Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie  działa na rzecz Nauki i Społeczności Lokalnej od 23 Października 1944 roku. Pierwsza inauguracja roku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie  działa na rzecz Nauki i Społeczności Lokalnej od 23 Października 1944 roku. Pierwsza inauguracja roku."— Zapis prezentacji:

1 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie  działa na rzecz Nauki i Społeczności Lokalnej od 23 Października 1944 roku. Pierwsza inauguracja roku akademickiego odbyła się 14 stycznia 1945 roku. Wydziały: Wydział Lekarski Wydział Przyrodniczy Wydział Rolny Wydział Weterynaryjny oraz Wydział Farmaceutyczny Kadrę naukową stanowiło wówczas 42 profesorów. CENTRUM INNOWACJI I KOMERCJALIZACJI BADAŃ PLAC MARII CURIE - SKŁODOWSKIEJ 5, LUBLIN, Rektorat, pok. 1223/1224 TEL.: +48 (81) / FAKS: +48 (81)

2 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie: Wydziały:
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie: Wydziały: Wydział Artystyczny, Wydział Biologii i Biotechnologii Wydział Chemii, Wydział Ekonomiczny, Wydział Filozofii i Socjologii, Wydział Humanistyczny, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Wydział Pedagogiki i Psychologii, Wydział Politologii, Wydział Prawa i Administracji CENTRUM INNOWACJI I KOMERCJALIZACJI BADAŃ PLAC MARII CURIE - SKŁODOWSKIEJ 5, LUBLIN, Rektorat, pok. 1223/1224 TEL.: +48 (81) / FAKS: +48 (81)

3 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie: Nasza kadra naukowo – badawcza i dydaktyczna liczy: (stan na grudzień 2010) – Profesorów Zwyczajnych, – Profesorów Nadzwyczajnych, – Profesorów Nadzwyczajnych UMCS, – Doktorów Habilitowanych zatrudnionych na stanowiskach Adiunkta Habilitowanego, – Doktorów w tym osoby na stanowisku Adiunkta, – Magistrów CENTRUM INNOWACJI I KOMERCJALIZACJI BADAŃ PLAC MARII CURIE - SKŁODOWSKIEJ 5, LUBLIN, Rektorat, pok. 1223/1224 TEL.: +48 (81) / FAKS: +48 (81)

4 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie:
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie: Zadania badawcze i rezultaty w zrealizowane w 2010 roku.   634 zadania badawcze realizowane w ramach badań własnych dofinansowanych z dotacji podmiotowych, 505 zadań badawczych realizowanych w ramach dofinansowania działalności statutowej (część dotacji podmiotowej), 134 zadania badawcze w ramach projektów badawczych MNiSW, własne, promotorskie, habilitacyjne, zamawiane, projekty badawcze zagraniczne oraz Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, 82 zadania badawcze realizowane w ramach bezpośredniej współpracy z podmiotami gospodarczymi, 2 zadania badawcze definiowane jako inne, CENTRUM INNOWACJI I KOMERCJALIZACJI BADAŃ PLAC MARII CURIE - SKŁODOWSKIEJ 5, LUBLIN, Rektorat, pok. 1223/1224 TEL.: +48 (81) / FAKS: +48 (81)

5 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie: Patenty: 41 liczba wszystkich wynalazków chronionych w UMCS w tym 8 w procedurze oceny zdolności rozpatrywanych przez UP RP oraz EPO. CENTRUM INNOWACJI I KOMERCJALIZACJI BADAŃ PLAC MARII CURIE - SKŁODOWSKIEJ 5, LUBLIN, Rektorat, pok. 1223/1224 TEL.: +48 (81) / FAKS: +48 (81)

6 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Publikacje liczba wszystkich publikacji ogłoszonych w czasopismach , monografiach naukowych podręcznikach akademickich, skryptach itp. CENTRUM INNOWACJI I KOMERCJALIZACJI BADAŃ PLAC MARII CURIE - SKŁODOWSKIEJ 5, LUBLIN, Rektorat, pok. 1223/1224 TEL.: +48 (81) / FAKS: +48 (81)

