Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

NARADA Z DYREKTORAMI SZKÓŁ I PLACÓWEK

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "NARADA Z DYREKTORAMI SZKÓŁ I PLACÓWEK"— Zapis prezentacji:

1 NARADA Z DYREKTORAMI SZKÓŁ I PLACÓWEK
Płock, 3 września 2015 r.

2 PROGRAM NARADY Przeciwdziałanie powszechności dopalaczy i innych środków psychotropowych. Realizacja nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2014/2015. Osiągnięcia dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2014/2015. Wyniki sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych w roku szkolnym 2014/2015. Zmiany w prawie oświatowym. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2015/2016 Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2015/2016. Sprawy różne.

3 I MIEJSCE NA PRZEGLĄDZIE FILMÓW PROFILAKTYCZNYCH, PRZYGOTOWYWANYCH PRZEZ MŁODZIEŻ
film zrealizowany przez młodzież z Gimnazjum nr 6 im. prof. Wł. Szafera w Płocku

4

5 „Dopalacze w świetle prawa”
Badania sondażowe – wyniki - slajd 3-10 Skala zjawiska narkomanii - slajd 11 Przepisy prawne - slajd 12-17 Środki zastępcze, dopalacze - definicja, skład, zagrożenia dla życia i zdrowia - slajd 18-23 Procedury postępowania nauczycieli i zasady współpracy szkół z policją - slajd 27-29 Działania profilaktyczne - slajd 31-35

6 „Dziecko bezpieczne w rodzinie i w szkole” 26 marca - 29 maja 2014 r.
W ramach projektu zorganizowano 29 debat , w których uczestniczyło 1137 uczniów szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych. Uczestnicy brali udział w badaniu sondażowym mającym na celu diagnozę poziomu bezpieczeństwa w szkołach z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety.

7 Czy spotkałeś/aś się na terenie swojej szkoły z uczniami będącymi pod wpływem alkoholu lub środków odurzających? Blisko połowa badanej młodzieży stwierdziła, że nie spotkała się na terenie swojej szkoły z uczniami będącymi pod wpływem alkoholu, a 55,6 % twierdzi, że nie spotkała w swojej szkole uczniów pod wpływem środków odurzających. N = 1137

8 Kogo poinformowałbyś o zdarzeniu przemocowym?
Z ogólnie zadanego pytanie, kogo uczestnicy badania poinformowaliby o zdarzeniu przemocowym (wobec ich osoby lub kogoś innego), wynika, e uczniowie największym zaufaniem w takich sytuacjach darzą wychowawców i kolegów. Jednak blisko 18 % nikogo nie powiadomiłoby o takiej sytuacji, dlatego należy uświadamiać młodzież na temat współodpowiedzialności za innych, a także podejmowaniu działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa osobistego. N = 1137

9 Co Twoim zdaniem można zrobić żeby w szkole było bezpieczniej?
Z pytania tego wynika, że uczniowie mają świadomość, jak istotne jest informowanie o sytuacjach zagrożenia, jednocześnie dostrzegają brak konsekwencji wobec uczniów zachowujących się nieodpowiednio. N = 1137

10 Badanie na temat: „Młodzież o narkotykach i profilaktyce 2011-2013
Celem badania było poznanie opinii uczniów szkół ponadgimnazjalnych na temat kontaktu ze środkami odurzającymi oraz oczekiwań w zakresie działań profilaktycznych. W badaniu wzięło udział 5265 uczniów. Przeprowadzono je przez Komendę Główną Policji w ramach ogólnopolskiego programu profilaktycznego „Profilaktyka a Ty” (Wyniki badania należy traktować poglądowo).

11 Czy na terenie Twojej szkoły pojawiają się narkotyki/dopalacze (czy są one dostępne, czy widziałeś/aś, jak ktoś je zażywa, handluje nimi itp.)? Z tego badania wynika, że 22,7% uczniów spotkało się na terenie swojej szkoły z narkotykami lub osobami zażywającymi je. N = 5265

12 Czy nauczyciele rozmawiają z Tobą na temat szkodliwości zażywania narkotyków/dopalaczy?
Blisko 44% badanych uczniów stwierdziło, że nauczyciele w ogóle lub bardzo rzadko rozmawiają z nimi na temat narkotyków czy dopalaczy, a tylko 10,8 % twierdzi, że rozmowy takie odbywają się bardzo często. N = 5265

13 Jak oceniasz na skali od 1 do 10 skuteczność każdej z wymienionych form przeciwdziałania narkomanii?
Za najskuteczniejsze formy przeciwdziałania narkomanii uznano: działania profilaktyczne poprzez film, teatr, różnorodne warsztaty oraz pogadanki. N = 5265

14 ZABEZPIECZONE NARKOTYKI (w gramach)
Środki zastępcze i dopalacze nie są najczęściej zabezpieczanymi substancjami odurzającymi na Mazowszu, jednak w ciągu 7 miesięcy tego roku zabezpieczono znacznie więcej tych środków niż w całym roku Nadal najbardziej popularnymi środkami w naszym regionie są marihuana i amfetamina.

15 NARZĘDZIA PRAWNE ustawa z dnia 29 lipca 2005 o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U Nr 179 poz.1485 z późn. zm.) ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U Nr 35 poz. 228) ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U nr 9 poz. 59) ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U nr 88 poz. 553) ustawa z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń (Dz. U nr 12 poz. 114) ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U nr 35 poz. 230) ustawa o Policji z dnia 6 kwietnia 1990r. (Dz. U 1990 nr 30 poz. 179)

16 Zmiany wprowadzone 1 lipca 2015 r.
ustawą z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw. Ustawa zmieniła status 114 substancji rozpoznawanych do tej pory jako dopalacze, a które po wejściu ustawy w życie uzyskały status narkotyków. Wprowadzono art. 52a ust.1 „Kto wytwarza lub wprowadza do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej środek zastępczy lub nową substancję psychoaktywną, podlega karze pieniężnej w wysokości od zł do zł”. Wprowadzono także zmianę w  ustawie o swobodzie działalności gospodarczej, której  celem jest wzmocnienie skuteczności przeprowadzanych kontroli w celu ochrony zdrowia i życia ludzkiego. Głównym celem nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii jest wprowadzenie zakazu wytwarzania i wprowadzania do obrotu na terytorium Polski substancji psychoaktywnych, potocznie zwanych dopalaczami, które zdefiniowane zostały jako środki zastępcze. Karę pieniężną, o której mowa w ust. 1 art. 52a, wymierza, w drodze decyzji, państwowy inspektor sanitarny właściwy ze względu na miejsce wytwarzania lub wprowadzania do obrotu środka zastępczego lub nowej substancji psychoaktywnej. Decyzji tej nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności. Właściwy państwowy inspektor sanitarny będzie mógł nakazać, w drodze decyzji, wstrzymanie wytwarzania środka zastępczego lub produktu albo wycofanie środka zastępczego lub produktu z obrotu. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że produkt stwarza zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, właściwy państwowy inspektor sanitarny będzie mógł wstrzymać, w drodze decyzji, jego wytwarzanie lub wprowadzanie do obrotu lub nakazać wycofanie produktu z obrotu na czas niezbędny do przeprowadzenia oceny i badań jego bezpieczeństwa, nie dłuższy jednak niż 18 miesięcy. Koszty przeprowadzenia oceny i badań, ponosi strona postępowania. Jeśli okaże się, że produkt stwarza zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, właściwy państwowy inspektor sanitarny zakazuje, w drodze decyzji, wytwarzania produktu lub wprowadzania produktu do obrotu, a także nakazuje wycofanie produktu z obrotu oraz jego zniszczenie na koszt strony postępowania. Zmiana w  ustawie o swobodzie działalności gospodarczej polega na zniesieniu obowiązku zawiadomienia przedsiębiorców podejrzanych o wprowadzanie do obrotu środków zastępczych o zamiarze przeprowadzenia kontroli przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej

17 KODEKS POSTĘPOWANIA KARNEGO
ART. 304 § 1 KPK Każdy dowiedziawszy się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu ma społeczny obowiązek zawiadomić o tym prokuratora lub Policję. ART. 304 § 2 KPK Instytucje państwowe i samorządowe, które w związku ze swą działalnością dowiedziały się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, są obowiązane niezwłocznie zawiadomić o tym prokuratora lub Policję oraz przedsięwziąć niezbędne czynności do czasu przybycia organu powołanego do ścigania przestępstw (…) Niewykonanie nakazu przewidzianego w art. 304 § 2 KPK może stanowić przestępstwo stypizowane w art. 231 § 1 lub 2 KK wówczas, gdy funkcjonariusz publiczny zobowiązany na podstawie tego przepisu do denuncjacji nie zawiadamia o przestępstwie ściganym z urzędu pomimo świadomości tego, że je popełniono oraz gdy sam ma świadomość tego, iż przekracza uprawnienia lub nie dopełnia obowiązków i przez to działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego.

