Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Systemy uczące się z użyciem metod genetycznych Regułowe systemy uczące się Systemy LCS (learning classifier systems) Genetyczne systemy uczące się GBML.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Systemy uczące się z użyciem metod genetycznych Regułowe systemy uczące się Systemy LCS (learning classifier systems) Genetyczne systemy uczące się GBML."— Zapis prezentacji:

1 1 Systemy uczące się z użyciem metod genetycznych Regułowe systemy uczące się Systemy LCS (learning classifier systems) Genetyczne systemy uczące się GBML - (genetic-based machine learning systems)

2 2 Ogólny schemat uczenia się w interakcji ze środowiskiem system uczący się środowisko akcja stan, nagroda

3 3 Środowisko Cechy środowiska w sztucznych systemach uczących się: przydziela nagrody i wyznacza bieżący stan jest niezależne od ucznia, czyli oznacza wszystko to, na co uczeń nie ma wpływu Typy środowisk: stacjonarne / niestacjonarne (zmienne w czasie) deterministyczne / niedeterministyczne - taka sama akcja może spowodować przejście do różnych stanów lub uzyskanie różnych nagród z tym, że wartości oczekiwane nagród i prawdopodobieństwa przejść są stałe o parametrach ciągłych / dyskretnych o pełnej informacji o stanie (własność Markowa) / o niepełnej informacji o stanie

4 4 Ze względu na sposób modyfikacji rozwiązań: globalna - potraktowanie każdego rozwiązania jako całości np. jako pojedynczego osobnika w populacji rozproszona (lokalna) - dekompozycja rozwiązania na fragmenty, które poddawane są optymalizacji na podstawie lokalnych i globalnych nagród (wymaga systemu przypisywania zasług) przykłady zastosowań optymalizacji rozproszonej: Uczenie ze wzmocnieniem w wieloetapowych procesach decyzyjnych Regułowe systemy uczące się - LCS Typy optymalizacji

5 5 Sterowanie odwróconym wahadłem Przykłady zadań optymalizacyjnych system sterujący Środowisko: stacjonarne deterministyczne spełniona własność Markowa Optymalizacja globalna: do sterowania służy sieć neuronowa zwracająca wartość siły dla podanego stanu, każda sieć (osobnik) oceniana jest na podstawie 1000 kroków sterowania, zbiór sieci traktowany jest jako populacja w algorytmie genetycznym Optymalizacja rozproszona: uczenie ze wzmocnieniem - oceniana jest każda para lub każdy stan regułowy system uczący się – oceniane są poszczególne reguły sterowania

6 6 Przykłady zadań optymalizacyjnych Gry planszowe Środowisko: spełniona własność Markowa stacjonarne i deterministyczne – przy ustalonym algorytmie gry przeciwnika niestacjonarne i niedeterministyczne – gdy przeciwnikiem jest system uczący się lub człowiek

7 7 Sterowanie robotem w środowisku o dużej liczbie możliwych stanów Przykłady zadań optymalizacyjnych - cd Środowisko: stacjonarne i deterministyczne własność Markowa niespełniona w bardzo dużym stopniu *

8 8 Założenia: robot może się przesuwać o jedno pole w 8 kierunkach, nagrody i pułapki są niewidoczne, można je wykryć tylko na podstawie układu ścian. układy ścian w przypadku nagrody lub pułapki mogą różnić się pomiędzy sobą środowisko w procesie uczenia może być nieco inne niż w procesie testowania (konieczne uogólnianie) Przykład - sterowanie robotem - cd *

9 9 zalety : mniejsza złożoność pamięciowa w porównaniu z optymalizacją globalną większa efektywność w środowiskach niestacjonarnych i o dużej liczbie stanów (możliwych reguł) wady : problemy z zapewnieniem współpracy poszczególnych podrozwiązań oraz ich oceną (uśrednianie ocen z różnych stanów, przypisanie zasług) duża liczba parametrów algorytmu Optymalizacja rozproszona w stosunku do optymalizacji globalnej

10 10 Wnioskowanie w przód z zastosowaniem reguły odrywania (modus ponens): ((jeśli A to B) oraz zachodzi A) to B Regułowe systemy uczące się - analogia do systemów ekspertowych Baza wiedzy: 1. A B C 2. B F C D 3. D E G 4. E H 5. H 6. G 7. C 8. F Wnioskowanie: 9. (5)(4)E 10. (9)(6)(3)D 11. (8)(7)(10)B 12. (11)(7)(1)A 1-4 - reguły 5-8 - fakty pierwotne 9-12 - fakty wtórne

11 11 Układ przetwarzania komunikatów - szczególny przypadek systemu produkcji System przypisywania zasług (ocen) Algorytm genetyczny Regułowy system uczący się - części składowe

12 12 Prosty regułowy system uczący się - układ przetwarzania komunikatów Informacja o stanie środowiska jest przechwytywana przez detektory i zamieniana na tzw. komunikaty zewnętrzne (fakty pierwotne), które zostają umieszczone na liście komunikatów (faktów). Komunikaty są postaci: ::= {0,1} m, gdzie m - ustalona długość komunikatu. Komunikat może uaktywnić jeden lub więcej klasyfikatorów (reguł), o ile pasuje do ich części warunkowej. Klasyfikator (regułę produkcji) można przedstawić jako: ::= :, gdzie część warunkowa składa się z symboli 3-elementowego alfabetu: ::= {0,1,#} m Symbol # może zostać dopasowany do dowolnego symbolu na wejściu Reguły, których część warunkowa pasuje do komunikatu mogą odpalać równolegle, umieszczając komunikaty na liście komunikatów o ile liczba komunikatów nie przekroczy pojemności listy komunikatów k. Możliwych jest też wiele innych rozwiązań.