7 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie: Kształcenie ustawiczne : - studia podyplomowe ogółem ponad 70 tematów w tym 13 tematów realizowanych w ramach dofinansowania z funduszu EFS, - kursy komputerowe, - kursy językowe, - wykłady ogólnouniwersyteckie, - lekcje pokazowe, - prezentacje, itp. CENTRUM INNOWACJI I KOMERCJALIZACJI BADAŃ PLAC MARII CURIE - SKŁODOWSKIEJ 5, LUBLIN, Rektorat, pok. 1223/1224 TEL.: +48 (81) / FAKS: +48 (81)

8 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie: Aktywność Uniwersytetu w zakresie realizowanych zadań badawczych dla podmiotów zewnętrznych w 2011roku, podpisane umowy ( badania, ekspertyzy, itp.) zrealizowane zlecenia o charakterze badawczym zrealizowane szkolenia z zakresu chromatografii CENTRUM INNOWACJI I KOMERCJALIZACJI BADAŃ PLAC MARII CURIE - SKŁODOWSKIEJ 5, LUBLIN, Rektorat, pok. 1223/1224 TEL.: +48 (81) / FAKS: +48 (81)

9 Lista umów zawarta z przedsiębiorstwami w Zakłady Chemiczne PERMEDIA S. A. - Przeprowadzenie pomiarów stabilności dostarczonych przez Zamawiającego układów zdyspergowanych oraz pomiaru potencjału elektrokinetycznego i średnicy cząstek dostarczonych przez Zamawiającego próbek   Adamed sp. z o.o., - Wykonanie na zlecenie biosyntezy białek chimerycznych o potencjalnych właściwościach przeciwnowotworowych w związku z realizacją własnego, autorskiego projektu Zamawiającego - „3CLA – biotechnologiczny, kierowany lek przeciwnowotworowy” Prezentacja wiedzy naukowej w celu nawiązanie przyszłej współpracy przy badaniach nad kierowanym lekiem przeciwnowotworowym. Wykonanie badań w zakresie modyfikacji chemicznej cząsteczek peptydów i peptydomimetyków oraz syntezy de novo cząsteczek peptydów i peptydomimetyków.   Polpharma Biuro Handlowe sp. z o.o. - Prezentacja wiedzy naukowej w celu nawiązanie przyszłej współpracy przy badaniach nad kierowanym lekiem przeciwnowotworowym.   Firma Inżynierska Michał Smolnik - Przeprowadzenie badań przemysłowych Fodelin sp. z o.o. - Przeprowadzenie badań przemysłowych. CENTRUM INNOWACJI I KOMERCJALIZACJI BADAŃ PLAC MARII CURIE - SKŁODOWSKIEJ 5, LUBLIN, Rektorat, pok. 1223/1224 TEL.: +48 (81) / FAKS: +48 (81)

10 Lista umów zawarta z przedsiębiorstwami w Zakłady Tytoniowe w Lublinie S. A., - Przeprowadzenie pomiarów lepkości cieczy dostarczonych przez Zamawiającego próbek.   NICOLS POLAND sp. z o.o. - Przeprowadzenie analizy chromatograficznej insektycydów   Biegły Sądowy Sądu Okręgowego w Lublinie - Analiza chromatograficzna dostarczanych próbek.   UMOWA PARTNERSKA Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego - Powołanie Klastra. Misją klastra jest wspieranie wszelkich działań związanych ze zrównoważonym wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w oparciu o potencjał województwa lubelskiego poprzez opracowywanie i wdrażanie innowacji technologicznych, produkcyjnych i procesowych oraz popularyzacja odnawialnych źródeł energii w regionie.   OPTRONIK Przedsiębiorstwo Innowacji Technicznych sp. z o.o. w Lublinie - List intencyjny w sprawie nawiązania współpracy w zakresie technik światłowodowych. Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie – List intencyjny dot. Współpracy naukowo badawczej pomiędzy komendą a Instytutem Nauk o Ziemi. CENTRUM INNOWACJI I KOMERCJALIZACJI BADAŃ PLAC MARII CURIE - SKŁODOWSKIEJ 5, LUBLIN, Rektorat, pok. 1223/1224 TEL.: +48 (81) / FAKS: +48 (81)

