Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Institute for Opinion & Market Research Instytut Badania Opinii i Rynku UWAGI METODYCZNE Instytut Badania Opinii i Rynku Pentor.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Institute for Opinion & Market Research Instytut Badania Opinii i Rynku UWAGI METODYCZNE Instytut Badania Opinii i Rynku Pentor."— Zapis prezentacji:

1 Institute for Opinion & Market Research Instytut Badania Opinii i Rynku e-mail: pentor@pentor.com.pl UWAGI METODYCZNE Instytut Badania Opinii i Rynku Pentor na zlecenie Polskiej Izby Ubezpieczeń przeprowadził po raz czwarty kwartalne badania koniunktury w sektorze ubezpieczeń. W badaniach tych udział wzięli pracownicy szczebla kierowniczego placówek zakładów ubezpieczeń z całej Polski. Czwarty pomiar został przeprowadzony w dniach 17 lipca – 27 lipca 2000 r. techniką wywiadu telefonicznego wspomaganego komputerowo (CATI) z Centrum Badań Telefonicznych Instytutu Pentor. Co kwartał wyniki ankiet prezentowane są: wszystkim uczestnikom sondażu Polskiej Izbie Ubezpieczeń W czwartym sondażu uczestniczyło 150 pracowników kierowniczego szczebla placówek zakładów ubezpieczeń rozlokowanych na terenie całego kraju i dobranych w ten sposób, by zapewnić reprezentatywność próby pod względem struktury rynku ubezpieczeń w Polsce. Próba ta umożliwia analityczne zestawienie wyników w przekroju poszczególnych typów zakładów ubezpieczeń. Podstawowy zakres pytań dotyczy jakościowych ocen i prognoz zmian w zakresie: liczby zawartych umów ubezpieczeniowych wartości przypisu składki brutto wartości średniej składki przypisanej brutto liczby szkód wartości wypłaconych odszkodowań liczby klientów rezygnujących z ubezpieczeń taryf/składek polis konkurencji na rynku sytuacji ekonomicznej placówek ogółem oraz w podziale na zakłady Działu I (Ubezpieczenia na życie) oraz zakłady Działu II (Ubezpieczenia majątkowe i osobowe). Wszystkie oceny i prognozy są formułowane przez stwierdzenie, że wystąpił (wystąpi) wzrost (poprawa) lub spadek (pogorszenie) bądź też brak zmiany. Różnice między procentem odpowiedzi pozytywnych (wzrost/ poprawa) i negatywnych (spadek/ pogorszenie) są cząstkowymi wskaźnikami oceny/ prognozy netto. Wskaźniki te są potem wykorzystywane do przedstawiania tendencji, obliczania wskaźników oceny i prognozy, jak również syntetycznego wskaźnika koniunktury. Wskaźniki oceny (prognozy) są średnimi arytmetycznymi różnic odpowiedzi na szczegółowe pytania dotyczące liczby zawartych umów, wartości pozyskanych składek, liczby szkód, wartości wypłaconych odszkodowań, liczby klientów rezygnujących z ubezpieczeń z części dotyczącej oceny (prognozy). Wskaźnik syntetyczny jest średnią arytmetyczną różnic odpowiedzi na wyżej wymienione pytania zarówno z części prognozy jak i oceny. Jego poziom oraz późniejsze zmiany będą obrazować ogólny klimat koniunktury w sektorze ubezpieczeń. Wskaźnik osób rezygnujących z ubezpieczeń brany jest pod uwagę jako ujemny składnik globalnego wskaźnika koniunktury. Ponadto kwestionariusz zawiera pytania dotyczące zmian w zakresie niektórych wskaźników (liczba zawartych umów, wartość pozyskanej składki, liczba szkód, wartość odszkodowań, stopa składki) w ramach następujących grup ubezpieczeń:

