Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

spotkanie grupy roboczej z Urzędu Samorządowego Kraju Żylińskiego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "spotkanie grupy roboczej z Urzędu Samorządowego Kraju Żylińskiego"— Zapis prezentacji:

1 spotkanie grupy roboczej z Urzędu Samorządowego Kraju Żylińskiego
Katowice 16 – 19 kwietnia 2012

2 dla Województwa Śląskiego JEST
CELEM GENERALNYM dla Województwa Śląskiego JEST stworzenie efektywnego systemu transportu umożliwiającego sprawne przemieszczenie się mieszkańców regionu przy zachowaniu wysokiej jakości usług.

3 Organizacja przewozów
Za organizację komunikacji zbiorowej odpowiadają różne organy jednostek samorządu terytorialnego na różnych szczeblach. Niezbędnym jest, by system komunikacyjny był spójny. Samorząd Województwa jest organizatorem kolejowych przewozów pasażerskich na rynku regionalnym, mających charakter usług użyteczności publicznej: tworzy plan połączeń kolejowych, zleca ich wykonanie przewoźnikowi i pokrywa wynikający z ich wykonywania deficyt. Jednostki samorządu terytorialnego wszystkich szczebli mogą wspomagać organizację tych przewozów: dofinansować koszty inwestycji, remontów i eksploatacji linii kolejowych. Jednak dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich o znaczeniu regionalnym należy wyłącznie do zakresu uprawnień Samorządu Województwa.

4 GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKA METROPOLIA SILESIA
14 miast 1,9 mln mieszkańców (43% całego województwa śląskiego) 1693 mieszkańców na 1 km² prognoza GUS na 2025 rok – zmniejszenie liczby ludności o 18,9% do 1,54 mln krzyżowanie się ważnych szlaków międzynarodowych Wsch-Zach i Płn-Płd znajdowanie się wielu ośrodków ruchotwórczych na terenie całej aglomeracji 1,2 mln pasażerów korzystających z komunikacji zbiorowej

5 Organizatorzy transportu publicznego
− związki komunalne: • Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach (KZK GOP) • Międzygminny Związek Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach (MZKP) − zakłady budżetowe gmin: • Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach (MZK), • Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie (MZDiM) − wydzielone jednostki organizacyjne administracji samorządowej: • Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Publicznego Transportu Zbiorowego (Przewozy Regionalne, Koleje Śląskie).

6 Wady obecnego systemu Brak wspólnego zintegrowanego biletu dla wszystkich środków transportu zbiorowego Wysokie koszty utrzymania komunikacji zbiorowej: Dublowanie się środków transportu Niedostosowanie pojemności środków transportowych do wielkości potoków Brak długofalowej polityki transportowej Aglomeracji Górnośląskiej uwzględniającej wszystkie środki komunikacji zbiorowej Nieporozumienia i brak spojrzenia na własną miejscowość jako część aglomeracji przy podejmowaniu przez władze samorządowe istotnych decyzji dotyczących komunikacji zbiorowej

7 Konkurencyjne połączenia przewozów kolejowych i KZK GOP
TRASA: GLIWICE - KATOWICE długość linii liczba przystanków czas przejazdu pojemność prędkość handlowa autobus ca 24 km 9 48 min * 29,6 km/h pociąg ca 28 km 8 40 min 450* 40 km/h - w zależności od typu pojazdu Wielkości podane w tabeli są wielkościami przybliżonymi

8 Województwo Śląskie dysponuje najgęstszą siecią kolejową w kraju pod zarządem PKP PLK i firm prywatnych. Transport kolejowy województwa cechuje: rozwinięta sieć połączeń kolejowych, która należy do najdłuższych w kraju wysoki stopień elektryfikacji Stworzenie zintegrowanego systemu transportu: drogowego, kolejowego i lotniczego jest olbrzymią szansą dla regionu.

9 SPECYFIKA KOLEI W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM
Policentryczny charakter ruchu pasażerskiego brak centralnego punktu podróży wymiana podróżnych pomiędzy różnymi miastami należącymi do Aglomeracji Górnośląskiej

10 SZYBKA KOLEJ REGIONALNA (SKR) kluczowym projektem województwa śląskiego
12 grudnia 2008 roku podpisano Porozumienie Nr 134/KT/2008 pomiędzy Województwem Śląskim a Urzędem Miasta Tychy, przy udziale Miejskiego Zarządu Komunikacji w Tychach oraz Przewozów Regionalnych, w sprawie wspólnej realizacji zadań publicznych dotyczących połączeń autobusowo- trolejbusowych oraz kolejowych pomiędzy Katowicami i Tychami, jak również taryfy biletowej obowiązującej w pociągach relacji Tychy Miasto – Katowice, Katowice – Tychy Miasto. Szybka Kolej Regionalna obsługuje relację Katowice – Tychy Miasto – Katowice, co pozwoliło zintegrować kolej z miejskim transportem zbiorowym MZK Tychy. Bilet pomarańczowy pozwala na przejazd SKR pomiędzy Tychami a Katowicami oraz transportem zbiorowym na obszarze miasta Tychy. Bilet jednorazowy: Bilet okresowy / miesięczny: normalny ulgowy normalny ulgowy 3,00 zł ,50 zł ,00 zł ,50 zł

11 SZYBKA KOLEJ REGIONALNA (SKR) kluczowym projektem Województwa Śląskiego
POJAZDY OBSŁUGUJĄCE POŁĄCZENIA SKR KATOWICE r.

