek Pszczelarski (PZP) Środki finansowe
składka członkowska-organizacyjna składka członkowska wpłacana na rzecz PZP wynosi obecnie 8,00 PLN składka ulowa (od jednej rodziny pszczelej) wpłacana na rzecz PZP wynosi obecnie 0,40 PLN

25 Polish Beekeeping Association (PZP) Funds
membership & organisational contribution membership contribution paid for PZP currently amounts to 8.00 PLN hive contribution (on one bee family) paid for PZP currently amounts to 0.40 PLN 25

26 Polski Związek Pszczelarski (PZP) Statystyka
Polski Związek Pszczelarski poprzez swoje organizacje członkowskie (wojewódzkie/regionalne związki pszczelarzy) zrzesza: 29 421 pszczelarzy którzy posiadają łącznie rodzin pszczelich

27 Polish Beekeeping Association(PZP) Statistics
Polish Beekeeping Association associates through its member organisations (voivodeship/regional beekeeper associations): 29,421 beekeepers who own 776,818 bee families in total 27

28 Polski Związek Pszczelarski (PZP) Statystyka - Statistics
Struktura pasiek Apiary structure

29 Polski Związek Pszczelarski (PZP) Statystyka - Statistics
Produkcja miodu uzyskanego z jednej rodziny pszczelej kształtowała się średnio w kolejnych latach w następujących ilościach: Average production of honey obtained from one bee family in successive years Średnia ilość miodu pozyskiwana z 1 rodziny pszczelej (w kg) / Average honey quantity from 1 bee family (in kg) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 w pasiekach powyżej 80 pni / in apiaries above 80 colonies 27 30 26 28 35 w pozostałych pasiekach / in other apiaries 16 18 15 22

30 Polski Związek Pszczelarski (PZP) Dom Pszczelarza PZP w Kamiannej PZP Beekeeper House in Kamianna

31 Polski Związek Pszczelarski (PZP) Dom Pszczelarza PZP w Kamiannej
Polski Związek Pszczelarski posiada swój majątek jakim jest Dom Pszczelarza PZP, Zakład Handlowo-Produkcyjno-Usługowy. Adres: Kamianna 29 Łabowa tel Kamianna położona jest w województwie małopolskim, w dolnej części trójkąta, który stanowią miejscowości Nowy Sącz, Grybów i Krynica Górska.

32 Polish Beekeeping Association (PZP) PZP Beekeeper House in Kamianna
Polish Beekeeper Association owns property being the PZP Beekeper House, Trade-Production-Service Establishment. Address: Kamianna 29 Łabowa tel Kamianna is located in Lesser Poland Voivodeship, in the bottom part of the triangle composed of Nowy Sącz, Grybów and Krynica Górska. 32

33 Polski Związek Pszczelarski (PZP) Dom Pszczelarza PZP w Kamiannej
Z daleka od miejskich blokowisk, w otoczeniu gór i lasów można doskonale odpoczywać, spacerować, bawić się i szkolić. Dom Pszczelarza to: dorobek wszystkich polskich pszczelarzy, którzy wspólnymi siłami oraz środkami finansowymi wspierali jego budowę cudowne miejsce do wypoczynku, doskonała baza szkoleniowa. Do dyspozycji gości jest: 50 miejsc noclegowych w pokojach 2, 3, 4, 5-osobowych (każdy z pełnym węzłem sanitarnym), kuchnia regionalna „Kamiańskie jadło”, ścieżki ekologiczne na życzenie z przewodnikiem, karczma stylizowana na XVI wiek, grill, szałas, piec chlebowy, parking.