2 Monitor Ubezpieczeniowy - PIU/Pentor 2 OGÓŁEMUBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE OGÓŁEMUBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE OGÓŁEMUBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE OGÓŁEMUBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE OGÓŁEMUBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Zakłady Działu I (Ubezpieczenia na życie): ubezpieczenia grupowe ubezpieczenia indywidualne ubezpieczenia na życie (gr. 1) ubezpieczenia z funduszem inwestycyjnym (gr. 3) ubezpieczenia wypadkowe (gr. 5) Zakłady Działu II (Ubezpieczenia majątkowe) ubezpieczenia OC motoryzacyjne (gr.10) ubezpieczenia Auto Casco (gr. 3) ubezpieczenia majątkowe (gr. 8 + 9) ubezpieczenia osobowe (gr. 1 + 2) ubezpieczenia OC (gr. 13) ubezpieczenia transportowe (morskie, lotnicze,lądowe) (gr. 4 + 7 + 11 + 12) ubezpieczenia kredytów, gwarancji, ryzyk finansowych oraz pozostałe (gr. 14 – 18) Poza pytaniami podstawowymi co kwartał zadawane są także pytania dodatkowe. W tym wydaniu były to pytania dotyczące: oceny i prognozy liczby prób oszustw ubezpieceniowych przyczyn oszustw ubezpieczzeniowych * Na wykresach dane obrazujące wartości dla pomiaru z listopada 99 r. oznaczone są cyfrą 1, dla pomiaru z lutego 2000 r. cyfrą 2, a dla pomiaru z maja 2000 r. cyfrą 3. a dla pomiaru z lipca 2000 r. cyfrą 4. ** Na wykresach dane dotyczące salda oceny przedstawiono na wykresach liniowych, a dane dotyczące salda prognozy na wykresach warstwowych LICZBA UMÓW UBEZPIECZENIOWYCH ORAZ WARTOŚĆ POZYSKANYCH SKŁADEK Liczba zawartych umów ubezpieczeniowych ogółem rosła w 52 proc. (o 1 pkt. proc. mniej niż w poprzednim kwartale), zmalała w 27 proc. placówek (o 3 pkt. proc. więcej niż przed trzema miesiącami), a pozostała bez zmian w 21 proc. placówek ( w poprzednim kwartale w 25 proc.). Wskaźnik oceny liczby zawartych umów wyniósł 26 proc. czyli o 1 pkt. proc. mniej niż w poprzednim kwartale. Największy wzrost liczby zawartych umów odnotowały przede wszystkim placówki firm z kapitałem krajowym. W poprzednim kwartale większy wzrost wystąpił w firmach z kapitałem krajowym i majątkowych. W zakresie ubezpieczeń majątkowych liczba zawartych umów wzrosła w 53 proc. placówek (63 proc. w poprzednim kwartale), spadła w 29 proc. placówek (w maju 14 proc. placówek), a pozostała bez zmian w 17 proc. placówek. Wskaźnik oceny netto wyniósł 24 proc. i był o 25 punktów proc. niższy w stosunku do poprzedniego kwartału. W placówkach ubezpieczeń na życie liczba zawartych umów wzrosła w 51 proc. placówek (o 13 proc. więcej niż w ostatnim kwartale), zmalała w 25 proc. (w I kwartale w 34 proc.), a pozostała bez zmian w 24 proc. Wskaźnik oceny netto w towarzystwach oferujących ubezpieczenia na życie wyniósł 25 proc. co oznacza wzrost o 21 punktów procentowych w stosunku do poprzedniego kwartału. Prognozy w ubezpieczeniach majątkowych lepsze niż w poprzednim kwartale. Wskaźnik prognozy ogółem wyniósł 50 pkt., czyli o 4 pkt. procentowe mniej niż przed trzema miesiącami. W ubezpieczeniach na życie prognozy były nieznacznie lepsze (52 pkt.) niż w ubezpieczeniach majątkowych (48 pkt.).

