Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

NARADA Z DYREKTORAMI SZKÓŁ I PLACÓWEK Płock, 3 września 2015 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "NARADA Z DYREKTORAMI SZKÓŁ I PLACÓWEK Płock, 3 września 2015 r."— Zapis prezentacji:

1 NARADA Z DYREKTORAMI SZKÓŁ I PLACÓWEK Płock, 3 września 2015 r.

2 PROGRAM NARADY 1.Przeciwdziałanie powszechności dopalaczy i innych środków psychotropowych. 2.Realizacja nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2014/2015. 3.Osiągnięcia dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2014/2015. 4.Wyniki sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych w roku szkolnym 2014/2015. 5.Zmiany w prawie oświatowym. 6.Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2015/2016 7.Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2015/2016. 8.Sprawy różne.

3 I MIEJSCE NA PRZEGLĄDZIE FILMÓW PROFILAKTYCZNYCH, PRZYGOTOWYWANYCH PRZEZ MŁODZIEŻ film zrealizowany przez młodzież z Gimnazjum nr 6 im. prof. Wł. Szafera w Płocku

4

5 „DOPALACZE W ŚWIETLE PRAWA” 1. Badania sondażowe – wyniki - slajd 3-10 2. Skala zjawiska narkomanii - slajd 11 3. Przepisy prawne - slajd 12-17 4. Środki zastępcze, dopalacze - definicja, skład, zagrożenia dla życia i zdrowia - slajd 18-23 5. Procedury postępowania nauczycieli i zasady współpracy szkół z policją - slajd 27-29 6. Działania profilaktyczne - slajd 31-35

6 „Dziecko bezpieczne w rodzinie i w szkole” 26 marca - 29 maja 2014 r. W ramach projektu zorganizowano 29 debat, w których uczestniczyło 1137 uczniów szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych. Uczestnicy brali udział w badaniu sondażowym mającym na celu diagnozę poziomu bezpieczeństwa w szkołach z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety.

7 Czy spotkałeś/aś się na terenie swojej szkoły z uczniami będącymi pod wpływem alkoholu lub środków odurzających? N = 1137

8 Kogo poinformowałbyś o zdarzeniu przemocowym? N = 1137

9 Co Twoim zdaniem można zrobić żeby w szkole było bezpieczniej? N = 1137

10 Badanie na temat: „Młodzież o narkotykach i profilaktyce 2011-2013 Celem badania było poznanie opinii uczniów szkół ponadgimnazjalnych na temat kontaktu ze środkami odurzającymi oraz oczekiwań w zakresie działań profilaktycznych. W badaniu wzięło udział 5265 uczniów. Przeprowadzono je przez Komendę Główną Policji w ramach ogólnopolskiego programu profilaktycznego „Profilaktyka a Ty” (Wyniki badania należy traktować poglądowo).

11 Czy na terenie Twojej szkoły pojawiają się narkotyki/dopalacze (czy są one dostępne, czy widziałeś/aś, jak ktoś je zażywa, handluje nimi itp.)? N = 5265

12 Czy nauczyciele rozmawiają z Tobą na temat szkodliwości zażywania narkotyków/dopalaczy? N = 5265

13 Jak oceniasz na skali od 1 do 10 skuteczność każdej z wymienionych form przeciwdziałania narkomanii? N = 5265

14 ZABEZPIECZONE NARKOTYKI (w gramach)

15 NARZĘDZIA PRAWNE ustawa z dnia 29 lipca 2005 o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. 2005 Nr 179 poz.1485 z późn. zm.) ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. 1982 Nr 35 poz. 228) ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. 1964 nr 9 poz. 59) ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. 1997 nr 88 poz. 553) ustawa z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń (Dz. U. 1971 nr 12 poz. 114) ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 1982 nr 35 poz. 230) ustawa o Policji z dnia 6 kwietnia 1990r. (Dz. U 1990 nr 30 poz. 179)

16 Ustawa zmieniła status 114 substancji rozpoznawanych do tej pory jako dopalacze, a które po wejściu ustawy w życie uzyskały status narkotyków. Wprowadzono art. 52a ust.1 „Kto wytwarza lub wprowadza do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej środek zastępczy lub nową substancję psychoaktywną, podlega karze pieniężnej w wysokości od 20.000 zł do 1.000.000 zł”. Wprowadzono także zmianę w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej, której celem jest wzmocnienie skuteczności przeprowadzanych kontroli w celu ochrony zdrowia i życia ludzkiego. Zmiany wprowadzone 1 lipca 2015 r. ustawą z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw.

17 ART. 304 § 1 KPK Każdy dowiedziawszy się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu ma społeczny obowiązek zawiadomić o tym prokuratora lub Policję. ART. 304 § 2 KPK Instytucje państwowe i samorządowe, które w związku ze swą działalnością dowiedziały się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, są obowiązane niezwłocznie zawiadomić o tym prokuratora lub Policję oraz przedsięwziąć niezbędne czynności do czasu przybycia organu powołanego do ścigania przestępstw (…) 17 KODEKS POSTĘPOWANIA KARNEGO

18 Narkotyki i prawo  przywóz, wywóz, wewnątrzwspólnotowe nabycie, wewnątrzwspólnotowe dostawy lub przewóz przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub terytorium innego państwa środków odurzające, substancji psychotropowych lub słomy makowej, podlega grzywnie i karze pozbawienia wolności do lat 5 (art. 55 ust.1 ustawy),  wprowadzanie do obrotu środków odurzających, substancji psychotropowych lub słomy makowej albo uczestniczenie w takim obrocie, podlega grzywnie i karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8 (art. 56 ust.1 ustawy),  udzielanie innej osobie środka odurzającego lub substancji psychotropowej, ułatwianie albo umożliwianie ich używania albo nakłanianie do użycia takiego środka lub substancji, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3 (art. 58 ust.1 ustawy),

19 Narkotyki i prawo  jeżeli sprawca czynu (…) udziela środka odurzającego lub substancji psychotropowej małoletniemu lub nakłania go do użycia takiego środka lub substancji albo udziela ich w znacznych ilościach innej osobie, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8 (art. 58 ust.2 ustawy).  udzielanie, ułatwianie albo umożliwianie oraz nakłanianie do użycia środków odurzających lub substancji psychotropowych w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, podlega karze pozbawienia wolności do lat 10 (art. 59 ust.1 ustawy),  posiadanie środków odurzających lub substancji psychotropowych podlega karze pozbawienia wolności do lat 3 (art. 62 ust.1 ustawy),  postępowanie w sprawie posiadania środków odurzających i substancji psychotropowych w ilości nieznacznej, przeznaczonej na własny użytek sprawcy może zostać umorzone (art. 62a ustawy),

20 Odpowiedzialność nieletnich W każdym przypadku popełnienia czynu karalnego przez ucznia, który nie ukończył 17 lat należy zawiadomić policję lub sąd rodzinny, a w przypadku popełnienia przestępstwa przez ucznia, który ukończył 17 rok życia prokuratora lub policję (art. 4 Upn i art. 304 Kpk).