34 Polish Beekeeping Association (PZP) PZP Beekeeper House in Kamianna
Far away from city blocks of flats, surrounded by mountains and forest, you can perfectly rest, walk, have fun and take part in trainings. Beekeeper House is: the achievement of all Polish beekeepers, who supported its construction with their own effort and funds a wonderful place to rest, a perfect training base. Guests have the following at the disposal: 50 beds in 2, 3, 4, 5-person rooms (each with full sanitary installations), regional cuisine „Kamiańskie jadło”, ecology paths with a guide, an inn styled to resemble 16th century, a grill, a chalet, a bread oven, a car park. 34

35 Polski Związek Pszczelarski (PZP) Dom Pszczelarza PZP w Kamiannej
Dom Pszczelarza posiada również małe muzeum pszczelarstwa i miniskansen, które wkomponowane w sielski krajobraz wsi stanowią doskonałą lekcję historii pszczelarstwa. Ceny noclegów w Domu Pszczelarza kształtują się na poziomie zł, a wyżywienie zł. Warto również wiedzieć, że tuż obok Domu Pszczelarza znajdują się dwa wyciągi narciarskie, dlatego też jest to doskonałe miejsce do zimowego wypoczynku i zabawy dla rodzin z dziećmi i nie tylko.

36 Polish Beekeeping Association (PZP) PZP Beekeeper House in Kamianna
The Beekeeper House also features a small beekeeping museum and a small open-air ethnographic museum, which incorporated into the idyllic rural landscape constitute an excellent lesson of the beekeeping history. Prices for night’s stays in the Beekeeper House range between 25 and 45 PLN, while meals PLN. It should be also mentioned that there are two ski lifts just by the Beekeeper House, so it is a perfect place for winter holidays and fun not only for families with children. 36

37 Polski Związek Pszczelarski (PZP) Technikum Pszczelarskie w Pszczelej Woli
Jednym z członków Polskiego Związku Pszczelarskiego jest Zespół Szkół Rolniczych, Centrum Kształcenia Praktycznego w Pszczelej Woli. Znajduje się tam jedyna w Polsce i Europie średnia szkoła pszczelarska – Technikum Pszczelarskie. Adres: Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego Pszczela Wola Tel lub Już od ponad 60-ciu lat młodzież: poznaje tam tajniki życia pszczół, rodziny pszczelej, uczy się jak być dobrym pszczelarzem, poznaje wiele zagadnień z dziedziny ekonomii i marketingu, dzięki temu łatwiej decyduje się na zakładanie własnych gospodarstw pasiecznych, wie jak dobrze sprzedać uzyskane od pszczół produkty.

38 Polish Beekeeping Association (PZP) Beekeeper Technical School in Pszczela Wola
One of PZP members is the Agricultural School Complex, Practical Educating Centre in Pszczela Wola. It houses the only beekeeper secondary school in Poland and Europe – Beekeeper Technical School. Address: Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego Pszczela Wola Tel or It has been already 60 years that young people: learn the details of life of bees and bee family, learn how to be a good beekeeper, learn many topics in the field of economics and marketing, thanks to that they decide more easily to establish their own apiary farms, know how to sell products obtained from bees. 38

39 Polski Związek Pszczelarski (PZP) Technikum Pszczelarskie w Pszczelej Woli
Przyszli pszczelarze wyjeżdżają na praktyki zawodowe pszczelarskie i rolniczo-pszczelarskie do Austrii, Niemczech, Luksemburgu, Francji, Szkocji i Włoch. Praktyki: odbywają się zazwyczaj w dużych gospodarstwach pasiecznych dają możliwość rozwoju w działalności pszczelarskiej i porównania z hodowlą pszczół w Polsce, pozwalają kształcić języki. Szkoła podejmuje projekty edukacyjne w tym wymianę młodzieży i upowszechnianie wiedzy i doświadczeń. Organizowane są również staże dla absolwentów. Szkoła wdrożyła i stosuje System Zarządzania Jakością wg Normy ISO 9000 : 2001, absolwenci będą otrzymywać certyfikat świadczący o tym.

