Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Mgr Przemysław Jankowski

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Mgr Przemysław Jankowski"— Zapis prezentacji:

1 Mgr Przemysław Jankowski
WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY DLA BUDYNKÓW I POMIESZCZEŃ PRACY Wybrane materiały wykładu Mgr Przemysław Jankowski

2 Obiekty budowlane i pomieszczenia pracy
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. KODEKS PRACY (tekst jednolity: Dz. U. z 1998 r. Nr 21 poz. 94 ze zm.) Rozdział III Obiekty budowlane i pomieszczenia pracy Art Pracodawca jest obowiązany zapewniać, aby budowa lub przebudowa obiektu budowlanego, w którym przewiduje się pomieszczenia pracy, była wykonywana na podstawie projektów uwzględniających wymagania bezpieczeństwa i higien pracy, pozytywnie zaopiniowanych przez uprawnionych rzeczoznawców, zgodnie z odrębnymi przepisami. § 2. Obiekt budowlany, w którym znajdują się pomieszczenia pracy, powinien spełnić wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy.

3 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. KODEKS PRACY (tekst jednolity: Dz. U
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. KODEKS PRACY (tekst jednolity: Dz. U. z 1998 r. Nr 21 poz. 94 ze zm.) § 3. Przebudowa obiektu budowlanego, w którym znajdują się pomieszczenia pracy, powinna uwzględniać poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy. § 4. Przepisy § 1-3 stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy budowa lub przebudowa dotyczy części obiektu budowlanego, w której znajdują się pomieszczenia pracy. Art § 1. Pracodawca jest obowiązany zapewniać pomieszczenia pracy odpowiednie do rodzaju wykonywanych prac i liczby zatrudnionych pracowników. § 2. Pracodawca jest obowiązany utrzymywać obiekty budowlane i znajdujące się w nich pomieszczenia pracy, a także tereny i urządzenia z nimi związane w stanie zapewniającym bezpieczne i higieniczne warunki pracy.

4 PODSTAWOWE AKTY PRAWNE
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75 poz. 690 ze zmianami z 2002 r.) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz. U. Nr 169. poz jednolity tekst z 2003 r.) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 poz z 2003 r.)

5 POJĘCIA OGÓLNE Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r
POJĘCIA OGÓLNE Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz z p. zm.) OBIEKT BUDOWLANY to: budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowla stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, obiekt małej architektury.

6 POJĘCIA OGÓLNE budynek – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

7 GRUPY WYSOKOŚCI BUDYNKÓW
W celu określenia wymagań technicznych i użytkowych wprowadza się następujący podział budynków na grupy wysokości: niskie (N) – do 12 m włącznie nad poziomem terenu lub mieszkalne budynków o wysokości do 4 kondygnacji nadziemnych włącznie,

8 GRUPY WYSOKOŚCI BUDYNKÓW
średniowysokie (SW) – ponad 12 m do 25 m włącznie nad poziomem terenu lub mieszkalne o wysokości ponad 4 do 9 kondygnacji nadziemnych włącznie, wysokie (W) – ponad 25 m do 55 m włącznie nad poziomem terenu lub mieszkalne o wysokości ponad 9 do 18 kondygnacji nadziemnego włącznie, wysokościowe (WW) – powyżej 55 m nad poziomem terenu.

9 POJĘCIA OGÓLNE budowla – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową.

10 POJĘCIA OGÓLNE obiekt małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności: kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymanie porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki.

11 OBIEKT BUDOWLANY Obiekt budowlany wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi należy, biorąc pod uwagę przewidywany okres użytkowania, projektować i budować w sposób zgodny z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając: Spełnienie wymagań podstawowych dotyczących: bezpieczeństwa konstrukcji, bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa użytkowania, odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony śr0dowiska, ochrony przed hałasem i drganiami, oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród,

12 OBIEKT BUDOWLANY (c.d.) Warunki użytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczególności w zakresie: a) zaopatrzenie w wodę i energię elektryczną oraz, odpowiednio do potrzeb, w energię cieplną i paliwa, przy założeniu efektywnego wykorzystania tych czynników, b) usuwania ścieków, wody opadowej i odpadów, Możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego, Niezbędne warunki do korzystania z obiektów użyteczności publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich,

13 OBIEKT BUDOWLANY (c.d.) Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy,
Ochronę ludności, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej, Ochronę obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów objętych ochroną konserwatorską, Odpowiednie usytuowanie na działce budowlanej, Poszanowanie, występujących w obszarze obiektu, uzasadnionych interesów osób trzecich w tym zapewnienie dostępu do drogi publicznej, Warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie budowy.