21 to produkt zawierający co najmniej jedną nową substancję psychoaktywną lub inną substancję o podobnym działaniu na ośrodkowy układ nerwowy, który może być użyty zamiast środka odurzającego lub substancji psychotropowej lub w takich samych celach jak środek odurzający, lub substancja psychotropowa, których wytwarzanie i wprowadzanie do obrotu nie jest regulowane na podstawie przepisów odrębnych. Do środków zastępczych nie stosuje się przepisów o ogólnym bezpieczeństwie produktów. Środek zastępczy wg art. 4 pkt 27 ustawy

22 zwane ”smart drugs” stanowią preparaty zawierające w swym składzie substancje psychoaktywne, których produkcja, sprzedaż, reklamowanie jest obecnie w Polsce ustawowo zakazana. Udając produkty kolekcjonerskie, kadzidła, sole do kąpieli oferowane są w nielegalnej sprzedaży. Co to są dopalacze ?

23 Dopalacze sprzedawane są jako: proszki tabletki kapsułki papierosy skręty kadzidełka aerozole żywice mieszanki ziołowe 23 Proszki Tabletki, kapsułki Papierosy, skręty Kadzidełka, aerozole, żywice Mieszanki ziołowe

24 Wyniki analizy grupy dopalaczy Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji z 2014 roku „Raport Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie środków zastępczych-razem przeciw dopalaczom 2013-2014”

25 SKŁAD DOPALACZY

26 NIEBEZPIECZEŃSTWA NIEBEZPIECZEŃSTWA związane z zażywaniem dopalaczy Obecnie dopalacze to wielka niespodzianka dla policjantów, lekarzy i ludzi zajmujących się problemami narkomani. Powstają nowe projekty substancji, których konsekwencji zażywania nikt nie zna. To jest największe niebezpieczeństwo, bo nie wiadomo czym ludzi zatrutych odtruwać, ani jak im pomóc. Skład chemiczny nie jest podawany i w wypadku zatrucia lekarze są bezradni. Ze względu na to, że zawartość substancji w mieszankach jest zmienna, może dochodzić do przypadków przedawkowania prowadzących do zatruć. Dopalacze produkowane są w fatalnych warunkach. Do ich produkcji używa się różnych toksyn, rozpuszczalników itp.

27

28

29 Procedury postępowania nauczycieli oraz zasady współpracy szkół z policją w sytuacjach zagrożenia dzieci oraz młodzieży przestępczością i demoralizacją, w szczególności narkomanią, alkoholizmem i prostytucją

30 W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że na terenie szkoły znajduje się uczeń będący pod wpływem alkoholu lub narkotyków powinien podjąć następujące kroki: Powiadamia o swoich przypuszczeniach wychowawcę klasy. Odizolowuje ucznia od reszty klasy, ale ze względów bezpieczeństwa nie pozostawia go samego, stwarza warunki, w których nie będzie zagrożone jego życie ani zdrowie. Wzywa lekarza w celu stwierdzenia stanu trzeźwości lub odurzenia, ewentualnie udzielenia pomocy medycznej. Zawiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły oraz rodziców/opiekunów, których zobowiązuje do niezwłocznego odebrania ucznia ze szkoły. Gdy rodzice/opiekunowie odmówią odebrania dziecka, o pozostaniu ucznia w szkole, czy przewiezieniu do placówki służby zdrowia, albo przekazaniu go do dyspozycji funkcjonariuszom policji - decyduje lekarz, po ustaleniu aktualnego stanu zdrowia ucznia i w porozumieniu z dyrektorem szkoły/placówki. Szkoła zawiadamia najbliższą jednostkę policji, gdy rodzice ucznia będącego pod wpływem alkoholu - odmawiają przyjścia do szkoły, a jest on agresywny, bądź swoim zachowaniem daje powód do zgorszenia albo zagraża życiu lub zdrowiu innych osób. W przypadku stwierdzenia stanu nietrzeźwości, policja ma możliwość przewiezienia ucznia do izby wytrzeźwień albo do policyjnych pomieszczeń dla osób zatrzymanych - na czas niezbędny do wytrzeźwienia (maksymalnie do 24 godzin). O fakcie umieszczenia zawiadamia się rodziców/opiekunów oraz sąd rodzinny jeśli uczeń nie ukończył 18 lat. Jeżeli powtarzają się przypadki, w których uczeń (przed ukończeniem 18 lat) znajduje się pod wpływem alkoholu lub narkotyków na terenie szkoły, to szkoła ma obowiązek powiadomienia o tym policji (specjalisty ds. nieletnich) lub sądu rodzinnego. Spożywanie alkoholu na terenie szkoły przez ucznia, który ukończył 17 lat, stanowi wykroczenie z art. 43 1 ust. 1 Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Należy o tym fakcie powiadomić policję. Dalszy tok postępowania leży w kompetencji tej instytucji. Stan nietrzeźwości kiedy stężenie alkoholu we krwi jest powyżej 0,5 ‰ alkoholu lub w wydychanym powietrzu powyżej 0,25 mg alkoholu w 1 dm 3.

31 1.Nauczyciel w obecności innej osoby (wychowawca, pedagog, dyrektor, itp.) ma prawo żądać, aby uczeń przekazał mu tę substancję, pokazał zawartość torby szkolnej oraz kieszeni (we własnej odzieży), ewentualnie innych przedmiotów budzących podejrzenie co do ich związku z poszukiwaną substancją. Nauczyciel nie ma prawa samodzielnie wykonać czynności przeszukania odzieży ani teczki ucznia - jest to czynność zastrzeżona wyłącznie dla policji. 2.O swoich spostrzeżeniach powiadamia dyrektora szkoły oraz rodziców/ opiekunów ucznia i wzywa ich do natychmiastowego stawiennictwa. 3.W przypadku, gdy uczeń, mimo wezwania, odmawia przekazania nauczycielowi substancji i pokazania zawartości teczki, szkoła wzywa policję, która przeszukuje odzież i przedmioty należące do ucznia oraz zabezpiecza znalezioną substancję i zabiera ją do ekspertyzy. 4.Jeżeli uczeń wyda substancję dobrowolnie, nauczyciel, po odpowiednim zabezpieczeniu, zobowiązany jest bezzwłocznie przekazać ją do jednostki policji. Wcześniej próbuje ustalić, w jaki sposób i od kogo, uczeń nabył substancjęwraz ze swoimi spostrzeżeniami.. Całe zdarzenie nauczyciel dokumentuje, sporządzając możliwie dokładną notatkę z ustaleń W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie substancję przypominającą narkotyk, powinien podjąć następujące kroki:

32 W przypadku, gdy nauczyciel znajduje na terenie szkoły substancję przypominającą wyglądem narkotyk powinien podjąć następujące kroki: 1.Nauczyciel zachowując środki ostrożności zabezpiecza substancję przed dostępem do niej osób niepowołanych oraz ewentualnym jej zniszczeniem do czasu przyjazdu policji, próbuje (o ile to jest możliwe w zakresie działań pedagogicznych) ustalić, do kogo znaleziona substancja należy. 2.Powiadamia o zaistniałym zdarzeniu dyrektora szkoły i wzywa policję. 3.Po przyjeździe policji niezwłocznie przekazuje zabezpieczoną substancję i informacje dotyczące szczegółów zdarzenia.

