Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

I i II kwartał 2012 IV KONFERENCJA CZT AERONET DOLINA LOTNICZA i PANELE EKSPERTÓW PROJEKTU 25 – 26 Czerwca 2012 r. Nowoczesne technologie materiałowe stosowane.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "I i II kwartał 2012 IV KONFERENCJA CZT AERONET DOLINA LOTNICZA i PANELE EKSPERTÓW PROJEKTU 25 – 26 Czerwca 2012 r. Nowoczesne technologie materiałowe stosowane."— Zapis prezentacji:

1 I i II kwartał 2012 IV KONFERENCJA CZT AERONET DOLINA LOTNICZA i PANELE EKSPERTÓW PROJEKTU 25 – 26 Czerwca 2012 r. Nowoczesne technologie materiałowe stosowane w przemyśle lotniczym ZB nr 12: Odlewanie precyzyjne stopów Ni na krytyczne części silników lotniczych Liderzy merytoryczni: Prof. dr hab. inż. Jan Cwajna (Politechnika Śląska), Prof. nzw. dr hab. inż. Krzysztof Kubiak (Pol. Rzeszowska), Prof. nzw. dr hab. inż. Jarosław Mizera (Pol. Warszawska). Instytucje partnerskie w zadaniu: Politechnika Rzeszowska, Politechnika Śląska, Politechnika Warszawska.

2 Główne wyniki zrealizowanych prac badawczych Łopatki turbiny niskiego ciśnienia i segmenty łopatkowe z nadstopów niklu Technologia form ceramicznych Przetapianie stopów wsadowych Kontrola jakości odlewów Technologia o odlewania Nowe materiały na wielowarstwowe formy ceramiczne

3 Główne wyniki zrealizowanych prac badawczych Formy ceramiczne na osnowie SiC do odlewania nadstopów niklu Autorzy: Zespół wykonawców PK z Politechniki Warszawskiej pod kierunkiem Profesora Jarosława Mizery Badania podjęto na wniosek partnera przemysłowego – Odlewni precyzyjnej WSK PZL Rzeszów S.A.

4 Główne wyniki zrealizowanych prac badawczych Dane literaturowe dla spieków Zalety: 1) Duża przewodność cieplna – nowe możliwości sterowania makro i mikrostrukturą odlewów. 2)Duża odporność na szoki cieplne. 3)Duża czystość: produkt syntetyczny. 4)akceptowalna cena, 5)dostępność: produkt krajowy. Wady i niebezpieczeństwa zastosowania SiC, jako materiału formierskiego: 1) Nieznana technologia formowania: - gradacje proszków?, - spoiwa?, - parametry formowania? 2) Utlenianie SiC (>1300ºC) = konieczność obróbki cieplnej form w próżni 3) Dyfuzja węgla/krzemu do materiału (superstopu Ni) odlewu? 4) Reaktywność z odlewanym nadstopem?

5 Główne wyniki zrealizowanych prac badawczych Zakres wykonanych prac Badania materiałów wejściowych – proszki SiC: - SEM, - PSD, - XRF, - XRD. Wykonanie i badania i doświadczalnych mieszanek ceramicznych na osnowie SiC: - dobór spoiw, - dobór ilości proszku w masie (FL), - Badania lepkości, - Badania gęstości i pH, - test płyty. Wytworzenie doświadczalnych form ceramicznych z posypkami SiC i form produkcyjnych (form odniesienia)

6 Główne wyniki zrealizowanych prac badawczych SiC – wyniki SEM - mikrostruktura F-40 Gruba posypka 21,80 µm x450 x250 F-80 Drobna posypka 253,91 µm x450 x250 F-400 Osnowa Mieszanki 564,79 µm x450 x250

7 Główne wyniki zrealizowanych prac badawczych Właściwości doświadczalnej mieszanki formierskiej (3) z glikolem PEG Parametr SiC ze spoiwem nano Al2O3 + PEG – FL=65% : +5% PEG+10% PEG Lepkość względna [s] Ciężar płyty [g] / 120s1,801,46 Gęstość [g/cm 3 ]2,161,97 pH7,327,31 Masy ze spoiwem z nano Al2O3 + PGE (polioksyetylenoglikol) charakteryzują się: - większym parametrem FL = 65% (udział wagowy proszku SiC w mieszance) mieszanki z Ludoxem SK oraz polimerem PAD (dyspersja poliakrylowa), - stabilnością lepkości, - stabilnością gęstości, - stabilnością pH. Celowe jest podjęcie badań dotyczących dalszego zwiększenia parametru FL oraz upłynnienia mas formierskich