14 OBIEKT BUDOWLANY (c.d.) Projekt budowlany powinien posiadać opinie:
zgodności z wymogami bezpieczeństwa i higieny pracy, Zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej, Spełnienia wymagań higienicznych i zdrowotnych.

15 OBIEKT BUDOWLANY (c.d.) Inwestor, o zamiarze przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego ( po zakończeniu budowy), jest obowiązany zawiadomić organy: Inspekcje Ochrony Środowiska, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Straży Pożarnej

16 UTRZYMANIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
Właściciel lub zarządca jest obowiązany utrzymywać i użytkować obiekt budowlany w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywać w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej.

17 UTRZYMANIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH (c.d.)
Obiekty powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę : okresowej kontroli, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego: Elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu, Instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska, Instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych),

18 UTRZYMANIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH (c.d.)
Okresowej kontroli, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji aparatów. W trakcie kontroli, należy dokonać sprawdzenia wykonania zaleceń z poprzedniej kontroli.

19 UTRZYMANIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH (c.d.)
Właściciel lub zarządca jest obowiązany prowadzić dla każdego budynku oraz obiektu budowlanego nie będącego budynkiem, książkę obiektu budowlanego, stanowiącą dokument przeznaczony do zapisów dotyczących przeprowadzonych badań i kontroli stanu technicznego, remontów i przebudowy, w okresie użytkowania obiektu budowlanego. Protokoły z kontroli obiektu budowlanego, oceny ekspertyzy dotyczące jego stanu technicznego oraz inne dokumenty, powinny być dołączone do książki obiektu budowlanego.

20 UTRZYMANIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH (c.d.)
Obowiązek prowadzenia książki obiektu budowlanego, o którym mowa powyżej, nie obejmuje właścicieli i zarządców: Budynków mieszkalnych jednorodzinnych, Obiektów budowlanych: budownictwa zagrodowego i letniskowego, Wymienianych w art. 29 ust. 1, Dróg lub obiektów mostowych, jeżeli prowadzą książkę drogi lub książkę obiektu mostowego na podstawie przepisów o drogach publicznych.

21 POMIESZCZENIA PRACY Pomieszczeniami pracy nazywamy pomieszczenia przeznaczone na pobyt pracowników w których wykonywana jest praca (czynności produkcyjne, usługowe, badawcze itp.).

22 POMIESZCZENIA PRACY (c.d.)
Pomieszczenia pracy i wyposażenie powinny zapewniać pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy. W szczególności w pomieszczeniach pracy należy zapewnić: Oświetlenie naturalne i sztuczne, Odpowiednią temperaturę, Wymianę powietrza, Zabezpieczenie przed wilgocią,

23 POMIESZCZENIA PRACY (c.d.)
Zabezpieczenie przed niekorzystnymi warunkami cieplnymi i nasłonecznieniem, Zabezpieczenie przed drganiami oraz innymi czynnikami szkodliwymi dla zdrowia i uciążliwościami, Odpowiednie wymiary pomieszczeń, Prawidłową ewakuacją, Właściwą odporność ogniową elementów budowlanych.

24 POMIESZCZENIA PRACY (c.d.)
Pomieszczenie stałej pracy – rozumie się przez to pomieszczenie pracy, w którym łączny czas przebywania tego samego pracownika w ciągu jednej doby przekracza 4 godziny, Pomieszczenie czasowej pracy – rozumie się przez to pomieszczenie pracy w którym łączny czas przebywania tego samego pracownika w ciągu jednej doby trwa od 2 do 4 godzin,