3 Monitor Ubezpieczeniowy - PIU/Pentor 3 OGÓŁEMUBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE OGÓŁEMUBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE OGÓŁEMUBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE OGÓŁEMUBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE WARTOŚĆ POZYSKANYCH SKŁADEK Tu sytuacja nieznacznie gorsza niż w ubiegłym kwartale. Wartość pozyskanych składek rosła w 61 proc. placówek, zmalała w 25 proc. placówek, pozostała bez zmian w 17 proc. Wskaźnik oceny netto wyniósł 37 pkt., czyli o 9 pkt. procentowych mniej niż w maju bieżącego roku. Największy przyrost wartości pozyskanych składek odnotowały placówki firm ubezpieczeniowych z kapitałem krajowym. Wskaźnik oceny netto wyniósł tu 44 punkty, a w firmach, które rozpoczęły swoją działalność przed 1992 rokiem - 45 punktów proc. W zakresie ubezpieczeń majątkowych wartość pozyskanych składek rosła w 63 proc. placówek, zmalała w 31 proc., a pozostała bez zmian w 6 proc. placówek. Wskaźnik oceny netto wyniósł 32 punkty procentowe i był niższy od wskaźnika z ubiegłego kwartału o 22 punkty. Ubezpieczenia na życie odnotowały wyższy wzrost niż majątkowe. W placówkach ubezpieczeń na życie wartość składek wzrosła w 60 proc., zmalała w 19 proc. placówek, a pozostała bez zmian w 21 proc. Wskaźnik oceny netto wyniósł w ubezpieczeniach na życie 41 proc. i był niższy o 3 punkty procentowe w porównaniu z wynikami z poprzedniego kwartału. Prognozy na następny kwartał w porównaniu z ocenami są optymistyczne. Wskaźnik netto wyniósł 59 punktów i był o 2 pkt. proc. niższy w porównaniu z oczekiwaniami z ubiegłego kwartału. Firmy ubezpieczeń na życie prezentują nieznacznie większy optymizm niż majątkowe - wskaźnik prognozy wyniósł tu 60 proc. W ubezpieczeniach majątkowych wskaźnik ten wyniósł 57 pkt. proc. i był wyższy w porównaniu do prognoz sprzed 3 miesięcy o 3 pkt. proc. Większego wzrostu wartości składek oczekują placówki towarzystw z kapitałem krajowym niż towarzystw z kapitałem zagranicznym. ŚREDNIA SKŁADKA PRZYPISANA BRUTTO Wartość średniej składki przypisanej brutto wzrosła w drugim kwartale 2000 r. w 59 proc. towarzystw ubezpieczeń, zmalała w 13 proc. placówek, a w 27 proc. pozostała bez zmian. Wskaźnik oceny netto wyniósł 45 punktów i był o 10 punktów procentowych niższy niż w poprzednim kwartale. W placówkach ubezpieczeń na życie wskaźnik ten był wyższy i wyniósł 53 punkty W towarzystwach ubezpieczeń majątkowych wskaźnik oceny netto wynosił 37 punktów. W prognozach na III kwartał 2000 r. lepiej niż w ocenach poprzednich 3 miesięcy. Wskaźnik prognozy netto wyniósł 50 punktów i był najwyższy w placówkach oferujących ubezpieczenia na życie, gdzie wyniósł 56 punktów. W ubezpieczeniach majątkowych wyniósł on 44 punkty.