33 Działania profilaktyczne

34 PLANOWANE PRZEDSIĘWZIĘCIA w roku szkolnym 2015/2016  w dniach 03-10.09.2015r. odbędzie się pięć narad strefowych inaugurujących rok szkolny 2015/2016 z dyrektorami szkół i placówek z udziałem funkcjonariuszy KWP zs. w Radomiu (3.09.2015r. Płock, 4.09.2015r. Radom, 8.09.2015r. Ostrołęka, 9.09.2015r. Ciechanów, 10.09.2015 r. Siedlce.)  Rady Pedagogiczne z udziałem funkcjonariuszy komórek/ zespołów ds. nieletnich  w październiku i listopadzie br. odbędzie się pięć konferencji strefowych adresowanych do pedagogów, psychologów i nauczycieli wskazanych przez dyrektora – koordynatorów przedsięwzięć antydopalczowych w szkole z funkcjonariuszami KWP zs. w Radomiu oraz przedstawicielami innych podmiotów, w tym: Sanepid, KBdsPN, Poradnie Psychologiczno - Pedagogiczne, Szpitalne Oddziały Toksykologii, Poradnie Uzależnień, Stowarzyszenie MONAR itp.  zalecenia dla KMP/KPP do stałego kontaktu ze szkołami w przedmiocie przeciwdziałania zagrożeniom, a w szczególności narkomanii i dopalaczom.

35 USTAWA z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji art. 1 ust. 1 Tworzy się Policję jako umundurowaną i uzbrojoną formację służącą społeczeństwu i przeznaczoną do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz do utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego.

36

37 PROFILAKTYKA KRYMINALNA PaTPORT to najlepsze rozwiązanie dla szkół ponadpodstawowych w zachęcaniu uczniów do inicjowania działań w obszarze profilaktyki uzależnień metodą twórczej profilaktyki rówieśniczej. W każdej szkole może powstać PaTPORT, którego działalność w oczywisty sposób wpisuje się w szkolny program profilaktyki i upowszechnianie wolontariatu. Każdy PaTPORT może realizować w ciągu roku szkolnego swój własny program włączając się równolegle w działania gminne, miejskie, powiatowe, wojewódzkie i ogólnopolskie. Najbardziej istotna dla wszystkich PaTPORTÓW i grup młodzieżowych PaT jest wspólna idea, czyli promowanie życia wolnego od przemocy i uzależnień. Aktualnie Ministerstwo Edukacji Narodowej pracuje nad rozwiązaniem strukturalno- finansowym, które umożliwi bezpośrednio dyrektorom szkół, dofinansowanie działań m.in. szkolnych PaTPORTÓW. PaTPORTY Pierwsze PaTPORTY na Mazowszu Jedenaście szkół z Powiatu Wyszkowskiego otrzymało oficjalne nominacje na funkcjonowanie PaTPORTów. Nominacje dyrektorom szkół wręczał osobiście Szef PaT-u insp. Grzegorz Jach oraz władze samorządowe nadzorujące szkoły.

38 PROFILAKTYKA KRYMINALNA Pakiet profilaktyczno - edukacyjny w skład którego wchodzi pięć filmów wraz ze scenariuszami zajęć. 8.Ogólnopolskie Spotkania Filmowe „Kameralne Lato 2015” - film „Antek” w reż. Sylwii Galon, - etiuda filmowa „Marcello”

39 Dziękuję za uwagę podinsp. Aneta Pawlińska tel. 48 345 30 65 nadkom. Katarzyna Kucharska tel. 48 345 30 57 Wydział Prewencji KWP zs. w Radomiu

40 PRZECIWDZIAŁANIE POWSZECHNOŚCI DOPALACZY I INNYCH ŚRODKÓW PSYCHOTROPOWYCH Delegatura w Płocku

41 JAKIE DZIAŁANIA JUŻ PODJĘTO ? List Wojewody Mazowieckiego do jednostek samorządu terytorialnego (VIII.2015 r.). List Mazowieckiego Kuratora Oświaty skierowany do dyrektorów szkół/placówek (VIII.2015 r.).

42 JAKIE DZIAŁANIA JUŻ PODJĘTO ? „ Dopalacze kradną życie ” – akcja profilaktyczna, łącząca wszystkie osoby, którym zależy na walce z niebezpiecznymi substancjami. Cel kampanii to poszerzenie świadomości młodych ludzi na temat niebezpieczeństw związanych z zażywaniem dopalaczy. Akcja skierowana jest również do rodziców, nauczycieli oraz innych osób. Delegatura w Płocku

43 JAKIE DZIAŁANIA JUŻ PODJĘTO ? Uruchomiono profil akcji „ Dopalacze kradną życie ” na Facebooku (www. facebook.com/dopalaczekradnazycie ).www. facebook.com/dopalaczekradnazycie Utworzono mapę (zdarzeń) inicjatyw antydopalaczowych na stronie www.msw.gov.pl/dopalaczekradnazycie.www.msw.gov.pl/dopalaczekradnazycie MSW ogłosiło otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na działania dotyczące przeciwdziałaniu dopalaczy.

44 JAKIE DZIAŁANIA JUŻ PODJĘTO ? Plakat antydopalaczowy http://www.policja.pl/ Plakat antydopalaczowy http://www.policja.pl/ http://www.policja.pl/ pol/aktualnosci/115003,Rusza-kampania-quotDopalacze-kradna-zyciequot.html Delegatura w Płocku

45 ZADANIA DLA DYREKTORÓW SZKÓŁ/PLACÓWEK Aktualizacja, do 30.10.2015 r., programów profilaktyki uwzględniająca zadania dotyczące przeciwdziałaniu dopalaczom i substancjom psychotropowym. Opracowanie wewnętrznych procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia. Nawiązanie współpracy z pracownikami Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Policji, organizacji oraz fundacji zajmujących się przeciwdziałaniem rozpowszechnianiu substancji psychotropowych. Delegatura w Płocku

46 ZADANIA DLA DYREKTORÓW SZKÓŁ/PLACÓWEK Udział i organizacja szkoleń, warsztatów, debat dla nauczycieli i specjalistów. Zorganizowanie spotkań szkoleniowych/warsztatów z uczniami/wychowankami, rodzicami. Upowszechnianie materiałów informacyjnych: plakatów, broszur, ulotek, numerów telefonów instytucji pomocowych, adresów stron internetowych. Delegatura w Płocku