11 Lista umów zawarta z przedsiębiorstwami w 2011 PHU CHEMIROL sp. z o. o
Lista umów zawarta z przedsiębiorstwami w PHU CHEMIROL sp. z o.o. - Usługa badawcza – przeprowadzenie pomiarów stabilności suspensji oraz określenie składu dostarczonych próbek ciekłych.   Kraśnickie Przedsiębiorstwo Budowlane sp. z o.o. - Umowa o współpracy w zakresie zdobywania wiedzy i umiejętności potrzebnych w przyszłej pracy studentom, absolwentom oraz doktorantom.   Starostwo Powiatowe w Lipnie - Umowa o sporządzenie opinii określających stopień ograniczenia lub utraty wartości użytkowej gruntów zajętych i zdegradowanych lub zdewastowanych podczas budowy gazociągu tranzytowego DN 1400mm „Jamał-Europa Zachodnia” Polska Korporacja Recyklingu – Umowa Współpracy Realizacja wspólnych prac badawczo- rozwojowych, opracowanie nowych produktów paliw alternatywnych, technologii produkcji oraz wdrożenie w skali pilotowej i przemysłowej. Doradztwo naukowo badawcze, badanie jakości oraz prowadzenie szkoleń, kursów konferencji naukowych poświęconych produkcji paliw alternatywnych. Umowa Konsorcjum archeologicznego pomiędzy Fundacją Uniwersytetu AM w Poznaniu, Pracownią Archeologiczno-Konserwatorską Alina Jaszewska, Archeologiczną Pracownią Badawczą „THOR” Piotr Marian Pachulski – Wykonanie archeologicznych badań wykopaliskowych na trasie planowanej budowy obwodnicy Hrubieszowa, droga krajowa nr 74 Janów Lubelski – Granica Państwa CENTRUM INNOWACJI I KOMERCJALIZACJI BADAŃ PLAC MARII CURIE - SKŁODOWSKIEJ 5, LUBLIN, Rektorat, pok. 1223/1224 TEL.: +48 (81) / FAKS: +48 (81)

12 Lista zleceń zrealizowanych w Laboratorium Analityczne, Wydział Chemii. zakres prac: analiza ilościowa i jakościowa dostarczonych próbek, stwierdzenie tożsamości próbek przez porównanie widm podczerwieni, wykonywanie pomiarów za pomocą spektroskopii Ramana, wykonywanie analizy powierzchni dostarczonych próbek, analiza GC-MS, charakterystyka faz na powierzchni przekrojów dostarczonych próbek, odbiorcy usług: ANT – Advanced Nano Technologies, Biowet Puławy sp. z o.o., Gdański Uniwersytet Medyczny, Institut fur Mikrotechnik, Mainz Katolicki Uniwersytet Lubelski, Politechnika Częstochowska, Politechnika Poznańska, Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Centro-Chem” s.j., SMF Poland sp. z o.o., Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, liczba wykonanych prac zleconych: 30 CENTRUM INNOWACJI I KOMERCJALIZACJI BADAŃ PLAC MARII CURIE - SKŁODOWSKIEJ 5, LUBLIN, Rektorat, pok. 1223/1224 TEL.: +48 (81) / FAKS: +48 (81)

13 Lista zleceń zrealizowanych w Zakład Metod Chromatograficznych, Wydział Chemii zakres prac: wykonywanie oznaczenia zanieczyszczeń, analiza chromatograficzna dostarczonych próbek, analiza metodą LC-MS, odbiorcy usług: GT85 Polska sp. z o.o., Nicols Poland sp. z o.o., Uniwersytet Medyczny w Lublinie liczba wykonanych prac zleconych: 17. Szkolenia: Podstawy chromatografii gazowej Nicols-Poland Sp. z o.o. - Trawniki, Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. - Tarnów, TGM Sp. z o. o.- Niedrzwica Duża, Podstawy wysokosprawnej chromatografii cieczowej Instytut Agrofizyki - Lublin, Zakład Badań i Przetwórstwa Nasion, Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich - Poznań Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - Warszawa, Liczba przeszkolonych osób :19 CENTRUM INNOWACJI I KOMERCJALIZACJI BADAŃ PLAC MARII CURIE - SKŁODOWSKIEJ 5, LUBLIN, Rektorat, pok. 1223/1224 TEL.: +48 (81) / FAKS: +48 (81)