12 DOCELOWA STRATEGIA DLA SRK
Zgodnie z Projektem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, ma powstać docelowo nowoczesna infrastruktura kolejowa między Tychami a Dąbrową Górniczą. Prowadzone są również rozmowy z władzami Bierunia i Oświęcimia oraz ze stroną kolejową celem wydłużenia obecnej linii w kierunku wschodnim od Oświęcimia z jednoczesnym umożliwieniem kontynuacji podróży aż do Krakowa. Kierunek Bieruń, Oświęcim Dąbrowa Górnicza przez Sosnowiec KATOWICE Katowice Damrota Katowice Brynów Katowice Ligota Katowice Piotrowice Katowice Podlesie TYCHY Tychy Zachodnie Tychy Miasto Tychy Bielska Tychy Lodowisko Tychy Grota Roweckiego

13 Równolegle Miasto Tychy podpisało z PKP umowę na dzierżawę nieruchomości dla celów budowy przystanków Tychy Lodowisko i Tychy Bielska, budowy nowej stacji Tychy Miasto oraz modernizacji stacji Tychy Zachodnie.

14 Inwestycje Taborowe samorządu województwa śląskiego na rzecz rozwoju kolei
4 Nowoczesne Elektryczne Zespoły Trakcyjne typu Flirt zakupione w 2008 r. w ramach środków RPO WŚL – realizacja przewozów na trasie Gliwice – Częstochowa; 9 Nowoczesnych Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych typu Elf zakupione w 2011 r. w ramach środków RPO WŚL - realizacja przewozów na trasie Gliwice – Częstochowa; 2 Zmodernizowane EZT – zakupione w grudniu 2011 r. (FK + RC) - realizacja przewozów na trasie Gliwice – Częstochowa; 19 Nowoczesnych EZT - planowany czas zakupu , w ramach południowej grupy zakupowej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Województwo Śląskie – 6, Świętokrzyskie – 6, Małopolskie – 6, Podkarpackie – 1 - realizacja przewozów w przypadku województwa śląskiego będzie się odbywała na trasie Rybnik – Katowice - Kraków; 6 Nowoczesnych EZT – planowany czas zakupu , w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Obecnie projekt umieszczony jest na liście rezerwowej – planuje się realizację przewozów na trasach Gliwice – Zawiercie oraz Tychy Miasto – Dąbrowa Górnicza Ząbkowice. 15 Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych do modernizacji - planowany czas zakupu 2012 r. (FK + RC + środki własne)

15 KOLEJE ŚLĄSKIE SPÓŁKA Z O.O.
Sejmik Województwa Śląskiego dnia 17 lutego 2010 r. podjął uchwałę nr III/47/3/2010 w sprawie utworzenia Spółki Koleje Śląskie GŁÓWNY CEL POPRAWA JAKOŚCI ŚWIADCZONYCH USŁUG preferowanie przewozów realizowanych nowoczesnym taborem o niskiej energochłonności; koordynacja oferty przewozowej realizowanej przez różne środki transportowe; wdrożenie monitoringu jakości świadczonych usług; sukcesywny rozwój sieci Punktów Obsługi Pasażerów oraz automatów biletowych; wspierania działań operatorów zmierzających do poprawy bezpieczeństwa pasażerów.

16 KOLEJE ŚLĄSKIE SPÓŁKA Z O.O.
Od 1 października 2011 roku spółka uruchamiała połączenia na trasach Gliwice – Częstochowa oraz Katowice - Wisła Głębce: OBSZAR DZIAŁANIA LINIA S1 LINIA S6 (północna część)

17 KOLEJE ŚLĄSKIE SPÓŁKA Z O.O.
OBSZAR DZIAŁANIA LINIA S6 (południowa część)

18 FLOTA TABOROWA KOLEI ŚLĄSKICH
9 szt. elektrycznych zespołów trakcyjnych typu 22WE, oznaczonych jako EN76 „ELF” produkcji PESA 3 szt. elektrycznych zespołów trakcyjnych typu FLIRT POLSKA, oznaczonych jako EN75 produkcji STADLER 2 szt. elektrycznych zespołów trakcyjnych oznaczonych jako EN57, zmodernizowanych przez ZNTK Mińsk Mazowiecki 3 szt. (z 5 planowanych) elektrycznych zespołów trakcyjnych oznaczonych jako EN57AKŚ, zmodernizowanych przez Newag S.A.

19 TABOR – EN76 „ELF” 9 szt. elektrycznych zespołów trakcyjnych typu 22WE (EN76 „ELF”) produkcji PESA

20 TABOR – EN75 „FLIRT” 3 szt. elektrycznych zespołów trakcyjnych typu FLIRT (EN75) produkcji STADLER

21 Na organizację kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich przeznaczono kwoty:
► w 2008 r. – zł (PR) – 8,44 mln pockm; ► w 2009 r. – zł (PR) – 8.29 mln pockm; ► w 2010 r. – zł (PR) – 9,25 mln pockm; ► w 2011 r. – ,86 zł (w tym PR – 146,5 mln zł, 8,16 mln pockm, KŚ – 9,34 mln zł, 0,62 mln pockm); ► w 2012 r. – zabezpieczono w budżecie województwa kwotę 162,2 mln zł (dla KŚ – 39,5 mln zł);

22 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "spotkanie grupy roboczej z Urzędu Samorządowego Kraju Żylińskiego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google