Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Gmina Chełmno znajduje się w środkowej części województwa kujawsko – pomorskiego, w powiecie chełmińskim. Gmina Grudziądz położona jest w północnej części.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Gmina Chełmno znajduje się w środkowej części województwa kujawsko – pomorskiego, w powiecie chełmińskim. Gmina Grudziądz położona jest w północnej części."— Zapis prezentacji:

1

2 Gmina Chełmno znajduje się w środkowej części województwa kujawsko – pomorskiego, w powiecie chełmińskim. Gmina Grudziądz położona jest w północnej części województwa kujawsko – pomorskiego w powiecie grudziądzkim. Jest największą spośród gmin wiejskich w województwie Gmina Lisewo położona jest w środkowo –zachodniej części Pojezierza Chełmińskiego, zwanego Ziemią Chełmińską, jak również Wysoczyzną Chełmińską. Gmina Stolno usytuowana jest w północnej części powiatu chełmińskiego, na zachodnich krańcach Pojezierza Chełmińskiego.

3 Bogactwem LGD są zasoby naturalne, wynikające z położenia w Dolinie Dolnej Wisły. Występują tutaj liczne pomniki przyrody, 4 rezerwaty, unikalne gatunki zwierząt i roślin. Znaczna część obszaru położona jest w granicach Parku Krajobrazowego. Nazwa pochodzi od połączenia słów Vistula – Wisła i Terra Culmensis – Ziemia Chełmińska. Obszar LGD to teren Ziemi Chełmińskiej położony nad Wisłą. Dodatek – Rozwój przez Tradycję – określa pomysł na rozwój obszarów wiejskich wykorzystując dostępne bogactwa naturalno – kulturowe.

4 Największą atrakcją LGD jest jej bogata historia. Na obszarze gmin znajdują się grodziska średniowieczne. Występują liczne pozostałości po działalności zakonu krzyżackiego w postaci pozostałości po budowlach przez nich wznoszonych. Cechą charakterystyczną dla obszaru są liczne kościoły gotyckie oraz fortyfikacje – pozostałości po wojnach światowych. Występują również zespoły pałacowo – parkowe, liczne zabytkowe budowle tradycyjne dla regionu. Cennym elementem jest historia związana z działalnością Związku Jaszczurczego. Bogactwo zasobów kulturowo – historycznych zostało skupione przez LGD wokół elementów ją wyróżniających, które zostały przez nią nazwane: Jaszczurczy ślad, Pierścień fortyfikacji, Ślad gotyckich świątyń Kościół p.w. Wniebowzięcia NMP w Mokrem Schron koszarowy Fortu Piaski Grodzisko w Grucie

5 Istotnym elementem podnoszącym atrakcyjność obszaru LGD jest jej bliskie sąsiedztwo znanych ośrodków miejskich o olbrzymim znaczeniu kulturowo – historycznym. Na szczególną uwagę zasługują: Toruń, Chełmno, Grudziądz, Chełmża oraz Świecie Stare Miasto w Toruniu widziane z lewego brzegu Wisły Kościół farny w Chełmnie p.w. Wniebowzięcia NMP Brama Wodna w Grudziądzu Rynek w Chełmży Zamek krzyżacki w Świeciu

6 Bogactwem naturalnym, które może mieć istotny wpływ na rozwój obszaru działania LGD, jest solanka nawiercona w utworach jury dolnej na głębokości około 1600 m w miejscowości Marusza. Solanka ta składem chemicznym odpowiada solance z Ciechocinka, wydajność złoża określona na 35m 3 /h. Temperatura solanki wynosi 44 0 C. Cechy te kwalifikują solankę do wykorzystania rekreacyjno- balneologicznego oraz jako źródło energii geotermalnej. Bogactwem naturalnym, które może mieć istotny wpływ na rozwój obszaru działania LGD, jest solanka nawiercona w utworach jury dolnej na głębokości około 1600 m w miejscowości Marusza. Solanka ta składem chemicznym odpowiada solance z Ciechocinka, wydajność złoża określona na 35m 3 /h. Temperatura solanki wynosi 44 0 C. Cechy te kwalifikują solankę do wykorzystania rekreacyjno- balneologicznego oraz jako źródło energii geotermalnej. piramida zabiegi lecznicze baseny Grota solna