25 POMIESZCZENIA PRACY (c.d.)
Nie uważa się za przeznaczone na pobyt pracowników pomieszczeń, w których: Łączny czas przebywania tych samych pracowników w ciągu jednej zmiany roboczej jest krótszy niż 2 godziny, a wykonywane czynności mają charakter dorywczy bądź praca polega na krótkotrwałym przebywaniu związanym z dozorem albo konserwacją urządzeń lub otrzymaniem czystości i porządku, Mają miejsce procesy technologiczne nie pozwalające na zapewnienie odpowiednich warunków przebywania pracowników w celu ich obsługi, bez zastosowania środków ochrony indywidualnej i zachowania specjalnego reżimu organizacji pracy, Jest prowadzona hodowla roślin i zwierząt, niezależnie od czasu przebywania w nich pracowników zajmujących się obsługą,

26 POMIESZCZENIA PRACY (c.d.)
Pomieszczenia stałej pracy nie powinny być lokalizowane poniżej poziomu otaczającego teren, z wyjątkiem pomieszczeń, o których mowa poniżej w pkt. 1, oraz jeżeli wymaga tego rodzaj produkcji (w chłodniach, rozlewniach win itp.) Na warunkach określonych w pkt.1 i w przypadku zapewnienia oświetlenia dziennego, pomieszczenia stałej pracy mogą znajdować się w suterenach i piwnicach.

27 POMIESZCZENIA PRACY (c.d.)
Poniżej poziomu otaczającego terenu mogą znajdować się pomieszczenia pracy w garażu, kotłowni i warsztatach podręcznych, pomieszczenia handlowe, usługowe i gastronomiczne w ulicznych przejściach podziemnych, w podziemnych stacjach komunikacyjnych i tunelach, w domach handlowych i hotelach oraz w obiektach zabytkowych, pod warunkach zachowania wymagań przepisów techniczno-budowlanych i po uzyskaniu zgody właściwego państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, wydanej w porozumieniu z okregowym inpektorem pracy.

28 POMIESZCZENIA PRACY (c.d.)
Powierzchnia i wysokość pomieszczeń pracy powinny zapewniać spełnienie wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem rodzaju wykonywanej pracy, stosowanych technologii oraz czasu przebywania pracowników w tych pomieszczeniach. Na każdego z pracowników jednocześnie zatrudnionych w pomieszczeniach stałej pracy powinno przypadać co najmniej 13 m³ wolnej objętości pomieszczenia oraz co najmniej 2 m² wolnej powierzchni podłogi (nie zajętej przez urządzenia techniczne, sprzęt itp.).

29 POMIESZCZENIA PRACY (wysokości)
Wysokość pomieszczenia stałej pracy nie może być mniejsza niż 3 m w świetle – jeżeli w pomieszczeniu nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia. Wysokość określona powyżej może być zmniejszona do 2,5 m w świetle: a) jeżeli w pomieszczeniu zatrudnionych jest nie więcej niż 4 pracowników, a na każdego z nich przypada co najmniej po 15 m³ wolnej objętości pomieszczenia lub b) w pomieszczeniu usługowym lub produkcyjnym drobnej wytwórczości mieszczącym się w budynku mieszkalnym, jeżeli przy wykonywanych pracach nie występują pyły lub substancje szkodliwe dla zdrowia, hałas nie przekracza dopuszczalnych wartości poziomu dźwięku w budynkach mieszkalnych, określonych w Polskich Normach, a na jednego pracownika przypada co najmniej 15 m³ wolnej objętości pomieszczenia.

30 POMIESZCZENIA PRACY (wysokości)
Do 2,2 m w świetle – w dyżurce, portierni, kantorze, kiosku ulicznym, dworcowym i innym oraz w pomieszczeniu usytuowanym na antresoli otwartej do większego pomieszczenia. Wysokość pomieszczenia stałej pracy nie może być mniejsza niż 3,3 m w świetle- jeżeli w pomieszczeniu prowadzone są prace powodujące występowanie czynników szkodliwych dla zdrowia. Wysokość pomieszczeń, (3m, 3,3m) może być obniżona w przypadku zastosowania klimatyzacji- pod warunkiem uzyskania zgody państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego.

31 POMIESZCZENIA PRACY (wysokości)
Wysokość pomieszczenia czasowej pracy nie może być mniejsza niż : 1) 2,2m w świetle – jeżeli w pomieszczeniu nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia, 2) 2,5m w świetle – jeżeli w pomieszczeniu prowadzone są prace powodujące występowanie czynników szkodliwych dla zdrowia. W pomieszczeniu o stropie pochyłym wymagania określone wyżej stosuje się do średniej wysokości pomieszczenia, przy czym w najniższym miejscu wysokość pomieszczenia nie może być mniejsza w świetle niż 1,9 m (licząc od poziomu podłogi do najniżej położonej części konstrukcyjnej sufitu).