13 13 Prosty regułowy system uczący się - układ przetwarzania komunikatów - przykład Przykładowa baza reguł: 1.) 01##:0000 2.) 00#0:1100 3.) 11##:1000 4.) ##00:0001 Ciąg produkcji gdy na wejściu pojawi się komunikat zewnętrzny (z) 0111 można przedstawić w następującej postaci: (numer komunikatu) komunikat, (numer reguły) komunikat (jego numer) (z) 0111,(1) 0000 ( a ) ( a ) 0000,(2) 1100 ( b ) ( a ) 0000,(4) 0001 ( c ) ( b ) 1100,(3) 1000 ( d ) ( b ) 1100,(4) 0001 ( e ) ( d ) 1000,(4) 0001 ( f )

14 14 Systemy globalne (typu Pittsburgh) cały system regułowy jest traktowany jako pojedynczy osobnik w populacji nie wymagają systemu przypisywania zasług Systemy rozproszone (typu Michigan) każda reguła (klasyfikator) jest traktowana jako pojedynczy osobnik Globalne a rozproszone regułowe systemy uczące się

15 15 Prosty regułowy system uczący się LCS - układ przetwarzania komunikatów - schemat

16 16 Regułowy system uczący się LCS - system przypisywania zasług Przykładowe algorytmy: drużyny kubełkowej (bucket brigade) Q-learning Funkcje: ukierunkowanie poszukiwań poprzez wybór klasyfikatorów przynoszących większe zyski lub bardziej dokładnych ocena reguły w algorytmie genetycznym (fitness)

17 17 Przypisywanie zasług - bucket brigade Algorytm drużyny kubełkowej (bucket brigade) działa na zasadzie rynku usług informatycznych - funkcje: 1.Rozdzielanie nagrody otrzymanej od środowiska pomiędzy reguły biorące udział w procesie wnioskowania - izba rozrachunkowa (clearinghouse) 2.Wybór reguł z listy reguł biorących udział w przetargu (auction) na produkcję komunikatu na podstawie ich oferty B (bid) proporcjonalnej do siły S. Wygranie przetargu przez klasyfikator oznacza konieczność wpłaty wartości oferty B na rzecz klasyfikatorów, które dostarczyły komunikaty pasujące do jego warunku: B i = C bid S i

18 18 Przypisywanie zasług - bucket brigade Siła reguły w kolejnym kroku czasowym: gdzie P - opłata za uaktywnienie, R - nagroda, T - podatek faworyzujący klasyfikatory produktywne: Efektywna wysokość oferty (uwzględniana w tylko w trakcie przetargu) często zawiera szum losowy w celu zapewnienia lepszej eksploracji reguł:

19 19 Prosty Regułowy system uczący się - symulacja C bid =0.1, C tax =0.0, poj. listy komunikatów = 2, komunikat zewnętrzny z = 0111 reguła siła komunikaty dopasowanie oferta siła komunikaty dopasowanie oferta siła nagroda od środowiska 01##:0000 220 220 220 00#0:1100 218 218 218 11##:1000 180 1000 196 196 ##00:0001 162 0001 3 16 146 0001 196 50 t=3t=4t=5 reguła siła komunikaty dopasowanie oferta siła komunikaty dopasowanie oferta siła komunikaty dopasowanie oferta 01##:0000 200 z 20 180 0000 220 00#0:1100 200 200 1 20 180 1100 11##:1000 200 200 200 2 20 ##00:0001 200 200 1 20 180 0001 2 18 t=0t=1t=2

20 20 bucket brigade - analiza stabilności Siła aktywnej reguły w kolejnym kroku czasowym: Po usunięciu R i otrzymujemy siłę w n -tym kroku czasowym: wobec tego spełniony powinien być warunek: Siła reguły w kolejnym kroku czasowym: *

21 21 bucket brigade - analiza stabilności - cd Uwzględniając warunki stacjonarności dla pewnego ciągu kroków: oraz korzystając ze wzoru na sumę ciągu geometrycznego otrzymujemy wartości stacjonarne siły i oferty: Po uwzględnieniu nagród: *

22 22 Regułowy system uczący się - algorytm genetyczny Uruchamianie - co pewną liczbę kroków - interakcji ze środowiskiem Wartość przystosowania reguły (fitness) proporcjonalna do jej siły Reprodukcja z zachowaniem różnorodności populacji (nie szukamy jednego najlepszego rozwiązania, ale najlepszej grupy współpracujących reguł): Model ze ściskiem Metody niszowe