40 Polish Beekeeping Association (PZP) Beekeeper Technical School in Pszczela Wola
The future beekeepers attend beekeeping and beekeeping & agricultural practical trainings in Austria, Germany, Luxembourg, France, Scotland and Italy. Practical trainings: are usually held in large apiary farms give the opportunity to develop in the beekeeping activity and compare with the bee breeding in Poland, allow to learn foreign languages. The school undertakes educational projects, including youth exchange and dissemination of knowledge and experiences. In addition, also internships for graduates are organised. The School has implemented and applied a Quality Management System as per ISO 9000 : 2001, graduates will receive an appropriate certificate. 40

41 Polski Związek Pszczelarski (PZP) Technikum Pszczelarskie w Pszczelej Woli
Szkoła dysponuje: internatem, dzięki czemu może się tutaj uczyć młodzież nie tylko z różnych krańców naszego kraju, ale także z zagranicy. doskonałą, doświadczoną kadrą nauczycielską, pasieką i pracownią pasieczną, laboratorium. Chętni mogą występować wraz z pszczelowolskim ludowym zespołem tanecznym APIS lub uczestniczyć w zajęciach chóru. Po ukończeniu Technikum Pszczelarskiego młodzi ludzie otrzymują wykształcenie rolnicze. Dzięki niemu mogą korzystać z funduszy unijnych przeznaczonych zarówno dla osób zakładających własne firmy, jak i dla młodych rolników.

42 Polish Beekeeping Association (PZP) Beekeeper Technical School in Pszczela Wola
The School provides: a boarding house, which enables education of not only young people from different places in Poland, but also from abroad. excellent, experienced teaching staff, an apiary and an apiary workshop, a laboratory. Volunteers are able to perform with Pszczela Wola’s folk dance band, APIS, or participate in choir classes. After graduating from the Beekeeper Technical School the young people acquire an agricultural education degree. Thanks to that they are allowed to use EU funds intended both for people establishing their own enterprises and for young farmers. 42

43 Polski Związek Pszczelarski (PZP) Ogólnopolskie Dni Pszczelarza
Jedna z największych uroczystości pszczelarskich w Polsce to Ogólnopolskie Dni Pszczelarza, które co roku odbywają się w innej części naszego kraju. Impreza przypada na 2 lub 3 weekend września i licznie biorą w niej udział pszczelarze z Polski, a także goście z zagranicy, głównie z Niemiec, Austrii, Czech, Słowacji, Rosji, Ukrainy, Białorusi, Litwy. W roku bieżącym obchodzimy XIX Kongres Apislavii w dniach września 2012 r. w Pszczelej Woli.

44 Polish Beekeeping Association (PZP) Poland’s Beekeeper Days
One of the greatest beekeeping ceremonies in Poland is the Poland’s Beekeeper Days, which are held every year in a different part of Poland. The Event is organised on the 2nd or 3rd weekend of September and is attended by numerous beekeepers from Poland as well as guests from aborad, mainly Germany, Austria, Czech Republic, Slovakia, Russia, Ukraine, Belarus, Lithuania. The 19th Apislavia Congress is held this year, September 2012 in Pszczela Wola. 44

45 Polski Związek Pszczelarski (PZP) Pielgrzymka Pszczelarzy na Jasną Górę
Kolejną uroczystością organizowaną co roku przez Polski Związek Pszczelarski jest Pielgrzymka Pszczelarzy do Sanktuarium Najświętszej Marii Panny na Jasnej Górze w Częstochowie. Jest to jedno z najbardziej znanych i licznie uczęszczanych sanktuariów w Europie. Największym skarbem Jasnej Góry jest Cudowny Wizerunek Matki Bożej, który przedstawia Najświętszą Maryję Pannę z Dzieciątkiem Jezus na ręku. Pielgrzymka odbywa się co roku w dniu 7 grudnia, w dniu święta patrona pszczelarzy – Świętego Ambrożego. W programie: modlitwy przed Cudownym Obrazem, podziękowania za zbiory w mijającym roku i prośby o łaski na rok kolejny podczas mszy świętej, spotkanie z opatem klasztoru jasnogórskiego i dzielenie się opłatkiem. W przededniu Pielgrzymki – dnia 6 grudnia – w Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie, Regionalny Związek Pszczelarzy w Częstochowie oraz Polski Związek Pszczelarski organizują Konferencję Pszczelarską na Jasnej Górze. Konferencja poświęcona jest tematykom nurtującym pszczelarzy.

