Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Spotkanie grupy roboczej z Urzędu Samorządowego Kraju Żylińskiego 1 Katowice 16 – 19 kwietnia 2012.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Spotkanie grupy roboczej z Urzędu Samorządowego Kraju Żylińskiego 1 Katowice 16 – 19 kwietnia 2012."— Zapis prezentacji:

1 spotkanie grupy roboczej z Urzędu Samorządowego Kraju Żylińskiego 1 Katowice 16 – 19 kwietnia 2012

2 2 CELEM GENERALNYM dla Województwa Śląskiego JEST stworzenie efektywnego systemu transportu umożliwiającego sprawne przemieszczenie się mieszkańców regionu przy zachowaniu wysokiej jakości usług.

3 Za organizację komunikacji zbiorowej odpowiadają różne organy jednostek samorządu terytorialnego na różnych szczeblach. Niezbędnym jest, by system komunikacyjny był spójny. Samorząd Województwa jest organizatorem kolejowych przewozów pasażerskich na rynku regionalnym, mających charakter usług użyteczności publicznej: tworzy plan połączeń kolejowych, zleca ich wykonanie przewoźnikowi i pokrywa wynikający z ich wykonywania deficyt. Jednostki samorządu terytorialnego wszystkich szczebli mogą wspomagać organizację tych przewozów: dofinansować koszty inwestycji, remontów i eksploatacji linii kolejowych. Jednak dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich o znaczeniu regionalnym należy wyłącznie do zakresu uprawnień Samorządu Województwa. 3 Organizacja przewozów

4 4 GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKA METROPOLIA SILESIA 14 miast 1,9 mln mieszkańców (43% całego województwa śląskiego) 1693 mieszkańców na 1 km² prognoza GUS na 2025 rok – zmniejszenie liczby ludności o 18,9% do 1,54 mln krzyżowanie się ważnych szlaków międzynarodowych Wsch-Zach i Płn-Płd znajdowanie się wielu ośrodków ruchotwórczych na terenie całej aglomeracji 1,2 mln pasażerów korzystających z komunikacji zbiorowej

5 5 Organizatorzy transportu publicznego

6 6 Wady obecnego systemu Brak wspólnego zintegrowanego biletu dla wszystkich środków transportu zbiorowego Wysokie koszty utrzymania komunikacji zbiorowej: Dublowanie się środków transportu Niedostosowanie pojemności środków transportowych do wielkości potoków Brak długofalowej polityki transportowej Aglomeracji Górnośląskiej uwzględniającej wszystkie środki komunikacji zbiorowej Nieporozumienia i brak spojrzenia na własną miejscowość jako część aglomeracji przy podejmowaniu przez władze samorządowe istotnych decyzji dotyczących komunikacji zbiorowej

7 7 TRASA: GLIWICE - KATOWICE Konkurencyjne połączenia przewozów kolejowych i KZK GOP

8 8 Transport kolejowy województwa cechuje: o rozwinięta sieć połączeń kolejowych, która należy do najdłuższych w kraju o wysoki stopień elektryfikacji Województwo Śląskie dysponuje najgęstszą siecią kolejową w kraju pod zarządem PKP PLK i firm prywatnych. Stworzenie zintegrowanego systemu transportu: drogowego, kolejowego i lotniczego jest olbrzymią szansą dla regionu.

9 SPECYFIKA KOLEI W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Policentryczny charakter ruchu pasażerskiego brak centralnego punktu podróży wymiana podróżnych pomiędzy różnymi miastami należącymi do Aglomeracji Górnośląskiej 9

10 SZYBKA KOLEJ REGIONALNA (SKR) kluczowym projektem województwa śląskiego 12 grudnia 2008 roku podpisano Porozumienie Nr 134/KT/2008 pomiędzy Województwem Śląskim a Urzędem Miasta Tychy, przy udziale Miejskiego Zarządu Komunikacji w Tychach oraz Przewozów Regionalnych, w sprawie wspólnej realizacji zadań publicznych dotyczących połączeń autobusowo- trolejbusowych oraz kolejowych pomiędzy Katowicami i Tychami, jak również taryfy biletowej obowiązującej w pociągach relacji Tychy Miasto – Katowice, Katowice – Tychy Miasto. Szybka Kolej Regionalna obsługuje relację Katowice – Tychy Miasto – Katowice, co pozwoliło zintegrować kolej z miejskim transportem zbiorowym MZK Tychy. Bilet pomarańczowy pozwala na przejazd SKR pomiędzy Tychami a Katowicami oraz transportem zbiorowym na obszarze miasta Tychy. Bilet jednorazowy: Bilet okresowy / miesięczny: normalny ulgowy normalny ulgowy 3,00 zł 1,50 zł 95,00 zł 47,50 zł 10

11 SZYBKA KOLEJ REGIONALNA (SKR) kluczowym projektem Województwa Śląskiego POJAZDY OBSŁUGUJĄCE POŁĄCZENIA SKR KATOWICE 06.09.2010 r. 11

12 12 DOCELOWA STRATEGIA DLA SRK Zgodnie z Projektem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, ma powstać docelowo nowoczesna infrastruktura kolejowa między Tychami a Dąbrową Górniczą. Prowadzone są również rozmowy z władzami Bierunia i Oświęcimia oraz ze stroną kolejową celem wydłużenia obecnej linii w kierunku wschodnim od Oświęcimia z jednoczesnym umożliwieniem kontynuacji podróży aż do Krakowa. Kierunek Bieruń, Oświęcim Dąbrowa Górnicza przez Sosnowiec Katowice Damrota KATOWICE Katowice Brynów Katowice Ligota Katowice Piotrowice Katowice Podlesie TYCHY Tychy Zachodnie Tychy Bielska Tychy Miasto Tychy Lodowisko Tychy Grota Roweckiego

13 13 Równolegle Miasto Tychy podpisało z PKP umowę na dzierżawę nieruchomości dla celów budowy przystanków Tychy Lodowisko i Tychy Bielska, budowy nowej stacji Tychy Miasto oraz modernizacji stacji Tychy Zachodnie.

