Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Udział Polski w produkcji narkotyków syntetycznych Skuteczność metod operacyjnych, zakupu kontrolowanego, dostawy niejawnie nadzorowanej, techniki operacyjnej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Udział Polski w produkcji narkotyków syntetycznych Skuteczność metod operacyjnych, zakupu kontrolowanego, dostawy niejawnie nadzorowanej, techniki operacyjnej."— Zapis prezentacji:

1

2 Udział Polski w produkcji narkotyków syntetycznych Skuteczność metod operacyjnych, zakupu kontrolowanego, dostawy niejawnie nadzorowanej, techniki operacyjnej w zwalczaniu przestępczości narkotykowej

3 PRZESTĘPCZOŚĆ NARKOTYKOWA wybrane dane statystyczne za rok 2002

4

5

6 Nieletni - podejrzani o przestępstwa z Ustawy o narkomanii w latach 2000 - 2002 Ogółem Podejrzani L a t aprzestępstw podejrzanychnieletni 200019 649 6 6391 354 200129 230 9 9521 804 z Ustawy 200236 178 13 4612 041

7 Podejrzani będący pod wpływem narkotyku w chwili popełnienia przestępstwa* w latach 2000 - 2002 * dotyczy przestępstw z art.148, 151-159, 189-193, 197-199, 207, 216-217, 222-228, 278-282, 288-289 oraz rozdział XX i XXI kk. Wyszczególnienie l a t a 200020012002 OGÓŁEM 568628 715 dorośli516560636 nieletni526879

8 Przestępstwa z KK, których przedmiotem były narkotyki w latach 2000 - 2002 Art. 278 Kradzież cudzej rzeczy Art. 279 Art. 280 - 282 Art. 270 § 1 - 3 Razem przestępstwa z KK, których Wybrane kwalifikacje prawne l a t a 200020012002 502944 15911481 Kradzież z włamaniem 25815 Kradzież rozb., rozbój i wymuszenie 291122116 Fałszerstwo recepty lekarskiej 525273256 przedmiotem były narkotyki

9 Przestępstwa stwierdzone z Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii wg miejsca popełnienia w latach 2000 - 2002 L a t a Ogółem przestępstw z Ustawy MiastoWieś 200019 64918 0151 634 200129 23026 7962 434 200236 17832 9493 229

10 Współczynnik przestępstw na 100 tys. ludności z Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w latach 2000- 2002 L a t a Ogółem przestępstw z Ustawy Wskaźnik zagrożenia na 100 tys. ludności 200019 64950,8 200129 23075,6 200236 17893,6

11 ILOŚCI SKONFISKOWANYCH NARKOTYKÓW I PREKURSORÓW NA TERENIE POLSKI W 2002 ROKU

12 Rodzaj narkotykuPolicja kryminalnaCentralne Biuro Śledcze KGP CBŚ KGP wspólnie z: Straż Gran. i Urząd Celny /przemyt/ OGÓŁEM Amfetamina 45 kg 400 g72 kg734 g43 kg 381 g 161 kg 516 g Kokaina 523 g397 kg 38 g 24 kg 618 g 422 kg 179 g Heroina 1 kg 627 g 4 kg 875 g286 kg 705 g 293 kg 207 g Haszysz 14 kg 372 g100 kg 38 g102 kg 937 g 217 kg 346 g Marihuana 108 kg 306 g331 kg 695 g 55 kg 69 g 495 kg 70 g Ecstasy 19.742 szt.5.141 szt.13.296 szt. 38.179 szt. LSD 763 szt. 34 szt. - 797 szt. Polska heroina 193 litry - - Słoma makowa 3 tony 300 g - - Grzyby hal. 3 kg 727 g - - Leki psych/anaboliki 5.132 amp. - - Prekursory -863,5kg+ 3185 litr. 0,15 g 863,5 kg+3185l Konopie ind. 1,5tony+32tyś.szt 388 szt. - 36.588szt.+1,5 tony Opium - - 16 kg 119 g ILOŚCI SKONFISKOWANYCH NARKOTYKÓW I PREKURSORÓW NA TERENIE POLSKI W 2002 ROKU

13 NIELEGALNE LABORATORIA AMFETAMINY W POLSCE

14 W połowie lat 90-tych polska policja rozpoczęła systematyczne zbieranie i analizowanie informacji na temat nielegalnej produkcji amfetaminy, producentów, szlaków przemytniczych. Kilkuletni wysiłek operacyjny, jak również współpraca z zagranicznymi partnerami pozwoliły osiągnąć polskim służbom narkotykowym znaczące sukcesy m.in. w ujawnieniu w latach 1996 - 2002 na terenie Polski w pełni profesjonalnych laboratoriów amfetaminy. W 2002 r. na terenie Polski zlikwidowano 15 nielegalnych laboratoriów amfetaminy.

