Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Udział Polski w produkcji narkotyków syntetycznych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Udział Polski w produkcji narkotyków syntetycznych"— Zapis prezentacji:

1

2 Udział Polski w produkcji narkotyków syntetycznych
Skuteczność metod operacyjnych, zakupu kontrolowanego, dostawy niejawnie nadzorowanej, techniki operacyjnej w zwalczaniu przestępczości narkotykowej

3 PRZESTĘPCZOŚĆ NARKOTYKOWA
wybrane dane statystyczne za rok 2002

4

5

6 Nieletni - podejrzani o przestępstwa z Ustawy o narkomanii
w latach Ogółem Podejrzani L a t a przestępstw podejrzanych nieletni 2000 19 649 6 639 1 354 2001 29 230 9 952 1 804 z Ustawy 2002 36 178 13 461 2 041

7 Podejrzani będący pod wpływem narkotyku w chwili popełnienia przestępstwa*
w latach * dotyczy przestępstw z art.148, , , , 207, , , , oraz rozdział XX i XXI kk. Wyszczególnienie l a t a 2000 2001 2002 OGÓŁEM 568 628 715 dorośli 516 560 636 nieletni 52 68 79

8 Przestępstwa z KK, których przedmiotem były narkotyki w latach 2000 - 2002
Art. 278 Kradzież cudzej rzeczy Art. 279 Art Art. 270 § 1 - 3 Razem przestępstwa z KK, których Wybrane kwalifikacje prawne l a t a 2000 2001 2002 50 29 44 159 114 81 Kradzież z włamaniem 25 8 15 Kradzież rozb., rozbój i wymuszenie 291 122 116 Fałszerstwo recepty lekarskiej 525 273 256 przedmiotem były narkotyki

9 Przestępstwa stwierdzone z Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii
wg miejsca popełnienia w latach L a t a Ogółem przestępstw z Ustawy Miasto Wieś 2000 19 649 18 015 1 634 2001 29 230 26 796 2 434 2002 36 178 32 949 3 229

10 Współczynnik przestępstw na 100 tys. ludności
z Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w latach L a t a Ogółem przestępstw z Ustawy Wskaźnik zagrożenia na 100 tys. ludności 2000 19 649 50,8 2001 29 230 75,6 2002 36 178 93,6

11 ILOŚCI SKONFISKOWANYCH NARKOTYKÓW I PREKURSORÓW NA TERENIE POLSKI W 2002 ROKU

12 I PREKURSORÓW NA TERENIE POLSKI W 2002 ROKU
ILOŚCI SKONFISKOWANYCH NARKOTYKÓW I PREKURSORÓW NA TERENIE POLSKI W ROKU Rodzaj narkotyku Policja kryminalna Centralne Biuro Śledcze KGP CBŚ KGP wspólnie z: Straż Gran. i Urząd Celny/przemyt/ OGÓŁEM Amfetamina 45 kg 400 g 72 kg734 g 43 kg 381 g 161 kg 516 g Kokaina 523 g 397 kg 38 g 24 kg 618 g 422 kg 179 g Heroina 1 kg 627 g 4 kg 875 g 286 kg 705 g 293 kg 207 g Haszysz 14 kg 372 g 100 kg 38 g 102 kg 937 g 217 kg 346 g Marihuana 108 kg 306 g 331 kg 695 g 55 kg 69 g 495 kg 70 g Ecstasy szt. 5.141 szt. szt. szt. LSD 763 szt. 34 szt. - 797 szt. Polska heroina 193 litry Słoma makowa 3 tony 300 g Grzyby hal. 3 kg 727 g Leki psych/anaboliki 5.132 amp. Prekursory 863,5kg litr. 0,15 g 863,5 kg+3185l Konopie ind. 1,5tony+32tyś.szt 388 szt. 36.588szt.+1,5 tony Opium 16 kg 119 g

13 NIELEGALNE LABORATORIA AMFETAMINY W POLSCE

14 W połowie lat 90-tych polska policja rozpoczęła systematyczne zbieranie i analizowanie informacji na temat nielegalnej produkcji amfetaminy, producentów, szlaków przemytniczych. Kilkuletni wysiłek operacyjny, jak również współpraca z zagranicznymi partnerami pozwoliły osiągnąć polskim służbom narkotykowym znaczące sukcesy m.in. w ujawnieniu w latach na terenie Polski w pełni profesjonalnych laboratoriów amfetaminy. W 2002 r. na terenie Polski zlikwidowano 15 nielegalnych laboratoriów amfetaminy.