18 Narkotyki i prawo przywóz, wywóz, wewnątrzwspólnotowe nabycie, wewnątrzwspólnotowe dostawy lub przewóz przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub terytorium innego państwa środków odurzające, substancji psychotropowych lub słomy makowej, podlega grzywnie i karze pozbawienia wolności do lat 5 (art. 55 ust.1 ustawy), wprowadzanie do obrotu środków odurzających, substancji psychotropowych lub słomy makowej albo uczestniczenie w takim obrocie, podlega grzywnie i karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8 (art. 56 ust.1 ustawy), udzielanie innej osobie środka odurzającego lub substancji psychotropowej, ułatwianie albo umożliwianie ich używania albo nakłanianie do użycia takiego środka lub substancji, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3 (art. 58 ust.1 ustawy),

19 Narkotyki i prawo jeżeli sprawca czynu (…) udziela środka odurzającego lub substancji psychotropowej małoletniemu lub nakłania go do użycia takiego środka lub substancji albo udziela ich w znacznych ilościach innej osobie, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8 (art. 58 ust.2 ustawy). udzielanie, ułatwianie albo umożliwianie oraz nakłanianie do użycia środków odurzających lub substancji psychotropowych w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, podlega karze pozbawienia wolności do lat 10 (art. 59 ust.1 ustawy), posiadanie środków odurzających lub substancji psychotropowych podlega karze pozbawienia wolności do lat 3 (art. 62 ust.1 ustawy), postępowanie w sprawie posiadania środków odurzających i substancji psychotropowych w ilości nieznacznej, przeznaczonej na własny użytek sprawcy może zostać umorzone (art. 62a ustawy),

20 Odpowiedzialność nieletnich
W każdym przypadku popełnienia czynu karalnego przez ucznia, który nie ukończył 17 lat należy zawiadomić policję lub sąd rodzinny, a w przypadku popełnienia przestępstwa przez ucznia, który ukończył 17 rok życia prokuratora lub policję (art. 4 Upn i art Kpk).

21 Środek zastępczy wg art. 4 pkt 27 ustawy
to produkt zawierający co najmniej jedną nową substancję psychoaktywną lub inną substancję o podobnym działaniu na ośrodkowy układ nerwowy, który może być użyty zamiast środka odurzającego lub substancji psychotropowej lub w takich samych celach jak środek odurzający, lub substancja psychotropowa, których wytwarzanie i wprowadzanie do obrotu nie jest regulowane na podstawie przepisów odrębnych. Do środków zastępczych nie stosuje się przepisów o ogólnym bezpieczeństwie produktów.

22 Co to są dopalacze ? zwane ”smart drugs”
stanowią preparaty zawierające w swym składzie substancje psychoaktywne, których produkcja, sprzedaż, reklamowanie jest obecnie w Polsce ustawowo zakazana. Udając produkty kolekcjonerskie, kadzidła, sole do kąpieli oferowane są w nielegalnej sprzedaży.                                                                                                                                     

23 Kadzidełka, aerozole, żywice
Dopalacze sprzedawane są jako: proszki tabletki kapsułki papierosy skręty kadzidełka aerozole żywice mieszanki ziołowe Proszki Tabletki, kapsułki Papierosy, skręty Kadzidełka, aerozole, żywice Mieszanki ziołowe

24 Wyniki analizy grupy dopalaczy Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji z 2014 roku
Kannabinoidy są grupą substancji obejmującą zarówno związki naturalnie występujące w konopiach siewnych, a także ich syntetyczne analogi lub metabolity. Z chemicznego punktu widzenia, są to pochodne dibenzopirenu lub monoterpenoidow. Kannabinoidy to grupa związków chemicznych, oddziałujących na receptory kannabinoidowe w  mózgu. Kannabinoidy działają podobnie do delta-9-tetrahydrokannabinolu (THC), głównego składnika aktywnego konopi indyjskich. Charakteryzują się działaniem halucynogennym, uspokajającym oraz depresyjnym. Katynon jest głównym alkaloidem khatu czyli czuwaliczki jadalnej (tradycyjnie popularny środek roślinny w  krajach afrykańskich). Katynony stanowią podklasę fenyloetyloamin lub bardziej precyzyjnie, ich betaketo analogów. Katynony wykazują działanie stymulujące. Do głównych pochodnych katynonów można m.in. zaliczyć: mefedron, pentedron, etkatynon czy brefedron, które są syntetycznymi związkami chemicznymi. Fenyloetyloaminy są klasą substancji, które istnieją na rynku narkotykowym od więcej niż 20 lat. Trzy najbardziej znane narkotyki w Europie (tj. amfetamina, metamfetamina i MDMA (3,4-dimetoksymetamfetamina)), były traktowane jako pochodne fenyloetyloaminy (w rzeczywistości są fenyloetyloaminami). Inna nazwa dla tej klasy związków to amfetaminy - stymulanty (ATS), chociaż wiele związków z tej grupy nie stymuluje ośrodkowego układu nerwowego. Najbardziej znane „designer drugs” tej klasy należą do tak zwanych serii 2C-X, gdzie X oznacza atom lub grupę chemiczną podstawioną w pozycji 4 (para) do pierścienia benzenowego 2,5-dimetoksyfenetyloaminy, np. (2C-B (4-bromo-), 2C-I (4-jodo-), 2-C-T-2 (4-etylotio-), 2-C-T-7 (4-n-propylotio-)). Tryptaminy wykazują działanie halucynogenne, powodują zniekształcenie odbioru bodźców - kolorów, dźwięków, czy kształtów. Występują także stresujące odczucia, drgawki, podwyższenie ciśnienia krwi, przyspieszenie pulsu, kołatanie serca, bezsenność. Czasem pojawiają się także mdłości i dezorientacja. pojawiły się na rynku narkotykowym około 10 lat temu. Jednakże ostatnio zmniejsza się ich popularność, czego dowodem jest mała liczba przypadków nowych pochodnych piperazyny w Polsce. Analogi piperazyny, w zależności od uwarunkowań genetycznych i osobniczych, charakteryzują się dość wąskim zakresem bezpiecznego zażywania, stąd ryzyko groźnych działań niepożądanych, takich jak: odwodnienie, kołatanie serca, tachykardia, hipertonia, czy drgawki. Piperazyny Pochodną piperydyny jest między innymi substancja 2-DPMP powiązana strukturalnie z metylofenidatem (substancja psychotropowa wymieniona w załączniku ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii). 2-DPMP to substancja psychoaktywna, która wykazuje długotrwałe działanie psychostymulujące podobne do kokainy. Jej stosowanie wywołuje przedłużoną euforię i silne pobudzenie, pocenie, bruksizm (nocne tarcie zębami), nadciśnienie tętnicze, tachykardia, a także halucynacje i paranoje. Oprócz ciężkich psychoz mogą wystąpić ciężkie uszkodzenia narządów: rabdomioliza, co może doprowadzić do uszkodzenia i rozwoju ostrej niewydolności nerek. „Raport Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie środków zastępczych-razem przeciw dopalaczom ”