4 Monitor Ubezpieczeniowy - PIU/Pentor 4 LICZBA ZAWARTYCH UMÓW WARTOŚĆ POZYSKANEJ SKŁADKI SKŁADKI / TARYFYLICZBA ZAWARTYCH UMÓW WARTOŚĆ POZYSKANEJ SKŁADKI SKŁADKI / TARYFYLICZBA ZAWARTYCH UMÓW WARTOŚĆ POZYSKANEJ SKŁADKI SKŁADKI / TARYFY LICZBA ZAWARTYCH UMÓW WARTOŚĆ POZYSKANEJ SKŁADKI SKŁADKI / TARYFY LICZBA SZKÓD ORAZ WARTOŚĆ ODSZKODOWAŃ Liczba szkód Wzrost wskaźnika liczby szkód - w porównaniu z I kw. 2000 r.- nastąpił przede wszystkim w towarzystwach oferujących ubezpieczenia majątkowe, w ubezpieczeniach na życie wyraźnie spadła liczba placówek informujących o wzroście liczby szkód. Liczba szkód wzrosła w 23 proc. placówek (mniej o 10 pkt. proc. od I kw.), zmalała w 18 proc. a w 53 proc. pozostała bez zmian. Wskaźnik netto wyniósł 5 pkt. (o 12 pkt. proc. mniej niż w poprzednim kwartale). W zakresie ubezpieczeń majątkowych liczba szkód wzrosła w stosunku do poprzedniego kwartału w 32 proc. placówek, zmalała w 29 proc., a w 39 proc. pozostała bez zmian. Wskaźnik oceny netto wyniósł 3 punkty, podczas gdy w maju było to 18 punktów. W zakresie ubezpieczeń na życie liczba szkód wzrosła w 15 proc. placówek, zmalała w 7 proc., a w 68 proc. pozostała bez zmian. Wskaźnik oceny netto wyniósł 8 punktów (o 8 pkt. proc. mniej niż w poprzednim kwartale). Wskaźnik liczby szkód w II kw. 2000 r. był największy w firmach, które rozpoczęły działalność po 1992 roku. Prognozy są nieznacznie lepsze niż przed trzema miesiącami. Wskaźnik prognozy netto wyniósł 22 pkt. (w maju wynosił 16 pkt.) i był wyższy w ubezpieczeniach życiowych (24 punkty procentowe) niż w majątkowych (20 pkt. proc.). Wartość wypłaconych odszkodowań Wzrost wartości wypłaconych odszkodowań był niższy niż w pierwszym kwartale 2000. Większy wzrost odnotowały placówki ubezpieczeń na życie niż majątkowych Wartość ta wzrosła w stosunku do kwartału poprzedniego w 30 proc placówek, zmalała w tym kwartale w 20 proc., a w 45 proc. pozostała bez zmian. Wskaźnik oceny netto wyniósł 10 punktów (o 20 pkt. procentowych mniej niż 3 miesiące temu). W zakresie ubezpieczeń majątkowych wartość odszkodowań wzrosła w 33 proc. placówek, zmalała w 33 proc., i także w 33 proc. pozostała bez zmian. Wskaźnik oceny netto jest o 29 pkt. niższy niż w poprzednim kwartale i wynosi 0 punktów. W zakresie ubezpieczeń na życie wartość odszkodowań wzrosła w 27 proc. placówek, zmalała w 7 proc., a w 56 proc. pozostała bez zmian. Wskaźnik oceny netto wyniósł 20 punktów i jest o 10 pkt. proc. wyższy niż w pierwszym kwartale 2000. W ciągu III kwartału 2000 r. towarzystwa ubezpieczeń oczekują raczej uniarkowanego wzrostu wartości wypłaconych odszkodowań. Wskaźnik prognozy netto wyniósł 23 proc. LICZBA KLIENTÓW REZYGNUJĄCYCH Z UBEZPIECZEŃ Liczba klientów rezygnujących w II kw. 2000 r. z ubezpieczeń wzrosła w 21 proc. placówek, zmalała w 16 proc., a pozostała bez zmian w 63 proc. Wskaźnik netto wyniósł 5 pkt. proc. i jest o 9 pkt. niższy niż w poprzednim kwartale. W zakresie ubezpieczeń majątkowych liczba klientów rezygnujących z ubezpieczeń wzrosła w 17 proc. placówek, zmalała w 17 proc. placówek a pozostała bez zmian w 65 proc. placówek. Wskaźnik oceny netto wyniósł 0 pkt. proc. i jest o 21 pkt. proc. niższy niż w poprzednim kwartale. W zakresie ubezpieczeń na życie liczba klientów rezygnujących z ubezpieczeń wzrosła w 24 proc. placówek, zmalała w 15 proc. placówek, a 61 proc. pozostała bez zmian. Wskaźnik oceny netto wyniósł - 9 pkt. proc., o 2 pkt. proc. mniej niż 3 miesiące temu. Prognozy na III kw. 2000 r. są nieznacznie lepsze od pierwszego kwartał. Wskaźnik ogólny wyniósł - 9 punktów., (o 4 pkt. mniej) przy czym był porównywalny w firmach ubezpieczeń majątkowych ( - 8 pkt.) i firmach ubezpieczeń na życie ( - 9 pkt. proc.)