32 POMIESZCZENIA PRACY (drzwi)
Położenie drzwi wejściowych do budynku oraz kształt i wymiary pomieszczeń wejściowych powinny umożliwiać dogodne warunki ruchu, w tym również osobom niepełnosprawnym. Drzwi wejściowe do budynku i ogólnodostępnych pomieszczeń użytkowych oraz do mieszkań powinny mieć w świetle ościeżnicy co najmniej: szerokość 0,9m i wysokość 2m. W przypadku zastosowania drzwi zewnętrznych dwuskrzydłowych szerokość skrzydła głównego nie może być mniejsza niż 0,9 m

33 POMIESZCZENIA PRACY (drzwi)
W wejściach do budynku i ogólnodostępnych pomieszczeń użytkowych mogą być zastosowane drzwi obrotowe lub wahadłowe, pod warunkiem usytuowania przy nich drzwi rozwieranych lub rozsuwanych, przystosowanych do ruchu osób niepełnosprawnych. Pomiędzy pomieszczeniami nie należy wykonywać progów, chyba, że warunki techniczne wymagają ich zastosowania. W takich przypadkach należy je oznaczyć w sposób widoczny.

34 POMIESZCZENIA PRACY (drzwi)
Drzwi rozsuwane muszą być wyposażone w urządzenia zapobiegające ich wypadnięciu z prowadnic. Drzwi i bramy otwierające się do góry muszą być wyposażone w urządzenia zapobiegające ich przypadkowemu opadaniu. Wrota bram powinny być wyposażone w urządzenia zapobiegające ich przypadkowemu zamknięciu. Wahadłowe drzwi i bramy muszą być przezroczyste lub posiadać przezroczyste panele. Drzwi i bramy przezroczyste powinny być wykonane z materiału odpornego na rozbicie lub ze szkła hartowanego oraz odpowiednio oznakowane w widocznym miejscu.

35 POMIESZCZENIA PRACY (drzwi)
Pomieszczenia pracy, w których przebywają pracownicy, nie mogą być zamykane w sposób uniemożliwiający wyjście z pomieszczenia. Jeżeli istnieją względy wymagające zamykania pomieszczeń w czasie pracy przed osobami nie upoważnionymi, należy stosować przy drzwiach zamki uniemożliwiające wejście z zewnątrz, a jednocześnie umożliwiające wyjście z pomieszczenia bez użycia klucza. W takiej sytuacji należy przewidzieć możliwość powiadamiania pracowników znajdujących się w takich pomieszczeniach o niebezpieczeństwie grożącym z zewnątrz.

36 POMIESZCZENIA PRACY (podłogi)
W pomieszczeniach oraz na drogach znajdujących się w obiektach budowlanych podłogi powinny być stabilne, równe, nieśliskie, niepylące i odporne na ścieranie oraz nacisk, a także łatwe do utrzymania w czystości. W pomieszczeniach, w których mogą wystąpić mieszaniny wybuchowe palnych par, pyłów lub gazów z powietrzem, powierzchnie podłóg powinny być wykonane z materiału nie powodującego iskrzenia mechanicznego lub wyładowań elektrostatycznych.

37 POMIESZCZENIA PRACY (podłogi)
Jeżeli podłoga jest wykonana z materiału będącego dobrym przewodnikiem ciepła lub jeżeli przy wykonywaniu pracy występuje jej zamoczenie, w przejściach oraz w miejscach do stania i siedzenia powinny znajdować się podesty izolujące od zimna lub wilgoci albo powinny być stosowane inne środki izolujące. Podesty powinny być stabilne, wytrzymałe na obciążenie użytkowe, zabezpieczające przed poślizgiem i potknięciem oraz łatwe do utrzymania w czystości.