15 REJON WYSTĘPOWANIA NIELEGALNYCH LABORATORIÓW AMFETAMINY UJAWNIONYCH
NA TERENIE POLSKI W 2002 ROKU 6 Lp. Data i miejsce zlikwidowanego laboratorium Data i miejsce ujawnionego laboratorium 1. r. w m. Osielsk k/Bydgoszczy 9. r. w m. Stok k/Ostrowia Maz. 2. r. w m. Radom 10. r. w m. Księże Młyny pow. poddębicki 3. r. w m. Ławki gm.Prażmów 11. r. w m. Jaźwie gm. Tłuszcz 4. r. w m. Kietlice k/Głubczyc 12. r. w m. Łódź 5. r. w m. Dzierżoniów 13. r. w m. Ursus. 6. r. w m. Ustka 14. r. w m. Łomianki k/W-wy 7. r. w m. Borki gm. Stare Załubce 15. r. w m. Kobyłka k/W-wy 8. r. w m. Łopacin k/Ciechanowa 1 9 8 14 11 15 13 100 3 12 2 7 5 4

16 Specyfika polskich nielegalnych laboratoriów amfetaminy
Działają nieregularnie, zwykle po otrzymaniu zamówienia od odbiorcy krajowego lub zagranicznego Lokalizowane są w miejscach mało dostępnych, najczęściej na terenach wiejskich Urządzenia laboratoryjne montowane są w wynajętych na krótki okres czasu zabudowaniach Do instalacji urządzeń oraz uruchomienia wykorzystywani są wykwalifikowani chemicy, często z wyższym wykształceniem Jedna grupa przestępcza często dysponuje kilkoma miejscami produkcji.

17 W ujawnionych w 2002 roku 15 nielegalnych laboratoriach stosowane były różne metody produkcji głównie Leuckarta na bazie prekursora BMK (w 94 %), rzadziej - nitrostyrenowa oraz redukcyjnego aminowania

18 Kierunki w zwalczaniu nielegalnych laboratoriów
Monitoring obrotu prekursorami Analiza kryminalna grup przestępczych i rynku narkotykowego Wykorzystanie wyników profilowania amfetaminy Systematyczna kontrola operacyjna grup przestępczych podejrzewanych o produkcje narkotyków syntetycznych Współdziałanie CBŚ z innymi podmiotami zobowiązanymi do zwalczania przestępczości narkotykowej ( np. Straż Graniczna, ABW, Główny Inspektor Farmaceutyczny, Biuro ds. Narkomanii

19 KIERUNKI ZBYTU AMFETAMINY

20 Kraje skandynawskie Anglia USA Niemcy AUSTRIA
Duży rynek zbytu ze względu na dobrą jakość oraz atrakcyjne ceny Przemyt głównie drogą morską i lądową Najczęściej organizatorami i kurierami są obywatele polscy USA tabletki ekstazy Niemcy AUSTRIA amfetamina i tabletki ekstazy

21 NAJCZĘSTRZE SPOSOBY PRZEMYTU AMFETAMINY
w formie zasadowej jako bezbarwny płyn pakowany w butelki po alkoholu w samochodowych zbiornikach paliwa z podwójnym dnem w akumulatorach samochodowych w nadkolach i kołach samochodu pod wykładziną wnętrza samochodu w fotelach pojazdu .

22 SYSTEMOWA KONTROLA OBROTU PREKURSORAMI

23 Podstawą prawną kontroli obrotu nad prekursorami chemicznymi jest Konwencja Narodów Zjednoczonych o zwalczaniu nielegalnego obrotu środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi, sporządzona w Wiedniu 20 grudnia 1988 r., która została ratyfikowana przez większość państw członków ONZ (przez Polskę ratyfikowana r.). W Polsce kontrola prekursorów opiera się na ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii.

24 W drugiej połowie 2002 r. Centralne Biuro Śledcze KGP opracowało i wdrożyło koncepcję dot. kontroli obrotu prekursorami oraz szkłem laboratoryjnym. Koncepcja zawiera obowiązki i zadania dla Zespołów ds. kontroli obrotu prekursorami funkcjonujące w Wydziałach CBŚ KGP. Funkcjonariusze CBŚ KGP odpowiedzialni za powyższe zagadnienie zostali przeszkoleni i przygotowani do realizacji założeń przedmiotowej koncepcji

25 W ramach międzynarodowego projektu zwalczania przestępczości zorganizowanej w rejonie basenu Morza Bałtyckiego „BALTKOM” – Polska podjęła działania zmierzające do realizacji „Projektu Amfetaminowego”, polegającego na profilowaniu przez CLK KGP próbek amfetaminy zabezpieczonej w państwach objętych projektem, oraz gromadzeniu danych i porównywaniu uzyskanych profili z danymi z laboratoriów kryminalistycznych Szwecji i Finlandii.