25 SKŁAD DOPALACZY mefedron pestycydy ołów muchomor czerwony rtęć
substancje stosowane głównie do zwalczania szkodników w uprawach roślin, kiedy dostaną się do organizmu ludzkiego powodują wiele dolegliwości :od zapalenia skóry, ogólnego osłabienia, bólów głowy i bezsenności po zmiany morfologiczne krwi, zapalenie wątroby i zaburzenia pracy serca ołów jeden z najbardziej toksycznych metali ciężkich, który kumuluje się w organizmie - w kościach, nerkach, mózgu. Skutkuje to zaburzeniami układu krążenia, nadciśnieniem tętniczym, chorobami układu nerwowego, a nawet uszkodzeniem mózgu mefedron zażycie może skutkować śmiercią z powodu wylewu, bo substancja ta przyczynia się do znacznego podwyższenia ciśnienia krwi. Inne łagodniejsze skutki przyjmowania mefedronu to krwawienie z nosa, halucynacje, wymioty, kłopoty z krążeniem krwi, uczucie niepokoju, urojenia. muchomor czerwony przyjęcie początkowo daje skutki podobne do stanu upojenia alkoholowego, później pojawiają się halucynacje, uczucie przygnębienia, a czasami także silne pobudzenie, zaburzenia wzroku, które mogą prowadzić nawet do jego utraty. Objawom tym może towarzyszyć szereg innych dolegliwości, takich jak: nagłe osłabienie, nadmierne pocenie się, zawroty głowy, biegunka, wymioty, wysoka gorączka, zaburzenia oddechu, obniżenie ciśnienia krwi, śpiączka. rtęć przyjęcie małej dawki przez człowieka powoduje początkowo osłabienie i bóle głowy, do tego dochodzą zaburzenia snu, problemy z koncentracją i pamięcią, a także zmiany osobowości. W ostrych zatruciach rtęcią pojawia się m.in. niewydolność krążenia, uszkodzenie nerek i układu nerwowego, drgawki, a w końcu śpiączka.

26 NIEBEZPIECZEŃSTWA związane z zażywaniem dopalaczy
Obecnie dopalacze to wielka niespodzianka dla policjantów, lekarzy i ludzi zajmujących się problemami narkomani. Powstają nowe projekty substancji, których konsekwencji zażywania nikt nie zna. To jest największe niebezpieczeństwo, bo nie wiadomo czym ludzi zatrutych odtruwać, ani jak im pomóc. Skład chemiczny nie jest podawany i w wypadku zatrucia lekarze są  bezradni. Ze względu na to, że zawartość substancji w mieszankach jest zmienna, może dochodzić do przypadków przedawkowania prowadzących do zatruć. Dopalacze produkowane są w fatalnych warunkach. Do ich produkcji używa się różnych toksyn, rozpuszczalników itp.

27

28

29 Procedury postępowania nauczycieli oraz zasady współpracy szkół z policją
w sytuacjach zagrożenia dzieci oraz młodzieży przestępczością i demoralizacją, w szczególności narkomanią, alkoholizmem i prostytucją

30 W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że na terenie szkoły znajduje się uczeń będący pod wpływem alkoholu lub narkotyków powinien podjąć następujące kroki: Powiadamia o swoich przypuszczeniach wychowawcę klasy. Odizolowuje ucznia od reszty klasy, ale ze względów bezpieczeństwa nie pozostawia go samego, stwarza warunki, w których nie będzie zagrożone jego życie ani zdrowie. Wzywa lekarza w celu stwierdzenia stanu trzeźwości lub odurzenia, ewentualnie udzielenia pomocy medycznej. Zawiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły oraz rodziców/opiekunów, których zobowiązuje do niezwłocznego odebrania ucznia ze szkoły. Gdy rodzice/opiekunowie odmówią odebrania dziecka, o pozostaniu ucznia w szkole, czy przewiezieniu do placówki służby zdrowia, albo przekazaniu go do dyspozycji funkcjonariuszom policji - decyduje lekarz, po ustaleniu aktualnego stanu zdrowia ucznia i w porozumieniu z dyrektorem szkoły/placówki. Szkoła zawiadamia najbliższą jednostkę policji, gdy rodzice ucznia będącego pod wpływem alkoholu - odmawiają przyjścia do szkoły, a jest on agresywny, bądź swoim zachowaniem daje powód do zgorszenia albo zagraża życiu lub zdrowiu innych osób. W przypadku stwierdzenia stanu nietrzeźwości, policja ma możliwość przewiezienia ucznia do izby wytrzeźwień albo do policyjnych pomieszczeń dla osób zatrzymanych - na czas niezbędny do wytrzeźwienia (maksymalnie do 24 godzin). O fakcie umieszczenia zawiadamia się rodziców/opiekunów oraz sąd rodzinny jeśli uczeń nie ukończył 18 lat. Jeżeli powtarzają się przypadki, w których uczeń (przed ukończeniem 18 lat) znajduje się pod wpływem alkoholu lub narkotyków na terenie szkoły, to szkoła ma obowiązek powiadomienia o tym policji (specjalisty ds. nieletnich) lub sądu rodzinnego. Spożywanie alkoholu na terenie szkoły przez ucznia, który ukończył 17 lat, stanowi wykroczenie z art ust. 1 Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Należy o tym fakcie powiadomić policję. Dalszy tok postępowania leży w kompetencji tej instytucji. Stan nietrzeźwości kiedy stężenie alkoholu we krwi jest powyżej 0,5 ‰ alkoholu lub w wydychanym powietrzu powyżej 0,25 mg alkoholu w 1 dm3. Nieletniego (wg Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – małoletniego) znajdującego się w stanie nietrzeźwości należy przekazać rodzicom lub opiekunom prawnym, pobierając pisemne potwierdzenie przyjęcia nieletniego. Tylko w przypadku niemożności przekazania go rodzicom (opiekunom) należy umieścić go w izbie wytrzeźwień. Art.. 40 ust.1 pkt 5 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi osoba doprowadzona do izby wytrzeźwień lub placówki albo jednostki Policji pozostaje tam aż do wytrzeźwienia, nie dłużej niż 24 godziny. Osoby do lat 18 umieszcza się w odrębnych pomieszczeniach, oddzielnie od osób dorosłych. Pkt 11. O przyjęciu do izby wytrzeźwień lub placówki albo o zatrzymaniu w jednostce Policji zawiadamia się niezwłocznie: 1) w przypadku małoletnich – ich rodziców lub opiekunów oraz sąd opiekuńczy;

31 W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie substancję przypominającą narkotyk, powinien podjąć następujące kroki: Nauczyciel w obecności innej osoby (wychowawca, pedagog, dyrektor, itp.) ma prawo żądać, aby uczeń przekazał mu tę substancję, pokazał zawartość torby szkolnej oraz kieszeni (we własnej odzieży), ewentualnie innych przedmiotów budzących podejrzenie co do ich związku z poszukiwaną substancją. Nauczyciel nie ma prawa samodzielnie wykonać czynności przeszukania odzieży ani teczki ucznia - jest to czynność zastrzeżona wyłącznie dla policji. O swoich spostrzeżeniach powiadamia dyrektora szkoły oraz rodziców/ opiekunów ucznia i wzywa ich do natychmiastowego stawiennictwa. W przypadku, gdy uczeń, mimo wezwania, odmawia przekazania nauczycielowi substancji i pokazania zawartości teczki, szkoła wzywa policję, która przeszukuje odzież i przedmioty należące do ucznia oraz zabezpiecza znalezioną substancję i zabiera ją do ekspertyzy. Jeżeli uczeń wyda substancję dobrowolnie, nauczyciel, po odpowiednim zabezpieczeniu, zobowiązany jest bezzwłocznie przekazać ją do jednostki policji. Wcześniej próbuje ustalić, w jaki sposób i od kogo, uczeń nabył substancjęwraz ze swoimi spostrzeżeniami. . Całe zdarzenie nauczyciel dokumentuje, sporządzając możliwie dokładną notatkę z ustaleń

32 W przypadku, gdy nauczyciel znajduje na terenie szkoły substancję przypominającą wyglądem narkotyk powinien podjąć następujące kroki: Nauczyciel zachowując środki ostrożności zabezpiecza substancję przed dostępem do niej osób niepowołanych oraz ewentualnym jej zniszczeniem do czasu przyjazdu policji, próbuje (o ile to jest możliwe w zakresie działań pedagogicznych) ustalić, do kogo znaleziona substancja należy. Powiadamia o zaistniałym zdarzeniu dyrektora szkoły i wzywa policję. Po przyjeździe policji niezwłocznie przekazuje zabezpieczoną substancję i informacje dotyczące szczegółów zdarzenia.

