Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KONFERENCJA „Nowoczesna szkoła – podnoszenie i eksponowanie jakości pracy” 24 września 2015 r Organizator: Zarząd Okręgu Łódzkiego ZNP KONFERENCJA „Nowoczesna.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KONFERENCJA „Nowoczesna szkoła – podnoszenie i eksponowanie jakości pracy” 24 września 2015 r Organizator: Zarząd Okręgu Łódzkiego ZNP KONFERENCJA „Nowoczesna."— Zapis prezentacji:

1 KONFERENCJA „Nowoczesna szkoła – podnoszenie i eksponowanie jakości pracy” 24 września 2015 r Organizator: Zarząd Okręgu Łódzkiego ZNP KONFERENCJA „Nowoczesna szkoła – podnoszenie i eksponowanie jakości pracy” 24 września 2015 r Organizator: Zarząd Okręgu Łódzkiego ZNP Anna Kostrubała-Brak Joanna Kotlarz Agnieszka Arkusińska Uniwersytet Jagielloński, Instytut Spraw Publicznych Anna Kostrubała-Brak Joanna Kotlarz Agnieszka Arkusińska Uniwersytet Jagielloński, Instytut Spraw Publicznych Wyzwania nowoczesnej szkoły w świetle wymagań stawianych szkołom przez państwo

2 Plan prezentacji: Wyzwania współczesnej edukacji Wyzwania edukacji a podejmowane działania w projekcie Wymagania państwa Na jakie pytania powinniśmy szukać odpowiedzi myśląc o dobrej szkole? Wyniki analiz

3 Wyzwania współczesnej edukacji

4 Wyzwania dla edukacji – konferencje 2011- 2015 „Szkoła nie będzie się uczyć jeżeli nie będzie uważała uczniów za nauczyciela” „Słuchać tego co niewygodne, nie znane” „Ucząca się szkoła to taka, która rozszerza swoje możliwości tworzenia własnej przestrzeni” „Budowanie wspólnej i wolnej wizji edukacji, nauczyciel świadomy, szkoła świadoma, zaufanie” „Co zrobić, aby ludzie którzy wychodzą ze szkoły mieli odwagę zmieniać to co jest na świecie -budowanie odpowiedzialności” „Szkoła powinna się uczyć, aby znaleźć swoje miejsce w przyszłości” „Nauczyciele są dla siebie partnerami = co przenosi się na pracę z uczniami” „Szkoła nie będzie się uczyć jeżeli nie będzie uważała uczniów za nauczyciela” „Słuchać tego co niewygodne, nie znane” „Ucząca się szkoła to taka, która rozszerza swoje możliwości tworzenia własnej przestrzeni” „Budowanie wspólnej i wolnej wizji edukacji, nauczyciel świadomy, szkoła świadoma, zaufanie” „Co zrobić, aby ludzie którzy wychodzą ze szkoły mieli odwagę zmieniać to co jest na świecie -budowanie odpowiedzialności” „Szkoła powinna się uczyć, aby znaleźć swoje miejsce w przyszłości” „Nauczyciele są dla siebie partnerami = co przenosi się na pracę z uczniami”

5

6 Wyzwania edukacji a podejmowane działania w projekcie Działania podejmowane w projekcie służą systemowi edukacji i tworzeniu warunków umożliwiających uczniom uczenie się przez całe życie dla funkcjonowania społeczeństwa (i w społeczeństwie) wiedzy. Działania podejmowane w projekcie służą systemowi edukacji i tworzeniu warunków umożliwiających uczniom uczenie się przez całe życie dla funkcjonowania społeczeństwa (i w społeczeństwie) wiedzy. Wprowadzenie ewaluacji.Ujednolicenie priorytetów i działań (znane).Rzetelna diagnoza jakości kształcenia (uczenie się).Te same narzędzia i spójne dane, platforma.Wielość źródeł i partycypacja.Profesjonalizacja, szkolenia kadry i określenie kompetencjiJawne dane/wyniki.Rozwój szkół dzięki ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej.Tworzenie analiz i strategii rozwojowych.

7 Kluczowa rola wymagań państwa WYMAGANIA DROGOWSKAZEM A NIE BIUROKRACJĄ

8 Czy nasza koncepcja odnosi się do konkretnych potrzeb naszych uczniów i myśleniu o ich rozwoju, charakteru naszej szkoły i specyfiki środowiska? W jaki sposób w naszej szkole włączamy do współtworzenia koncepcji pracy tych nauczycieli, rodziców i uczniów, którzy z rozmaitych powodów sądzą, że ich udział nic nie zmieni? Na ile w codziennym życiu szkoły czytelna jest koncepcja jej pracy? A może jest zbyt oderwana od tego czym się zajmujemy? Jeśli tak, to jak to zmienić? 1.Szkoła realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów

9 Co nasi uczniowie wiedzą o swoim uczeniu się i jak korzystają z tej wiedzy? Czy wiedzą jak się uczyć? Co robimy, aby im w tym pomóc? Ile czasu zajmuje na naszych lekcjach nauczanie, a ile uczenie się? Czy uczenie się to przyjemność dla naszych uczniów? Jak doskonalimy nasze umiejętności oceniania i udzielania informacji zwrotnej? 2.Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się 2.Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się

10 Metodologia badań: Zakres czasowy analiz Miejsce badań Metody badawcze Grupa badawcza Dane Źródło - fragmenty analiz „Uczenie się uczniów w klasie, czyli co robią, a czego nie robią nauczyciele – Agnieszka Borek, Beata Domerecka, współpraca: Iwona Konieczny Analizy wymagań