8 Wykonanie form doświadczalnych Etap 1 1) Wykonano formy doświadczalne z udziałem SiC w posypkach formy: a) posypki z SiC F-40 i F-80, b) mieszanka formierskie wg technologii WSK. 2) Wykonano formy odniesienia, mieszanki + posypki wg technologii WSK Etap 2: Zalewanie form z etap 1 nadstopem niklu - badania odlewów i form po procesie zalewania Etap 1a Etap 1b

9 Plan dalszych prac MASY FORMIERSKIE: dalsze testy (długoterminowe) z zastosowaniem PEG, próby z polialkoholem winylowym) o różnej masie cząsteczkowej, jako spoiwem; kontynuacja badań nad upłynnieniem mieszanek na bazie SiC, ograniczenie zastosowania drogich zagranicznych spoiw z nanocząstkami i zastępowanie ich tańszymi spoiwami (m.in. produkcji krajowej). FORMY: zalanie form doświadczalnych z posypkami SiC, badania właściwości form z posypkami SiC: - wytrzymałość na zginanie, moduł Younga, moduł Weibulla, - porowatość i rozkład wielkości porów, - badania mikrostrukturalne materiału form, - badania przewodności cieplnej. badania materiałowe odlewów, wytworzenie i zalanie form z mieszankami i posypkami SiC dla stabilnej mieszanki na osnowie SiC

10 Główne wyniki zrealizowanych prac badawczych Optymalizacja technologii wytwarzania odlewów precyzyjnych krytycznych części silników lotniczych z zastosowaniem symulacji komputerowych Autorzy: Zespół wykonawców PK z Politechniki Rzeszowskiej pod kierunkiem Profesora Krzysztofa Kubiaka

11 Główne wyniki zrealizowanych prac badawczychCel: Obniżenie kosztów wytwarzania odlewów precyzyjnych krytycznych części silników lotniczych z nadstopów niklu w wyniku redukcji kosztów złej jakości, poprzez optymalizacją technologii ich wytwarzania. Stan wyjściowy: N Niezadowalający uzysk 68% związany głównie z powstawaniem jam skurczowych. Model 3D odlewuModel woskowy odlewu

12 Główne wyniki zrealizowanych prac badawczych Wyjściowa wersja zestawu odlewniczego Wyniki symulacji komputerowej powstawania porów skurczowych ( Program ProCast) Końcowa wersja zestawu odlewniczego Model 3D udoskonalonego układu wlewowego i 8 - warstwowej formy ceramicznej

13 Główne wyniki zrealizowanych prac badawczych Symulacja stopnia wypełnienia formy ceramicznej ciekłym metalem Symulacja krzepnięcia odlewu 1,6 s 16 s Wyniki symulacji komputerowej krzepnięcia odlewów ( Program ProCast)

14 Główne wyniki zrealizowanych prac badawczych Woskowy model zestawu odlewniczego Wielowarstwowa forma ceramiczna Wykonanie próbnej partii odlewów Odlew po wybiciu z formy i piaskowaniu Poprzez optymalizację kształtu i rozmiarów układu wlewowego oraz liczby warstw ceramiki wyeliminowano wady typu jamy skurczowe, co spowodowało wzrost uzysków z 68% do 85%.

