Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Parametryzacja i kategoryzacja Jednostek Naukowych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Parametryzacja i kategoryzacja Jednostek Naukowych"— Zapis prezentacji:

1 Parametryzacja i kategoryzacja Jednostek Naukowych
podsumowanie i pytania Uniwersytecka Komisja Nauki Olsztyn, Stanisław Kistryn UKN Olsztyn; 11 października 2013. Kategoryzacja JN podsumowanie i pytania

2 Kategoryzacja JN 2013 - podsumowanie i pytania
Zadanie ustawowe Art. 42. ust. 1. Kompleksowa ocena jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych, jest przeprowadzana na podstawie wyników oceny poziomu naukowego prowadzonych badań naukowych lub prac rozwojowych oraz ich efektów w odniesieniu do standardów międzynarodowych, a także oceny znaczenia działalności jednostki naukowej dla rozwoju nauki w skali międzynarodowej oraz wzrostu innowacyjności w skali kraju. UKN Olsztyn; 11 października 2013. Kategoryzacja JN podsumowanie i pytania

3 Humanistyczne i Społeczne i Twórczości Artystycznej
Grupy Wspólnej Oceny Inne Podstawowe Jednostki Organizacyjne Szkół Wyższych Grupa Nauk Rodzaj Jednostki Humanistyczne i Społeczne Ścisłe i Inżynierskie o Życiu o Sztuce i Twórczości Artystycznej Instytuty Polskiej Akademii Nauk Instytuty Badawcze 5 8 6 2 3 1 4 UKN Olsztyn; 11 października 2013. Kategoryzacja JN podsumowanie i pytania

4 Kategoryzacja JN 2013 - podsumowanie i pytania
Kryteria Cztery kryteria oceny dla wszystkich JN: Osiągnięcia naukowe i twórcze Potencjał naukowy Materialne efekty działalności naukowej Pozostałe efekty działalności naukowej Określenie kategorii A+ ► ocena ekspercka z uwzględnieniem dodatkowych kryteriów UKN Olsztyn; 11 października 2013. Kategoryzacja JN podsumowanie i pytania

5 Kategoryzacja JN 2013 - podsumowanie i pytania
Podkryteria wg grup nauk i rodzaju Jednostek Naukowych Nagrody Konferencje Popularyzacja Specjalne Ekspertyzy Działania artyst. Płace ze źródeł zewnętrznych Nakłady na apa- raturę i oprogr raturę i oprogr. Patenty Uprawnienia Rozwój kadry Funkcje Projekty Środki z projekt. Lab. akredytow. Status PIB Publikacje Monografie Dorobek artyst. Kryterium Grupa Nauk 1. Osiągnięcia naukowe i twórcze 2. Potencjał naukowy 3. Materialne efekty działalności naukowej 4. Pozostałe efekty Humanist. i Społecznych Ścisłych i Inżynierskich o Życiu o Sztuce i Twórczości Artystycznej UKN Olsztyn; 11 października 2013. Kategoryzacja JN podsumowanie i pytania

6 Kategoryzacja JN 2013 - podsumowanie i pytania
► Ranking jest etapem pośrednim (?) konieczne porównanie punktacji jednostek z wzorcem ► Jednostki referencyjne minimalne wymaganie wartości kryteriów p1, …, p4 dla przekroczenia progów kategorii A (B→A) i B (C→B) (z analizy statystycznej zakresu wartości każdego z kryteriów oraz poprzez odniesienie do standardów światowych) ► Kategoryzacja włączenie jednostek referencyjnych AB i BC do rankingu; odniesienie punktacji każdej jednostki do wyniku rankingu jednostek referencyjnych AB i BC UKN Olsztyn; 11 października 2013. Kategoryzacja JN podsumowanie i pytania

7 Kategoryzacja JN 2013 - podsumowanie i pytania
Ranking: ● Porównanie jednostek parami ważoną relacją przewyższania ● Uporządkowanie wg wyników Porównanie ocen dla każdego z i=4 kryteriów piX ↔ piY → Ri Jednostki otrzymują punkty w zakresie (–gi ÷ gi ) Wynikiem porównania pary jednostek jest dla każdej z nich suma punktów z 4 porównań par ocen (wszystkie kryteria) Jednostki można uszeregować ze względu na sumę punktów ze wszystkich porównań w parach X Y g1R1 g2R2 g4R4 g3R3 p1 p2 p4 p3 Ankieta JN Σ UKN Olsztyn; 11 października 2013. Kategoryzacja JN podsumowanie i pytania