5 Monitor Ubezpieczeniowy - PIU/Pentor 5 LICZBA ZAWARTYCH UMÓW WARTOŚĆ POZYSKANEJ SKŁADKI SKŁADKI / TARYFYLICZBA ZAWARTYCH UMÓW WARTOŚĆ POZYSKANEJ SKŁADKI SKŁADKI / TARYFY LICZBA SZKÓD WARTOŚĆ ODSZKODOWAŃ LICZBA ZAWARTYCH UMÓW WARTOŚĆ POZYSKANEJ SKŁADKI SKŁADKI / TARYFY LICZBA SZKÓD WARTOŚĆ ODSZKODOWAŃ STAWKI / TARYFY POLIS Stawki/ taryfy polis wzrosły w II kw. 2000 r. ogółem w 11 proc. placówek, zmalały w 7 proc., a w 81 proc. pozostały bez zmian. Wskaźnik oceny netto wyniósł 4 punkty. Przed 3 miesiącami wynosił 22 pkt. W placówkach ubezpieczeń majątkowych stawki wzrosły w 17 proc. placówek, zmalały w 11 proc. placówek, a w 72 proc. pozostały bez zmian. Wskaźnik oceny netto wyniósł 7 punktów (o 29 pkt. proc. mniej niż w poprzednim kwartale). W placówkach ubezpieczeń na życie stawki wzrosły w 5 proc. placówek, a zmalały w 4 proc. placówek, w 91 proc. pozostały bez zmian. Wskaźnik oceny netto wyniósł 1 punkt ( poprzedni kwartał - 8 pkt.) Placówki zakładów ubezpieczeń majątkowych zanotowały w minionym kwartale większy wzrost taryf/ składek polis niż zakładów ubezpieczeń na życie. Przewidywany jest o 6 pkt. większy niż przed trzema miesiącami wzrost stawek i taryf polis. Wskaźnik netto wynosi 11 punktów. Bardziej przekonani o podniesieniu stawek są przedstawiciele firm ubezpieczeń majątkowych – wskaźnik netto wyniósł 13 punktów, niż ubezpieczeń na życie – 8 punktów. KONKURENCJA NA RYNKU Rynek stał się mniej konkurencyjny przede wszystkim w opinii pracowników ubezpieczeń na życie. Konkurencja na rynku wzrosła w ciągu II kw. 2000 r. w opinii 49 proc. kierowników placówek, zmalała w opinii 3 proc. placówek, a według 48 proc. pozostała bez zmian. Wskaźnik oceny netto wynosi 46 punkty. W porównaniu z ubiegłym kwartałem wystąpił spadek wskaźnika konkurencji o 11 pkt. proc. W przekonaniu 61 proc. przedstawicieli zakładów ubezpieczeń na życie konkurencja wzrosła, według 4 proc. zmalała, a w 35 proc. – pozostała bez zmian. Wskaźnik oceny netto wynosi 57 punktów ( o 13 pkt. mniej niż w poprzednim kwartale). 36 proc. przedstawicieli zakładów ubezpieczeń majątkowych sądzi, że konkurencja wzrosła, tylko 1 proc. proc, że zmalała, a w opinii 63 proc., że nie zmieniła się. Wskaźnik oceny netto wyniósł 35 punkty i jest niższy od wskaźnika z poprzedniego kwartału o 8 punktów. Przewiduje się, ze konkurencja dalej będzie rosła, ale w mniejszym stopniu niż w poprzednim kwartale. Wskaźnik prognozy wyniósł 44 punkty proc. i był wyższy (60 punktów) w ubezpieczeniach życiowych niż w majątkowych (28 punktów procentowych) SYTUACJA EKONOMICZNA PLACÓWEK W porównaniu z poprzednim kwartałem nastąpiła wyraźna poprawa ocen sytuacji placówek firm ubezpieczeniowych, szczególnie w ubezpieczeniach na życie. W II kwartale 2000 r. poprawę swoich wyników odnotowało 58 proc. placówek, pogorszenie – 13 proc, a 29 proc. nie stwierdziło zmiany. Wskaźnik oceny netto wynosi 45 pkt. proc. i jest o 13 pkt. wyższy niż w poprzednim pomiarze w koniunktury. Lepiej oceniają swoją sytuację firmy ubezpieczeń majątkowych – wskaźnik – 55 punktów, podczas gdy dla ubezpieczeń na życie wynosi on – 35 punktów. W prognozach na III kwartał 2000 również polepszenie. Poprawy sytuacji ekonomicznej spodziewa się 63 proc. placówek, pogorszenia 5 proc., a 31 proc. nie przewiduje zmiany. Wskaźnik prognozy wyniósł 59 punktów (I kw. 53 pkt.). Przedstawiciele zakładów ubezpieczeń na życie oczekują w większej mierze poprawy sytuacji (wskaźnik – 56 punktów), niż z firm ubezpieczeń majątkowych (61 punktów).

