Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Katecheza przedchrzcielna

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Katecheza przedchrzcielna"— Zapis prezentacji:

1 Katecheza przedchrzcielna
Chrzest Katecheza przedchrzcielna

2 Trochę historii

3 Zapowiedzi chrztu w Starym Testamencie
Trochę historii Zapowiedzi chrztu w Starym Testamencie Pismo święte widzi wodę jako "osłoniętą" przez Ducha Świętego Kościół widział w arce Noego obraz zbawienia przez chrzest Woda źródlana symbolizuje życie, a woda morska jest symbolem śmierci, dlatego mogła być zapowiedzią misterium Krzyża Przejście przez Morze Czerwone, będące prawdziwym wyzwoleniem Izraela z niewoli egipskiej, zapowiada wyzwolenie, jakiego dokonuje chrzest Zapowiedzią chrztu jest przejście przez Jordan; po tym wydarzeniu lud Boży otrzymuje dar Ziemi obiecanej potomstwu Abrahama, będący obrazem życia wiecznego

4 Trochę historii Chrzest Jezusa
Jezus rozpoczyna swoje życie publiczne od przyjęcia chrztu w Jordanie z rąk Jana Chrzciciela Pan poddał się chrztowi Janowemu dobrowolnie, aby "wypełnić wszystko, co sprawiedliwe" (Mt 3, 15).

5 Trochę historii Polecenie Jezusa
„Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.”(Mt 28, 19)

6 Trochę historii Okres Apostolski
Chrystus w rozmowie z Nikodemem nazwał chrzest powtórnymi narodzinami. W okresie apostolskim, przyjęcie chrztu następowało dzięki poznaniu Ewangelii poprzez tych, którzy ją głosili.

7 Trochę historii Okres Patrystyczny
Etap I – przygotowanie dalsze – trwał trzy lata. Katechumeni Poznawali dogmaty wiary i spotykali się raz w tygodniu ze zgromadzeniem na mszy świętej. Etap II – przygotowanie bliższe – odbywał się w Wielkim Poście, a opiekę nad katechumenem sprawował biskup. W Wielką Sobotę katechumen przyjmował chrzest, bierzmowanie i w pełni uczestniczył we mszy świętej. Etap III – trwał tydzień. Katechumen stawał się neofitą. Musiał każdego dnia przychodzić w białych szatach na katechezę. Mógł je zdjąć dopiero w pierwszą niedzielę po Wielkanocy.

8 Czym jest chrzest

9 Dlaczego chrzest dzieci?
Czym jest chrzest Dlaczego chrzest dzieci? Dzieci, rodząc się z upadłą i skażoną grzechem pierworodnym naturą, również potrzebują nowego narodzenia. Gdyby Kościół i rodzice nie dopuszczali dziecka do chrztu zaraz po urodzeniu, pozbawialiby je bezcennej łaski stania się dzieckiem Bożym .

10 Czym jest chrzest Po co chrzestny?
[…] podobnie przy chrzcie dziecka ma być obecny chrzestny, jako przedstawiciel zarówno rodziny ochrzczonego, rozszerzonej w znaczeniu duchowym, jak i Kościoła, naszej Matki. […] w razie potrzeby ma on wspierać rodziców w staraniu o to, by dziecko doszło do wyznawania wiary i wyrażało ją. Chrzestny uczestniczy[…] w samym obrzędzie chrztu, aby przy chrzcie dorosłego poświadczyć jego wiarę, a przy chrzcie dziecka wyznać razem z rodzicami wiarę Kościoła, w której to dziecko otrzymuje chrzest.

11 Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:
Czym jest chrzest Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto: Jest wystarczająco dojrzały do pełnienia tego zadania, to znaczy ukończył szesnaście lat, chyba że biskup ustalił inny wiek, albo proboszcz lub szafarz ze słusznej przyczyny dopuszcza wyjątek; Przyjął trzy sakramenty wtajemniczenia: chrzest, bierzmowanie i Eucharystię oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i z zadaniem, jakie ma pełnić; Należy do Kościoła katolickiego i prawo nie zabrania mu pełnienia zadań chrzestnego. […] obok chrzestnego katolika można dopuścić jako chrześcijańskiego świadka chrztu człowieka ochrzczonego i wierzącego w Chrystusa, ale nie należącego do wspólnoty katolickiej.

12 Czym jest chrzest Konieczność Chrztu
Kościół nie zna oprócz chrztu innego środka, by zapewnić wejście do szczęścia wiecznego. Stara się więc nie zaniedbywać otrzymanego od Pana nakazu, by „odradzać z wody i z Ducha Świętego” .

