Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

III i IV kwartał 2011 III KONFERENCJA RADY PARTNERÓW CZT AERONET i PANELE EKSPERTÓW PROJEKTU 12 – 13 Grudnia 2011 r. Nowoczesne technologie materiałowe.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "III i IV kwartał 2011 III KONFERENCJA RADY PARTNERÓW CZT AERONET i PANELE EKSPERTÓW PROJEKTU 12 – 13 Grudnia 2011 r. Nowoczesne technologie materiałowe."— Zapis prezentacji:

1 III i IV kwartał 2011 III KONFERENCJA RADY PARTNERÓW CZT AERONET i PANELE EKSPERTÓW PROJEKTU 12 – 13 Grudnia 2011 r. Nowoczesne technologie materiałowe stosowane w przemyśle lotniczym ZB 8 Plastyczne kształtowanie lotniczych stopów Al (w tym Al - Li ) oraz Ti Liderzy merytoryczni Dr hab. inż. Romana Śliwa - PRz Prof. dr hab. inż. Franciszek Grosman – PŚ Instytucje partnerskie w zadaniu Politechnika Częstochowska Politechnika Lubelska Politechnika Rzeszowska Politechnika Śląska Politechnika Warszawska

2 PROCESY TECHNOLOGICZNE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM BADAŃ JEDNOSTEK UCZESTNICZĄCYCH W REALIZACJI ZB 8 Politechnika Częstochowska - Tłocznie na zimno elementów ze stopów Ti. Politechnika Lubelska - Kształtowanie objętościowe elementów ze stopów Ti i Al w procesach: kucia na trójsuwakowej prasie kuźniczej, walcowania walcami klinowymi i walcowania poprzeczno-klinowego. Politechnika Rzeszowska - Wyciskanie stopów lotniczych na bazie Al ze szczególnym uwzględnieniem wyciskania profili o zróżnicowanym kształcie przekroju poprzecznego. Politechnika Śląska - Kształtowanie segmentowe i kształtowanie wspomagane naprężeniami ścinającymi elementów ze stopów Ti i Al. Politechnika Warszawska - Kształtowanie plastyczne elementów ze stopów Ti i Al w procesach kształtowania wybuchowego i wyciskania hydrostatycznego.

3 Politechnika Częstochowska - Tłocznie na zimno elementów ze stopów Ti Optymalizacja tłoczenia elementu owiewki wykonanej z tytanu Grade 2 Wyznaczanie współczynnika tarcia w procesach tłoczenia blach tytanowych Symulacja numeryczna procesu tłoczenia blach typu TWB(Tailor-Welded Blanks)

4 Politechnika Lubelska - Kształtowanie objętościowe elementów ze stopów Ti i Al Opracowanie technologii kucia odkuwki dźwigni samolotowej ze stopu tytanu Ti6Al4V i aluminium 2618A oraz konstrukcja narzędzi Weryfikacja numeryczna technologii kucia odkuwki drążka sterowniczego ze stopu tytanu i stopu aluminium oraz opracowanie wytycznych do przetargu na wykonanie prób przemysłowych Analiza technologii wywijania kołnierza z drążonego wsadu dzielonego Analiza technologii kształtowanie drążonego wału wirnika przez rozpychanie kołnierza

5 Politechnika Rzeszowska - Wyciskanie stopów lotniczych na bazie Al Analiza przyrostowych metod budowy modeli z proszku tytanu ParametrWartość Wytrzymałość na rozciąganie 1150 ± 60 MPa 166 ± 9 ksi Granica plastyczności (Rp 0,2%) 1030 ± 70 MPa 150 ± 10 ksi Moduł Younga 110 ± 7 GPa 16 ± 1 msi Wydłużenie przy zerwaniu11% ± 2% Twardość 400 – 430 HV 41 – 44 HRC Zestawienie parametr ó w mechanicznych proszku EOS Titanium Ti64 Summary of mechanical parameters of the EOS Titanium Ti64 powder

6 Politechnika Śląska – Kształtowanie segmentowe i kształtowanie wspomagane naprężeniami ścinającymi Wyznaczenie charakterystyk technologicznej plastyczności dla wybranych stopów tytanu i aluminium Opracowanie modeli i przeprowadzenie symulacji numerycznejdla procesów kształtowania plastycznego: segmentowego i wspomaganego naprężeniami ścinającymi. Przyrząd do kształtowania segmentowego Przyrząd do ściskania wspomaganego dodatkowymi naprężeniami ścinającymi