11

12

13

14

15 Wnioski z analiz:

16 Jak podczas naszych lekcji godzimy wymagania podstawy programowej i indywidualne cele uczniów? W jakim stopniu zadania, które rozwiązują nasi uczniowie, rozwijają w nich kompetencje kluczowe – są realizacją wymagań ogólnych podstawy programowej? Skąd wiemy, że podczas naszych lekcji uczniowie się uczą? 3. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej

17 Czy cele lekcji osiągamy dzięki aktywności nauczyciela, czy ucznia? Ile wolności mają nasi uczniowie? Jaką władzą nauczyciele podzielili się z samorządem uczniowskim – wszystkimi uczniami szkoły? Czy chcemy i umiemy dzielić się władzą? Dzięki jakim doświadczeniom uczniowie naszej szkoły stają się aktywnymi obywatelami, odpowiedzialnymi za siebie i innych? 4. Uczniowie są aktywni

18 Czego boją się nasi uczniowie? Jak czują się w naszej szkole? Jak, jeśli w ogóle, włączamy wszystkich w dyskusje o kierunkach działań profilaktycznych i wychowawczych w szkole? Kto w naszej szkole jest inny? Jak budujemy postawę tolerancji i przeciwdziałania dyskryminacji? 5. Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne

19 Co wiemy o naszych uczniach, szczególnie tych, którzy na co dzień się nie wyróżniają ani na dobre, ani na złe? Czy w praktyce naszej szkoły bardziej koncentrujemy się na tworzeniu osobnych zajęć dla niektórych uczniów, czy też na różnicowaniu zadań w trakcie zajęć wspólnych? Jak bronimy się przed fałszywym przekonaniem, że dostosowanie wymagań to obniżenie wymagań? 6. Szkoła wspomaga rozwój uczniów uwzlędniając ich indywidualną sytuację

20 Czego nasi uczniowie dowiedzą się obserwując pracę swoich nauczycieli o formach współdziałania i pożytkach z niego? Czy to co robimy jest autentyczną współpracą? Ile czasu gotowi jesteśmy poświęcić na pogłębioną, odważną rozmowę o naszym zespole? Czy jesteśmy do niej gotowi? Jaką rolę w naszej autoewaluacji i doskonaleniu się odgrywa regularnie prowadzona obserwacja koleżeńska? 7. Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych

21 Co możemy robić, aby wzmacniać w naszej szkole klimat sprzyjający uczeniu się? Jak pokazujemy, że uczenie się pozwala się rozwijać? Jak przygotowaliśmy naszych absolwentów do uczenia się w kontekstach nieformalnych (poza szkołą)? Jak nasza szkoła pomaga uczyć się dorosłym z okolicy? 8. Promowana jest wartość edukacji

22 Co robimy, aby rodzice w naszej szkole wyszli z roli petenta i weszli w rolę partnera? Jak wyglądają spotkania z nimi? Czy sposób, w jaki wykorzystujemy opinie rodziców, zachęca ich do dzielenia się nimi w przyszłości? W jaki sposób włączamy rodziców do nauki ich dzieci? 9. Rodzice są partnerami szkoły

23 Jak często korzystamy z okazji, aby w realizacji podstawy programowej wykorzystać kulturowe i przyrodnicze otoczenie szkoły? Jak nasi uczniowie kształtują swoje związki z małą ojczyzną i jak dbają o jej dziedzictwo? Jak ważne jest w działaniu naszej szkoły angażowanie uczniów, także poprzez przykład własny nauczycieli, w bezinteresowną pracę na rzecz dobra wspólnego? 10. Wykorzystywane są zasoby szkoły oraz środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju 10. Wykorzystywane są zasoby szkoły oraz środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju

24 W jakim stopniu - podczas analizy wyników egzaminacyjnych - koncentrujemy się na wpływie na wyniki tego czynnika, który zależy od nas, czyli na jakości pracy w klasie? Jak wykorzystujemy dostępne badania edukacyjne do doskonalenia własnego warsztatu pracy? Co robimy, aby uprzystępnić rodzicom i samorządowi wyniki egzaminów zewnętrznych i pokazać im ich rzeczywiste znaczenie? 11. Szkoła lub placówka organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy, wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań wew. i zew.

25 Które z ważnych zmian w klasach, w uczeniu się naszych uczniów są wynikiem działań podejmowanych przez kierownictwo szkoły? Czy możemy powiedzieć, że szkoła jest dla nas, nauczycieli, miejscem rozwoju osobistego? Czy angażujemy się w proces podejmowania decyzji? Która z formuł najlepiej opisuje relacje między kierownictwem a innymi twórcami szkolnego życia: „jesteśmy informowani” czy „jesteśmy konsultowani”, czy „współdecydujemy”? Która z formuł byłaby dla nas pożądana? 12. Zarządzanie szkołą służy jej rozwojowi

26 Nowoczesna szkoła…

27 Dziękujemy za uwagę! A w razie pytań joannakotlarz@wp.pl aniakost@op.pl www.npseo.pl


Pobierz ppt "KONFERENCJA „Nowoczesna szkoła – podnoszenie i eksponowanie jakości pracy” 24 września 2015 r Organizator: Zarząd Okręgu Łódzkiego ZNP KONFERENCJA „Nowoczesna."

Podobne prezentacje


Reklamy Google