15 Główne wyniki zrealizowanych prac badawczych Politechnika Śląska, Katedra Nauki o Materiałach Zespół wykonawców PK ZB 12 w Pol. Śl. pod kierunkiem Profesora Jana Cwajny 1.Analiza możliwości ujawniania jam skurczowych w strefie osiowej prętów wsadowych (master heat) z nadstopów niklu metodami nieniszczącymi. 2.Ocena jakości metalurgicznej wlewków wsadowych master heat na podstawie wyników analizy ATD (wspólnie z realizatorami ZB 13 – zespołem Prof. Franciszka Binczyka). 3.Analiza wtrąceń niemetalicznych w stopie wsadowym MAR M247 przetopionym próżniowo w warunkach przemysłowych metodami mikroskopii świetlnej, mikroskopii elektronowej skaningowej i spektrometrii rentgenowskiej. 4.Analiza przyczyn niezadowalającej odporności na pełzanie nadstopu kobaltu MAR M509 (wspólnie z zespołem Prof. Jarosława Mizery z WIM PW). 5.Analiza przyczyn powstawania wad w odlewach precyzyjnych łopatek z nadstopu IN 713 C i segmentów łopatkowych z nadstopu MAR M247. (POSTER)

16 Główne wyniki zrealizowanych prac badawczych Politechnika Śląska, Katedra Nauki o Materiałach Zespół wykonawców PK ZB 12 w Pol. Śl. pod kierunkiem Profesora Jana Cwajny Analiza składu chemicznego i morfologii tlenków Al 2 O 3 stosowanych w technologii odlewania precyzyjnego elementów z nadstopów niklu (wspólnie z zespołem Prof. Jarosława Mizery z WIM PW). Geneza i cel badań: Jedną z głównych przyczyn powstawania wad powierzchniowych odlewów precyzyjnych z nadstopów niklu, ujawnianych w badaniach fluorescencyjnych, są tlenki Al 2 O 3. Te tlenki występują w pierwszej i kolejnych warstwach wielowarstwowej formy ceramicznej. Są one również stosowane w procesie czyszczenia odlewów luźnym ścierniwem. W celu ustalenia czy ich obecność w odlewach wynika z reakcji zachodzących na granicy ciekły metal - forma i działania erozyjne ciekłego nadstopu na materiał formy, czy też zostają one wbijane do warstwy zewnętrznej odlewów w procesie ich czyszczenia konieczne stało się zbadanie składu chemicznego i morfologii tych tlenków.

17 Główne wyniki zrealizowanych prac badawczych Wyniki oceny składu chemicznego, wielkości i kształtu elektrokorundu Elektrokorund do obsypywania zestawów modelowych ALUDUR-EK-F100(1 ) Elektrokorund biały F-100 do piaskowania odlewów 183,3 μm 183,4 μm 125,9 μm Elektrokorund biały F-150 do piaskowania odlewów Obecność Na i K

18 Główne wyniki zrealizowanych prac badawczych Wyniki oceny składu chemicznego, wielkości i kształtu elektrokorundu Kształtki ceramiczne do czyszczenia i dogładzania odlewów 183,3μm 183,4μm 183,3μm Obecność Si, Fe, Ta, Mg, Ca, Na, B, K i S oraz Ni, Cr, Ta, Możliwość ustalenia pochodzenia złożonych tlenków aluminium w odlewach na podstawie ich analizy EDS

19 Główne wyniki zrealizowanych prac badawczych Wyniki badań zostały były przedmiotem dyskusji na: Forum – Wyniki badań naukowych PKAERO a implementacje wyników badań w przemyśle wg. wskaźników produktu i rezultatu zorganizowanych w I i II kwartale 2012 roku: 1.Cwajna J., Chmiela B., Matysiak H., Sozańska M., Szala J.: Factors effecting creep test results of MAR M509 master heats. WSK PZL Rzeszów S.A., r. 2.Cwajna J.: Master heats quality as a one of the sources of non- metallic inclusions and defects in castings. WSK PZL Rzeszów S.A., r. 3.Adamiec J., Cwajna J.: Analiza przyczyn pękania łopatek ze stopu niklu Inconel 713C. Politechnika Rzeszowska, r.