13 Pięć skutków chrztu świętego
Czym jest chrzest Pięć skutków chrztu świętego Uwolnienie od grzechu pierworodnego Synostwo Boże Wszczepienie w Chrystusa Wszczepienie w Kościół Święty Udział w posłannictwie Chrystusa i Kościoła

14 Czym jest chrzest Jak nazywamy chrzest? Zanurzeniem (z gr. baptizein)
Oświeceniem Darem Szatą niezniszczalności Łaską Obmyciem odradzającym Namaszczeniem Pieczęcią

15 Czym jest chrzest Dlaczego woda?
Od początku świata woda, zwyczajne i przedziwne stworzenie, jest źródłem życia i płodności. Pismo święte widzi ją „osłoniętą” przez Ducha Świętego.

16 Czym jest chrzest Chrzest winien zasadniczo odbywać się poprzez zanurzenie „w wodzie żywej”, tj. w rzece lub strumieniu. W razie konieczności dopuszcza się chrzest przez trzykrotne polanie wodą.

17 Wszczepienie w Chrystusa
Czym jest chrzest Wszczepienie w Chrystusa Przez chrzest zostajemy wszczepieni w życie Trójcy Świętej, tak jak winna latorośl do winnego krzewu (J 15, 1-6); otrzymujemy nowe życie, niejako powtórnie rodzimy się.

18 Symbole chrzcielne

19 Znak krzyża na czole dziecka
Symbole chrzcielne Znak krzyża na czole dziecka Gest starożytny, czyniony na początku celebracji wyciska pieczęć Chrystusa na mającym do Niego należeć i oznacza łaskę odkupienia, jaką nabył On dla każdego człowieka.

20 Symbole chrzcielne Woda chrzcielna
Obmycie wodą i towarzyszące mu słowa formuły, stanowią tzw. materię i formę tego sakramentu, poprzez tę czynność dziecko zostaje zanurzone w śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa, dzięki czemu jest oczyszczone od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego i osobistego i staje się przybranym dzieckiem Boga.

21 Symbole chrzcielne Krzyżmo
Olej z oliwek zmieszany z balsamem, poświęcony przez biskupa w Wielki Czwartek, używany przy udzielaniu sakramentów chrztu, bierzmowania i święceń kapłańskich; namaszczenie krzyżmem jest znakiem włączenia do ludu Bożego i uczestniczenia w królewskim kapłaństwie Chrystusa.

22 Symbole chrzcielne Świeca chrzcielna
Oznacza, że ochrzczony został oświecony przez Chrystusa i sam staje się światłością wobec świata; jest wezwaniem dla rodziców i rodziców chrzestnych, by podtrzymywali światło wiary w życiu dziecka.

23 Nałożenie białej szaty
Symbole chrzcielne Nałożenie białej szaty Ukazuje, że ochrzczony „przyoblekł się w Chrystusa” (Ga 3, 27) i zmartwychwstał z Chrystusem; symbolizuje godność dziecka Bożego.

24 Symbole chrzcielne Paschał
Jest symbolem obecności Chrystusa i światła zbawienia, którego przekazywanie jest obowiązkiem każdego wierzącego.

25 Liturgia Chrzcielna

26 Czego używamy podczas chrztu?
Liturgia Chrzcielna Czego używamy podczas chrztu? Paramenta Chrzcielnica Rytuał chrzcielny

27 1. Obrzęd przyjęcia dziecka
Liturgia Chrzcielna 1. Obrzęd przyjęcia dziecka Obrzęd chrztu można zacząć w przedsionku kościoła, albo tuż po rozpoczęciu Eucharystii. Kapłan wita obecnych rodziców i chrzestnych i przypomina, że dziecko które ma być ochrzczone jest darem Boga. Następnie pyta rodziców: Celebrans: Jakie imię wybraliście dla swojego dziecka? Rodzice: N. Celebrans: O co prosicie Kościół Boży dla N.? Rodzice: O chrzest, lub O Przyjęcie do Kościoła, lub O życie wieczne. Wtedy celebrans zwraca się do rodziców tymi lub podobnymi słowami: Drodzy rodzice, prosząc o chrzest dla waszego dziecka, przyjmujecie na siebie obowiązek wychowania go w wierze […]. Czy jesteście świadomi tego obowiązku? Rodzice: Tak albo: Jesteśmy tego świadomi.

28 Liturgia Chrzcielna 2. Liturgia słowa Bożego
Po czytaniach, homilii i modlitwie powszechnej celebrans wraz z obecnymi wzywa wstawiennictwa Świętych. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami. Święty Janie Chrzcicielu, módl się za nami. Wszyscy Święci i Święte Boże, módlcie się za nami. Następuje modlitwa z egzorcyzmem i włożenie ręki: Wszechmogący, wieczny Boże, Ty posłałeś na świat swojego Syna […]; pokornie Cię błagamy abyś to dziecko uwolnił od grzechu pierworodnego, uczynił je swoją świątynią i mieszkaniem Ducha Świętego. Przez Chrystusa, Pana, naszego. Wszyscy: Amen. Po czym celebrans w milczeniu kładzie rękę na dziecku. Następnie wszyscy udają się do chrzcielnicy lub do prezbiterium jeśli tam się udziela chrztu.