23 23 Regułowy system uczący się - przykład Aproksymacja funkcji multipleksera sześciobitowego: Na podstawie dwóch pierwszych bitów obliczany jest adres, zwracany jest bit z o podanym adresie z bloku danych (w tym przypadku jest to bit równy 1 o adresie 3. 1

24 24 Regułowy system uczący się - przykład Kompletny zestaw reguł:

25 25 Hierarchia domniemań: Przyjmując nieco inną funkcję oferty: gdzie f(Sp) jest funkcją specyficzności reguły (liczby pozycji określonych w części warunkowej), można uzyskać prostszy zestaw reguł: ###000:0 ##0#01:0 #0##10:0 0###11:0 ######:1 zakładając, że reguła ostatnia o najmniejszej specyficzności odpala tylko wtedy, gdy nie odpala żadna z 4 pierwszych reguł. Regułowy system uczący się - przykład

26 26 podział na grupy reguł: wejściowe (detektory), wewnętrzne oraz wyjściowe (efektory) rozszerzenie części warunkowej reguł o blok związany np. z dodatkową informacją ukierunkowującą działanie: : = przekazywanie wartości zmiennych pomiędzy częścią lewą i prawą reguły (klasyfikatora) operacja kreacji - jeśli żadna z reguł nie pasuje do bieżącego komunikatu to tworzony jest reguła z częścią warunkową pasującą do bieżącego komunikatu oraz z wybraną losowo akcją operacja częściowego przecięcia dwóch reguł system XCS (Wilson, 1995) – przystosowanie zależne od dokładności predykcji a nie siły reguły, Q-learning makroklasyfikatory – grupowanie kopii takiego samego klasyfikatora w systemie przetwarzania komunikatów i przypisania zasług Regułowy system uczący się - rozszerzenia

27 27 Operacja częściowego przecięcia Kolejność działań: Wybierane są losowo dwie reguły o tej samej akcji Wybierany jest losowo fragment części warunkowej reguł W przypadku niezgodności, na danej pozycji umieszczany jest symbol # Przykład: 100##001110#0#001:6 100##0##1#0#0#001:6 01#1101#100#111#0:6 01#110##1#0#111#0:6 ^ ^ Zastosowanie: Uogólnianie reguł

28 28 Środowisko: System ANIMAT (Wilson, 1985) T - drzewo F - pożywienie przykładowe otoczenie 3x3: TFT...... przypisania: T -> 01, F -> 11,. -> 00 przykładowy komunikat: 011101000000000000 możliwe akcje: {0,...,7}, w zależności od kierunku ruchu przykładowa reguła: 0#11010##000#00#00:2 *

29 29 Innowacje: zastosowanie metody ruletki do wyboru reguły spośród reguł zgodnych z komunikatem wejściowym przekazywanie sumy ofert podzbioru reguł zgodnych o tej samej akcji na rzecz reguł aktywnych w poprzednim kroku (podobieństwo do algorytmu Q-learning) operacja kreacji operacja częściowego przecięcia uwzględnienie czasu oczekiwania na wypłatę (oprócz siły) przy wyborze reguły, dzięki czemu faworyzowane są reguły pozwalające na szybsze uzyskanie nagród System ANIMAT *

30 30 System ANIMAT Średnie wyniki: średni czas poszukiwania pożywienia przy błądzeniu przypadkowym = 41 kroków średni czas dojścia do pożywienia przy pełnej wiedzy = 2.2 kroku *

31 31 Sterowanie robotem w środowisku o dużej liczbie możliwych stanów System typu ANIMAT *

32 32 Regułowy system uczący się (LCS) – typu Animat - wersja 1 *

33 33 Działanie regułowego systemu uczącego się (LCS) - wersja ze stanami wewnętrznymi *

34 34 Regułowe systemy uczące się – zalety i wady Zalety: Tworzenie wewnętrznego modelu zachowań Uogólnienie wiedzy - przez zastosowanie symbolu # - ważne w środowiskach niestacjonarnych, z wiedzą niepełną lub w przypadku dużej liczby stanów, zmuszającej do uogólniania zachowań Możliwość wykorzystania wielu typów systemów produkcji np. z wykorzystaniem dodatkowych warunków (monitorowanie środowiska, realizowanie operacji dwuargumentowych), zmiennych, dodatkowych instrukcji itd. Możliwość wyjaśniania zależności w bazie wiedzy Odkrywanie reguł - dzięki zastosowaniu algorytmu genetycznego Przetwarzanie rozproszone - równoległe Wady: Stała długość reguł Problemy związane z podziałem nagród Długi czas uczenia w przypadku obliczeń szeregowych


Pobierz ppt "1 Systemy uczące się z użyciem metod genetycznych Regułowe systemy uczące się Systemy LCS (learning classifier systems) Genetyczne systemy uczące się GBML."

Podobne prezentacje


Reklamy Google