33 Działania profilaktyczne

34 PLANOWANE PRZEDSIĘWZIĘCIA w roku szkolnym 2015/2016
w dniach r. odbędzie się pięć narad strefowych inaugurujących rok szkolny 2015/2016 z dyrektorami szkół i placówek z udziałem funkcjonariuszy KWP zs. w Radomiu ( r. Płock, r. Radom, r. Ostrołęka, r. Ciechanów, r. Siedlce.) Rady Pedagogiczne z udziałem funkcjonariuszy komórek/ zespołów ds. nieletnich w październiku i listopadzie br. odbędzie się pięć konferencji strefowych adresowanych do pedagogów, psychologów i nauczycieli wskazanych przez dyrektora – koordynatorów przedsięwzięć antydopalczowych w szkole z funkcjonariuszami KWP zs. w Radomiu oraz przedstawicielami innych podmiotów, w tym: Sanepid, KBdsPN, Poradnie Psychologiczno - Pedagogiczne, Szpitalne Oddziały Toksykologii, Poradnie Uzależnień, Stowarzyszenie MONAR itp. zalecenia dla KMP/KPP do stałego kontaktu ze szkołami w przedmiocie przeciwdziałania zagrożeniom, a w szczególności narkomanii i dopalaczom.

35 USTAWA z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji
art. 1 ust. 1 Tworzy się Policję jako umundurowaną i uzbrojoną formację służącą społeczeństwu i przeznaczoną do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz do utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego.

36

37 PROFILAKTYKA KRYMINALNA
PaTPORT to najlepsze rozwiązanie dla szkół ponadpodstawowych w zachęcaniu uczniów do inicjowania działań w obszarze profilaktyki uzależnień metodą twórczej profilaktyki rówieśniczej. W każdej szkole może powstać PaTPORT, którego działalność w oczywisty sposób wpisuje się w szkolny program profilaktyki i upowszechnianie wolontariatu. Każdy PaTPORT może realizować w ciągu roku szkolnego swój własny program włączając się równolegle w działania gminne, miejskie, powiatowe, wojewódzkie i ogólnopolskie. Najbardziej istotna dla wszystkich PaTPORTÓW i grup młodzieżowych PaT jest wspólna idea, czyli promowanie życia wolnego od przemocy i uzależnień. Aktualnie Ministerstwo Edukacji Narodowej pracuje nad rozwiązaniem strukturalno-finansowym, które umożliwi bezpośrednio dyrektorom szkół, dofinansowanie działań m.in. szkolnych PaTPORTÓW. Pierwsze PaTPORTY na Mazowszu Jedenaście szkół z Powiatu Wyszkowskiego otrzymało oficjalne nominacje na funkcjonowanie PaTPORTów. Nominacje dyrektorom szkół wręczał osobiście Szef PaT-u insp. Grzegorz Jach oraz władze samorządowe nadzorujące szkoły.

38 PROFILAKTYKA KRYMINALNA
Pakiet profilaktyczno - edukacyjny w skład którego wchodzi pięć filmów wraz ze scenariuszami zajęć. 8.Ogólnopolskie Spotkania Filmowe „Kameralne Lato 2015” - film „Antek” w reż. Sylwii Galon, - etiuda filmowa „Marcello”

39 Dziękuję za uwagę podinsp. Aneta Pawlińska tel. 48 345 30 65
nadkom. Katarzyna Kucharska tel Wydział Prewencji KWP zs. w Radomiu

40 PRZECIWDZIAŁANIE POWSZECHNOŚCI DOPALACZY I INNYCH ŚRODKÓW PSYCHOTROPOWYCH
Delegatura w Płocku

41 JAKIE DZIAŁANIA JUŻ PODJĘTO?
List Wojewody Mazowieckiego do jednostek samorządu terytorialnego (VIII.2015 r.). List Mazowieckiego Kuratora Oświaty skierowany do dyrektorów szkół/placówek (VIII.2015 r.).

42 JAKIE DZIAŁANIA JUŻ PODJĘTO?
„Dopalacze kradną życie” – akcja profilaktyczna, łącząca wszystkie osoby, którym zależy na walce z niebezpiecznymi substancjami. Cel kampanii to poszerzenie świadomości młodych ludzi na temat niebezpieczeństw związanych z zażywaniem dopalaczy. Akcja skierowana jest również do rodziców, nauczycieli oraz innych osób. Delegatura w Płocku

43 JAKIE DZIAŁANIA JUŻ PODJĘTO?
Uruchomiono profil akcji „Dopalacze kradną życie” na Facebooku (www.facebook.com/dopalaczekradnazycie ). Utworzono mapę (zdarzeń) inicjatyw antydopalaczowych na stronie MSW ogłosiło otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na działania dotyczące przeciwdziałaniu dopalaczy.

44 JAKIE DZIAŁANIA JUŻ PODJĘTO?
Plakat antydopalaczowy pol/aktualnosci/115003, Rusza-kampania-quot Dopalacze-kradna-zyciequot. html Delegatura w Płocku

45 ZADANIA DLA DYREKTORÓW SZKÓŁ/PLACÓWEK
Aktualizacja, do r., programów profilaktyki uwzględniająca zadania dotyczące przeciwdziałaniu dopalaczom i substancjom psychotropowym. Opracowanie wewnętrznych procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia. Nawiązanie współpracy z pracownikami Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Policji, organizacji oraz fundacji zajmujących się przeciwdziałaniem rozpowszechnianiu substancji psychotropowych. Delegatura w Płocku

46 ZADANIA DLA DYREKTORÓW SZKÓŁ/PLACÓWEK
Udział i organizacja szkoleń, warsztatów, debat dla nauczycieli i specjalistów. Zorganizowanie spotkań szkoleniowych/warsztatów z uczniami/wychowankami, rodzicami. Upowszechnianie materiałów informacyjnych: plakatów, broszur, ulotek, numerów telefonów instytucji pomocowych, adresów stron internetowych. Delegatura w Płocku

47 ZADANIA DLA DYREKTORÓW SZKÓŁ/PLACÓWEK
Wewnętrzne monitorowanie problemu zagrożenia, np. poprzez badanie ankietowe wśród nauczycieli, uczniów, rodziców, pracowników niepedagogicznych w celu oszacowania rozmiaru zjawiska, udzielania pomocy i wsparcia uczniom/wychowankom i rodzicom w sytuacji zdiagnozowania problemu uzależnienia. Delegatura w Płocku

48 JAKIE DZIAŁANIA JESZCZE ZAPLANOWANO?
Cykl szkoleń dla pedagogów i psychologów (X/XI 2015 r.). Informacyjna kampania antydopalaczowa (IX.2015–VIII. 2016r.) wykorzystanie stron internetowych oraz kontaktów telefonicznych, upowszechnianie materiałów (ulotki, broszury, plakaty, filmy edukacyjne, programy profilaktyczne, prezentacja dobrych praktyk). Konferencja podsumowująca całoroczne przedsięwzięcia w zakresie zwalczania i przeciwdziałania narkomanii (V./VI.2016r.). Delegatura w Płocku

49 WYKORZYSTANIE STRON INTERNETOWYCH
Delegatura w Płocku

50 Delegatura w Płocku

51 WYKORZYSTANIE KONTAKTÓW TELEFONICZNYCH
Infolinia Państwowej Inspekcji Sanitarnej Województwa Mazowieckiego bezpłatna całodobowa Infolinia Głównego Inspektora Sanitarnego. Pod tym numerem możemy uzyskać Informacje na temat negatywnych skutków zażywania dopalaczy oraz o możliwościach leczenia. Infolinia jest także przeznaczona dla rodziców, którzy mają wątpliwości czy ich dzieci zażywają dopalacze. Na Infolinię GIS można przekazać także informacje, które mogą ułatwić służbom dotarcie do osób handlujących tymi nielegalnymi substancjami , Delegatura w Płocku

52 116 111 Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży
WYKORZYSTANIE KONTAKTÓW TELEFONICZNYCH Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawach bezpieczeństwa dzieci Dziecięcy telefon zaufania rzecznika praw dziecka 112 Jednolity numer alarmowy obowiązujący na terenie całej Unii Europejskiej Delegatura w Płocku