47 ZADANIA DLA DYREKTORÓW SZKÓŁ/PLACÓWEK Wewnętrzne monitorowanie problemu zagrożenia, np. poprzez badanie ankietowe wśród nauczycieli, uczniów, rodziców, pracowników niepedagogicznych w celu oszacowania rozmiaru zjawiska, udzielania pomocy i wsparcia uczniom/wychowankom i rodzicom w sytuacji zdiagnozowania problemu uzależnienia. Delegatura w Płocku

48 JAKIE DZIAŁANIA JESZCZE ZAPLANOWANO? Cykl szkoleń dla pedagogów i psychologów (X/XI 2015 r.). Informacyjna kampania antydopalaczowa (IX.2015–VIII. 2016r.)  wykorzystanie stron internetowych oraz kontaktów telefonicznych,  upowszechnianie materiałów (ulotki, broszury, plakaty, filmy edukacyjne, programy profilaktyczne, prezentacja dobrych praktyk). Konferencja podsumowująca całoroczne przedsięwzięcia w zakresie zwalczania i przeciwdziałania narkomanii (V./VI.2016r.). Delegatura w Płocku

49 WYKORZYSTANIE STRON INTERNETOWYCH www.men.gov.pl www.men.gov.pl/ministerstwo/informacje/dopalacze-gdzie-szukac- pomocy-najwazniejsze-numery-telefonow.html www.men.gov.pl/ministerstwo/informacje/dopalacze-gdzie-szukac- pomocy-najwazniejsze-numery-telefonow.html www.ore.edu.pl www.kbpn.gov.pl http://www.wsse.waw.pl/UserFiles/wsse/File/dopalacze_01.2015/ULO TKA-mlodziez-2014-12-03.pdf http://www.wsse.waw.pl/UserFiles/wsse/File/dopalacze_01.2015/ULO TKA-mlodziez-2014-12-03.pdf http://www.wsse.waw.pl/UserFiles/wsse/File/DOPALACZE/ulotka_do palacze_3.pdf http://www.wsse.waw.pl/UserFiles/wsse/File/DOPALACZE/ulotka_do palacze_3.pdf Delegatura w Płocku

50

51 WYKORZYSTANIE KONTAKTÓW TELEFONICZNYCH 660 411 801 660 411 801 Infolinia Państwowej Inspekcji Sanitarnej Województwa Mazowieckiego 880 060 800 880 060 800 bezpłatna całodobowa Infolinia Głównego Inspektora Sanitarnego. Pod tym numerem możemy uzyskać Informacje na temat negatywnych skutków zażywania dopalaczy oraz o możliwościach leczenia. Infolinia jest także przeznaczona dla rodziców, którzy mają wątpliwości czy ich dzieci zażywają dopalacze. Na Infolinię GIS można przekazać także informacje, które mogą ułatwić służbom dotarcie do osób handlujących tymi nielegalnymi substancjami 800.120.289, 22.618.6597 Delegatura w Płocku

52 WYKORZYSTANIE KONTAKTÓW TELEFONICZNYCH 116 111 116 111 Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 800 10 100 800 10 100 Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawach bezpieczeństwa dzieci 800 12 12 12 800 12 12 12 Dziecięcy telefon zaufania rzecznika praw dziecka 112 112 Jednolity numer alarmowy obowiązujący na terenie całej Unii Europejskiej Delegatura w Płocku

53 Realizacja nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2014/2015 Delegatura w Płocku

54 EWALUACJE ZEWNĘTRZNE rok szkolny 2014/15 PLANREALIZACJA Ewaluacje całościowe 78 Ewaluacje problemowe 6668 RAZEM73 76 (104%) Delegatura w Płocku

55 Liczba ewaluacji zrealizowanych w okresie 1.09.2014 – 31.07.2015 r. Lp.Typ szkoły / placówki Liczba ewaluacji całościoweproblemowe łącznie 1.Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego15148163 2.Szkoły podstawowe36227263 3.Gimnazja15146161 4.Licea ogólnokształcące38184 5.Technika71825 6.Zasadnicze szkoły zawodowe71623 7.Szkoły specjalne010 8.Inne szkoły, o których mowa w art. 9 pkt 3e - 3h uso023 9.Poradnie psychologiczno-pedagogiczne235 10.Biblioteki pedagogiczne000 11.Placówki doskonalenia nauczycieli055 12.Placówki oświatowo-wychowawcze011 13. Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego, ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego 044 14. MOW-y, MOS-y i inne ośrodki, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy o systemie oświaty 32528 15. Placówki zapewniające opiekę i wychowanie, o których mowa w art. 2 pkt 7 ustawy o systemie oświaty 011 88708 796

56

57

58

59

60

61 REKOMENDACJE WYNIKAJĄCE Z WNIOSKÓW Z EWALUACJI ZEWNĘTRZNYCH W pracy szkoły skupić się na indywidualizacji nauczania oraz wspieraniu uczniów z uwzględnieniem wyników diagnoz ich potrzeb i możliwości. Tworzyć sytuacje, w których uczniowie czynnie uczestniczą w planowaniu i organizowaniu procesu edukacyjnego, uczą się uczyć oraz dostrzegają użyteczność zdobywanej wiedzy.

62 Doskonalić umiejętności nauczycieli w zakresie doboru metod nauczania i wychowania, zapewniających optymalny rozwój uczniów. Motywować nauczycieli, by indywidualnie oraz w zespołach przedmiotowych dokonywali wnikliwej, pogłębionej analizy wyników sprawdzianu, egzaminów zewnętrznych oraz badań prowadzonych w szkole i na tej podstawie formułowali konstruktywne wnioski, wdrażali je i dokonywali ewaluacji swojej pracy w tym zakresie.

63 Organizując procesy edukacyjne, systematycznie monitorować wdrażanie wniosków sformułowanych na podstawie analiz wyników diagnoz wiadomości i umiejętności uczniów, ich osiągnięć oraz sprawdzianu, egzaminów zewnętrznych i badań prowadzonych w szkole. Uwzględniając typ i specyfikę szkoły, wykorzystywać w pracy z uczniami wyniki badań zewnętrznych pochodzących z najnowszych publikacji pedagogicznych.