20 Główne wnioski 1.Wykonane badania nieniszczące odcinków prętów ze stopu wsadowego master heat nadstopu niklu MAR M247, S.A wykazały, że: metoda defektoskopowych badań ultradźwiękowych nie umożliwia poprawnej lokalizacji jam skurczowych występujących w strefie osiowej prętów wsadowych oraz oceny ich wielkości; selekcja odcinków prętów stopów sadowych przeznaczonych do wykonania odlewów powinna być dokonywana na podstawie wyników badań wizualnych, penetracyjnych i rentgenowskich. Spowoduje to jednak zwiększenie kosztów technologii precyzyjnego odlewania elementów silników lotniczych z nadstopów niklu i nadstopów kobaltu. Konieczne jest zatem podjęcie we współpracy z producentem stopów wsadowych działań w zakresie poprawy jakości prętów dostarczanych do WSK PZL Rzeszów S.A. Zorganizowano w tym celu w I i II kwartale 2012 roku 2 spotkania w ramach Forum – Wyniki badań naukowych PKAERO a implementacje wyników badań w przemyśle wg. wskaźników produktu i rezultatu:

21 Główne wnioski 3. Zebrano kolejny, bogaty zestaw przykładów do przygotowywanego w ZB 12 Projektu Kluczowego Atlasu wad odlewów precyzyjnych z nadstopów niklu i nadstopów kobaltu. 2. Uzyskane wyniki badań stopów wsadowych master heat stanowią kolejne potwierdzenie: wpływu czystości metalurgicznej stopów wsadowych master heat na punkty charakterystyczne na krzywych ATD opisujących proces krystalizacji stopu; konieczności indywidualnego doboru parametrów odlewania na podstawie wyników analizy ATD dla danej partii wlewków wsadowych. 4. Ustalono, że przyczynami niezadowalającej odporności na pełzanie stopów wsadowych master heat nadstopu kobaltu MAR M 509 są: występowanie w stopach wsadowych aluminium i pierwiastków niepożądanych oraz niezadowalająca jakość metalurgiczna tych stopów; niekorzystna mikrostruktura: większe węgliki pierwotne, większa objętość względna eutektyk węglikowych, w porównaniu do nadstopów o zadowalającej odporność na pełzanie, oraz obecność dużych wydzieleń AlN;

22 Główne wnioski 5. Stwierdzono, że główną przyczyną pękania na gorąco badanej serii łopatek z nadstopu IN713C w obszarze przejścia pióra w zamek jest niedostateczne zasilanie tego obszaru w ciekły metal w procesie krystalizacji. Konieczna jest zamiana sposobu zasilania odlewów w ciekły metal i/lub zmiana sposobu ocieplania formy ceramicznej. 6. Wykazano, że wady w badanej serii odlewów segmentów łopatkowych z nadstopu MAR M247 mają głównie charakter powierzchniowy. Są to pory otwarte oraz egzogeniczne wtrącenia niemetaliczne – głównie tlenki Al 2 O 3, SiO 2, MgO oraz ZrSiO 4 wchodzące w skład formy ceramicznej i tygla, powstające w wyniku działania erozyjnego ciekłego nadstopu MAR M247 na materiał tygla i formy ceramicznej. Obszary wzbogacone w hafn powstają na powierzchni odlewów w wyniku reakcji zachodzących na granicy ciekły metal-forma ceramiczna. Obecność w odlewach zanieczyszczeń zawierających cynk, miedź, cynę i żelazo świadczy natomiast o niezadowalającej czystości metalurgicznej stopu wsadowego master heat. (Opracowano działania naprawcze)

23 Dane do wskaźników realizacji celów projektu PUBLIKACJE WYDANE W I i II KWARTALE 2012 ROKU: 1.Chmiela B., Sozańska M., Rodak K.; Phase identification in nickel-based superalloys using EBSD/SEM and electron diffraction in STEM. Solid State Phenomena, 186, 2012, 58 ÷ Sozańska M., Chmiela B., Kianicova M., Cwajna J.; Degradation of microstructure after service in ZhS6K superalloy with diffusive aluminide coating. Solid State Phenomena, 186, 2012, 143 ÷ Chmiela B., Kianicova M., Sozańska M., Swadźba L.; Degradation of Si-Al aluminide coating after service of turbine blades made of ZhS6K superalloy. IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering; 35; 2012; 1 ÷ 9. 4.Szczotok A.; Rodak K.; Microstructural studies of carbides in MAR-M247 nickel-based superalloy; IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering; 35; 2012; 1 ÷ Chmiela B., Sozańska M., Cwajna J., Identification and evaluation of freckles in directionally solidified casting made of PWA 1426 nickel-based superalloy. Arch. Metall. Mater., 57(2), (2012), 567 ÷ 572. REFERATY KONFERENCYJNE: 1.Chmiela B., SozańskaM., JarczykJ., Cwajna J. : Evaluation of casting defects in polycrystalline, directionally solidified and single crystal superalloys using SEM-EDS- EBSD methods, EMAS 2012, 10th Regional Workshop - Electron probe microanalysis of materials today, Padua, Italy, 17 ÷ 20, June Kościelniak B., Chmiela B., Kukiełka T.; Analysis of non-metallic inclusions in casting made of IN713C superalloy forming as a result of metal - mould reactions. Študentskú vedeckú odbornú konferenciu METALURGIA, 2012; Kosice;