14 Lista zleceń zrealizowanych w Zakład Zjawisk Międzyfazowych, Wydział Chemii: zakres prac: przeprowadzanie pomiarów stabilności dostarczonych próbek, przeprowadzanie pomiarów lepkości cieczy, przeprowadzanie pomiarów potencjału dzeta dostarczonych próbek, odbiorcy usług: PUH „Chemirol” sp. z o.o., Zakłady Chemiczne „Permedia” S.A. w Lublinie, Zakłady Tytoniowe w Lublinie S.A., liczba wykonanych prac zleconych: 3. CENTRUM INNOWACJI I KOMERCJALIZACJI BADAŃ PLAC MARII CURIE - SKŁODOWSKIEJ 5, LUBLIN, Rektorat, pok. 1223/1224 TEL.: +48 (81) / FAKS: +48 (81)

15 Lista zleceń zrealizowanych w Zakład Chemii Polimerów, Wydział Chemii: zakres prac: wydawanie opinii technologicznych, wykonywanie badań HPLC dostarczonych próbek, odbiorcy usług: Agusta Westland – WSK PZL Świdnik, POZ BRUK sp. z o.o., liczba wykonanych prac zleconych: 2. CENTRUM INNOWACJI I KOMERCJALIZACJI BADAŃ PLAC MARII CURIE - SKŁODOWSKIEJ 5, LUBLIN, Rektorat, pok. 1223/1224 TEL.: +48 (81) / FAKS: +48 (81)

16 Lista zleceń zrealizowanych w Zakład Spektrometrii Mas, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki: zakres prac: wykonywanie analiz izotopowych dostarczonych próbek, odbiorcy usług: International Atomic Energy Agency, Wiedeń, liczba wykonanych prac zleconych: 2.   CENTRUM INNOWACJI I KOMERCJALIZACJI BADAŃ PLAC MARII CURIE - SKŁODOWSKIEJ 5, LUBLIN, Rektorat, pok. 1223/1224 TEL.: +48 (81) / FAKS: +48 (81)

17 Dokumenty wewnętrzne UMCS regulujące współpracę z podmiotami zewnętrznymi:  Zarządzenie Nr 48/2010 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z dóbr intelektualnych stworzonych w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Zarządzenie Nr 40/2011 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 16 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia zasad postępowania w zakresie opiniowania i podpisywania umów o prace badawcze z podmiotami krajowymi lub zagranicznymi oraz umów o współwłasności i komercjalizacji wyników prac badawczych CENTRUM INNOWACJI I KOMERCJALIZACJI BADAŃ PLAC MARII CURIE - SKŁODOWSKIEJ 5, LUBLIN, Rektorat, pok. 1223/1224 TEL.: +48 (81) / FAKS: +48 (81)

18 CENTRUM INNOWACJI I KOMERCJALIZACJI BADAŃ Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie CENTRUM INNOWACJI I KOMERCJALIZACJI BADAŃ zostało powołane  celu kreowania i promocji postaw innowacyjnych i przedsiębiorczych pracowników i studentów Uniwersytetu. MISJA Jego misją jest transfer technologii i komercjalizacja wyników badań, wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez wykorzystanie wyników badań naukowych Uniwersytetu CENTRUM INNOWACJI I KOMERCJALIZACJI BADAŃ PLAC MARII CURIE - SKŁODOWSKIEJ 5, LUBLIN, Rektorat, pok. 1223/1224 TEL.: +48 (81) / FAKS: +48 (81)

19 Najważniejsze zadania Centrum : Prowadzenie wszechstronnych działań na rzecz lepszego wykorzystania potencjału intelektualnego i technicznego Uniwersytetu oraz transferu wyników prac naukowych do gospodarki krajowej i na eksport. Zarządzanie własnością intelektualną Uniwersytetu, w tym udzielanie wszelkich informacji, pomocy, wsparcia merytorycznego, technicznego i prawnego oraz zabezpieczenie interesów Uniwersytetu, w szczególności w zakresie ochrony praw patentowych do wynalazków oraz praw użytkowych i projektów racjonalizatorskich. Promowanie innowacyjności wraz z pozyskaniem wsparcia finansowego we współpracy z Centrum Badań Naukowych i Funduszy Zewnętrznych. Wspieranie i organizowanie działań komercyjnych w oparciu o potencjał naukowo-techniczny Uniwersytetu. Organizacja i koordynacja działań w zakresie współpracy badawczej z otoczeniem gospodarczym oraz współpracy badawczej z innymi ośrodkami naukowymi, krajowymi i zagranicznymi, dotyczącej badań komercyjnych. Realizacja zadań związanych z zawieraniem umów z podmiotami krajowymi i zagranicznymi wynikających z działalności Centrum oraz nadzór w późniejszym okresie nad ich realizacją i przestrzeganiem zapisów umownych. Wyszukiwanie opracowań naukowych, które mogłyby stać się przedmiotem transferu i komercjalizacji technologii. CENTRUM INNOWACJI I KOMERCJALIZACJI BADAŃ PLAC MARII CURIE - SKŁODOWSKIEJ 5, LUBLIN, Rektorat, pok. 1223/1224 TEL.: +48 (81) / FAKS: +48 (81)