38 POMIESZCZENIA PRACY (okna)
W pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi stosunek powierzchni okien, liczony w świetle ościeżnic, do powierzchni podłogi powinien wynosić co najmniej 1:8, natomiast w innym pomieszczeniu, w którym oświetlenie dzienne jest wymagane ze względów na przeznaczenie - co najmniej 1:12. Pomieszczenie przeznaczone do zbiorowego przebywania dzieci w żłobku, przedszkolu i szkole, z wyjątkiem pracowni chemicznej, fizycznej i plastycznej, powinny mieć zapewniony czas nasłonecznienia co najmniej 3 godziny w dniach równonocy (21 marca i 21 września) w godzinach 8:00 – 16:00, natomiast pokoje mieszkalne – w godzinach 7:00 – 17:00.

39 POMIESZCZENIA PRACY (okna)
W budynku na kondygnacjach położonych poniżej 25 m nad terenem odległość miedzy górną krawędzią wewnętrznego podokiennika a podłogą powinna wynosić co najmniej 0,85 m, z wyjątkiem przyziemia oraz ścianek podokiennych w loggii, na tarasie lub galerii, gdzie nie podlega ona ograniczeniom. W budynku na kondygnacjach położonych powyżej 25m nad terenem między górną krawędzią podokiennika a podłogą należy zachować odległość co najmniej 1,1m, z wyjątkiem okien wychodzących na loggie, tarasy lub galerie. Wysokość położenia podokiennika, może być pomniejszona, pod warunkiem zastosowania zabezpieczenia okna balustradą do wymaganej wysokości lub zastosowania w tej części okna skrzydła nieotwieranego i szkła o podwyższonej wytrzymałości.

40 POMIESZCZENIA PRACY (schody)
Graniczne wymiary schodów stałych w budynkach o różnym przeznaczeniu określa tabela: Przeznaczenie budynków Minimalna szerokość użytkowa (m) Maksymalna wysokość stopni (m) biegu spocznika Budynki jednorodzinne i zagrodowe oraz mieszkania dwupoziomowe 0,8 0,19 Budynki mieszkalne wielorodzinne, budynki zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności publicznej (z wyłączeniem budynków zakładów opieki zdrowotnej, a także budynki produkcyjne), magazynowo-składowe oraz usługowe, w których zatrudnia się ponad 10 osób 1,2 1,5 0,175 Przedszkola i żłobki 1,3 0,15 Budynki opieki zdrowotnej 1,4

41 POMIESZCZENIA PRACY (schody)
Garaże wbudowane i wolno stojące (wielostanowiskowe) oraz budynki usługowe, w których zatrudnia się do 10 osób 0,9 0,19 We wszelkich budynkach – schody do piwnic, pomieszczeń technicznych i poddaszy nieużytkowych oraz służących do przechowywania pasz słomiastych w budynkach inwentarskich 0,8 0,2 Szerokość stopni stałych schodów wewnętrznych powinna wynikać z warunku określonego wzorem: 2h+s=0,6 do 0,65 m, gdzie h oznacza wysokość stopnia s –jego szerokość.

42 POMIESZCZENIA PRACY (schody)
Liczba stopni w jednym biegu schodów stałych, łączących kondygnacje, powinna wynosić nie mniej niż 3 i nie więcej niż : w budynku opieki zdrowotnej – 14 stopni w innym budynku – 17 stopni. Liczba stopni w jednym biegu schodów zewnętrznych nie powinna wynosić więcej niż 10. Szerokość stopni schodów zewnętrznych przy głównych wejściach do budynku powinna wynosić w budynkach użyteczności publicznej co najmniej 0,35m, w innych budynkach - co najmniej 0,3m.

43 POMIESZCZENIA PRACY (schody)
Schody wewnętrzne i zewnętrzne, służące do pokonania wysokości przekraczającej 0,5m, powinny być zaopatrzone w balustrady lub inne zabezpieczenia od strony przestrzeni otwartej. Schody wewnętrzne i zewnętrzne, w budynku użyteczności publicznej powinny mieć balustrady lub poręczne przyścienne, umożliwiające lewo- i prawostronne ich użytkowanie. Przy szerokości biegu schodów większe niż 4m należy zastosować dodatkową balustradę pośrednią.