53 Realizacja nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2014/2015
Delegatura w Płocku

54 EWALUACJE ZEWNĘTRZNE rok szkolny 2014/15
PLAN REALIZACJA Ewaluacje całościowe 7 8 Ewaluacje problemowe 66 68 RAZEM 73 76 (104%) Delegatura w Płocku

55 Liczba ewaluacji zrealizowanych w okresie 1.09.2014 – 31.07.2015 r.
Lp. Typ szkoły / placówki Liczba ewaluacji całościowe problemowe łącznie 1. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego 15 148 163 2. Szkoły podstawowe 36 227 263 3. Gimnazja 146 161 4. Licea ogólnokształcące 3 81 84 5. Technika 7 18 25 6. Zasadnicze szkoły zawodowe 16 23 7. Szkoły specjalne 10 8. Inne szkoły, o których mowa w art. 9 pkt 3e - 3h uso 9. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne 2 5 10. Biblioteki pedagogiczne 11. Placówki doskonalenia nauczycieli 12. Placówki oświatowo-wychowawcze 1 13. Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego, ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego 4 14. MOW-y, MOS-y i inne ośrodki, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy o systemie oświaty 28 15. Placówki zapewniające opiekę i wychowanie, o których mowa w art. 2 pkt 7 ustawy o systemie oświaty 88 708 796 Delegatura w Płocku

56

57

58

59

60

61 REKOMENDACJE WYNIKAJĄCE
Z WNIOSKÓW Z EWALUACJI ZEWNĘTRZNYCH W pracy szkoły skupić się na indywidualizacji nauczania oraz wspieraniu uczniów z uwzględnieniem wyników diagnoz ich potrzeb i możliwości. Tworzyć sytuacje, w których uczniowie czynnie uczestniczą w planowaniu i organizowaniu procesu edukacyjnego, uczą się uczyć oraz dostrzegają użyteczność zdobywanej wiedzy.

62 Doskonalić umiejętności nauczycieli w zakresie doboru metod nauczania i wychowania, zapewniających optymalny rozwój uczniów. Motywować nauczycieli, by indywidualnie oraz w zespołach przedmiotowych dokonywali wnikliwej, pogłębionej analizy wyników sprawdzianu, egzaminów zewnętrznych oraz badań prowadzonych w szkole i na tej podstawie formułowali konstruktywne wnioski, wdrażali je i dokonywali ewaluacji swojej pracy w tym zakresie.

63 Organizując procesy edukacyjne, systematycznie monitorować wdrażanie wniosków sformułowanych na podstawie analiz wyników diagnoz wiadomości i umiejętności uczniów, ich osiągnięć oraz sprawdzianu, egzaminów zewnętrznych i badań prowadzonych w szkole. Uwzględniając typ i specyfikę szkoły, wykorzystywać w pracy z uczniami wyniki badań zewnętrznych pochodzących z najnowszych publikacji pedagogicznych.

64 Przykłady „dobrych praktyk”
DZIAŁANIE PLACÓWKA Działania w ramach realizacji programu „Optymistyczne Przedszkole”, m.in. organizacja ogólnopolskich konkursów dla przedszkoli będących w sieci „optymistycznych przedszkoli” (np. „Przyjaciele przyrody”). Miejskie Przedszkole nr 13 w Płocku Różnorodność działań prowadzonych przez przedszkole, w tym utworzenie „Centrów Rozwoju Inteligencji Wielorakiej”, umożliwia realizację rozpoznanych potrzeb wszystkich dzieci. Miejskie Przedszkole nr 25 w Płocku

65 Przykłady „dobrych praktyk”
DZIAŁANIE PLACÓWKA Systemowe działania propagujące wartości patriotyczne w środowisku lokalnym oraz integrujące społeczność szkolną i mieszkańców gminy.  Szkoła Podstawowa w Szczawinie Kościelnym Organizacja cyklicznych międzypowiatowych „Treningów Aktywności Motorycznej” przeznaczonych dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim i znacznym. Szkoła Podstawowa nr 24 w Płocku

66 Przykłady „dobrych praktyk” Gimnazjum w Borkowie Kościelnym
DZIAŁANIE PLACÓWKA Zainicjowanie, opracowanie i współrealizacja projektu „Wiedza kluczem do kariery dla uczniów Gminy Sierpc” skierowanego do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gminy Sierpc co pozwala wyrównać dysproporcje edukacyjne, rozwinąć kompetencje kluczowe, podnieść poziom jakości kształcenia oraz zwiększyć motywację do kontynuowania nauki. Gimnazjum w Borkowie Kościelnym

67 Przykłady „dobrych praktyk” Gimnazjum Miejskie w Sierpcu
DZIAŁANIE PLACÓWKA Udział w międzynarodowych programach i projektach edukacyjnych IASC - „NEO Confirmation Campaign” i „International Asteroid Search Campaign” oraz GLOBE - Global Learning and Observations to Benefit the Environment co prowadzi do kształtowania świadomości ekologicznej, propagowania naukowego rozumienia świata oraz podnoszenie umiejętności badawczych młodzieży.  Gimnazjum Miejskie w Sierpcu

68 Kontrole planowe Delegatura w Płocku

69 Liczba kontroli planowych zaplanowanych 59
zrealizowanych 61 wydanych zaleceń 19 Delegatura w Płocku

70 Tematyka kontroli planowych Liczba szkół/placówek
L.p Tematyka kontroli planowych Liczba szkół/placówek Liczba zaleceń  1. Zgodność realizacji wybranych zajęć edukacyjnych z ramowymi planami nauczania w publicznym gimnazjum. 1  2. Prawidłowość wydawania przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego. 5  3. Prawidłowość prowadzonych przez szkołę działań wychowawczych i zapobiegawczych wśród młodzieży zagrożonej uzależnieniami (szkoły podstawowe 11, gimnazja 6) 17 Zalecenie: Zaleca się wydawać orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1072). Delegatura w Płocku

71 Tematyka kontroli planowej Liczba szkół/placówek
L.p. Tematyka kontroli planowej Liczba szkół/placówek Liczba zaleceń 4.  Prawidłowość organizacji zajęć rewalidacyjnych, w tym liczby godzin i rodzaju tych zajęć oraz ich zgodności z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawność w szkole ogólnodostępnej (przedszkola – 2, szkoły podstawowe – 9, gimnazja - 5) 16 11 5.  Realizacja przez szkołę obowiązku prowadzenia zajęć wychowania fizycznego (szkoły podstawowe – 11, gimnazja – 6, liceum ogólnokształcące – 2, technikum – 2, zsz- 1) 22 3 Razem 61 19 Rewalidacja: 1) Zaleca się określenie w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym zajęć rewalidacyjnych, zgodnie z § 5 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 414). 2) Zaleca się zapewnienie uczniowi niepełnosprawnemu posiadającemu orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, oraz zapewnienie zajęć rewalidacyjnych, zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 1 i 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 414).  3) Zaleca się realizację przez ucznia niepełnosprawnego posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego co najmniej 2 godzin zajęć rewalidacyjnych w tygodniu, zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 3 wraz z załącznikami do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 204, z późn. zm.) odpowiednio nr 1 w przypadku szkoły podstawowej lub nr 3 w przypadku gimnazjum.  4) Zaleca się powierzenie realizacji zajęć rewalidacyjnych nauczycielom lub specjalistom posiadającym kwalifikacje odpowiednie do zajmowanego stanowiska w szkole oraz rodzaju prowadzonych zajęć, zgodnie z § 14, § 19, § 20 ust. 2 lub § 21 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2013 r. poz. 1207, z późn. zm.).  5) Zaleca się opracowanie indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego, uwzględniającego zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dostosowanego do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, zgodnie z § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 414).  6) Zaleca się określenie w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym zakresu współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami ucznia w realizacji zadań związanych z:  a) realizacją zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego,  b) zapewnieniem uczniowi odpowiednich warunków do nauki, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych,  c) organizacją zajęć specjalistycznych, o których mowa w przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach,  d) organizacją innych zajęć, np. rewalidacyjnych,  e) przygotowaniem uczniów do samodzielności w życiu dorosłym  - zgodnie z § 5 ust. 2 pkt 6 w związku z § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 414).  Wychowanie fizyczne: 1) Zaleca się, aby ocenianie wewnątrzszkolne obejmowało ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, zgodnie z § 3 ust. 3 pkt 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.). 2) Zaleca się określić szczegółowe zasady wewnątrzszkolnego oceniania uczniów w statucie szkoły, zgodnie odpowiednio z § 2 ust. 1 pkt 4 załączników nr 2, 3 i 4, oraz § 2 ust. 1 pkt 5 załączników nr 5a, 5b i 5e do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.).