24 Dane do wskaźników realizacji celów projektu Publikacje planowane: 1.Chmiela B., Sozańska M., Cwajna J.: Analysis of stray grain formation in single crystal nickel-based superalloy CMSX-4. International Conference on Stereology and Image Analysis in Materials Science, 2012, (Practical Metallography). 2.Agnieszka Szczotok, Jan Cwajna: Factors affecting the results of quantitative evaluation of gamma prime phase in nickel-base superalloys. International Conference on Stereology and Image Analysis in Materials Science, 2012, (Practical Metallography). 3.Stanisław Roskosz S.: Evaluation of porosity of precision castings made of high- temperature creep resisting nickel-based superalloys. International Conference on Stereology and Image Analysis in Materials Science, 2012, (Practical Metallography). 4.Kukiełka T., Jan Cwajna J.: Ocena odległości między pierwotnymi ramionami dendrytów w nadstopie CMSX-4. International Conference on Stereology and Image Analysis in Materials Science, 2012, (Solid State Phenomena). 5.Chmiela B., Sozańska M., Cwajna J.: Zastosowanie technik SEM- EDS-EBSD w ocenie wad odlewów z nadstopów niklu. XL Szkoła Inżynierii Materiałowej, 24 ÷ 27 IX r. Kraków. 6.Kościelniak M. Sozańska B. Chmiela: Ilościowa ocena mikrostruktury nadstopu na bazie niklu CMSX-4. XL Szkoła Inżynierii Materiałowej, 24 ÷ 27 IX r. Kraków. 7.M. Sozańska, B. Chmiela J., Cwajna: Identyfikacja i ocena wad w kierunkowo krystalizowanych odlewach z nadstopów niklu. (Archives of Metallurgy and Materials). 8.A. Szczotok, J. Chrapoński: Wykorzystanie techniki składania obrazów mikrostruktury zarejestrowanych za pomocą skaningowego mikroskopu elektronowego do oceny ilościowej węglików w nadstopie niklu MAR M247. (Archives of Metallurgy and Materials).

25 Dane do wskaźników realizacji celów projektu L.p.PromotorImię i Nazwisko autora TematKierunek studiów, rodzaj studiów Planowany termin obrony 1Dr inż. Agnieszka Szczotok Tomasz Kościelny Ujawnianie i ocena fazy γ' w monokrystalicznym nadstopie niklu CMSX-4 Inżynieria Materiałowa Studia magisterskie, dzienne Dr inż. Joanna Michalska Łukasz BednorzAnaliza zjawisk zachodzących w procesie krystalizacji nadstopów niklu na granicy forma- ciekły nadstop niklu Inżynieria Materiałowa Studia magisterskie, dzienne Dr inż. Hubert Matysiak Justyna Tomaszewska Optymalizacja procesu otrzymywania spinelu glininanu niklu NiAl 2 O 4 Inżynieria Materiałowa Studia magisterskie, dzienne, WIM PW Dr inż. Agnieszka Szczotok Ewa Toczyłowska Ocena faz węglikowych w nadstopie niklu René 142 DS Inżynieria Materiałowa Studia magisterskie, dzienne Dr inż. Agnieszka Szczotok Antosz PawełFunkcjonalność i wartość użytkowa nadstopów niklu przeznaczonych na łopatki turbin silników lotniczych Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Studia Zaoczne Dr inż. Grzegorz Moskal Dawid Kwaśniewski Charakterystyka właściwości cieplnych form ceramicznych przeznaczonych do odlewania elementów z nadstopów niklu Inżynieria Materiałowa Studia magisterskie, dzienne Dr inż. Hubert Matysiak Katarzyna Kwapiszewska Badanie mikrostruktury i właściwości technologicznych osnów korundowych i wodnego spoiwa na bazie nano tlenków glinu Inżynieria Materiałowa Studia magisterskie, dzienne, WIM PW 2012 Prace dyplomowe magisterskie