14 Inwestycje Taborowe samorządu województwa śląskiego na rzecz rozwoju kolei 4 Nowoczesne Elektryczne Z espoły T rakcyjne typu Flirt zakupione w 2008 r. w ramach środków RPO WŚL – realizacja przewozów na trasie Gliwice – Częstochowa; 9 Nowoczesnych Elektryczn ych Z espoł ów T rakcyjn ych typu Elf zakupione w 2011 r. w ramach środków RPO WŚL - realizacja przewozów na trasie Gliwice – Częstochowa; 2 Zmodernizowane EZT – zakupione w grudniu 2011 r. (FK + RC) - realizacja przewozów na trasie Gliwice – Częstochowa; 19 Nowoczesnych EZT - planowany czas zakupu 2013-2014, w ramach południowej grupy zakupowej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013. Województwo Śląskie – 6, Świętokrzyskie – 6, Małopolskie – 6, Podkarpackie – 1 - realizacja przewozów w przypadku województwa śląskiego będzie się odbywała na trasie Rybnik – Katowice - Kraków; 6 Nowoczesnych EZT – planowany czas zakupu 2013-2014, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013. Obecnie projekt umieszczony jest na liście rezerwowej – planuje się realizację przewozów na trasach Gliwice – Zawiercie oraz Tychy Miasto – Dąbrowa Górnicza Ząbkowice. 15 Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych do modernizacji - planowany czas zakupu 2012 r. (FK + RC + środki własne) 14

15 KOLEJE ŚLĄSKIE SPÓŁKA Z O.O. Sejmik Województwa Śląskiego dnia 17 lutego 2010 r. podjął uchwałę nr III/47/3/2010 w sprawie utworzenia Spółki Koleje Śląskie GŁÓWNY CEL POPRAWA JAKOŚCI ŚWIADCZONYCH USŁUG preferowanie przewozów realizowanych nowoczesnym taborem o niskiej energochłonności; koordynacja oferty przewozowej realizowanej przez różne środki transportowe; wdrożenie monitoringu jakości świadczonych usług; sukcesywny rozwój sieci Punktów Obsługi Pasażerów oraz automatów biletowych; wspierania działań operatorów zmierzających do poprawy bezpieczeństwa pasażerów. 15

16 KOLEJE ŚLĄSKIE SPÓŁKA Z O.O. OBSZAR DZIAŁANIA LINIA S1 LINIA S6 (północna część) 16 Od 1 października 2011 roku spółka uruchamiała połączenia na trasach Gliwice – Częstochowa oraz Katowice - Wisła Głębce:

17 KOLEJE ŚLĄSKIE SPÓŁKA Z O.O. OBSZAR DZIAŁANIA LINIA S6 (południowa część) 17

18 FLOTA TABOROWA KOLEI ŚLĄSKICH 9 szt. elektrycznych zespołów trakcyjnych typu 22WE, oznaczonych jako EN76 ELF produkcji PESA 3 szt. elektrycznych zespołów trakcyjnych typu FLIRT POLSKA, oznaczonych jako EN75 produkcji STADLER 2 szt. elektrycznych zespołów trakcyjnych oznaczonych jako EN57, zmodernizowanych przez ZNTK Mińsk Mazowiecki 3 szt. (z 5 planowanych) elektrycznych zespołów trakcyjnych oznaczonych jako EN57AKŚ, zmodernizowanych przez Newag S.A. 18

19 TABOR – EN76 ELF 9 szt. elektrycznych zespołów trakcyjnych typu 22WE (EN76 ELF) produkcji PESA 19

20 TABOR – EN75 FLIRT 3 szt. elektrycznych zespołów trakcyjnych typu FLIRT (EN75) produkcji STADLER 20

21 21 Na organizację kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich przeznaczono kwoty: w 2008 r. – 82 731 900 zł (PR) – 8,44 mln pockm; w 2009 r. – 99 999 390 zł (PR) – 8.29 mln pockm; w 2010 r. – 110 463 285 zł (PR) – 9,25 mln pockm; w 2011 r. – 155 900 920,86 zł (w tym PR – 146,5 mln zł, 8,16 mln pockm, KŚ – 9,34 mln zł, 0,62 mln pockm); w 2012 r. – zabezpieczono w budżecie województwa kwotę 162,2 mln zł (dla KŚ – 39,5 mln zł);

22 22 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Spotkanie grupy roboczej z Urzędu Samorządowego Kraju Żylińskiego 1 Katowice 16 – 19 kwietnia 2012."

Podobne prezentacje


Reklamy Google