Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Specjalne potrzeby edukacyjne uczniów szkół podstawowych Raport z badań dr Beata Gumienny Uniwersytet Rzeszowski Rzeszów 2012.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Specjalne potrzeby edukacyjne uczniów szkół podstawowych Raport z badań dr Beata Gumienny Uniwersytet Rzeszowski Rzeszów 2012."— Zapis prezentacji:

1 Specjalne potrzeby edukacyjne uczniów szkół podstawowych Raport z badań dr Beata Gumienny Uniwersytet Rzeszowski Rzeszów 2012

2 Specjalne potrzeby edukacyjne odnoszą się do uczniów, którzy nie mogą podołać wymaganiom powszechnie obowiązującego programu edukacyjnego. Uczniowie ci prezentują większe niż ich rówieśnicy trudności w uczeniu się, są jednak w stanie kontynuować naukę, ale potrzebują pomocy pedagogicznej w formie specjalnego programu nauczania, wychowania, zastosowania specjalnych metod, dostosowanych do ich potrzeb, możliwości i ograniczeń.

3 Stanowisko pierwsze (czynniki wywołujące lub wzmagające potrzeby): Koncentrowanie się na trudnościach i niepełnosprawnościach w kontekście deficytu oraz ukierunkowanie na zachowanie równowagi pomiędzy rodzajami potrzeb: indywidualnych i grupowych; Stanowisko drugie: Zorientowane na program nauczania, czyli na sposoby i warunki zaspokajania potrzeb, czy niwelowania deficytów już w punkcie wyjścia.

4 Specjalne potrzeby edukacyjne odnoszą się do dzieci, które posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, jak i te, które przejawiają trudności w realizacji standardów wymagań programowych, wynikających ze specyfiki ich funkcjonowania poznawczo-percepcyjnego, zdrowotnego oraz ograniczeń środowiskowych.

5 1. Niepełnosprawność, 2. Niedostosowanie społeczne, 3. Zagrożenie niedostosowaniem społecznym, 4. Szczególne uzdolnienia, 5. Specyficzne trudności w uczeniu się, 6. Zaburzenia komunikacji językowej, 7. Choroba przewlekła, 8. Sytuacje kryzysowe lub traumatyczne, 9. Niepowodzenia edukacyjne, 10. Zaniedbania środowiskowe, 11. Trudności adaptacyjne.

6

7 3 SP z Jarosławia, SP w Boguchwale, SP w Trzcianie, SP w Dąbrowej, SP w Pawłosiowie, SP w Wierzbnej SP w Starej Wsi Razem – 29 szkół biorących udział w badaniach

8 709 nauczycieli szkół podstawowych, którzy odpowiadali na pytania zawarte w kwestionariuszu ankiety Nauczyciele opiniowali sytuacje dotyczące specjalnych potrzeb edukacyjnych i rozwojowych uczniów oraz określali własne kompetencje w zakresie rozpoznawania i zaspokajania potrzeb uczniów Grupa uczniów badanych klas liczyła 7035

9 Jakie specjalne potrzeby edukacyjne i rozwojowe przejawiają uczniowie szkół podstawowych? Jakie trudności wychowawcze występują wśród uczniów szkół podstawowych? Jakiego rodzaju dysfunkcje występują w rodzinach uczniów? Jak nauczyciele oceniają swoje kompetencje w zakresie diagnozowania i zaspokajania potrzeb edukacyjnych uczniów?

10 Specjalne potrzeby edukacyjne Dziewczęta N=564 Chłopcy N=1011 Razem N=7 035 N%N%N% Dysleksja12522,120620,43314,7 Dysgrafia6812,215015,02183,0 Dysortografia7413,113313,12072,9 Dyskalkulia132,3151,4280,4 Niepowodzenia edukacyjne 14425,528528,14296,0 Szczególne uzdolnienia14024,822222,03625,0 Pozostali uczniowie ,0 Ogółem564100, , ,0

11

12

13 Specjalne potrzeby rozwojowe uczniów N= 646 Razem N% Zaburzenia widzenia12319,0 Zaniedbania środowiskowe10316,0 Choroby przewlekłe9515,0 ADHD8914,0 Zaburzenia komunikacji językowej7712,0 Zaburzenia słuchu406,0 Niepełnosprawność ruchowa294,3 Upośledzenie w stopniu lekkim243,7 Autyzm182,7 Trudności adaptacyjne162,4 Upośledzenie w stopniu głębszym152,3 Inne (w tym sytuacje kryzysowe lub traumatyczne) 172,6 Ogółem646100,0