15 8 9 7 12 1 6 2 3 13 11 5 4 10 0 14 15 REJON WYSTĘPOWANIA NIELEGALNYCH LABORATORIÓW AMFETAMINY UJAWNIONYCH NA TERENIE POLSKI W 2002 ROKU Lp. Data i miejsce zlikwidowaneg o laboratorium L p. Data i miejsce ujawnionego laboratorium 1.07.01.02r. w m. Osielsk k/Bydgoszczy 9. 05.06.02 r. w m. Stok k/Ostrowia Maz. 2.23.01.02 r. w m. Radom 10. 13.08.02 r. w m. Księże Młyny pow. poddębicki 3.25.01.02 r. w m. Ławki gm.Prażmów 11. 02.09.02 r. w m. Jaźwie gm. Tłuszcz 4.05.02.02 r. w m. Kietlice k/Głubczyc 12. 03.10.02 r. w m. Łódź 5.12.02.02 r. w m. Dzierżoniów 13. 11.10.02 r. w m. Ursus. 6.16.04.02 r. w m. Ustka 14. 29.10.02 r. w m. Łomianki k/W-wy 7.28.04.02 r. w m. Borki gm. Stare Załubce 15. 06.11.02 r. w m. Kobyłka k/W-wy 8.08.05.02 r. w m. Łopacin k/Ciechanowa

16 Specyfika polskich nielegalnych laboratoriów amfetaminy Działają nieregularnie, zwykle po otrzymaniu zamówienia od odbiorcy krajowego lub zagranicznego Lokalizowane są w miejscach mało dostępnych, najczęściej na terenach wiejskich Urządzenia laboratoryjne montowane są w wynajętych na krótki okres czasu zabudowaniach Do instalacji urządzeń oraz uruchomienia wykorzystywani są wykwalifikowani chemicy, często z wyższym wykształceniem Jedna grupa przestępcza często dysponuje kilkoma miejscami produkcji.

17 W ujawnionych w 2002 roku 15 nielegalnych laboratoriach stosowane były różne metody produkcji głównie Leuckarta na bazie prekursora BMK (w 94 %), rzadziej - nitrostyrenowa oraz redukcyjnego aminowania

18 Kierunki w zwalczaniu nielegalnych laboratoriów Monitoring obrotu prekursorami Analiza kryminalna grup przestępczych i rynku narkotykowego Wykorzystanie wyników profilowania amfetaminy Systematyczna kontrola operacyjna grup przestępczych podejrzewanych o produkcje narkotyków syntetycznych Współdziałanie CBŚ z innymi podmiotami zobowiązanymi do zwalczania przestępczości narkotykowej ( np. Straż Graniczna, ABW, Główny Inspektor Farmaceutyczny, Biuro ds. Narkomanii

19 KIERUNKI ZBYTU AMFETAMINY

20 Kraje skandynawskie Anglia Niemcy USA tabletki ekstazy AUSTRIA amfetamina i tabletki ekstazy - Duży rynek zbytu ze względu na dobrą jakość oraz atrakcyjne ceny - Przemyt głównie drogą morską i lądową - Najczęściej organizatorami i kurierami są obywatele polscy

21 NAJCZĘSTRZE SPOSOBY PRZEMYTU AMFETAMINY w formie zasadowej jako bezbarwny płyn pakowany w butelki po alkoholu w samochodowych zbiornikach paliwa z podwójnym dnem w akumulatorach samochodowych w nadkolach i kołach samochodu pod wykładziną wnętrza samochodu w fotelach pojazdu.