26 Dane do wskaźników realizacji celów projektu Projekty inżynierskie: L.p. PromotorImię i NazwiskoTemat Kierunek studiów, rodzaj studiów Termin obrony 1. Dr inż. Stanisław Roskosz CEPAK Maciej Analiza przyczyn pękania odlewów precyzyjnych łopatek z nadstopu Inconel 713C. ZIP Studia inżynierskie, dzienne Dr inż. Stanisław Roskosz KOŚCIELNIAK Barbara Analiza wtrąceń niemetalicznych w stopie wsadowym Inconel 713C przetopionym próżniowo w warunkach przemysłowych. Inżynieria Materiałowa Studia inżynierskie, dzienne Dr inż. Stanisław Roskosz MŁODZIENIAK Mateusz Analiza wad w odlewach precyzyjnych łopatek z nadstopu Inconel 713C wykonanych z przetopionych próżniowo w warunkach przemysłowych stopów wsadowych. Inżynieria Materiałowa Studia inżynierskie, dzienne Dr inż. Stanisław Roskosz STOPYRA Michał Analiza wtrąceń niemetalicznych w stopie wsadowym MAR M247 przetopionym próżniowo w warunkach przemysłowych. Inżynieria Materiałowa Studia inżynierskie, dzienne Dr inż. Stanisław Roskosz ZIEMSKI Jakub Analiza wad w odlewach precyzyjnych segmentów łopatek z nadstopu MAR M247. Inżynieria Materiałowa Studia inżynierskie, dzienne Dr inż. Stanisław Roskosz BALCERZYK Rafał Ocena czynników strukturalnych wpływających na wyniki oceny odporności na pełzanie odlewów z nadstopu kobaltu MAR M509. ZIP Studia inżynierskie, dzienne Dr inż. Stanisław Roskosz IGNASIAK Damian Ocena porowatości odlewów precyzyjnych z nadstopów niklu metodami mikroskopii świetlnej i mikroskopii elektronowej skaningowej. ZIP Studia inżynierskie, dzienne 2012

27 Dane do wskaźników realizacji celów projektu Prace doktorskie: 1.Mgr Bartosz Chmiela : Zastosowanie metod mikroanalizy rentgenowskiej i techniki EBSD w badaniach materiałów dla lotnictwa. Przewód doktorski otwarto 9.XI Planowany termin zakończenia Promotor: Dr hab. inż. Maria Sozańska, prof. nzw. w Pol. Śl. 2. Mgr inż. Małgorzata Zagórska (1 rok studium doktoranckiego) : Wpływ parametrów technologicznych procesu krystalizacji na właściwości i mikrostrukturę odlewniczego nadstopu niklu Rene 77. Planowany termin otwarcia przewodu: marzec Zgłoszenia patentowe dokonane w II półroczu 2011 r. - 0 Udział studentów – 22 (aktualnie 1) Udział doktorantów - 2 (aktualnie 2) Udział innych wykonawców - 32 Rozprawy habilitacyjne: 1. Dr inż. Stanisław Roskosz: Kompleksowa ocena porowatości odlewów precyzyjnych z żarowytrzymałych nadstopów niklu. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2011 r. Rada Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Pol.Śl. nadała stopień dr hab r.

