Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Matura 2014. Matura – część obowiązkowa Zdanie części obowiązkowej (wystarczy 30%) = zdanie matury Absolwent, przystępując do egzaminu maturalnego, zdaje.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Matura 2014. Matura – część obowiązkowa Zdanie części obowiązkowej (wystarczy 30%) = zdanie matury Absolwent, przystępując do egzaminu maturalnego, zdaje."— Zapis prezentacji:

1 Matura 2014

2 Matura – część obowiązkowa Zdanie części obowiązkowej (wystarczy 30%) = zdanie matury Absolwent, przystępując do egzaminu maturalnego, zdaje obowiązkowo w części ustnej: a) język polski (egzamin bez określania poziomu), b) język obcy nowożytny wybrany spośród języków: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego (egzamin bez określania poziomu), w części pisemnej: a) język polski na poziomie podstawowym, b) matematykę na poziomie podstawowym, c) język obcy nowożytny, ten sam, co w części ustnej, na poziomie podstawowym,

3 Matura dodatkowa: Absolwent może ponadto przystąpić w danym roku do egzaminu maturalnego z nie więcej niż sześciu przedmiotów dodatkowych: w części ustnej: a) z języka obcego nowożytnego – jeżeli jest to inny język niż zadeklarowany jako przedmiot obowiązkowy – egzamin bez określania poziomu w części pisemnej: a) z języka polskiego – na poziomie rozszerzonym, b) z matematyki – na poziomie rozszerzonym, c) z języka obcego nowożytnego – jeżeli jest to ten sam język, który zadeklarował jako przedmiot obowiązkowy – na poziomie rozszerzonym

4 d) z języka obcego nowożytnego – jeżeli jest to inny język niż zadeklarowany jako obowiązkowy –na poziomie podstawowym albo rozszerzonym procedury... mówią: Wyniki egzaminów z przedmiotów zdawanych jako dodatkowe nie mają wpływu na zdanie egzaminu maturalnego. Dla tych przedmiotów nie ma ustalonego progu zaliczenia egzaminu. e) z biologii, chemii, filozofii, fizyki i astronomii, geografii, historii, historii muzyki, historii sztuki, informatyki, języka łacińskiego i kultury antycznej, wiedzy o społeczeństwie, wiedzy o tańcu – na poziomie podstawowym albo rozszerzonym,

5 Egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego jako przedmiotu obowiązkowego jest zdawany w części ustnej i w części pisemnej z tego samego języka. Egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego jako przedmiotu dodatkowego może być zdawany w części ustnej albo w części pisemnej, albo w obu tych częściach

6 Matura – ważne terminy Do 25 września wybór tematu prezentacji Do 30 września: złożenie deklaracji maturalnej (załącznik 1a) oraz jeśli trzeba: wniosek dla maturzystów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (tak zwany załącznik nr. 14 – do pobrania w szkole lub na stronie OKE) z dołączonym ważnym zaświadczeniem z poradni o dysleksji, dysgrafii etc. Listopad –grudzień próbna matura z szykanami z OPERONU (nie wolno się spóźnić!) Do 7 lutego – składanie ostatecznej deklaracji maturalnej (ich już nie da się zmienić) Od lutego 2014 obowiązkowa próbna matura ustna z języka polskiego w grupach z polskiego 25 kwietnia – koniec zajęć szkolnych 5 maja (poniedziałek) – początek matur 27 czerwca 2014 (piątek)– odbiór świadectw maturalnych

7 Uczeń/absolwent przekazuje przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego (dyrektorowi szkoły) nie później niż 4 tygodnie przed terminem rozpoczęcia części pisemnej egzaminu maturalnego (7 kwietnia 2014) z języka polskiego bibliografię wykorzystaną do opracowania wybranego tematu, jeśli ktoś tego nie zrobi, to rezygnuje z matury ustnej z języka polskiego

8 Bibliografia musi być podpisana imieniem i nazwiskiem. Złożenie bibliografii w wyznaczonym terminie jest warunkiem przystąpienia do części ustnej. Razem z bibliografią zdający przedkłada informację o materiałach pomocniczych i środkach technicznych, którymi zamierza posłużyć się podczas prezentacji (np.rzutnik, komputer, pianino itp.), a następnie ustala z przewodniczącym zespołu egzaminacyjnego sposób przygotowania zgłoszonych środków technicznych. Szkoła udostępnia środki techniczne, którymi dysponuje.