6 Monitor Ubezpieczeniowy - PIU/Pentor 6 LICZBA ZAWARTYCH UMÓW WARTOŚĆ POZYSKANEJ SKŁADKI SKŁADKI / TARYFY LICZBA SZKÓD WARTOŚĆ ODSZKODOWAŃ LICZBA ZAWARTYCH UMÓW WARTOŚĆ POZYSKANEJ SKŁADKI SKŁADKI / TARYFY LICZBA SZKÓD WARTOŚĆ ODSZKODOWAŃ LICZBA ZAWARTYCH UMÓW WARTOŚĆ POZYSKANEJ SKŁADKI SKŁADKI / TARYFY LICZBA SZKÓD WARTOŚĆ ODSZKODOWAŃ DZIAŁ UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE Liczba zawartych umów Najwyższy wskaźnik oceny wzrostu liczby zawieranych umów odnotowano w grupie ubezpieczeń grupowych (48 punktów – o ) w ubezpieczeniach indywidualnych było to 11 punktów pkt. proc. W grupach ubezpieczeń 1 i 3 wyniki oceny były podobne - wskaźnik ten wyniósł odpowiednio 21 i 17 pkt. proc., a w ubezpieczeniach wypadkowych 24 pkt. Przewiduje się, że III kw. 2000 r. nastąpi wzrost liczby zawartych umów przede wszystkim w grupowych ubezpieczeniach na życie (52 pkt.) i w grupach 1 (47 pkt.) i 3 (51 pkt.). Nieznacznie mniejszy wzrost prognozują placówki firm życiowych w ubezpieczeniach indywidualnych (45 pkt. proc.) Wartość pozyskanej składki brutto Wartość pozyskanych składek najbardziej rosła w II kwartale 2000 w zakresie ubezpieczeń grupowych (61 pkt. proc.). W ubezpieczeniach wypadkowych był blisko o połowę niższy (33 proc.). W pozostałych grupach ubezpieczeń życiowych wskaźnik ten wahał się od 23 pkt. w indywidualnych do 27 pkt. w grupie 1. Wartość pozyskanej składki brutto w II kw. 2000 r. wzrośnie przede wszystkim w ubezpieczeniach grupowych (60 pkt.) oraz – nieco mniej – w grupach 1 i 3 gdzie wskaźnik prognozy netto wyniósł 51 pkt. proc. W ubezpieczeniach indywidualnych na życie wskaźnik ten wyniósł 45 pkt., a w wypadkowych najniżej 36 pkt. Składki / taryfy Wysokość stopy składki/ taryfy w stosunku do ubiegłego kwartału wzrosła w ubezpieczeniach grupowych na życie (wskaźnik oceny netto – 28 punktów. W ubezpieczeniach gr. 1 wskaźnik ten był najniższy i wynosi 15 pkt., a w ubezpieczeniach z funduszem inwestycyjnym 16 pkt. W ubezpieczeniach z gr. 3 wskaźnik wyniósł 18, a w indywidualnych 19 pkt. procentowych Wysokość stopy składki / taryfy wzrośnie zdaniem reprezentantów placówek towarzystw oferujących ubezpieczenia na życie w III kw. 2000 r., szczególnie w ubezpieczeniach grupowych (33 pkt.), z grupy 1 i 3 (po 31 pkt.) DZIAŁ UBEZPIECZEŃ MAJĄTKOWYCH Liczba zawartych umów Liczba zawartych umów w II kw. 2000 r. spadła w porównaniu z poprzednim kwartałem - najbardziej w ubezpieczeniach OC i majątkowych. Wskaźnik oceny netto wynosił: w stosunku do I kw.2000 r. ubezpieczenia OC motoryzacyjne 1 punkt - 10 pkt. ubezpieczenia Auto Casco 11 punktów + 1 pkt. ubezpieczenia majątkowe47 punkty - 15 pkt. ubezpieczenia osobowe28 punktów + 3 pkt. ubezpieczenia OC25 punktów - 25 pkt. ubezpieczenia transportowe 23 punktów + 2 pkt. ubezpieczenia kredytów, gwarancji i pozostałe49 punktów - 4 pkt. Przewiduje się, że w III kw. 2000 r. najbardziej wzrośnie liczba umów w grupie ubezpieczeń osobowych (wskaźnik – 63 punkty), oraz majątkowych (55 punktów) i Auto Casco (41 punktów).