64 Przykłady „dobrych praktyk” DZIAŁANIEPLACÓWKA Działania w ramach realizacji programu „Optymistyczne Przedszkole”, m.in. organizacja ogólnopolskich konkursów dla przedszkoli będących w sieci „optymistycznych przedszkoli” (np. „Przyjaciele przyrody”). Miejskie Przedszkole nr 13 w Płocku Różnorodność działań prowadzonych przez przedszkole, w tym utworzenie „Centrów Rozwoju Inteligencji Wielorakiej”, umożliwia realizację rozpoznanych potrzeb wszystkich dzieci. Miejskie Przedszkole nr 25 w Płocku

65 Przykłady „dobrych praktyk” DZIAŁANIEPLACÓWKA Systemowe działania propagujące wartości patriotyczne w środowisku lokalnym oraz integrujące społeczność szkolną i mieszkańców gminy. Szkoła Podstawowa w Szczawinie Kościelnym Organizacja cyklicznych międzypowiatowych „Treningów Aktywności Motorycznej” przeznaczonych dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim i znacznym. Szkoła Podstawowa nr 24 w Płocku

66 Przykłady „dobrych praktyk” DZIAŁANIEPLACÓWKA Zainicjowanie, opracowanie i współrealizacja projektu „Wiedza kluczem do kariery dla uczniów Gminy Sierpc” skierowanego do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gminy Sierpc co pozwala wyrównać dysproporcje edukacyjne, rozwinąć kompetencje kluczowe, podnieść poziom jakości kształcenia oraz zwiększyć motywację do kontynuowania nauki. Gimnazjum w Borkowie Kościelnym

67 Przykłady „dobrych praktyk” DZIAŁANIEPLACÓWKA Udział w międzynarodowych programach i projektach edukacyjnych IASC - „NEO Confirmation Campaign” i „International Asteroid Search Campaign” oraz GLOBE - Global Learning and Observations to Benefit the Environment co prowadzi do kształtowania świadomości ekologicznej, propagowania naukowego rozumienia świata oraz podnoszenie umiejętności badawczych młodzieży. Gimnazjum Miejskie w Sierpcu

68 Delegatura w Płocku Kontrole planowe

69 Delegatura w Płocku Liczba kontroli planowych zaplanowanych59 zrealizowanych61 wydanych zaleceń19

70 Delegatura w Płocku L.p Tematyka kontroli planowych Liczba szkół/placówek Liczba zaleceń 1. Zgodność realizacji wybranych zajęć edukacyjnych z ramowymi planami nauczania w publicznym gimnazjum.10 2. Prawidłowość wydawania przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego.55 3. Prawidłowość prowadzonych przez szkołę działań wychowawczych i zapobiegawczych wśród młodzieży zagrożonej uzależnieniami (szkoły podstawowe 11, gimnazja 6)170

71 L.p.Tematyka kontroli planowej Liczba szkół/placówek Liczba zaleceń 4. Prawidłowość organizacji zajęć rewalidacyjnych, w tym liczby godzin i rodzaju tych zajęć oraz ich zgodności z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawność w szkole ogólnodostępnej (przedszkola – 2, szkoły podstawowe – 9, gimnazja - 5)1611 5. Realizacja przez szkołę obowiązku prowadzenia zajęć wychowania fizycznego (szkoły podstawowe – 11, gimnazja – 6, liceum ogólnokształcące – 2, technikum – 2, zsz- 1)223 Razem6119

72 1.Zapisy w statutach, w kontekście wewnątrzszkolnego oceniania, nie są dostosowane do obowiązujących przepisów prawa. Brak: - ustalenia warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, - szczegółowych zasad wewnątrzszkolnego oceniania uczniów. Delegatura w Płocku Wnioski

73 indywidualnym programie edukacyjno-­terapeutycznym realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu co najmniej 2 godzin zajęć rewalidacyjnych w tygodniu realizacji zajęć rewalidacyjnych nauczycielom lub specjalistom 2. W szkołach nie są przestrzegane przepisy prawa w zakresie organizacji zajęć rewalidacyjnych, w szczególności: - określenia w indywidualnym programie edukacyjno-­terapeutycznym zajęć rewalidacyjnych, - zapewnienia uczniowi niepełnosprawnemu posiadającemu orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu, - realizacji przez ucznia niepełnosprawnego posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego co najmniej 2 godzin zajęć rewalidacyjnych w tygodniu, - powierzenia realizacji zajęć rewalidacyjnych nauczycielom lub specjalistom posiadającym kwalifikacje odpowiednie do zajmowanego stanowiska w szkole oraz rodzaju prowadzonych zajęć. Delegatura w Płocku

74 spodziewanych efektów form kształcenia specjalnego 3. W orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego brak określenia: - spodziewanych efektów pomocy psychologiczno-pedagogicznej, - najkorzystniejszych dla dziecka form kształcenia specjalnego, oraz uzasadnienia zalecanych form pomocy psychologiczno- pedagogicznej. Delegatura w Płocku

75 Kontrole planowe – zalecenia 1.Dostosowanie zapisów w statutach, w kontekście wewnątrzszkolnego oceniania, do obowiązujących przepisów prawa. 2.Informowanie na początku roku szkolnego rodziców o wymaganiach edukacyjnych. 3.Rozpoznawanie zagrożeń i korzystanie z rekomendowanych programów profilaktyki uniwersalnej, selektywnej oraz wczesnej interwencji. 4.Dokonywanie wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia zgodnie z przepisami.

76 Delegatura w Płocku Kontrole planowe – zalecenia 5.Opracowanie indywidualnych programów edukacyjno- terapeutycznych zgodnie z zaleceniami określanymi w orzeczeniach. 6.Zatrudnianie nauczycieli posiadających kwalifikacje do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych. 7.Formułowanie w wydawanych orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego warunków realizacji potrzeb edukacyjnych, rewalidacji, rozwijania potencjalnych możliwości i mocnych stron dziecka. 8.Wydawanie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego zgodnie z wzorem określonym w przepisach prawa oświatowego.

77 Kontrole doraźne Liczba kontroli doraźnych - 66 Liczba zaleceń - 49

78 Podmioty wnioskujące o przeprowadzenie kontroli doraźnych: 13 Rodzice13 1 Uczniowie 1 2 Nauczyciele 2 1 Rzecznik Praw Dziecka 1 6 Inne podmioty /MEN, parlamentarzyści, SANEPID/ 6 43 Mazowiecki Kurator Oświaty43

79 Lp. Tematyka kontroli Liczba szkół i placówek Liczba zaleceń 1. Zgodność zatrudniania nauczycieli z wymaganymi kwalifikacjami. 32 2. Realizacja podstaw programowych i ramowych planów nauczania. 57 3. Przestrzeganie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz prowadzania egzaminów, a także przestrzeganie przepisów dotyczących obowiązku szkolnego i obowiązku nauki. 22 4. Przestrzeganie statutu szkoły lub placówki/współpraca z rodzicami, funkcjonowanie biblioteki szkolnej, świetlicy i inne/. 10

80 Lp. Tematyka kontroli Liczba szkół i placówek Liczba zaleceń 5.Przestrzeganie praw dziecka i praw ucznia. 15 6.Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki. 2521 7.Przestrzeganie przez szkołę niepubliczną art. 7 ust. 3 ustawy o systemie oświaty. 50 8.Organizacja pracy szkoły/przedszkola/placówki. 46 9.Realizacja zadań dyrektora szkoły wynikających z nadzoru pedagogicznego. 134 10.Prawidłowość prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania. 102

81 1.Przestrzegać przepisów dotyczących liczby dzieci w oddziałach ogólnodostępnych w przedszkolach. 2.Zatrudniać nauczycieli zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami do realizacji zajęć edukacyjnych. 3.Aktualizować statuty szkół i placówek w odniesieniu do obowiązujących przepisów prawa oświatowego, w szczególności opracować tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia. 4.Respektować prawa ucznia. Zalecenia wynikające z przeprowadzonych kontroli doraźnych

82 4.W ramach działań zapewniających bezpieczeństwo uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, w szczególności:  prowadzić szkolenia rad pedagogicznych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, w aspekcie odpowiedzialności prawnej nauczycieli,  zapoznawać nauczycieli i uczniów z obowiązującymi przepisami oraz regulaminami i procedurami wewnątrzszkolnymi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,  monitorować stan bezpieczeństwa w szkole 5.Diagnozować pracę szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń związanych z przemocą, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej.