9

10

11

12 Ważne do zapamiętania: Problemy ze zdrowiem, wymagające szczególnych warunków podczas egzaminu – wszystkie niezbędne leki (typu insulina, leki na alergię itp.) można wnieść na salę, tylko trzeba wcześniej poinformować szkołę, czyli Wandę Łuczak (i dołączyć opinię lekarza!)

13 Do zapamiętania – c.d. Egzamin pisemny: absolutnie nie wolno się spóźnić (przy czym to, że egzamin zaczyna się o 9.00 nie znaczy, że można przyjść o 8.45 – jest jeszcze skomplikowany rytuał usadzania!) Egzamin pisemny: nikt nie może mieć przy sobie komórki, ani niczego, co mogłoby zadzwonić (dzwonienie może unieważnić egzamin!) a poza tym w zasadzie nie wolno wychodzić z sali (wolno za to napić się wody) Egzaminy ustne: w komisji nie mogą zasiadać osoby, które uczyły osobę zdająca w ostatnim roku szkolnym danego przedmiotu Procedury... mówią: Nieprzystąpienie do egzaminu maturalnego z przedmiotu lub przedmiotów w części pisemnej nie stanowi przeszkody w zdawaniu pozostałych egzaminów wybranych przez zdającego w części pisemnej (ale dla własnego dobra lepiej się nie spóźnić i przystąpić – bo żeby poprawiać w sesji sierpniowej, trzeba w maju przystąpić do wszystkich egzaminów – patrz dalej). Wszystko to będzie ćwiczone podczas matur próbnych.

14 Ważne pytania: Budzę się rano w dniu egzaminu pisemnego i odkrywam, że mam 40 o gorączki. Co wtedy? Tego samego dnia należy dostarczyć do szkoły zaświadczenie lekarskie. w szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych (udokumentowanych owym zaświadczeniem) osoba zdająca ma prawo zdawać w terminie dodatkowym, w czerwcu; wypełnić załącznik nr19 uwaga: to dyrektor OKE decyduje, kto ma prawo przystąpić do egzaminów w dodatkowym terminie

15 Ważne pytania A jeśli obleję maturę? Jeśli ktoś nie zda jednego egzaminu obowiązkowego, to jest termin poprawkowy w sierpniu (teoretycznie zdaje się poprawkę we własnej szkole, teoretycznie w terminie, który pozwala zdążyć na rekrutację na studia) Procedury... mówią: Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który: - przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i pisemnej i żaden jego egzamin nie został unieważniony, - nie zdał wyłącznie jednego egzaminu obowiązkowego w części ustnej lub pisemnej, - w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników egzaminu złożył do dyrektora szkoły pisemne oświadczenie o ponownym przystąpieniu do egzaminu z danego przedmiotu, zgodnie z deklaracją ostateczną, czyli wypełni załącznik nr 18

16 Ważne pytania A co, jeśli matura jest zdana, ale za słabo, żeby dostać się na wybrane studia? Albo jeśli po pół roku na studiach okaże się, że powinnam/powinienem była/był wybrać inny kierunek i zdawać inne przedmioty? Maturę można zdawać (zdawać co nie zdane,) przez pięć lat; można też przystąpić do matury z przedmiotu dodatkowego, którego wcześniej się nie zdawało- do skutku. Lub podnosić wynik z przedmiotów i poziomów już zdawanych Jeśli się uda – OKE wydaje aneks do świadectwa. Jeśli nie – osoba zdająca dostaje tylko informacje o wyniku (czyli: wynik się nie pogarsza). Egzaminy zdaje się tylko w kolejnych sesjach majowych.

17 Dodatkowe informacje: Na stronach Centralnej Komisji Egzaminacyjnej lub Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej: Procedury... (czyli fascynujący dokument pt. Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2013/2014) tamże: sylabusy, zawierające wymagania z konkretnych przedmiotów, przykładowe arkusze maturalne itp. Na stronach poszczególnych uczelni (oraz w aktualnym informatorze Perspektyw) – informacje o procedurze rekrutacji i o wymaganiach poszczególnych wydziałów.


Pobierz ppt "Matura 2014. Matura – część obowiązkowa Zdanie części obowiązkowej (wystarczy 30%) = zdanie matury Absolwent, przystępując do egzaminu maturalnego, zdaje."

Podobne prezentacje


Reklamy Google