7 Monitor Ubezpieczeniowy - PIU/Pentor 7 UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE UBEZPIECZENIA NA ŻYCE LICZBA SZKÓD WARTOŚĆ ODSZKODOWAŃ LICZBA ZAWARTYCH UMÓW WARTOŚĆ POZYSKANEJ SKŁADKI SKŁADKI / TARYFY LICZBA ZAWARTYCH UMÓW WARTOŚĆ POZYSKANEJ SKŁADKI SKŁADKI / TARYFY LICZBA SZKÓD WARTOŚĆ ODSZKODOWAŃ Wartość pozyskanej składki Wartość pozyskanej składki brutto w I kw. 2000 r. również wzrosła we wszystkich grupach ubezpieczeń majątkowych. Wskaźnik wynosił: w stosunku do I kw. 2000 r. ubezpieczenia OC motoryzacyjne 16 punktów - 13 pkt. ubezpieczenia Auto Casco 12 punktów - 8 pkt. ubezpieczenia majątkowe 47 punkty - 6 pkt. ubezpieczenia osobowe 32 punktów + 8 pkt. ubezpieczenia OC 33 punktów - 22 pkt. ubezpieczenia transportowe 24 punktów +/-0 pkt. ubezpieczenia kredytów, gwarancji i pozostałe 47 punktów - 3 pkt. Najwyższy wzrost wartości składek zanotowano w ubezpieczeniach majątkowych (47 pkt.), OC (33 pkt.) oraz ubezpieczeniach osobowych (32 pkt.) W III kw. 2000 r. spodziewany jest wzrost wartości pozyskanej składki w grupie ubezpieczeń osobowych (wskaźnik – 61 punktów), w ubezpieczeniach majątkowych (56 punktów) oraz ubezpieczeniach Auto Casco (41 pkt.). Liczba szkód i wartość odszkodowań Liczba szkód najbardziej wzrosła w grupie ubezpieczeń OC - wskaźnik oceny netto wyniósł 9 pkt. oraz Auto Casco gdzie wskaźnik ten wyniósł 8 pkt. Najmniejsza liczba szkód wystąpiła w grupie ubezpieczeń transportowych – -1 punkt oraz ubezpieczeń majątkowych (gr.8+9) oraz ubezpieczeń kredytów, gwarancji i ryzyk finansowych (po 1 punkt). W III kw. 2000 r. oczekiwany jest wzrost liczby szkód zwłaszcza w grupie ubezpieczeń Auto Casco (29 pkt.) oraz ubezpieczeń osobowych (wskaźnik – 27 punktów) i OC komunikacyjnych (25 pkt.) Wzrost wartości odszkodowań był niewielki. Zanotowano go przede wszystkim w grupie ubezpieczeń kredytów, gwarancji i ryzyk finansowych oraz Auto Casco – wskaźnik oceny netto wyniósł odpowiednio w tych grupach 5 punktów. Najniższy – w grupie ubezpieczeń OC komunikacyjnych ( -7 punktów) i ubezpieczeń OC (-3 punkty). W III kw. 2000 r. spodziewany jest wzrost wartości odszkodowań szczególnie w grupie ubezpieczeń osobowych (29 pkt.), i ubezpieczeń Auto Casco (25 pkt.) i OC komunikacyjnych ( 23 pkt.). Składki/ taryfy W II kw. 2000 r. największy wskaźnik wzrostu taryf – jednak dużo niższy niż w poprzednim kwartale - odnotowano w grupie ubezpieczeń AutoCasco, który wyniósł 16 punktów ( w pierwszym kwartale 59 pkt.), a najmniejszy w grupie ubezpieczeń transportowych (-1 pkt.), majątkowych z gr. 8+9 (+1 pkt) i ubezpieczeń kredytów, gwarancji i pozostałych, gdzie wskaźnik ten wyniósł także 1 pkt. W III kw. 2000 r. placówki oczekują wzrostu stopy składki przede wszystkim w zakresie ubezpieczeń osobowych (wartość wskaźnika wyniosła 15 pkt.) i OC komunikacyjnych (16 pkt.) WSKAŹNIK KONIUNKTURY - PIUPEN Indeks ogólnego klimatu w sektorze ubezpieczeń za drugi kwartał 2000 osiągnął wartość 30,9 punktów ( w maju wynosił 33 pkt.). Ogólny wskaźnik oceny wyniósł 23,1 punktów ( w poprzednim kwartale 27,4 punkta). Ogólny wskaźnik prognozy jest prawie taki sam jak w poprzednim kwartale i wynosi 38,7 punkta (w maju 38,5 punkta). Wskaźnik koniunktury jest wyższy w zakresie ubezpieczeń na życie i wynosi 33,1 pkt. (poprzedni kwartał 34 punkty). W ubezpieczeniach majątkowych 28,7 punkty (w maju 32 punkty). Placówki zakładów ubezpieczeń majątkowych gorzej oceniają swoją sytuację w minionym kwartale (21,5) niż placówki firm na życie (24,8). Prognozy kształtują się podobnie – większy optymizm prezentują firmy życiowe (41,5) niż majątkowe (35,8).