83 5.Respektować zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów zawarte w przepisach prawa oświatowego oraz prawa wewnątrzszkolnego. 6.Przestrzegać kompetencji stanowiących i opiniujących rad pedagogicznych oraz rad rodziców. Rada rodziców uchwala program wychowawczy szkoły oraz program profilaktyki w porozumieniu z radą pedagogiczną. Programy skierowane do uczniów, realizowane przez nauczycieli, winny obejmować wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym i profilaktycznym, dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska.

84 7.W zakresie sprawowanego nadzoru pedagogicznego:  opracowywać na następny rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,  przedstawiać, na zebraniu rady pedagogicznej, plan nadzoru pedagogicznego na dany rok szkolny oraz wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego - w terminach określonych rozporządzeniem,  przeprowadzać, w danym roku szkolnym, ewaluację wewnętrzną w obszarach uznanych w szkole za istotne w jej działalności bądź w wymaganiach określonych rozporządzeniem, odpowiednio do bieżących potrzeb szkoły/placówki,

85  kontrolować prawidłowość prowadzenia dokumentacji szkolnej,  monitorować bieżącą pracę nauczycieli, w szczególności prowadzących zajęcia specjalistyczne i kontynuować współpracę z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, mając na uwadze stworzenie właściwego klimatu współpracy rodzica, szkoły i poradni,  monitorować realizację podstawy programowej.

86 Monitorowanie pracy szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2014/2015 Delegatura w Płocku

87 WDRAŻANIE PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO I W ZAWODACH Ankiety przeprowadzono w 36 szkołach (technika i zasadnicze szkoły zawodowe) w zakresie: a) sposobu realizacji kształcenia praktycznego b) współpracy z pracodawcami dotyczącej praktycznej nauki zawodu, organizacji kursów, szkoleń dla uczniów, doskonalenia kadry, organizacji konkursów zawodowych itp. b) współpracy z pracodawcami dotyczącej praktycznej nauki zawodu, organizacji kursów, szkoleń dla uczniów, doskonalenia kadry, organizacji konkursów zawodowych itp. Delegatura w Płocku

88 Monitorowanie realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego w ramach projektu "Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach" Cel projektu - wspieranie nauczycieli w zakresie stosowanych metod pracy z uczniem zwiększających skuteczność realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego Monitorowaniem objęto: szkoły podstawowe – 17, gimnazja – 9, szkoły ponadgimnazjalne – 7 Delegatura w Płocku

89 Monitorowanie realizacji zajęć wychowania fizycznego Monitorowaniem objęto 33 szkoły:  szkoły podstawowe – 13  gimnazja – 7  szkoły ponadgimnazjalne – 13 Alternatywne formy realizacji zajęć wychowania fizycznego potwierdziło 8 szkół spośród placówek objętych monitorowaniem.

90 Organizacja wychowania fizycznego i sportu szkolnego „Jak wykorzystywany jest obiekt sportowy – boisko ORLIK w moim mieście/gminie?” (ankiety online) „Jak wykorzystywany jest obiekt sportowy – boisko ORLIK w moim mieście/gminie?” (ankiety online) Według ankietowanych, uruchomienie boiska ORLIK przyczyniło się do większego zainteresowania: własnym zdrowiem, uprawianiem sportu, integracją środowiska lokalnego. Delegatura w Płocku

91 „INFOLINIA 6-LATKI” - system bezpośredniego zgłaszania przez rodziców potrzeby interwencji w związku z przygotowaniem szkół do obniżenia wieku obowiązku szkolnego Od czasu uruchomienia przez MEN Infolinii (czerwiec 2013 r.) potrzebę interwencji zgłoszono w 2 szkołach podstawowych (3 zgłoszenia)  w 1 przypadku wydano dyrektorowi szkoły zalecenia usunięcia nieprawidłowości w zakresie organizacji tygodniowego rozkładu zajęć z dziećmi 6-letnimi w klasach pierwszych Delegatura w Płocku

92 Wypoczynek dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych i letnich w roku szkolnym 2014/2015 Ilość wydanych zaświadczeń Ilość przeprowadzo nych kontroli Ilość zakończonych prowadzonych wypoczynków Ferie zimowe 3 /wyp. zagraniczny/ 27 /wyp. krajowy/ 90 Ferie letnie 9 /wyp. zagraniczny/ 185 /wyp. krajowy/ 171 /decyzja MKO/ 2 /organizator zakończył/ Ogółem:224263 Delegatura w Płocku

93 WYDARZENIA DRASTYCZNE W roku szkolnym 2014/2015 dyrektorzy 5 szkół (3 gimnazjów i 2 szkół ponadgimnazjalnych) zgłosili do Delegatury zdarzenia drastyczne: ucieczkę z domu napad na dwóch uczniów na boisku szkolnym trzy przypadki zażycia środków odurzających/dopalaczy. Wszystkie ww. zdarzenia zostały w porę zauważone, dyrektorzy podjęli skuteczne, zgodne z procedurami działania, a także zintensyfikowali działania profilaktyczne. Delegatura w Płocku

94 Osiągnięcia dzieci i młodzieży

95 Wyniki sprawdzianu i egzaminów Delegatura w Płocku

96 Zmiany w prawie Delegatura w Płocku

97 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. 2015…..) −nadzór w formie (§ 5): ewaluacji, kontroli i wspomagania −ewaluacja to proces gromadzenia, analizowania i komunikowania informacji na temat wartości podejmowanych działań −ustalanie, czy spełnione są wymagania na poziomie co najmniej podstawowym −rezygnacja z poziomów A,B,C,D,E −sposób i warunki dostępu do elektronicznej platformy nadzoru pedagogicznego(§ 27-29): : pracowników organów nadzoru pedagogicznego, pracowników organów prowadzących szkoły i placówki, dyrektorów, nauczycieli, uczniów, wychowanków i ich rodziców