20 CENTRUM INNOWACJI I KOMERCJALIZACJI BADAŃ
PLAC MARII CURIE - SKŁODOWSKIEJ 5, LUBLIN, Rektorat, pok. 1223/1224 TEL.: +48 (81) / FAKS: +48 (81)

21 CENTRUM INNOWACJI I KOMERCJALIZACJI BADAŃ
PLAC MARII CURIE - SKŁODOWSKIEJ 5, LUBLIN, Rektorat, pok. 1223/1224 TEL.: +48 (81) / FAKS: +48 (81)

22 Centrum Innowacji i Komercjalizacji Badań oferta dla instytucji zewnętrznych:
Rodzaj usługi Lp. 1 Usługi Analiza potrzeb innowacyjnych i organizacyjno-technicznych w przedsiębiorstwach i innych instytucjach. 2 Opracowywanie opinii o innowacyjności, know-how, itp. 3 Opracowywanie biznesplanów dotyczących wdrażania innowacyjnych rozwiązań w przedsiębiorstwach i innych instytucjach. 4 Pomoc w opracowywaniu wniosków do Urzędu Patentowego w związku z ubieganiem się o przyznanie patentu, wzoru użytkowego, itp. 5 Pomoc w nawiązywaniu współpracy z partnerami krajowymi i zagranicznymi. 6 Pomoc w zorganizowaniu zespołów badawczych pracujących przy wdrożeniach innowacyjnych przedsięwzięć w przedsiębiorstwach i innych instytucjach. 7 Pomoc w opracowywaniu wniosków na pozyskanie środków finansowych z Unii Europejskiej i innych źródeł zewnętrznych w celu sfinansowania innowacyjnych przedsięwzięć. CENTRUM INNOWACJI I KOMERCJALIZACJI BADAŃ PLAC MARII CURIE - SKŁODOWSKIEJ 5, LUBLIN, Rektorat, pok. 1223/1224 TEL.: +48 (81) / FAKS: +48 (81)

23 Dla ułatwienia oceny możliwości wykonania pracy przez Uniwersytet prosimy o przekazanie informacji, które zawierają między Innymi: Temat i zakres opracowania lub problem do opracowania. Przybliżony termin realizacji opracowania. Wymagany materiał do badań lub niezbędną dokumentację do badań. Termin i sposób dostarczenia materiału do badań. Kontakt do instytucji i osoby składającej zapotrzebowanie. Oraz kontakt z:    CENTRUM INNOWACJI I KOMERCJALIZACJI BADAŃ PLAC MARII CURIE - SKŁODOWSKIEJ 5, LUBLIN, Rektorat, pok. 1223/1224 TEL.: +48 (81) / FAKS: +48 (81)   CENTRUM INNOWACJI I KOMERCJALIZACJI BADAŃ PLAC MARII CURIE - SKŁODOWSKIEJ 5, LUBLIN, Rektorat, pok. 1223/1224 TEL.: +48 (81) / FAKS: +48 (81)

24 Dziękuję za uwagę CENTRUM INNOWACJI I KOMERCJALIZACJI BADAŃ
PLAC MARII CURIE - SKŁODOWSKIEJ 5, LUBLIN, Rektorat, pok. 1223/1224 TEL.: +48 (81) / FAKS: +48 (81)


Pobierz ppt "Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie  działa na rzecz Nauki i Społeczności Lokalnej od 23 Października 1944 roku. Pierwsza inauguracja roku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google