8 Monitor Ubezpieczeniowy - PIU/Pentor 8 Czy w ciągu ostatnich 6 miesięcy liczba prób oszustw ubezpieczeniowych w Państwa firmie: Jakie są pana(i) zdaniem dwa najważniejsze czynniki wpływające na wzrost przestępczości ubezpieczeniowej? Czy w ciągu najbliższych 6 miesięcy liczba prób oszustw ubezpieczeniowych w Państwa firmie: ŚREDNIA 3.3 N = 150 ŚREDNIA 3.1 N = 150 PYTANIA DODATKOWE – PRÓBY OSZUSTW UBEZPIECZENIOWYCH Przyczyny oszustw ubezpieczeniowych W ostatnim pomiarze poprosiliśmy przedstawicieli placówek towarzystw ubezpieczeniowych aby wskazali dwa najważniejsze ich zdaniem elementy wpływające na wzrost przestępczości ubezpieczeniowej Dla ponad połowy z nich (51 proc.) najważniejszym czynnikiem była słaba skuteczność organów ścigania i sądownictwa oraz brak wymiany informacji pomiędzy zakładami ubezpieczeń, a dla 35 proc. brak centralnych rejestrów ubezpieczeń obowiązkowych. Wymienione 3 czynniki częściej wskazywali przedstawiciele ubezpieczeń majątkowych. Ponad dwie trzecie (68 proc.) wśród nich uznało bezradność organów ścigania i sądownictwa za najważniejszy. Zdaniem placówek ubezpieczeń życiowych na wzrost przestępczości ubezpieczeniowej najbardziej wpływa brak wymiany informacji pomiędzy towarzystwami ubezpieczeniowymi (44 proc. wskazań). Kolejno wskazywane były ogółem: słaba skuteczność organów ścigania i sądownictwa 51 proc. brak wymiany informacji pomiędzy zakładami ubezpieczeń 51 proc. brak centralnych rejestrów ubezpieczeń obowiązkowych 35 proc. niska świadomość ubezpieczeniowa ludności 17 proc. przeszkody prawne w dostępie do informacji o ubezpieczających się 15 proc. brak dostatecznej wymiany informacji w ramach zakładu ubezpieczeń 11 proc. niska skuteczność procedur i służb wewnętrznej kontroli w zakładach ubezpieczeń 11 proc. Ocena i prognoza liczby prób oszustw ubezpieczeniowych Na pytanie: Czy w ostatnich 6 miesiącach liczba prób oszustw ubezpieczeniowych zwiększyła się, czy zmniejszyła w ankietowanych placówkach?, uzyskaliśmy odpowiedzi, że wzrosła w 26 proc. placówek, pozostała bez zmian w 51 proc. placówek, a w 5 proc. zmniejszyła się. 18 proc. pracowników firm ubezpieczeniowych trudno było odpowiedzieć na to pytanie. Wzrost sygnalizują przede wszystkim firmy ubezpieczeń majątkowych (40 proc. wskazań). Średnie oceny na skali od 1 do 5 były wyższe w tych placówkach (3,4) niż w placówkach ubezpieczeń na życie (3,1). Prognozy wzrostu liczby oszustw ubezpieczeniowych są niższe od obecnego stanu. 21 proc. placówek oczekuje się zwiększenia liczby prób oszustw, zdaniem 53 proc. pozostanie ona bez zmian, a według 11 proc. zmniejszy się. Tu też częściej wzrost liczby oszustw przewidują towarzystwa ubezpieczeń majątkowych (30 proc.) niż życiowych (11 proc.)..


Pobierz ppt "Institute for Opinion & Market Research Instytut Badania Opinii i Rynku UWAGI METODYCZNE Instytut Badania Opinii i Rynku Pentor."

Podobne prezentacje


Reklamy Google