44 POMIESZCZENIA PRACY (schody, pochylnie)
Przy balustradach lub ścianach przyległych do pochylni, przeznaczonych dla ruchu osób niepełnosprawnych, należy zastosować obustronne poręcze, umieszczone na wysokości 0,75 i o,9 m od płaszczyzny ruchu. Poręczy przy schodach zewnętrznych i pochylniach, przed ich początkiem i za końcem, należy przedłużyć o 0,3m oraz zakończyć w sposób zapewniający bezpieczne użytkowanie. Poręcze przy schodach i pochylniach powinny być oddalone od ścian, do których są mocowane, co najmniej 0,05m.

45 POMIESZCZENIA PRACY (ogrzewanie)
W pomieszczeniach pracy należy zapewnić temperaturę odpowiednią do rodzaju wykonywanej pracy (metod pracy i wysiłku fizycznego niezbędnego do jej wychowania) nie niższą niż 14°C (287 K), chyba, że względy technologiczne na to nie pozwalają. W pomieszczeniach pracy, w których jest wykonywana lekka praca fizyczna, i w pomieszczeniach biurowych temperatura nie może być niższa niż 18°C (291 K).

46 POMIESZCZENIA PRACY (ogrzewanie)
Temperatury obliczeniowe ogrzewanych pomieszczeń Temperatury obliczeniowe °C Przeznaczenie lub sposób wykorzystywania pomieszczeń Przykłady pomieszczeń 1 2 3 +5 nieprzeznaczone na pobyt ludzi, przemysłowe –podczas działania ogrzewania dyżurnego (jeżeli pozwalają na to względy technologiczne) Magazyny bez stałej obsługi , garaże indywidualne ,hale postojowe (bez remontów),akumulatornie , maszynownie i szyby dźwigów osobowych +8 - w których nie występują zyski ciepła , a jednorazowy pobyt osób znajdujących się w ruchu i w okryciach zewnętrznych nie przekracza 1 h, - w których występują zyski ciepła od urządzeń technologicznych ,oświetlenia itp., przekraczające 25 W na 1m³ kubatury pomieszczenia Klatki schodowe w budynkach mieszkalnych, hale sprężarek , pompownie, kuźnie, hartownie, wydziały obróbki cieplnej

47 POMIESZCZENIA PACY (ogrzewanie)
1 2 3 +12 - w których nie występują zyski ciepła, przeznaczone do stałego pobytu ludzi, znajdujących się w okryciach zewnętrznych lub wykonujących pracę fizyczną o wydatku energetycznym powyżej 300 W, - w których występują zyski ciepła od urządzeń technologicznych, oświetlenia itp., wynoszące od 10 do 25 W na 1 m3 kubatury pomieszczenia magazyny i składy wymagające stałej obsługi, hole wejściowe, poczekalnie przy salach widowiskowych bez szatni, hale pracy fizycznej o wydatku energetycznym powyżej 300 W, hale w formierni, maszynownie chłodni, ładownie akumulatorów, hale targowe, sklepy rybne i mięsne

48 POMIEZSZCZENIA PRACY (ogrzewanie)
1 2 3 +16 w których nie występują zyski ciepła, przeznaczone na pobyt ludzi : w okryciach zewnętrznych w pozycji siedzącej i stojącej, bez okryć zewnętrznych, znajdujących się w ruchu lub wykonujących pracę fizyczną o wydatku energetycznym do 300 W, w których występują zyski ciepła od urządzeń technologicznych, oświetlenia itp., nie przekraczające 10 W na m3 kubatury pomieszczenia sale widowiskowe bez szatni, ustępy publiczne, szatnie okryć zewnętrznych, hale produkcyjne, sale gimnastyczne, kuchnie indywidualne wyposażone w paleniska węglowe

49 POMIESZCZENIA PRACY (ogrzewanie)
1 2 3 +20 przeznaczone na stały pobyt ludzi bez okryć zewnętrznych, nie wykonujących w sposób ciągły pracy fizycznej pokoje mieszkalne, przedpokoje, kuchnie indywidualne wyposażone w paleniska gazowe lub elektryczne, pokoje biurowe, sale posiedzeń +24 przeznaczone do rozbierania, przeznaczone na pobyt ludzi bez odzieży łazienki, rozbieralnie-szatnie, umywalnie, natryskownie, hale pływalni, gabinety lekarskie z rozbieraniem pacjentów, sale niemowląt i sale dziecięce w żłobkach, sale operacyjne *) dopuszcza się przyjmowanie innych temperatur obliczeniowych dla ogrzewanych pomieszczeń niż jest to określone w tabeli, jeżeli wynika to z wymagań technologicznych.