8 Wagi kryteriów wg grup nauk i rodzaju Jednostek Naukowych
Maksymalna punktacja w ostatecznej ocenie (wagi) Kryterium sposób oceny Nauki Hum. + Społ. Ścisłe + Inżyn. JU PAN IB o Życiu JU PAN IB Nauki o Sztuce i Twórczości Artystycznej 1. Osiągnięcia naukowe i twórcze Punkty z listy ministerial-nej i ustalone przez KEJN 65 60 Wg ustalonej punktacji 15 20 5 Ankieta i ZE 3. Materialne efekty działalności naukowej 4. Inne efekty 2. Potencjał naukowy UKN Olsztyn; 11 października 2013. Kategoryzacja JN podsumowanie i pytania

9 Kategoryzacja – wyniki
► B ,2% ► C ,0% UKN Olsztyn; 11 października 2013. Kategoryzacja JN podsumowanie i pytania

10 Przyznane kategorie według rodzaju Jednostek Naukowych
Liczba przyznanych kategorii Kategoria Nauki Hum. + Społ. Nauki Ścisłe + Inżyn. Nauki o Życiu Nauki o Sztuce i Tw. Artyst. Ogólnie JU PAN IB In JU PAN IB JU PAN IB JU PAN IB JU A+ 2 A 20 B 73 C 7 UKN Olsztyn; 11 października 2013. Kategoryzacja JN podsumowanie i pytania

11 Kategoryzacja JN 2013 - podsumowanie i pytania
Kategoryzacja – wyniki UKN Olsztyn; 11 października 2013. Kategoryzacja JN podsumowanie i pytania

12 Kategoryzacja - propozycje
Wstępny zestaw uwag, wątpliwości, propozycji Ustawa przyjęta jako „dana”, trudne zmiany (pożądane jendakże) zapisy podziałów JN w grupy dziedzin oraz grupy rodzajowe, odniesienie międzynarodowe; kategoryzacja jednostek podstawowych Rozporządzenie – do „łatwej zmiany” kryteria, parametry, tryb itp.. UKN Olsztyn; 11 października 2013. Kategoryzacja JN podsumowanie i pytania

13 Kategoryzacja - pytania
1. Podział na Grupy Wspólnej Oceny Zasady przypisywania do GWO Jednostki interdyscyplinarne 2. Kryteria oceny Ilość kryteriów Zawartość (parametry) kryteriów – szczegółowość Audyt ?! Kryteria oceny czasopism naukowych UKN Olsztyn; 11 października 2013. Kategoryzacja JN podsumowanie i pytania

14 Kategoryzacja - pytania
35 15 25 20 3. Wagi kryteriów Odzwierciedlenie misji JN ? Opinie ekspertów 4. Tryb kategoryzacji Metoda porównań parami – tylko z jedn. referencyjnymi ? 5. Definicja jednostek referencyjnych Algorytm, wartości - dostępność Analiza statystyczna wartości vs. określenie ekspertów w dziedzinach (zwłaszcza kryterium 1) UKN Olsztyn; 11 października 2013. Kategoryzacja JN podsumowanie i pytania

15 Kategoryzacja - pytania
6. Zespoły ewaluacyjne Tryb powoływana, skład, liczebność Zakres prac, rola w typowaniu A+ 7. Jednostki A+ Zestaw kryteriów; audyt ? Eksperci vs. algorytm? 8. Jednostki interdyscyplinarne Przydzielanie do GWO – zasady ? Metoda „dedykowanych” jednostek referencyjnych” UKN Olsztyn; 11 października 2013. Kategoryzacja JN podsumowanie i pytania

16 Kategoryzacja JN 2013 - podsumowanie i pytania
Dziękuję za uwagę ! – O, tak – rzekł Tygrys – to są bardzo dobrzy fruwacze. Tygrysy to są Okropnie Dobrzy, Strasznie Dobrzy fruwacze. – Ooo… - powiedziało Maleństwo. – A czy one umieją tak dobrze fruwać jak Sowa ? – Tak – odparł Tygrys – tylko że nie chcą. – A dlaczego nie chcą ? – No, bo jakoś nie chcą. Maleństwo nie mogło tego zrozumieć …, lecz Tygrys powiedział, że to trudno wytłumaczyć komuś, kto sam nie jest Tygrysem. Chatka Puchatka, str. 57. UKN Olsztyn; 11 października 2013. Kategoryzacja JN podsumowanie i pytania

17 Kategoryzacja JN 2013 - podsumowanie i pytania
UKN Olsztyn; 11 października 2013. Kategoryzacja JN podsumowanie i pytania

18 Kategoryzacja JN 2013 - podsumowanie i pytania
Ocena czasopism naukowych Zasady oceny Lista A: od 15 do 50 punktów w zależności od IF > 0,005 (JCR, punktacja osobno w grupach tematycznych) 15 20 25 30 35 40 45 50 23% 20% 17% 14% 11% 8% 5% 2% najniższy IF w grupie najwyższy IF w grupie Lista C: 10 punktów (ERIH) ; w 2012 trzy grupy 10/12/14 UKN Olsztyn; 11 października 2013. Kategoryzacja JN podsumowanie i pytania