14

15 Zachowania uczniów Razem N=1161 N% Agresywne38833,4 Demonstracyjno-bojowe30726,4 Niekonsekwentne20818,0 Zahamowanie20717,9 Aspołeczne514,3 Ogółem ,0

16

17 Dysfunkcjonalność wynikająca ze struktury rodziny Razem N= 1303 N% Matka samotnie wychowująca40731,0 Ojciec samotnie wychowujący302,3 Rozwód30523,1 Separacja897,0 Wyjazd za granicę matki201,5 Wyjazd za granicę ojca24519,0 Wyjazd obojga rodziców131,0 Verte

18 Dysfunkcjonalność wynikająca ze struktury rodziny Razem N= 1303 N% Śmierć matki201,5 Śmierć ojca705,4 Pobyt ucznia w domu dziecka887,0 Pobyt w rodzinie zastępczej161,2 Razem ,0

19

20 Dysfunkcje rodzin opiniowanych uczniów Razem N= 2074 Bezrobocie117557,0 Ubóstwo28713,0 Alkoholizm20810,0 Niepełnosprawność i choroby w rodzinie1799,0 Zaniedbywanie dziecka1296,0 Przemoc965,0 Razem ,0

21

22 Analiza wyników badań Jak nauczyciele oceniają swoje kompetencje w zakresie diagnozowania i zaspokajania potrzeb edukacyjnych uczniów?

23

24

25 Pozytywne dyscyplinowanie uczniów, Rozwiązywanie konfliktów w szkole, Analiza przyczyn kryzysu w rodzinie, Proces przeżywania żalu po stracie, traumie, Zjawisko agresji w szkole, Znaczenie więzi emocjonalnej w rodzinie, Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny, Pomoc i wsparcie rodziców, Pomoc i wsparcie pedagogiczne uczniów, Mediacje i negocjacje, Wzmacnianie poczucia własnej wartości u uczniów, Komunikacja interpersonalna.

26 Brak opinii – 30% Opinie pozytywne – 28% Niezadowolenie z powodu pracy papierkowej- 15% Niezadowolenie z powodu braku śródków finansowych dla specjalistów i organizację bazy lokalowej– 13% Brak odpowiedniego sprzętu – 8% Określenie, iż pomoc indywidualna powinna być obowiązkiem specjalisty a nie nauczyciela – 2% -

27 31% uczniów przejawia specjalne potrzeby edukacyjne i rozwojowe; 16,5% uczniów przejawia zachowania związane z niedostosowaniem społecznym; aż 45% uczniów pochodzi z rodzin dysfunkcjonalnych

28 Ponad połowa nauczycieli deklaruje, iż ich poziom w zakresie rozpoznawania i zaspokajania SPE plasuje się na wysokim poziomie (53%), (staż pracy: lat, są to w większości wychowawcy klas); Przeciętny poziom kompetencji dotyczy 37% badanych nauczycieli (staż pracy do 10 lat, nauczyciele przedmiotowi), 10% badanych nie udzieliła odpowiedzi

29 Nauczyciele określają swoje umiejętności współdziałania i pracy z rodzicami jako przeciętne; Najczęściej wykorzystywanymi formami pracy z uczniem ze SPE są zajęcia rozwijające, dydaktyczno-wyrównawcze i korekcyjno- kompensacyjne; Wskazują na nadmiar działań interwencyjnych, organizacyjnych i administracyjnych, przez co praca terapeutyczna w szkole staje się marginalna;

30 Wskazują, iż gabinety specjalistyczne są niedostatecznie wyposażone w pomoce diagnostyczne i terapeutyczne; Znaczna grupa nauczycieli wyraża potrzebę dokształcania w celu doskonalenia kompetencji w zakresie pracy z rodziną oraz uczniem (zwłaszcza w sytuacjach kryzysowych i traumatycznych); Nauczyciele bardzo wysoko oceniają warsztaty jako formę praktycznego doskonalenia zawodowego;

31 Wychowawca, który nie wtłacza, a wyzwala, nie ciągnie, a wznosi, nie ugniata, a kształtuje, nie dyktuje, a uczy, nie żąda, a zapytuje, przeżyje wraz z dzieckiem wiele natchnionych chwil. Janusz Korczak

32 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Specjalne potrzeby edukacyjne uczniów szkół podstawowych Raport z badań dr Beata Gumienny Uniwersytet Rzeszowski Rzeszów 2012."

Podobne prezentacje


Reklamy Google