26 Bezpośrednim i nadrzędnym celem realizowanego projektu jest ustalenie funkcjonujących w rejonie laboratoriów, sposobów produkcji, stosowanych prekursorów, systemu dystrybucji i przemytu, osób biorących udział, a w konsekwencji neutralizację i likwidację zjawiska .

27 Aktualnie w bazie CLK KGP znajduje się 440 profili (chromatogramów) związanych z 286 sprawami prowadzonymi przez państwa objęte ww projektem. Z analizy wyników profilowania można wnioskować, że na terenie Polski funkcjonuje około 10 nielegalnych czynnych laboratoriów amfetaminy. Są to laboratoria o niewielkiej jednorazowo ilości produkcji.

28 Państwa biorące udział w projekcie dotychczas przekazały 29 próbek amfetaminy do profilowania /Litwa, Łotwa i Finlandia oraz 443 gotowych profili /Szwecja i Finlandia/ do porównania z polskimi wynikami.

29 CBŚ KGP w ramach przedmiotowego projektu zainstalowano nową kompleksową bazę danych dot. okoliczności zabezpieczenia narkotyków syntetycznych i wyników ich profilowania,. W bazie tej są łączone dane chemiczne badanych próbek amfetaminy znajdujące się obecnie w bazie CLK KGP z informacjami operacyjnymi towarzyszącymi zabezpieczonej amfetaminie na terenie Polski oraz w krajach uczestniczących w projekcie.

30 PROJEKT ,,BALTKOM,,

31 W ramach programu „BALTKOM”, w oparciu o przedstawiony przez policję szwedzką projekt dot. wspólnej, długofalowej operacji policyjnej w dn r. Komendant Główny Policji powołał grupę operacyjno-koordynacyjną do realizacji zadań w ramach międzynarodowej polsko-szwedzkiej operacji policyjnej krypt. „Sigismund”, ukierunkowanych na rozpoznanie oraz monitorowanie osób i grup przestępczych zajmujących się przemytem drogą morską oraz lotniczą amfetaminy z Polski do krajów skandynawskich. W wyniku prowadzonych działań w ramach operacji ogółem wszczęto 32 postępowania przygotowawcze przeciwko aresztowanym 77 osobom, u których zabezpieczono ponad 123 kg amfetaminy i 2 kg kokainy.

32 ZAKUP KONTROLOWANY

33 ZAKUP KONTROLOWANY Są to czynności operacyjno - rozpoznawcze polegające na złożeniu propozycji albo na dokonaniu w sposób niejawny nabycia, zbycia lub przejęcia przedmiotów pochodzących z przestępstwa, ulegających przepadkowi albo których wytwarzanie, posiadanie, przewożenie lub obrót są zabronione, a także przyjęcia lub wręczenia korzyści majątkowej. W ostatnich latach CBŚ KGP zrealizowało kilkadziesiąt operacji zakupu kontrolowanego, w ramach których przejęto setki kg narkotyków.

34 DOSTAWA NIEJAWNIE NADZOROWANA

35 DOSTAWA NIEJAWNIE NADZOROWANA
Jest to niejawne nadzorowanie wytwarzania, przemieszczania, przechowywania i obrotu przedmiotami przestępstwa. Polega na obserwowaniu: - przesyłek, co do których zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że mogą zawierać przedmioty przestępstwa; - nieruchomości lub przedmiotów ruchomych w tym pojazdów, co do których zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że są wykorzystywane do wytwarzania, przemieszczania, przechowywania lub obrotu przedmiotami przestępstwa; - osób, co do których zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że mogą wytwarzać, przemieszczać, przechowywać lub dokonywać obrotu przedmiotami przestępstwa . W ostatnich latach CBŚ KGP zrealizowało ponad 30 operacji dostawy niejawnie nadzorowanej, w wyniku których zabezpieczono kilkadziesiąt kilogramów – głównie kokainy.

36 ŚRODKI TECHNIKI OPERACYJNEJ STOSOWANE W SPRAWACH NARKOTYKOWYCH W 2002 ROKU
na podstawie art. 19 Ustawy o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 r. CBŚ KGP w sprawach o przestępstwa narkotykowe w ramach prowadzonych czynności operacyjno – rozpoznawczych korzystało z poniższych środków techniki operacyjnej : kontrola treści korespondencji kontrola zawartości przesyłek stosowanie środków technicznych, w szczególności treści rozmów telefonicznych i innych informacji przekazywanych za pomocą sieci telekomunikacyjnych Środki techniki operacyjnej wykorzystywane były głównie jako narzędzie wspomagające czynności operacyjno – śledcze.

37 K o n i e c


Pobierz ppt "Udział Polski w produkcji narkotyków syntetycznych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google