29 Następuje akt wyrzeczenia się grzechu:
Liturgia Chrzcielna 3. Liturgia sakramentu Po przyjściu do chrzcielnicy celebrans mówi: Módlmy się, aby Bóg wszechmogący obdarzył to dziecko nowym życie z wody i z Ducha Świętego. Przez tajemnicę tej poświęconej wody racz udzielić duchowego odrodzenia Twojemu słudze N., którego (Twojej służebnicy N., którą) w wierze Kościoła wezwałeś do chrztu, aby otrzymał(a) życie wieczne. Przez Chrystusa, Pana naszego. Wszyscy: Amen. Następuje akt wyrzeczenia się grzechu: Celebrans: Czy wyrzekacie się grzechu, aby żyć w wolności dzieci Bożych? Rodzice i chrzestni: Wyrzekamy się. Po trzykrotnym wyrzeczeniu się grzechu następuje akt trzykrotnego wyznania wiary: Celebrans: Czy wierzycie w Boga, Ojca wszechmogącego […]? Rodzice i chrzestni: Wierzymy.

30 Liturgia Chrzcielna N., JA CIEBIE CHRZCZĘ W IMIĘ OJCA I SYNA,
Celebrans zaprasza rodzinę, aby podeszła do chrzcielnicy, i pyta rodziców i chrzestnych: Celebrans: Czy chcecie, aby N. otrzymał(a) chrzest w wierze Kościoła, którą przed chwilą wspólnie wyznaliśmy? Rodzice i chrzestni: Chcemy. Dziecko trzymane przez matkę lub ojca zostaje włączone w społeczność Kościoła słowami sakramentu: N., JA CIEBIE CHRZCZĘ W IMIĘ OJCA zanurza dziecko lub polewa je wodą po raz pierwszy, I SYNA, zanurza lub polewa je wodą po raz drugi, I DUCHA ŚWIĘTEGO. zanurza lub polewa je wodą po raz trzeci, potem wyciera główkę.

31 Liturgia Chrzcielna 4. Obrzędy wyjaśniające
Po odmówieniu modlitwy przez celebransa nowoochrzczone dziecko zostaje namaszczone olejem Krzyżma świętego – i w ten sposób wkracza w pierwszy stopień inicjacji chrześcijańskiej. Nakłada się dziecku białą szatę, inny kolor nie jest dozwolony (jest wskazane, aby taką szatę przyniosły same rodziny). Symbolizuje ona przyobleczenie się w Chrystusa co celebrans wyraża słowami: N., stałeś(aś) się nowym stworzeniem i przyoblekłeś(aś) się w Chrystusa, dlatego otrzymujesz białą szatę. Niech twoi bliscy słowem i przykładem pomagają ci zachować godność dziecka Bożego, nieskalaną aż po życie wieczne. Wszyscy: Amen.

32 Liturgia Chrzcielna Przyjmijcie światło Chrystusa.
Celebrans bierze świecę paschalną i mówi: Przyjmijcie światło Chrystusa. Chrzestny zapala świecę chrzcielną od paschału. Potem celebrans mówi: Podtrzymywanie tego światła powierza się wam, rodzice i chrzestni, aby wasze dziecko, oświecone przez Chrystusa, postępowało zawsze jak dziecko światłości, a trwając w wierze, mogło wyjść na spotkanie przychodzącego Pana razem z wszystkimi Świętymi w niebie. Celebrans kończy modlitwą Pańską, albo od razu słowami: Wy wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie, przyoblekliście się w Chrystusa. Alleluja, alleluja. Wszyscy wracają na swoje miejsca. W ostatniej części liturgii następuje uroczyste błogosławieństwo nowoochrzczonego dziecka i zgromadzonych wiernych.

33 Czyli co ważne i mniej ważne
Istota chrztu Czyli co ważne i mniej ważne

34 Piękne stroje dla dziecka
Nie najważniejsze są! Piękne stroje dla dziecka

35 Wymyślna świeca chrzcielna
Nie najważniejsze są! Wymyślna świeca chrzcielna

36 Nie najważniejsze są! Liczne pamiątki

37 Nie najważniejsze są! Kamerzysta

38 Co jest ważne! Miłość Rodziców

39 Chrzest jest piękny

40 Chrzest jest piękny


Pobierz ppt "Katecheza przedchrzcielna"

Podobne prezentacje


Reklamy Google