72 Wnioski Zapisy w statutach, w kontekście wewnątrzszkolnego oceniania, nie są dostosowane do obowiązujących przepisów prawa. Brak: - ustalenia warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, - szczegółowych zasad wewnątrzszkolnego oceniania uczniów. Delegatura w Płocku

73 2. W szkołach nie są przestrzegane przepisy prawa w zakresie organizacji zajęć rewalidacyjnych, w szczególności: - określenia w indywidualnym programie edukacyjno-­terapeutycznym zajęć rewalidacyjnych, - zapewnienia uczniowi niepełnosprawnemu posiadającemu orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu, - realizacji przez ucznia niepełnosprawnego posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego co najmniej 2 godzin zajęć rewalidacyjnych w tygodniu, - powierzenia realizacji zajęć rewalidacyjnych nauczycielom lub specjalistom posiadającym kwalifikacje odpowiednie do zajmowanego stanowiska w szkole oraz rodzaju prowadzonych zajęć. Delegatura w Płocku

74 3. W orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego brak określenia: - spodziewanych efektów pomocy psychologiczno-pedagogicznej, - najkorzystniejszych dla dziecka form kształcenia specjalnego, oraz uzasadnienia zalecanych form pomocy psychologiczno- pedagogicznej. Delegatura w Płocku

75 Kontrole planowe – zalecenia
Dostosowanie zapisów w statutach, w kontekście wewnątrzszkolnego oceniania, do obowiązujących przepisów prawa. Informowanie na początku roku szkolnego rodziców o wymaganiach edukacyjnych. Rozpoznawanie zagrożeń i korzystanie z rekomendowanych programów profilaktyki uniwersalnej, selektywnej oraz wczesnej interwencji. Dokonywanie wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia zgodnie z przepisami. Delegatura w Płocku

76 Kontrole planowe – zalecenia
Opracowanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych zgodnie z zaleceniami określanymi w orzeczeniach. Zatrudnianie nauczycieli posiadających kwalifikacje do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych. Formułowanie w wydawanych orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego warunków realizacji potrzeb edukacyjnych, rewalidacji, rozwijania potencjalnych możliwości i mocnych stron dziecka. Wydawanie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego zgodnie z wzorem określonym w przepisach prawa oświatowego. Delegatura w Płocku

77 Kontrole doraźne Liczba kontroli doraźnych - 66 Liczba zaleceń - 49

78 Inne podmioty /MEN, parlamentarzyści, SANEPID/ 6
Podmioty wnioskujące o przeprowadzenie kontroli doraźnych: Rodzice Uczniowie Nauczyciele Rzecznik Praw Dziecka Inne podmioty /MEN, parlamentarzyści, SANEPID/ 6 Mazowiecki Kurator Oświaty

79 Liczba szkół i placówek
Lp. Tematyka kontroli Liczba szkół i placówek Liczba zaleceń 1. Zgodność zatrudniania nauczycieli z wymaganymi kwalifikacjami. 3 2 2. Realizacja podstaw programowych i ramowych planów nauczania. 5 7 3. Przestrzeganie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz prowadzania egzaminów, a także przestrzeganie przepisów dotyczących obowiązku szkolnego i obowiązku nauki. 4. Przestrzeganie statutu szkoły lub placówki/współpraca z rodzicami, funkcjonowanie biblioteki szkolnej, świetlicy i inne/. 1

80 Liczba szkół i placówek
Lp. Tematyka kontroli Liczba szkół i placówek Liczba zaleceń 5. Przestrzeganie praw dziecka i praw ucznia. 1 5 6. Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki. 25 21 7. Przestrzeganie przez szkołę niepubliczną art. 7 ust. 3 ustawy o systemie oświaty. 8. Organizacja pracy szkoły/przedszkola/placówki. 4 6 9. Realizacja zadań dyrektora szkoły wynikających z nadzoru pedagogicznego. 13 10. Prawidłowość prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania. 10 2

81 Zalecenia wynikające z przeprowadzonych kontroli doraźnych
Przestrzegać przepisów dotyczących liczby dzieci w oddziałach ogólnodostępnych w przedszkolach. Zatrudniać nauczycieli zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami do realizacji zajęć edukacyjnych. Aktualizować statuty szkół i placówek w odniesieniu do obowiązujących przepisów prawa oświatowego, w szczególności opracować tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia. Respektować prawa ucznia.

82 W ramach działań zapewniających bezpieczeństwo uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, w szczególności: prowadzić szkolenia rad pedagogicznych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, w aspekcie odpowiedzialności prawnej nauczycieli, zapoznawać nauczycieli i uczniów z obowiązującymi przepisami oraz regulaminami i procedurami wewnątrzszkolnymi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, monitorować stan bezpieczeństwa w szkole Diagnozować pracę szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń związanych z przemocą, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej.

83 Respektować zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów zawarte w przepisach prawa oświatowego oraz prawa wewnątrzszkolnego. Przestrzegać kompetencji stanowiących i opiniujących rad pedagogicznych oraz rad rodziców. Rada rodziców uchwala program wychowawczy szkoły oraz program profilaktyki w porozumieniu z radą pedagogiczną. Programy skierowane do uczniów, realizowane przez nauczycieli, winny obejmować wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym i profilaktycznym, dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska.

84 W zakresie sprawowanego nadzoru pedagogicznego:
opracowywać na następny rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przedstawiać, na zebraniu rady pedagogicznej, plan nadzoru pedagogicznego na dany rok szkolny oraz wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego - w terminach określonych rozporządzeniem, przeprowadzać, w danym roku szkolnym, ewaluację wewnętrzną w obszarach uznanych w szkole za istotne w jej działalności bądź w wymaganiach określonych rozporządzeniem, odpowiednio do bieżących potrzeb szkoły/placówki,

85 kontrolować prawidłowość prowadzenia dokumentacji szkolnej,
monitorować bieżącą pracę nauczycieli, w szczególności prowadzących zajęcia specjalistyczne i kontynuować współpracę z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, mając na uwadze stworzenie właściwego klimatu współpracy rodzica, szkoły i poradni, monitorować realizację podstawy programowej.

86 Monitorowanie pracy szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2014/2015
Delegatura w Płocku

87 WDRAŻANIE PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO I W ZAWODACH Ankiety przeprowadzono w 36 szkołach (technika i zasadnicze szkoły zawodowe) w zakresie: a) sposobu realizacji kształcenia praktycznego b) współpracy z pracodawcami dotyczącej praktycznej nauki zawodu, organizacji kursów, szkoleń dla uczniów, doskonalenia kadry, organizacji konkursów zawodowych itp. Delegatura w Płocku

88 Monitorowanie realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego w ramach projektu "Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach" Cel projektu - wspieranie nauczycieli w zakresie stosowanych metod pracy z uczniem zwiększających skuteczność realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego Monitorowaniem objęto: szkoły podstawowe – 17, gimnazja – 9, szkoły ponadgimnazjalne – 7 Delegatura w Płocku

89 Monitorowanie realizacji zajęć wychowania fizycznego
Monitorowaniem objęto 33 szkoły: szkoły podstawowe – 13 gimnazja – 7 szkoły ponadgimnazjalne – 13 Alternatywne formy realizacji zajęć wychowania fizycznego potwierdziło 8 szkół spośród placówek objętych monitorowaniem. Delegatura w Płocku

90 Organizacja wychowania fizycznego i sportu szkolnego „Jak wykorzystywany jest obiekt sportowy – boisko ORLIK w moim mieście/gminie?” (ankiety online) Według ankietowanych, uruchomienie boiska ORLIK przyczyniło się do większego zainteresowania: własnym zdrowiem, uprawianiem sportu, integracją środowiska lokalnego. Delegatura w Płocku

