Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pismo święte widzi wodę jako "osłoniętą" przez Ducha ŚwiętegoPismo święte widzi wodę jako "osłoniętą" przez Ducha Świętego Kościół widział w arce Noego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Pismo święte widzi wodę jako "osłoniętą" przez Ducha ŚwiętegoPismo święte widzi wodę jako "osłoniętą" przez Ducha Świętego Kościół widział w arce Noego."— Zapis prezentacji:

1

2

3 Pismo święte widzi wodę jako "osłoniętą" przez Ducha ŚwiętegoPismo święte widzi wodę jako "osłoniętą" przez Ducha Świętego Kościół widział w arce Noego obraz zbawienia przez chrzestKościół widział w arce Noego obraz zbawienia przez chrzest Przejście przez Morze Czerwone, będące prawdziwym wyzwoleniem Izraela z niewoli egipskiej, zapowiada wyzwolenie, jakiego dokonuje chrzest Woda źródlana symbolizuje życie, a woda morska jest symbolem śmierci, dlatego mogła być zapowiedzią misterium Krzyża Zapowiedzią chrztu jest przejście przez Jordan; po tym wydarzeniu lud Boży otrzymuje dar Ziemi obiecanej potomstwu Abrahama, będący obrazem życia wiecznego Zapowiedzi chrztu w Starym Testamencie Zapowiedzi chrztu w Starym Testamencie

4 Chrzest Jezusa Jezus rozpoczyna swoje życie publiczne od przyjęcia chrztu w Jordanie z rąk Jana Chrzciciela Pan poddał się chrztowi Janowemu dobrowolnie, aby "wypełnić wszystko, co sprawiedliwe" (Mt 3, 15).

5 Polecenie Jezusa Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.(Mt 28, 19)

6 Chrystus w rozmowie z Nikodemem nazwał chrzest powtórnymi narodzinami. W okresie apostolskim, przyjęcie chrztu następowało dzięki poznaniu Ewangelii poprzez tych, którzy ją głosili. Okres Apostolski Okres Apostolski

7 Okres Patrystyczny Okres Patrystyczny Etap I – przygotowanie dalsze – trwał trzy lata. Katechumeni Poznawali dogmaty wiary i spotykali się raz w tygodniu ze zgromadzeniem na mszy świętej. Etap II – przygotowanie bliższe – odbywał się w Wielkim Poście, a opiekę nad katechumenem sprawował biskup. W Wielką Sobotę katechumen przyjmował chrzest, bierzmowanie i w pełni uczestniczył we mszy świętej. Etap III – trwał tydzień. Katechumen stawał się neofitą. Musiał każdego dnia przychodzić w białych szatach na katechezę. Mógł je zdjąć dopiero w pierwszą niedzielę po Wielkanocy.

8

9 Dzieci, rodząc się z upadłą i skażoną grzechem pierworodnym naturą, również potrzebują nowego narodzenia. Gdyby Kościół i rodzice nie dopuszczali dziecka do chrztu zaraz po urodzeniu, pozbawialiby je bezcennej łaski stania się dzieckiem Bożym. Dlaczego chrzest dzieci?

10 […] podobnie przy chrzcie dziecka ma być obecny chrzestny, jako przedstawiciel zarówno rodziny ochrzczonego, rozszerzonej w znaczeniu duchowym, jak i Kościoła, naszej Matki. Chrzestny uczestniczy[…] w samym obrzędzie chrztu, aby przy chrzcie dorosłego poświadczyć jego wiarę, a przy chrzcie dziecka wyznać razem z rodzicami wiarę Kościoła, w której to dziecko otrzymuje chrzest. […] w razie potrzeby ma on wspierać rodziców w staraniu o to, by dziecko doszło do wyznawania wiary i wyrażało ją. Po co chrzestny?

11 Jest wystarczająco dojrzały do pełnienia tego zadania, to znaczy ukończył szesnaście lat, chyba że biskup ustalił inny wiek, albo proboszcz lub szafarz ze słusznej przyczyny dopuszcza wyjątek; Należy do Kościoła katolickiego i prawo nie zabrania mu pełnienia zadań chrzestnego. […] obok chrzestnego katolika można dopuścić jako chrześcijańskiego świadka chrztu człowieka ochrzczonego i wierzącego w Chrystusa, ale nie należącego do wspólnoty katolickiej. Przyjął trzy sakramenty wtajemniczenia: chrzest, bierzmowanie i Eucharystię oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i z zadaniem, jakie ma pełnić; Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:

12 Kościół nie zna oprócz chrztu innego środka, by zapewnić wejście do szczęścia wiecznego. Stara się więc nie zaniedbywać otrzymanego od Pana nakazu, by odradzać z wody i z Ducha Świętego. Konieczność Chrztu

13 Pięć skutków chrztu świętego Uwolnienie od grzechu pierworodnegoUwolnienie od grzechu pierworodnego Synostwo BożeSynostwo Boże Wszczepienie w Kościół ŚwiętyWszczepienie w Kościół Święty Wszczepienie w ChrystusaWszczepienie w Chrystusa Udział w posłannictwieUdział w posłannictwie Chrystusa i KościołaChrystusa i Kościoła Udział w posłannictwieUdział w posłannictwie Chrystusa i KościołaChrystusa i Kościoła

14 Jak nazywamy chrzest? Zanurzeniem (z gr. baptizein)Zanurzeniem (z gr. baptizein) DaremDarem NamaszczeniemNamaszczeniem ŁaskąŁaską OświeceniemOświeceniem Szatą niezniszczalnościSzatą niezniszczalności Obmyciem odradzającymObmyciem odradzającym PieczęciąPieczęcią

15 Dlaczego woda? Od początku świata woda, zwyczajne i przedziwne stworzenie, jest źródłem życia i płodności. Pismo święte widzi ją osłoniętą przez Ducha Świętego.

16 Chrzest winien zasadniczo odbywać się poprzez zanurzenie w wodzie żywej, tj. w rzece lub strumieniu. W razie konieczności dopuszcza się chrzest przez trzykrotne polanie wodą.

17 Przez chrzest zostajemy wszczepieni w życie Trójcy Świętej, tak jak winna latorośl do winnego krzewu (J 15, 1-6); otrzymujemy nowe życie, niejako powtórnie rodzimy się. Wszczepienie w Chrystusa

18

19 Znak krzyża na czole dziecka Gest starożytny, czyniony na początku celebracji wyciska pieczęć Chrystusa na mającym do Niego należeć i oznacza łaskę odkupienia, jaką nabył On dla każdego człowieka.

20 Woda chrzcielna Obmycie wodą i towarzyszące mu słowa formuły, stanowią tzw. materię i formę tego sakramentu, poprzez tę czynność dziecko zostaje zanurzone w śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa, dzięki czemu jest oczyszczone od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego i osobistego i staje się przybranym dzieckiem Boga.

21 KrzyżmoKrzyżmo Olej z oliwek zmieszany z balsamem, poświęcony przez biskupa w Wielki Czwartek, używany przy udzielaniu sakramentów chrztu, bierzmowania i święceń kapłańskich; namaszczenie krzyżmem jest znakiem włączenia do ludu Bożego i uczestniczenia w królewskim kapłaństwie Chrystusa.

22 Świeca chrzcielna Oznacza, że ochrzczony został oświecony przez Chrystusa i sam staje się światłością wobec świata; jest wezwaniem dla rodziców i rodziców chrzestnych, by podtrzymywali światło wiary w życiu dziecka.

23 Nałożenie białej szaty Ukazuje, że ochrzczony przyoblekł się w Chrystusa (Ga 3, 27) i zmartwychwstał z Chrystusem; symbolizuje godność dziecka Bożego.

24 PaschałPaschał Jest symbolem obecności Chrystusa i światła zbawienia, którego przekazywanie jest obowiązkiem każdego wierzącego.

25

26 Czego używamy podczas chrztu? Czego używamy podczas chrztu? Chrzcielnica Rytuał chrzcielny Paramenta

27 1. Obrzęd przyjęcia dziecka 1. Obrzęd przyjęcia dziecka Obrzęd chrztu można zacząć w przedsionku kościoła, albo tuż po rozpoczęciu Eucharystii. Kapłan wita obecnych rodziców i chrzestnych i przypomina, że dziecko które ma być ochrzczone jest darem Boga. Następnie pyta rodziców: Celebrans: Jakie imię wybraliście dla swojego dziecka? Rodzice: N. Celebrans: O co prosicie Kościół Boży dla N.? Rodzice: O chrzest, lub O Przyjęcie do Kościoła, lub O życie wieczne. Wtedy celebrans zwraca się do rodziców tymi lub podobnymi słowami: Drodzy rodzice, prosząc o chrzest dla waszego dziecka, przyjmujecie na siebie obowiązek wychowania go w wierze […]. Czy jesteście świadomi tego obowiązku? Rodzice: Tak albo: Jesteśmy tego świadomi.