98 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. 2015…..) Nadzór pedagogiczny dyrektora Do 31 sierpnia przedstawienie wyników i wniosków ze sprawowanego nadzoru (§ 26) Do 15 września przedstawienie planu nadzoru pedagogicznego (§ 25) Plan nadzoru pedagogicznego: 1)uwzględnia wnioski ze sprawowanego w szkole nadzoru 2)zawiera w szczególności: -przedmiot ewaluacji wewnętrznej oraz termin jej przeprowadzenia -tematykę i terminy przeprowadzania kontroli -zakres wspomagania nauczycieli W przypadku dokonania zmian w planie nadzoru dyrektor niezwłocznie informuje radę pedagogiczną o zmianach(§ 25 ust.4) Delegatura w Płocku

99 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. 2015…..) Nadzór pedagogiczny dyrektora Nowa definicja wspomagania (§ 24 pkt 3): −diagnoza pracy szkoły lub placówki −planowanie działań rozwojowych, w tym motywowanie nauczycieli do doskonalenia zawodowego −prowadzenie działań rozwojowych, w tym organizowanie szkoleń i narad Dyrektor w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania raportu informuje radę rodziców, radę szkoły, samorząd uczniowski o zakończeniu ewaluacji i możliwości zapoznania się z raportem (§ 12 ust. 7) Delegatura w Płocku

100 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz.U.2015.1214) Wymagania wobec szkół i placówek dotyczące realizacji niezbędnych działań, o których mowa w art.21a ust.1, 2 ustawy o systemie oświaty, tj: 1) „efektów w zakresie kształcenia, wychowania i opieki oraz realizacji celów i zadań statutowych; 2)organizacji procesów kształcenia, wychowania i opieki; 3)tworzenia warunków do rozwoju i aktywności uczniów; 4)współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym; 5)zarządzania szkołą i placówką.” Opis wymagań i charakterystyka na poziomie podstawowym i wysokim Delegatura w Płocku

101 Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2015.357) art. 32 (ww. ustawy) - dostosowanie statutów w terminie do 1 września br. Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w szkołach publicznych (rozdział 3a) Sprawdzian, egzamin gimnazjalny i egzamin maturalny oraz egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (rozdział 3b) Nadzór pedagogiczny (w art.1 zmiana do art. 35) Zatrudnianie nauczycieli do prowadzenia zajęć realizowanych w ramach projektów i programów finansowanych ze środków unijnych (w art.2 dodano art. 35a do ustawy KN) Zapewnienie szkole obsługi prawnej,(w art.1 zmiana do art. 5, ust.7 pkt. 3) Przedłużanie stażu (w art.2 zmiana do art. 9d do ustawy KN) Dostęp bez opłat do e-dziennika,(w art.1 zmiana po art. 5f dodaje się art.5g) Określenie- niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim,……(w art.1 zmiana do art. 3, pkt. 18a, 18b)

102 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U.2015.843), niektóre zmiany: −możliwość stosowania ocen opisowych dla ocen bieżących i klasyfikacyjnych ze wszystkich bądź wybranych przedmiotów, na każdym etapie edukacyjnym; −dyrektor (na podstawie opinii lekarskiej) zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń, których uczeń nie może wykonywać § 5; −Ocena z wf uwzględnia oprócz wysiłku systematyczność udziału w lekcjach, aktywność na rzecz sportu szkolnego i kultury fizycznej § 11; −odstąpienie od wystawiania oceny z zachowania uczniowi realizującemu obowiązek szkolny poza szkołą

103 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U.2015. 1993 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U.2015. 1993). Niektóre zmiany: -możliwość nauki języka migowego w szkołach (zmiana w § 3) -określenie minimalnej liczby godzin przeznaczonych na realizację dodatkowego przedmiotu uzupełniającego (liceum, technikum) - (zmiana w załącznikach) -umożliwienie uczniom z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim uczęszczającym do oddziału ogólnodostępnego lub integracyjnego nauki drugiego języka obcego nowożytnego(zmiana w załącznikach) Delegatura w Płocku

104 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U.2015. 23) -nowe wzory świadectwa dojrzałości -nowe wzory świadectwa dojrzałości wydawane absolwentom technikum od roku szkolnego 2015/2016 Delegatura w Płocku

105 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej jednego typu do szkoły publicznej innego typu albo do szkoły publicznej tego samego typu (Dz.U. 2015, poz.1248), określa m. innymi: 1.szczegółowe warunki: - przechodzenia ucznia ze szkoły jednego typu do innej -przyjmowania ucznia do klasy programowo wyższej niż wynika to z ostatniego świadectwa szkolnego 2.wskazuje zasady dotyczące uzupełniania różnic programowych z poszczególnych przedmiotów, możliwości kontynuowania nauki języka obcego nowożytnego, nauczanego w szkole, z której uczeń przechodzi.

106 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania do publicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek osób niebędących obywatelami polskimi oraz obywateli polskich, którzy pobierali naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw, a także organizacji dodatkowej nauki języka polskiego, dodatkowych zajęć wyrównawczych oraz nauki języka i kultury kraju pochodzenia (Dz. U. 2015.1202). −W rozporządzeniu ustalono, że dzieci przybywające z zagranicy będą przyjmowane do innych form wych. przedszkolnego na warunkach i w trybie postępowania rekrutacyjnego dotyczącego obywateli polskich (uwzględniono zmiany przepisów ustawy z 20 lutego 2015r). -Określono warunki i tryb przyjmowania osób, które rozpoczynały naukę za granicą, do publicznych przedszkoli innych form wychowania przedszkolnego i szkół -Rozporządzenie dostosowano do nowych wymogów dotyczących uznawania świadectw i dyplomów wystawionych przez zagraniczne placówki

107 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie warunków i sposobu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz.U. 2015.959) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Dz.U. 2015.673) −regulacje organizacyjno-techniczne dotyczące przeprowadzania egzaminów zewnętrznych od roku szkolnego 2015/2016 −szczegółowe informacje na stronie CKE Delegatura w Płocku

108 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz.U.2015, poz. 1249) -obowiązek dostosowania w terminie 6 miesięcy programu wychowawczego i programu profilaktyki do nowych przepisów -działania z zakresu profilaktyki uniwersalnej kierowane do ogółu dzieci i młodzieży -angażowanie całej społeczności szkolnej (rodzice, inni pracownicy szkoły)- szeroko zakrojona współpraca środowiska szkolnego i pozaszkolnego

109 Delegatura w Płocku Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz.U.2015.1113) −organizacja kształcenia specjalnego również w innych formach wychowania przedszkolnego −możliwość, za zgodą organu prowadzącego, zmniejszenia liczby dzieci w oddziale integracyjnym przedszkola lub liczby uczniów w oddziale integracyjnym szkoły −obowiązek dostosowania indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych (zmiany terminów, informowanie rodziców o spotkaniu zespołu) −obowiązek dodatkowego zatrudniania nauczycieli, specjalistów, asystenta lub pomocy nauczyciela - uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na autyzm, w tym zespół Aspergera, lub niepełnosprawności sprzężone (od 1 stycznia 2016 r.)