91 „INFOLINIA 6-LATKI” - system bezpośredniego zgłaszania przez rodziców potrzeby interwencji w związku z przygotowaniem szkół do obniżenia wieku obowiązku szkolnego Od czasu uruchomienia przez MEN Infolinii (czerwiec 2013 r.) potrzebę interwencji zgłoszono w 2 szkołach podstawowych (3 zgłoszenia) w 1 przypadku wydano dyrektorowi szkoły zalecenia usunięcia nieprawidłowości w zakresie organizacji tygodniowego rozkładu zajęć z dziećmi 6-letnimi w klasach pierwszych Delegatura w Płocku

92 2 /organizator zakończył/ 224 26 3
Wypoczynek dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych i letnich w roku szkolnym 2014/2015 Ilość wydanych zaświadczeń Ilość przeprowadzo nych kontroli zakończonych prowadzonych wypoczynków Ferie zimowe 3 /wyp. zagraniczny/ 27 /wyp. krajowy/ 9 Ferie letnie 9 /wyp. zagraniczny/ 185 /wyp. krajowy/ 17 1 /decyzja MKO/ 2 /organizator zakończył/ Ogółem: 224 26 3 Delegatura w Płocku

93 WYDARZENIA DRASTYCZNE
W roku szkolnym 2014/2015 dyrektorzy 5 szkół (3 gimnazjów i 2 szkół ponadgimnazjalnych) zgłosili do Delegatury zdarzenia drastyczne: ucieczkę z domu napad na dwóch uczniów na boisku szkolnym trzy przypadki zażycia środków odurzających/dopalaczy. Wszystkie ww. zdarzenia zostały w porę zauważone, dyrektorzy podjęli skuteczne, zgodne z procedurami działania, a także zintensyfikowali działania profilaktyczne. Delegatura w Płocku

94 Osiągnięcia dzieci i młodzieży
Delegatura w Płocku

95 Wyniki sprawdzianu i egzaminów
Delegatura w Płocku

96 Zmiany w prawie Delegatura w Płocku

97 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2015 r
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. 2015…..) nadzór w formie (§ 5): ewaluacji, kontroli i wspomagania ewaluacja to proces gromadzenia, analizowania i komunikowania informacji na temat wartości podejmowanych działań ustalanie, czy spełnione są wymagania na poziomie co najmniej podstawowym rezygnacja z poziomów A,B,C,D,E sposób i warunki dostępu do elektronicznej platformy nadzoru pedagogicznego(§ 27-29): : pracowników organów nadzoru pedagogicznego, pracowników organów prowadzących szkoły i placówki, dyrektorów, nauczycieli, uczniów, wychowanków i ich rodziców

98 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2015 r
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. 2015…..) Nadzór pedagogiczny dyrektora Do 31 sierpnia przedstawienie wyników i wniosków ze sprawowanego nadzoru (§ 26) Do 15 września przedstawienie planu nadzoru pedagogicznego (§ 25) Plan nadzoru pedagogicznego: uwzględnia wnioski ze sprawowanego w szkole nadzoru zawiera w szczególności: przedmiot ewaluacji wewnętrznej oraz termin jej przeprowadzenia tematykę i terminy przeprowadzania kontroli zakres wspomagania nauczycieli W przypadku dokonania zmian w planie nadzoru dyrektor niezwłocznie informuje radę pedagogiczną o zmianach(§ 25 ust.4) Delegatura w Płocku

99 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2015 r
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. 2015…..) Nadzór pedagogiczny dyrektora Nowa definicja wspomagania (§ 24 pkt 3): diagnoza pracy szkoły lub placówki planowanie działań rozwojowych, w tym motywowanie nauczycieli do doskonalenia zawodowego prowadzenie działań rozwojowych, w tym organizowanie szkoleń i narad Dyrektor w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania raportu informuje radę rodziców, radę szkoły, samorząd uczniowski o zakończeniu ewaluacji i możliwości zapoznania się z raportem (§ 12 ust. 7) Delegatura w Płocku

100 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 sierpnia 2015 r
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz.U ) Wymagania wobec szkół i placówek dotyczące realizacji niezbędnych działań, o których mowa w art.21a ust.1, 2 ustawy o systemie oświaty, tj: „efektów w zakresie kształcenia, wychowania i opieki oraz realizacji celów i zadań statutowych; organizacji procesów kształcenia, wychowania i opieki; tworzenia warunków do rozwoju i aktywności uczniów; współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym; zarządzania szkołą i placówką.” Opis wymagań i charakterystyka na poziomie podstawowym i wysokim Delegatura w Płocku Delegatura w Płocku

101 Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w szkołach
Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U ) art. 32 (ww. ustawy) - dostosowanie statutów w terminie do 1 września br. Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w szkołach publicznych (rozdział 3a) Sprawdzian, egzamin gimnazjalny i egzamin maturalny oraz egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (rozdział 3b) Nadzór pedagogiczny (w art.1 zmiana do art. 35) Zatrudnianie nauczycieli do prowadzenia zajęć realizowanych w ramach projektów i programów finansowanych ze środków unijnych (w art.2 dodano art. 35a do ustawy KN) Zapewnienie szkole obsługi prawnej,(w art.1 zmiana do art. 5, ust.7 pkt. 3) Przedłużanie stażu (w art.2 zmiana do art. 9d do ustawy KN) Dostęp bez opłat do e-dziennika ,(w art.1 zmiana po art. 5f dodaje się art.5g) Określenie- niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim,……(w art.1 zmiana do art. 3, pkt. 18a, 18b)

102 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r.
w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U ), niektóre zmiany: możliwość stosowania ocen opisowych dla ocen bieżących i klasyfikacyjnych ze wszystkich bądź wybranych przedmiotów, na każdym etapie edukacyjnym; dyrektor (na podstawie opinii lekarskiej) zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń, których uczeń nie może wykonywać § 5; Ocena z wf uwzględnia oprócz wysiłku systematyczność udziału w lekcjach, aktywność na rzecz sportu szkolnego i kultury fizycznej § 11; odstąpienie od wystawiania oceny z zachowania uczniowi realizującemu obowiązek szkolny poza szkołą

103 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 grudnia 2014 r
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U ). Niektóre zmiany: możliwość nauki języka migowego w szkołach (zmiana w § 3) określenie minimalnej liczby godzin przeznaczonych na realizację dodatkowego przedmiotu uzupełniającego (liceum, technikum) - (zmiana w załącznikach) umożliwienie uczniom z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim uczęszczającym do oddziału ogólnodostępnego lub integracyjnego nauki drugiego języka obcego nowożytnego(zmiana w załącznikach) Delegatura w Płocku

104 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 grudnia 2014 r
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U ) nowe wzory świadectwa dojrzałości wydawane absolwentom technikum od roku szkolnego 2015/2016 Delegatura w Płocku

105 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 sierpnia 2015 r
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej jednego typu do szkoły publicznej innego typu albo do szkoły publicznej tego samego typu (Dz.U. 2015, poz.1248), określa m. innymi: szczegółowe warunki: przechodzenia ucznia ze szkoły jednego typu do innej przyjmowania ucznia do klasy programowo wyższej niż wynika to z ostatniego świadectwa szkolnego wskazuje zasady dotyczące uzupełniania różnic programowych z poszczególnych przedmiotów, możliwości kontynuowania nauki języka obcego nowożytnego, nauczanego w szkole, z której uczeń przechodzi.