7 Główne wyniki zrealizowanych prac badawczych Materiały: bimetal Ni-Ti po zgrzewaniu wybuchowym oraz po wyżarzaniu (600°C: 1h, 1+2h, 1+4h, 1+6h oraz 600°C/1h + 500°C/13h) Analiza morfologii, mikrostruktury, składu chemicznego i fazowego złącza bimetalowego Ti-Ni w stanie bezpośrednio po zgrzewaniu wybuchowym oraz po procesach wyżarzania [SEM, EDS, Hitachi Su-70] Obrazy 3D złącza [Mikrotomograf rentgenowski Xradia XCT 400] Analiza właściwości mechanicznych: Pomiary twardości HV 0,2 [twardościomierz Zwick] Trójpunktowe zginanie z siłą skierowaną prostopadle do płaszczyzny złącza [maszyna wytrzymałościowa MTS Q/Test10] Politechnika Warszawska – Wysokoenergetyczne procesy kształtowania plastycznego

8 Stan współpracy z przedsiębiorstwami Doliny Lotniczej Zespóły utrzymują stałe kontakty z: ZOP Sp. Z o.o. w Świdniku. Prowadzone są konsultacje w sprawie wytypowania reprezentatywnej grupy odkuwek do wykonania metodami opracowanymi w ramach projektu. WSK Rzeszów. Prowadzone badania dotyczą opracowania technologii tłoczenia na zimno części ze stopów Ti stosowanych na elementy kadłuba nośnego silnika lotniczego. Prace koncentrują się na modelowaniu numerycznym procesu tłoczenia wybranej części. W symulacji numerycznej analizie poddano siłę docisku, warunki tarcia, rodzaj materiału itp. PZL Mielec. Prowadzone badania dotyczą wykorzystania wytłoczek przygotowanych w technologii tailored blanks. Instytut Lotnictwa w Warszawie. Prowadzone są bieżące konsultacje i współpraca w zakresie wyboru elementów samolotu, które mogą być wykonywane w procesach kształtowania plastycznego.

9 Główne wyniki zrealizowanych prac badawczych Rzeczywiste aktualnie osiągnięte obowiązkowe wskaźniki realizacji celów projektu (produktu i rezultatu) – podsumowanie całego okresu realizacji projektu: Nazwa wskaźnika Wartość bazowa przed rozpoczęciem realizacji projektu Wartość docelowa wskaźnika Wartość wskaźnika osiągnięta w IIi IV kwartale 2011 r. Aktualna wartość wskaźnika Stopień realizacji wskaźnika (%) 12 3 456 Wskaźniki rezultatu Liczba zgłoszeń patentowych jako efekt realizacji przedsięwzięcia 08510125 Liczba publikacji powstałych w efekcie realizacji projektu 050134386 Liczba stopni naukowych uzyskanych bezpośrednio w związku realizowanym projektem (Dr) 081225 Liczba stopni naukowych uzyskanych bezpośrednio w związku realizowanym projektem (Hab.) 0102200 Liczba stopni naukowych uzyskanych bezpośrednio w związku realizowanym projektem (Mgr) 0105 100

10 Główne wnioski Z realizacji projektu w ostatnim okresie sprawozdawczym 1.Realizacja prac przebiega zgodnie z aktualizowanym na bieżąco programem badań. 2.Uzyskane w trakcie realizacji projektu rezultaty dają realne podstawy do przygotowania kompletnych technologii produkcji dla 8 elementów samolotów aktualnie wytwarzanych lub przewidywanych do rozpoczęcia produkcji. 3.Większość opracowywanych technologii ma charakter innowacyjny i jest zabezpieczona zgłoszeniami patentowymi 4.Współpraca z partnerami przemysłowymi i Instytutem Lotnictwa jest bardzo efektywna i stanowi poważne wsparcie dla prowadzonych prac naukowo – badawczych i prób eksperymentalnych. 5.Największym utrudnieniem w planowej realizacji prac są przedłużające się procedury przetargowe

11 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "III i IV kwartał 2011 III KONFERENCJA RADY PARTNERÓW CZT AERONET i PANELE EKSPERTÓW PROJEKTU 12 – 13 Grudnia 2011 r. Nowoczesne technologie materiałowe."

Podobne prezentacje


Reklamy Google