50 POMIESZCZENIA PRACY (wentylacja)
W pomieszczeniach pracy powinna być zapewniona wymiana powietrza wynikająca z potrzeb użytkowych i funkcji tych pomieszczeń, bilansu ciepła i wilgotności oraz zanieczyszczeń stałych i gazowych. W pomieszczeniach pracy, w których wydzielają się substancje szkodliwe dla zdrowia, powinna być zapewniona taka wymiana powietrza, aby nie były przekraczane wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń tych substancji.

51 POMIESZCZENIA PRACY (wentylacja)
Naturalna wentylacja to wentylacja (powietrza) zachodząca w skutek działania naturalnych sił przyrody, tj. sił wyporu termicznego lub/i sił naporu wiatru. Jeżeli jest spowodowana przez różnice gęstości powietrza na zewnątrz i wewnątrz pomieszczenia, to nosi nazwę wentylacji grawitacyjnej. Wentylacja jest stosowana w budynkach przemysłowych, użyteczności publicznej, szkołach, garażach, budynkach mieszkalnych itp.

52 POMIESZCZENIA PRACY (wentylacja)
Do wentylacji naturalnej można jeszcze zaliczyć: infiltrację, eksfiltrację, przewietrzanie. Intensywność wentylacji określa się krotnością wymiany powietrza (liczbą wymian powietrza). Jest to liczba określająca ile razy w ciągu godziny przepływa przez pomieszczenie strumień powietrza o objętości równej objętości pomieszczenia.

53 POMIESZCZENIA PRACY (wentylacja)
wentylacja mechaniczna jest wynikiem działania urządzeń mechanicznych lub strumieniowych, wprawiających powietrze w ruch. W pomieszczeniach pracy, w zależności od potrzeb, można stosować: wentylację ogólną, powodującą wymianę powietrza w całym pomieszczeniu, wentylację miejscową, polegającą na wymianie powietrza w określonej przestrzeni w pomieszczeniu, w obrębie stanowiska pracy lub urządzenia technologicznego, wentylację awaryjną, pozwalająca w krótkim czasie obniżyć niebezpieczne stężenia substancji toksycznych lub niebezpiecznych.

54 POMIESZCZENIA PRACY (wentylacja)
SYSTEMY WENTYLACJI MECHANICZNEJ Wentylacja wywiewna polega na wywiewaniu powietrza z pomieszczeń, dzięki czemu wskutek wytworzonego podciśnienia powietrze zewnętrzne napływa drogą infiltracji przez nieszczelności z zewnątrz lub z sąsiednich pomieszczeń. Wentylacja nawiewna polega na doprowadzeniu powietrza do pomieszczenia i wytworzeniu nadciśnienia. Powietrze nawiewane musi być odpowiednio przygotowane (ogrzane w okresie zimy).

55 POMIESZCZENIA PRACY (wentylacja)
Wentylacja nawiewno-wywiewna jest podstawowym systemem wentylacji mechanicznej. Sposób rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w pomieszczeniu decyduje o sposobie rozmieszczenia otworów nawiewnych i wywiewnych, czyli o doborze systemu wentylacji. Maksymalna temperatura nawiewanego powietrza nie powinna przekraczać 70°C (343 K) przy nawiewie powietrza na wysokości nie mniejszej niż 3,5m od poziomu podłogi stanowiska pracy i 45°C (318 K) – w pozostałych przypadkach.

56 POMIESZCZENIA PRACY (wentylacja)
KLIMATYZACJA – jest to utrzymanie odpowiednich warunków klimatycznych: ciśnienia, temperatury, wilgotności oraz składu chemicznego powietrza – wolnego od zanieczyszczeń zamkniętych pomieszczeniach. Celem klimatyzacji jest zapewnienie właściwych warunków higienicznych i dobrego samopoczucia. Klimatyzację należy stosować w pomieszczeniach, w których ze względów użytkowych, higienicznych, zdrowotnych lub technologicznych konieczne jest utrzymywanie odpowiednich parametrów powietrza wewnętrznego.


Pobierz ppt "Mgr Przemysław Jankowski"

Podobne prezentacje


Reklamy Google