106 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 lipca 2015 r
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania do publicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek osób niebędących obywatelami polskimi oraz obywateli polskich, którzy pobierali naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw, a także organizacji dodatkowej nauki języka polskiego, dodatkowych zajęć wyrównawczych oraz nauki języka i kultury kraju pochodzenia (Dz. U ). W rozporządzeniu ustalono, że dzieci przybywające z zagranicy będą przyjmowane do innych form wych. przedszkolnego na warunkach i w trybie postępowania rekrutacyjnego dotyczącego obywateli polskich (uwzględniono zmiany przepisów ustawy z 20 lutego 2015r). Określono warunki i tryb przyjmowania osób, które rozpoczynały naukę za granicą, do publicznych przedszkoli innych form wychowania przedszkolnego i szkół Rozporządzenie dostosowano do nowych wymogów dotyczących uznawania świadectw i dyplomów wystawionych przez zagraniczne placówki

107 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 czerwca 2015 r
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie warunków i sposobu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz.U ) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Dz.U ) regulacje organizacyjno-techniczne dotyczące przeprowadzania egzaminów zewnętrznych od roku szkolnego 2015/2016 szczegółowe informacje na stronie CKE Delegatura w Płocku

108 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 r.
w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz.U.2015, poz. 1249) obowiązek dostosowania w terminie 6 miesięcy programu wychowawczego i programu profilaktyki do nowych przepisów działania z zakresu profilaktyki uniwersalnej kierowane do ogółu dzieci i młodzieży angażowanie całej społeczności szkolnej (rodzice, inni pracownicy szkoły)- szeroko zakrojona współpraca środowiska szkolnego i pozaszkolnego

109 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r.
w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz.U ) organizacja kształcenia specjalnego również w innych formach wychowania przedszkolnego możliwość, za zgodą organu prowadzącego, zmniejszenia liczby dzieci w oddziale integracyjnym przedszkola lub liczby uczniów w oddziale integracyjnym szkoły obowiązek dostosowania indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych (zmiany terminów, informowanie rodziców o spotkaniu zespołu) obowiązek dodatkowego zatrudniania nauczycieli, specjalistów, asystenta lub pomocy nauczyciela - uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na autyzm, w tym zespół Aspergera, lub niepełnosprawności sprzężone (od 1 stycznia 2016 r.) Delegatura w Płocku

110 Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r
Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U ) grupy środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty normy, jakie muszą spełniać podawane w szkołach posiłki Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach ( Dz.U.2015, poz. 1256) Delegatura w Płocku

111 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2015 r
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U ) dualny system kształcenia zawodowego zajęcia praktyczne u pracodawców: umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego, zawarta pomiędzy młodocianym pracownikiem a pracodawcą lub umowa o praktyczną naukę zawodu, zawarta pomiędzy dyrektorem szkoły a pracodawcą przyjmującym uczniów na praktyczną naukę zawodu określenie wymiaru zajęć praktycznych odbywanych u pracodawców na zasadach dualnego systemu kształcenia zapewnienie pracodawcy możliwości wpływania na treści programu nauczania dla zawodu w zakresie zajęć praktycznych, które są u niego realizowane

112 Rozporządzenia: (Dz.U ), (Dz.U ) – nowe zawody (Dz.U ), (Dz.U ) – podstawy programowe kształcenia w nowych zawodach

113 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 sierpnia 2015r
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 sierpnia 2015r. zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminów eksternistycznych (Dz. U ) Wprowadzone zmiany mają charakter porządkujący i dostosowujący przepisy rozporządzenia do przepisów dotyczących zasad przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, m.in.: poszerzenie katalogu zawodów, w zakresie których nie przeprowadza się egzaminu eksternistycznego zawodowego o zawody: technik pożarnictwa oraz technik sterylizacji medycznej

114 Kwalifikacje nauczycieli:
obowiązuje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz.U ze zm.) Projektowane zmiany – od r.

115 KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 2015/16
Delegatura w Płocku

116 Delegatura w Płocku

117 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DELEGATURY NA ROK SZKOLNY 2015/2016
Delegatura w Płocku

118 Delegatura w Płocku

119 SPRAWY RÓŻNE Delegatura w Płocku

120 „BEZPIECZNA +” Delegatura w Płocku
Program rządowy realizowany w latach 2015 – 2018. Jest działaniem komplementarnym w stosunku do realizowanego już rządowego programu na lata 2014 – 2016 „Bezpieczna i Przyjazna Szkoła”. Celem programu jest poprawa bezpieczeństwa uczniów w szkole, jak i poza nią. Realizowane w ramach programu działania będą obejmowały 4 obszary, w tym między innymi kształtowanie otwartości i budowanie pozytywnego klimatu w szkole. Wnioski należy składać do 15 września br. (ich rozpatrzenie nastąpi do 22 września br.) Delegatura w Płocku

121 OGÓLNOPOLSKI KONKURS SZKOLNY „MŁODY INNOWATOR”
Organizatorzy - Federacja Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych NOT, - Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów. Patronat honorowy – Minister Edukacji Narodowej. Adresaci – uczniowie szkół podstawowych (klasy IV, V, VI), gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Cel - rozwijanie twórczego myślenia i krzewienia innowacyjnych postaw u dzieci i młodzieży, - zadanie polega na przygotowaniu innowacyjnego projektu na dowolne rozwiązanie techniczne. Więcej informacji na (Zapraszamy do uczestnictwa w konkursie) Delegatura w Płocku

122 {Zapraszamy do udziału w sesji}
SESJA NAUKOWA ”KSZTAŁCENIE I DOSKONALENIE ZAWODOWE W POLSCE I W ŚWIECIE TERAZ I W PRZYSZŁOŚCI” Zorganizowana w dniu 17 września 2015 r. o godz w auli Politechniki Warszawskiej w Płocku przy ul. Łukasiewicza 17 przez Stowarzyszenie Nowoczesna i Innowacyjna Edukacja wspólnie z Politechniką Warszawską Filią w Płocku. W programie między innymi: „Standardy kompetencji Zawodowych – wyniki badań prowadzonych przez pracodawców, „Uczenie się przez całe życie to dzisiejsza konieczność”, „Formy, efekty i bariery doradztwa zawodowego w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa mazowieckiego”. {Zapraszamy do udziału w sesji}

123 WOJEWÓDZKA KONFERENCJA „OTWARTA SZKOŁA. TOLERANCJA CZY AKCEPTACJA
WOJEWÓDZKA KONFERENCJA „OTWARTA SZKOŁA. TOLERANCJA CZY AKCEPTACJA ?” (Zapraszamy do udziału) Organizator – Mazowiecki Kurator Oświaty i Dyrektor Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Termin – 21 września 2015 r., godz – 1500. Miejsce – Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. K. Szymanowskiego w Płocku, ul. Kolegialna 23. Adresaci – przedstawiciele przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, placówek oświatowych i organów prowadzących województwa mazowieckiego. Cel konferencji – zwiększenie kompetencji dyrektorów i nauczycieli w zakresie przeciwdziałania przejawom dyskryminacji w swoich placówkach oraz w środowisku lokalnym. Rejestracja na stronie Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Płocku. Delegatura w Płocku

124 RZĄDOWY PROGRAM „KSIĄŻKI NASZYCH MARZEŃ”
Realizowany w roku szkolnym 2015/2016 umożliwi zakup książek do bibliotek szkolnych w celu promocji czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży oraz rozwijanie ich kompetencji i zainteresowań czytelniczych. Wnioski złożyło prawie 10 tysięcy szkół podstawowych. Mazowiecki Kurator Oświaty podjął decyzję o udzieleniu wsparcia finansowego organom prowadzącym i wskazał szkoły, które powinny otrzymać środki z budżetu państwa (w Delegaturze w Płocku 29 szkół). Wielkość środków przyznanych szkołom na zakup książek do bibliotek szkolnych zależy od liczby uczniów (1000 zł do 70 uczniów, 1300 zł - 71–170 uczniów, 2170 zł powyżej 170 uczniów). Obecnie przygotowywane są umowy o udzielenie dotacji celowej w ramach programu. Organy prowadzące zostaną poinformowane o terminie i miejscu podpisania umów. Delegatura w Płocku

125 „SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE”
W dniu 24 sierpnia 2015 r. Kapituła, powołana Zarządzeniem Mazowieckiego Kuratora Oświaty, przyznała Zespołowi Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku Wojewódzki Certyfikat „Szkoła Promująca Zdrowie” za podejmowanie systemowych oraz długofalowych działań na rzecz promowania zdrowia. Szkoła wpisana została do Mazowieckiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Delegatura w Płocku Delegatura w Płocku

126 Dziękujemy za uwagę i życzymy udanego Roku Szkolnego 2015/2016
Delegatura w Płocku


Pobierz ppt "NARADA Z DYREKTORAMI SZKÓŁ I PLACÓWEK"

Podobne prezentacje


Reklamy Google