46 Polish Beekeeping Association (PZP) Beekeepers’ pilgrimage to Jasna Góra
The next ceremony organised every year by PZP is the Beekeepers’ Pilgrimage to the Virgin Mary Sanctuary in Jasna Góra Mount in Częstochowa. This is one of the most famous and most frequently visited sanctuaries in Europe. The greatest treasure of Jasna Góra is the Miraculous Image of Black Madonna depicting Virgin Mary holding the Christ Child. The Pilgrimage is held every year on 7th December, on the holiday of beekeepers’ patron saint – Saint Ambrose. The agenda includes: praying before the Miraculous Image, thanking for harvests in the ending year and begging for grace for the next year during the mass, meeting with the Monastery’s abbot and sharing Christmas wafers. On the eve of the Pilgrimage – on 6th December – Silesian Centre for Agricultural Consultancy in Częstochowa, Regional Beekeeper Association in Częstochowa and Polish Beekeeping Association organise the Beekeeping Conference in Jasna Góra. The Conference is devoted to issues about which beekeepers are concerned. 46

47 Polski Związek Pszczelarski (PZP) Odznaczenia pszczelarskie
Odznaczenia pszczelarskie przyznawane są: w uznaniu szczególnych zasług na rzecz zapewnienia godnych warunków życia i pracy środowisk pszczelarskich, w tym rozwoju pszczelarstwa i ochrony środowiska naturalnego ze szczególnym uwzględnieniem pszczoły miodnej oraz wartości odżywczych i leczniczych produktów pszczelich, indywidualnie bądź zbiorowo, pszczelarzom, członkom władz samorządowych i administracyjnych, uznanym osobom, a także gościom z zagranicy.

48 Polish Beekeeping Association (PZP) Beekeeping distinctions
Beekeeping distinctions are awarded: in acknowledgement of extraordinary achievements for ensuring decent living and working conditions of beekeeper communities, including the development of beekeeping and natural environmental protection, taking in particular consideration the honey bee, and the nutrients and medicinal values of bee products, individually or collectively, to beekeepers, members of local government and administrative bodies, acknowledged persons, as well as guests from abroad. 48

49 Polski Związek Pszczelarski (PZP) Odznaczenia pszczelarskie
Rodzaje odznaczeń: Statuetka pomnika ks. dr Jana Dzierżona – najwyższe odznaczenie związku - to miniaturka pomnika ks. dr Jana Dzierżona w Kluczborku, Medal im. ks. dr Jana Dzierżona – awers medalu zawiera podobiznę ks. dr Jana Dzierżona z napisem w otoku: „Ks. dr Jan Dzierżon Polski Związek Pszczelarski”, a rewers wytłoczony zawiera trzy stylizowane pszczoły, połączone skrzydełkami, tworzące obramowanie komórki pszczelej, w środku której widnieje napis: „Za zasługi dla pszczelarstwa”, pod którym umieszczone są dwie złączone gałązki laurowe. Do medalu dołączany jest dyplom.

50 Polish Beekeeping Association (PZP) Beekeeping distinctions
Types of distinctions: Statue of rev. dr Jan Dzierżon monument – the highest distinction of the Association - a miniature of rev. dr Jan Dzierżon monument in Kluczbork Rev. dr Jan Dzierżon medal – medal obverse contains an image of rev. dr Jan Dzierżon with inscription: „Rev. dr Jan Dzierżon Polish Beekeeping Association”, while the extruded reverse contains three styled bees joined with their wings, forming the honeycomb cell frame, inside which there is the inscription: „For the service to beekeeping”, under which are two joined laurel branches. The medal is accompanied by a diploma. 50