7 Obszar LGD charakteryzują dyspozycyjne zasoby wód płynących. Gminy Chełmno i Grudziądz leżą w zlewni Kanału Głównego. Sieć wodna jest urozmaicona, w dużej mierze za sprawą gęstej sieci rowów melioracyjnych. Występują tu naturalne zbiorniki wodne o znacznej powierzchni. Największe jest Jezioro Kornatowskie położone na południowy zachód od Lisewa. Inne zbiorniki wodne to rozrzucone po całej powierzchni zlewni wodne oczka śródpolne, płytkie zagłębienia w dolinach cieków oraz sztucznie wykopane przed laty stawy parkowe. Podstawową rzeką jest Wisła. Największy dopływ Wisły w tym rejonie – Osa, stanowi oś hydrograficzną tej części regionu. Dolina Dolnej Wisły

8 Specyficznym dziedzictwem mogącym stanowić również potencjał do rozwoju gospodarczego obszaru LGD jest dziedzictwo niematerialne, a mianowicie : osoby i przedmiotu kultu, jak np. relikwie św. Barbary w Starogrodzie, czy Sanktuarium Maryjne w Mokrem i w Lisewie, święta gminne, odpusty, pielgrzymki, tradycje związane ze żniwami, obrzędy – np. weselne, gwara, legendy, podania, ważne postacie historyczne – np. Mikołaj z Ryńska, czy generał Haller, specyficzne nazwy lokalne używane przez mieszkańców oraz tradycyjne zawody i produkty. Coroczna pielgrzymka do Mokrego Festyn w Robakowie Odpust w Sarnowie

9 Cechą wspólną terenów obszaru LGD jest infrastruktura społeczna. Na plus należy zaliczyć bardzo dobry stan szkół na całym terenie. Podobnie wygląda infrastruktura sporu i rekreacji. Na całym obszarze LGD prężna jest działalność kulturalna, którą inicjują biblioteki, szkoły, OSP, świetlice wiejskie oraz GOK. Aktywne są organizacje pozarządowe, które stają się często motorem rozwoju miejscowości, w których działają. Zawody sportowe na boiskach w Rudzie Piknik ekologiczny w Węgrowie

10 Lokalna Grupa Działania Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję wskazuje na ważny element, jakim jest wykorzystanie zasobów naturalnych i kulturowych do poprawy jakości życia na obszarach wiejskich. Szansą na rozwój przedsiębiorczości wiejskiej na obszarze LGD jest właśnie pełne wykorzystanie potencjału i zasobów oraz tworzenie na ich bazie nowych form działalności pozarolniczej(np. gospodarstwa agroturystyczne, usługi turystyczne, gastronomia, rzemiosło itp.) Lokalna Grupa Działania Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję wskazuje na ważny element, jakim jest wykorzystanie zasobów naturalnych i kulturowych do poprawy jakości życia na obszarach wiejskich. Szansą na rozwój przedsiębiorczości wiejskiej na obszarze LGD jest właśnie pełne wykorzystanie potencjału i zasobów oraz tworzenie na ich bazie nowych form działalności pozarolniczej(np. gospodarstwa agroturystyczne, usługi turystyczne, gastronomia, rzemiosło itp.) Prezentację wykonali uczniowie Gimnazjum w Rudzie pod opieką Jolanty Szymańskiej


Pobierz ppt "Gmina Chełmno znajduje się w środkowej części województwa kujawsko – pomorskiego, w powiecie chełmińskim. Gmina Grudziądz położona jest w północnej części."

Podobne prezentacje


Reklamy Google