28 Najpilniejsze problemy do rozwiązania: 1) Doskonalenie metodyki projektowania technologii precyzyjnego odlewania krytycznych części silników lotniczych z wykorzystaniem wspomagania komputerowego (PRz). 2) Wzbogacanie bazy danych o właściwościach stopów wsadowych i materiałów form ceramicznych stosowanych w technologii precyzyjnego dolewania krytycznych części silników lotniczych z nadstopów niklu i nadstopów kobaltu(PRz, PŚl. i PW). Zgodnie z planem jest realizowany opracowany wspólnie z partnerem przemysłowym WSK PZL RZESZÓWS.A. PROGRAM BADAŃ NA LATA 2011 ÷ ) Kontynuowanie analiz przyczyn powstawania wad w odlewach precyzyjnych krytycznych części silników lotniczych z nadstopów niklu - opracowanie atlasu wad (PRz, PŚl. i PW). 4) Doskonalenie elementów systemu zapewnienia jakości procesów wytwarzania oraz odlewów precyzyjnych części silników lotniczych z nadstopów niklu (PŚl.). Stan współpracy z przedsiębiorstwami Doliny Lotniczej UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

29 Wskaźnik projektuJedn.(2014) Liczba instytucji (jednostek naukowych) objętych wsparciemszt. 3, 3, * 2 Liczba pracowników naukowych zaangażowanych w realizację projektuosoby 35, 32, 3 Liczba studentów zaangażowanych w realizację projektu Liczba wykonanych prac dyplomowych i projektów inżynierskich osoby 5, 14, 14 4 Liczba doktorantów zaangażowanych w realizację projektuosoby 2, 2 5 Liczba nowych miejsc pracy (EPC) związanych z działalnością B+R powstałych w trakcie realizacji projektu szt. 0, 0 6 Liczba przedsiębiorstw współpracujących z jednostką naukową w trakcie realizacji projektu szt. 1, 1 7 Liczba aparatury naukowo-badawczej zakupionej w związku ze realizowanym projektem szt. 1, 1 8 Liczba stopni naukowych uzyskanych bezpośrednio w związku realizowanym projektem – (dr hab.) szt. 0, 1 9 Liczba publikacji powstałych w efekcie realizacji projektuszt. 15, studenckich + 47 posterów i referatów (6 studenckich) */ X – planowane X - wykonanie

30 Politechnika Ślaska - 13 (3) Katedra Nauki o Materiałach Katedra Technologii Materiałów 1.Prof. dr hab. inż. Cwajna Jan 2.Prof. dr hab. inż. Binczyk Franciszek, 3.Prof. dr hab. inż. Hetmańczyk Marek, 4.Prof. dr hab. inż. Szala Janusz, 5.Dr hab. inż. Maria Sozańska prof. PŚl., 6.Dr hab. inż. Adamiec Janusz, 7.Dr hab. inż. Roskosz Stanisław, 8. Dr inż. Szczotok Agnieszka, 9. Mgr inż. Bartosz Chmiela, 10. Mgr inż. Tomasz Kukiełka, 11. Mgr inż. Mościcki Adrian 12. Mgr inż. Staszewski Marek, 13. Inż. Barbara Kościelniak Politechnika Rzeszowska – 5 Katedra Materiałoznawstwa; 1.Prof. dr hab. inż. Jan Sieniawski, 2.Prof. nzw. dr hab. inż. Krzysztof Kubiak, 3.Mgr inż. Dariusz Szeliga, 4.Mgr inż. Stanisław Bąk, 5.Mgr inż. Rafał Cygan, Dane do wskaźników realizacji celów projektu UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Podstawowy zespół wykonawców Wydział Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej 10 (2) 1.Prof. dr hab. inż. Jarosław Mizera, 2.Dr hab. inż. Halina Garbacz, 3.Dr hab. inż. Krzysztof Rożniatowski, 4.Dr inż. Grzegorz Krzesiński, 5.Mgr inż. Julia Ferenc, 6.Mgr inż. Romuald Dobosz, 7.Prof. dr hab. inż. Mikołaj Szafran, Wydział Chemii PW; 8.Dr hab. inż. Wojciech Fabianowski, Wydział Chemii PW; 9.Dr inż. Hubert Matysiak, UCB PW; 10.Dr inż. Jakub Michalski MEGroup;


Pobierz ppt "I i II kwartał 2012 IV KONFERENCJA CZT AERONET DOLINA LOTNICZA i PANELE EKSPERTÓW PROJEKTU 25 – 26 Czerwca 2012 r. Nowoczesne technologie materiałowe stosowane."

Podobne prezentacje


Reklamy Google