51 Polski Związek Pszczelarski (PZP) Odznaczenia pszczelarskie
Rodzaje odznaczeń: Złota Odznaka Związku – to odznaka w kolorze złotym, zawierająca trzy połączone komórki pszczele w kolorach białym, żółtym i czerwonym z wpisanym w poszczególne komórki skrótem „PZP”; komórki połączone są otokiem w kolorze czarnym z obwódką zawierającą winiec laurowy w kolorze złotym Srebrna Odznaka Związku – to odznaka w kolorze srebrnym, zawierająca trzy połączone komórki pszczele w kolorach białym, żółtym i czerwonym z wpisanym w poszczególne komórki skrótem „PZP”; komórki połączone są otokiem w kolorze czarnym z obwódką zawierającą winiec laurowy w kolorze srebrnym, Brązowa Odznaka Związku – odznaka w kolorze brązowym, zawierająca trzy połączone komórki pszczele w kolorach białym, żółtym i czerwonym z wpisanym w poszczególne komórki skrótem „PZP”; komórki połączone są otokiem w kolorze czarnym z obwódką zawierającą wieniec laurowy w kolorze brązowym. Związek za szczególne zasługi w rozwój polskiego pszczelarstwa przyznaje także dyplomy z papieru czerpanego z efektownym rysunkiem pszczół, uli i Ks. dr Jana Dzierżona.

52 Polish Beekeeping Association (PZP) Beekeeping distinctions
Types of distinctions Golden Badge of Association – a golden badge including three joined honeycomb cells, white, yellow and red, with the abbreviation „PZP” inserted into individual cells; cells are joined by a black surround with a rim containing a golden laurel wreath Silver Badge of Association – a silver badge including three joined honeycomb cells, white, yellow and red, with the abbreviation „PZP” inserted into individual cells; cells are joined by a black surround with a rim containing a silver laurel wreath Bronze Badge of Association – a bronze badge including three joined honeycomb cells, white, yellow and red, with the abbreviation „PZP” inserted into individual cells; cells are joined by a black surround with a rim containing a bronze laurel wreath In addition, the Association awards diplomas for special services to the development of Polish beekeeping, made of handmade paper with a spectacular drawing of bees, hives and rev. dr Jan Dzierżon. 52

53 Polski Związek Pszczelarski (PZP) „Pszczelarz Polski” – miesięcznik PZP
Polski Związek Pszczelarski wydaje swoje czasopismo „Pszczelarz Polski”, które jest wydawane co miesiąc.

54 Polish Beekeeping Association (PZP) ”Pszczelarz Polski” – PZP’s monthly
Polish Beekeeping Association publishes its journal, „Pszczelarz Polski”, issued every month. 54

55 Polski Związek Pszczelarski (PZP) Certyfikat, banderole PZP i promocja produktów pszczelich
Zarząd Polskiego Związku Pszczelarskiego w 2001 roku rozpoczął szeroko zakrojoną akcję promocji krajowych produktów pszczelich, a zwłaszcza miodów wysokiej gwarantowanej jakości. Pszczelarze spełniający warunki produkcji miodów pszczelich określone urzędowymi normami obowiązującymi w Polsce oraz Unii Europejskiej, mają prawo do oznakowania swoich produktów logo i banderolą PZP. CEL: promowanie miodów pochodzenia krajowego (szczególnie miodów prosto z pasiek) poprzez gwarantowanie konsumentowi ich wysokiej jakości, oraz osiąganie przez pszczelarzy korzystniejszych cen za produkt Jest to zamierzenie określone na lata, ale nie ma innej drogi, aby sprostać wyzwaniom związanym z członkostwem w Unii Europejskiej oraz zaprezentować produkt najwyższej jakości. 55

56 Polish Beekeeping Association (PZP) Certificate, PZP bands and promotion of bee products
In 2001 the Management Board of the Polish Beekeeping Association launched a wide-ranging action for promoting national bee products, in particular honeys of high guaranteed quality. Beekeepers who meet the conditions for bee honey production specified in the statutory standards applicable in Poland and the European Union, are entitled to mark their products with the logo and band of PZP. AIM: to promote domestic honeys (especially honeys straight from apiaries) by guaranteeing their high quality, and to reach more favourable prices for the products by beekeepers. This is an objective for years, but there is no other way to meet the requirements of the membership in the EU and to present the highest quality product. 56

57 Polski Związek Pszczelarski (PZP) Certyfikat, banderole PZP i promocja produktów pszczelich Certificate, PZP bands and promotion of bee products


Pobierz ppt "Polish Beekeeping Association"

Podobne prezentacje


Reklamy Google