28 2. Liturgia słowa Bożego 2. Liturgia słowa Bożego Po czytaniach, homilii i modlitwie powszechnej celebrans wraz z obecnymi wzywa wstawiennictwa Świętych. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami. Święty Janie Chrzcicielu,módl się za nami. Wszyscy Święci i Święte Boże,módlcie się za nami. Wszechmogący, wieczny Boże, Ty posłałeś na świat swojego Syna […]; pokornie Cię błagamy abyś to dziecko uwolnił od grzechu pierworodnego, uczynił je swoją świątynią i mieszkaniem Ducha Świętego. Przez Chrystusa, Pana, naszego. Następuje modlitwa z egzorcyzmem i włożenie ręki: Wszyscy: Amen. Po czym celebrans w milczeniu kładzie rękę na dziecku. Następnie wszyscy udają się do chrzcielnicy lub do prezbiterium jeśli tam się udziela chrztu.

29 3. Liturgia sakramentu 3. Liturgia sakramentu Po przyjściu do chrzcielnicy celebrans mówi: Módlmy się, aby Bóg wszechmogący obdarzył to dziecko nowym życie z wody i z Ducha Świętego. Wszyscy: Amen. Następuje akt wyrzeczenia się grzechu: Przez tajemnicę tej poświęconej wody racz udzielić duchowego odrodzenia Twojemu słudze N., którego (Twojej służebnicy N., którą) w wierze Kościoła wezwałeś do chrztu, aby otrzymał(a) życie wieczne. Przez Chrystusa, Pana naszego. Celebrans: Czy wyrzekacie się grzechu, aby żyć w wolności dzieci Bożych? Rodzice i chrzestni: Wyrzekamy się. Po trzykrotnym wyrzeczeniu się grzechu następuje akt trzykrotnego wyznania wiary: Celebrans: Czy wierzycie w Boga, Ojca wszechmogącego […]? Rodzice i chrzestni: Wierzymy.

30 Celebrans zaprasza rodzinę, aby podeszła do chrzcielnicy, i pyta rodziców i chrzestnych: Celebrans: Czy chcecie, aby N. otrzymał(a) chrzest w wierze Kościoła, którą przed chwilą wspólnie wyznaliśmy? N., JA CIEBIE CHRZCZĘ W IMIĘ OJCA zanurza dziecko lub polewa je wodą po raz pierwszy, Rodzice i chrzestni: Chcemy. I SYNA, zanurza lub polewa je wodą po raz drugi, Dziecko trzymane przez matkę lub ojca zostaje włączone w społeczność Kościoła słowami sakramentu: I DUCHA ŚWIĘTEGO. zanurza lub polewa je wodą po raz trzeci, potem wyciera główkę.

31 4. Obrzędy wyjaśniające 4. Obrzędy wyjaśniające Po odmówieniu modlitwy przez celebransa nowoochrzczone dziecko zostaje namaszczone olejem Krzyżma świętego – i w ten sposób wkracza w pierwszy stopień inicjacji chrześcijańskiej. N., stałeś(aś) się nowym stworzeniem i przyoblekłeś(aś) się w Chrystusa, dlatego otrzymujesz białą szatę. Niech twoi bliscy słowem i przykładem pomagają ci zachować godność dziecka Bożego, nieskalaną aż po życie wieczne. Wszyscy: Amen. Nakłada się dziecku białą szatę, inny kolor nie jest dozwolony (jest wskazane, aby taką szatę przyniosły same rodziny). Symbolizuje ona przyobleczenie się w Chrystusa co celebrans wyraża słowami:

32 Celebrans kończy modlitwą Pańską, albo od razu słowami: Wy wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie, przyoblekliście się w Chrystusa. Alleluja, alleluja. W ostatniej części liturgii następuje uroczyste błogosławieństwo nowoochrzczonego dziecka i zgromadzonych wiernych. Celebrans bierze świecę paschalną i mówi: Przyjmijcie światło Chrystusa. Chrzestny zapala świecę chrzcielną od paschału. Potem celebrans mówi: Podtrzymywanie tego światła powierza się wam, rodzice i chrzestni, aby wasze dziecko, oświecone przez Chrystusa, postępowało zawsze jak dziecko światłości, a trwając w wierze, mogło wyjść na spotkanie przychodzącego Pana razem z wszystkimi Świętymi w niebie. Wszyscy wracają na swoje miejsca.

33

34 Piękne stroje dla dziecka

35 Wymyślna świeca chrzcielna

36 Liczne pamiątki

37 KamerzystaKamerzysta

38 Miłość Rodziców

39

40


Pobierz ppt "Pismo święte widzi wodę jako "osłoniętą" przez Ducha ŚwiętegoPismo święte widzi wodę jako "osłoniętą" przez Ducha Świętego Kościół widział w arce Noego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google