110 Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U.2015.35) -grupy środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty -normy, jakie muszą spełniać podawane w szkołach posiłki Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach ( Dz.U.2015, poz. 1256) Delegatura w Płocku

111 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U.2015.1183) -dualny system kształcenia zawodowego -zajęcia praktyczne u pracodawców: umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego, zawarta pomiędzy młodocianym pracownikiem a pracodawcą lub umowa o praktyczną naukę zawodu, zawarta pomiędzy dyrektorem szkoły a pracodawcą przyjmującym uczniów na praktyczną naukę zawodu -określenie wymiaru zajęć praktycznych odbywanych u pracodawców na zasadach dualnego systemu kształcenia -zapewnienie pracodawcy możliwości wpływania na treści programu nauczania dla zawodu w zakresie zajęć praktycznych, które są u niego realizowane

112 Rozporządzenia: (Dz.U.2014.1140), (Dz.U.2015.954) – nowe zawody (Dz.U.2014.1140), (Dz.U.2015.954) – nowe zawody (Dz.U.2015.130), (Dz.U.2015.1123) – podstawy programowe kształcenia w nowych zawodach

113 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 sierpnia 2015r. zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminów eksternistycznych (Dz. U.2015.1149) Wprowadzone zmiany mają charakter porządkujący i dostosowujący przepisy rozporządzenia do przepisów dotyczących zasad przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, m.in.: -poszerzenie katalogu zawodów, w zakresie których nie przeprowadza się egzaminu eksternistycznego zawodowego o zawody: technik pożarnictwa oraz technik sterylizacji medycznej

114 Kwalifikacje nauczycieli: obowiązuje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz.U.2013.1207 ze zm.) Projektowane zmiany – od 1.09.2016 r.

115 KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 2015/16 Delegatura w Płocku

116

117 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DELEGATURY NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Delegatura w Płocku

118

119 SPRAWY RÓŻNE Delegatura w Płocku

120 „BEZPIECZNA +” Program rządowy realizowany w latach 2015 – 2018. Jest działaniem komplementarnym w stosunku do realizowanego już rządowego programu na lata 2014 – 2016 „Bezpieczna i Przyjazna Szkoła”. Celem programu jest poprawa bezpieczeństwa uczniów w szkole, jak i poza nią. Realizowane w ramach programu działania będą obejmowały 4 obszary, w tym między innymi kształtowanie otwartości i budowanie pozytywnego klimatu w szkole. Wnioski należy składać do 15 września br. Wnioski należy składać do 15 września br. (ich rozpatrzenie nastąpi do 22 września br.) Delegatura w Płocku

121 OGÓLNOPOLSKI KONKURS SZKOLNY „MŁODY INNOWATOR” Organizatorzy - Federacja Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych NOT, - Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów. Patronat honorowy – Minister Edukacji Narodowej. Adresaci – uczniowie szkół podstawowych (klasy IV, V, VI), gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Cel - rozwijanie twórczego myślenia i krzewienia innowacyjnych postaw u dzieci i młodzieży, - zadanie polega na przygotowaniu innowacyjnego projektu na dowolne rozwiązanie techniczne. Więcej informacji na www.not.org.pl ( Zapraszamy do uczestnictwa w konkursie)www.not.org.pl Delegatura w Płocku

122 SESJA NAUKOWA ”KSZTAŁCENIE I DOSKONALENIE ZAWODOWE W POLSCE I W ŚWIECIE TERAZ I W PRZYSZŁOŚCI” Zorganizowana w dniu 17 września 2015 r. o godz. 16 00 w auli Politechniki Warszawskiej w Płocku przy ul. Łukasiewicza 17 przez Stowarzyszenie Nowoczesna i Innowacyjna Edukacja wspólnie z Politechniką Warszawską Filią w Płocku. W programie między innymi: „Standardy kompetencji Zawodowych – wyniki badań prowadzonych przez pracodawców, „Uczenie się przez całe życie to dzisiejsza konieczność”, „Formy, efekty i bariery doradztwa zawodowego w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa mazowieckiego”. {Zapraszamy do udziału w sesji}

123 WOJEWÓDZKA KONFERENCJA „OTWARTA SZKOŁA. TOLERANCJA CZY AKCEPTACJA ?” WOJEWÓDZKA KONFERENCJA „OTWARTA SZKOŁA. TOLERANCJA CZY AKCEPTACJA ?” (Zapraszamy do udziału) Organizator – Mazowiecki Kurator Oświaty i Dyrektor Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli. 21 września 2015 r., godz. 11 00 – 15 00 Termin– 21 września 2015 r., godz. 11 00 – 15 00. Miejsce – Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. K. Szymanowskiego w Płocku, ul. Kolegialna 23. Adresaci – przedstawiciele przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, placówek oświatowych i organów prowadzących województwa mazowieckiego. zwiększenie kompetencji dyrektorów i nauczycieli w zakresie przeciwdziałania przejawom dyskryminacji w swoich placówkach oraz w środowisku lokalnym Cel konferencji – zwiększenie kompetencji dyrektorów i nauczycieli w zakresie przeciwdziałania przejawom dyskryminacji w swoich placówkach oraz w środowisku lokalnym. Rejestracja na stronie Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Płocku. Delegatura w Płocku

124 RZĄDOWY PROGRAM „KSIĄŻKI NASZYCH MARZEŃ” Realizowany w roku szkolnym 2015/2016 umożliwi zakup książek do bibliotek szkolnych w celu promocji czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży oraz rozwijanie ich kompetencji i zainteresowań czytelniczych. Wnioski złożyło prawie 10 tysięcy szkół podstawowych. w Delegaturze w Płocku 29 szkół Mazowiecki Kurator Oświaty podjął decyzję o udzieleniu wsparcia finansowego organom prowadzącym i wskazał szkoły, które powinny otrzymać środki z budżetu państwa (w Delegaturze w Płocku 29 szkół). Wielkość środków przyznanych szkołom na zakup książek do bibliotek szkolnych zależy od liczby uczniów (1000 zł do 70 uczniów, 1300 zł - 71–170 uczniów, 2170 zł powyżej 170 uczniów). Obecnie przygotowywane są umowy o udzielenie dotacji celowej w ramach programu. Organy prowadzące zostaną poinformowane o terminie i miejscu podpisania umów. Delegatura w Płocku

125 „SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE” Zespołowi Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku W dniu 24 sierpnia 2015 r. Kapituła, powołana Zarządzeniem Mazowieckiego Kuratora Oświaty, przyznała Zespołowi Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku Wojewódzki Certyfikat „Szkoła Promująca Zdrowie” za podejmowanie systemowych oraz długofalowych działań na rzecz promowania zdrowia. Szkoła wpisana została do Mazowieckiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Delegatura w Płocku

126 Dziękujemy za uwagę i życzymy udanego Roku Szkolnego 2015/2016


Pobierz ppt "NARADA Z DYREKTORAMI SZKÓŁ I PLACÓWEK Płock, 3 września 2015 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google