19 Kategoryzacja JN 2013 - podsumowanie i pytania
Ocena czasopism naukowych Zasady oceny Lista B: od 1 do 10 punktów (co 1); szereg kryteriów Dane do analizy na podstawie składanych ankiet (system elektroniczny – Czasopisma kwalifikowane do trzech obszarów wiedzy: grupa nauk humanistycznych (H) grupa nauk społecznych (S) grupa nauk ścisłych, technicznych, medycznych i przyrodniczych (TZ) UKN Olsztyn; 11 października 2013. Kategoryzacja JN podsumowanie i pytania

20 Kategoryzacja JN 2013 - podsumowanie i pytania
Ocena czasopism naukowych Zasady oceny – Lista B Kryteria wstępne (za okres 2 lat): Udostępnianie listy recenzentów nie rzadziej niż raz w roku Właściwe i jawne zasady recenzowania (double-blind, 2+ recenzentów, …) Posiadanie czynnej strony internetowej Co najmniej 50% recenzentów zewnętrznych Naukowy charakter czasopisma (w każdym numerze 2+ artykułów nauk.) Tytuł i streszczenie w języku angielskim Udokumentowana stabilność wydawnicza Wdrożona procedura zabezpieczająca oryginalność (zapora ghostwriting) Deklaracja wersji pierwotnej (papierowa/elektroniczna) Do kolejnego etapu oceny kwalifikowane czasopisma spełniające kryteria e), i) oraz co najmniej 5 z pozostałych 7 kryteriów wstępnych UKN Olsztyn; 11 października 2013. Kategoryzacja JN podsumowanie i pytania

21 Kategoryzacja JN 2013 - podsumowanie i pytania
Ocena czasopism naukowych Zasady oceny – Lista B Ustalenie punktacji – 13 parametrów szczegółowych Predicted Impact Factor (PIF) Polski Współczynnik Wpływu (PWW) Zagraniczna afiliacja autorów Indeksacja w bazach danych Liczba artykułów publikowanych w roku Umiędzynarodowienie recenzentów Częstotliwość wydawania Język publikacji Umiędzynarodowienie rady naukowej Wersje on-line Redaktorzy statystyczni, tematyczni, językowi UKN Olsztyn; 11 października 2013. Kategoryzacja JN podsumowanie i pytania

22 Kategoryzacja JN 2013 - podsumowanie i pytania
Ocena czasopism naukowych Zasady oceny – Lista B: punktacja Lp Parametr ZT S H 1 PIF 0,35/0,2/0,1 0,1/0,05 0,05/0,025 2 PWW – bonus 0,1 3 Autorzy zagraniczni 0,05 0,15 4 Indeksacja w bazach 5 Liczba artykułów 0,2 6 Recenzenci międzynarodowi 7 Częstotliwość wydawania 8 Język 9 Umiędzynarodowienie rady 10 Wersja on-line 11-13 Redaktorzy jęz./stat./tem. UKN Olsztyn; 11 października 2013. Kategoryzacja JN podsumowanie i pytania

23 Kategoryzacja JN 2013 - podsumowanie i pytania
Ocena czasopism naukowych Zasady oceny – Lista B, ostateczna punktacja P1 = 10 • „Punktacja” 0 < P1 < 1  P1 = 1 ; P1 > 1  P1 = Int(P1) Pc = (1- c) ∙ P1 + c ∙ P2 ; Pc = Int(Pc) P2 – punktacja z roku poprzedniego c = 0,3 – stała przeniesienia (w 2012 było c = 0,4) P = max{Pc,P1} – dla czasopism z określonym PIF > 0 P = Pc – dla czasopism o nieokreślonym PIF lub PIF = 0 P = 10 – dla czasopism z list Science Citation Index Expanded, Social Science Citation Index, Arts & Humanities Citation Index i nie wskazanych w listach A lub C UKN Olsztyn; 11 października 2013. Kategoryzacja JN podsumowanie i pytania

24 Kategoryzacja JN 2013 - podsumowanie i pytania
Ocena czasopism naukowych Wyniki otrzymane w 2012 Lista A Lista A pozycji 133 polskie Ogółem 16,5 tys. pozycji 1840 polskich Lista C Lista C 4 337 pozycji 101 polskich UKN Olsztyn; 11 października 2013. Kategoryzacja JN podsumowanie i pytania

25 Kategoryzacja JN 2013 - podsumowanie i pytania
Ocena czasopism naukowych Wyniki otrzymane w 2012 Lista B grupa TZ Lista B grupa H Lista B grupa S Lista B 1 854 pozycji 1 606 polskich UKN Olsztyn; 11 października 2013. Kategoryzacja JN podsumowanie i pytania


Pobierz ppt "Parametryzacja i kategoryzacja Jednostek Naukowych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google