22 SYSTEMOWA KONTROLA OBROTU PREKURSORAMI

23 Podstawą prawną kontroli obrotu nad prekursorami chemicznymi jest Konwencja Narodów Zjednoczonych o zwalczaniu nielegalnego obrotu środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi, sporządzona w Wiedniu 20 grudnia 1988 r., która została ratyfikowana przez większość państw członków ONZ (przez Polskę ratyfikowana 30.04.1994 r.). W Polsce kontrola prekursorów opiera się na ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii.

24 W drugiej połowie 2002 r. Centralne Biuro Śledcze KGP opracowało i wdrożyło koncepcję dot. kontroli obrotu prekursorami oraz szkłem laboratoryjnym. Koncepcja zawiera obowiązki i zadania dla Zespołów ds. kontroli obrotu prekursorami funkcjonujące w Wydziałach CBŚ KGP. Funkcjonariusze CBŚ KGP odpowiedzialni za powyższe zagadnienie zostali przeszkoleni i przygotowani do realizacji założeń przedmiotowej koncepcji

25 W ramach międzynarodowego projektu zwalczania przestępczości zorganizowanej w rejonie basenu Morza Bałtyckiego BALTKOM – Polska podjęła działania zmierzające do realizacji Projektu Amfetaminowego, polegającego na profilowaniu przez CLK KGP próbek amfetaminy zabezpieczonej w państwach objętych projektem, oraz gromadzeniu danych i porównywaniu uzyskanych profili z danymi z laboratoriów kryminalistycznych Szwecji i Finlandii.

26 Bezpośrednim i nadrzędnym celem realizowanego projektu jest ustalenie funkcjonujących w rejonie laboratoriów, sposobów produkcji, stosowanych prekursorów, systemu dystrybucji i przemytu, osób biorących udział, a w konsekwencji neutralizację i likwidację zjawiska.

27 Aktualnie w bazie CLK KGP znajduje się 440 profili (chromatogramów) związanych z 286 sprawami prowadzonymi przez państwa objęte ww projektem. Z analizy wyników profilowania można wnioskować, że na terenie Polski funkcjonuje około 10 nielegalnych czynnych laboratoriów amfetaminy. Są to laboratoria o niewielkiej jednorazowo ilości produkcji.

28 Państwa biorące udział w projekcie dotychczas przekazały 29 próbek amfetaminy do profilowania /Litwa, Łotwa i Finlandia oraz 443 gotowych profili /Szwecja i Finlandia/ do porównania z polskimi wynikami.

29 CBŚ KGP w ramach przedmiotowego projektu zainstalowano nową kompleksową bazę danych dot. okoliczności zabezpieczenia narkotyków syntetycznych i wyników ich profilowania,. W bazie tej są łączone dane chemiczne badanych próbek amfetaminy znajdujące się obecnie w bazie CLK KGP z informacjami operacyjnymi towarzyszącymi zabezpieczonej amfetaminie na terenie Polski oraz w krajach uczestniczących w projekcie.

30 PROJEKT,,BALTKOM,,

31 W ramach programu BALTKOM, w oparciu o przedstawiony przez policję szwedzką projekt dot. wspólnej, długofalowej operacji policyjnej w dn. 20.09.2000r. Komendant Główny Policji powołał grupę operacyjno-koordynacyjną do realizacji zadań w ramach międzynarodowej polsko-szwedzkiej operacji policyjnej krypt. Sigismund, ukierunkowanych na rozpoznanie oraz monitorowanie osób i grup przestępczych zajmujących się przemytem drogą morską oraz lotniczą amfetaminy z Polski do krajów skandynawskich. W wyniku prowadzonych działań w ramach operacji ogółem wszczęto 32 postępowania przygotowawcze przeciwko aresztowanym 77 osobom, u których zabezpieczono ponad 123 kg amfetaminy i 2 kg kokainy.

32 ZAKUP KONTROLOWANY

33 Są to czynności operacyjno - rozpoznawcze polegające na złożeniu propozycji albo na dokonaniu w sposób niejawny nabycia, zbycia lub przejęcia przedmiotów pochodzących z przestępstwa, ulegających przepadkowi albo których wytwarzanie, posiadanie, przewożenie lub obrót są zabronione, a także przyjęcia lub wręczenia korzyści majątkowej. W ostatnich latach CBŚ KGP zrealizowało kilkadziesiąt operacji zakupu kontrolowanego, w ramach których przejęto setki kg narkotyków.

34 DOSTAWA NIEJAWNIE NADZOROWANA

35 Jest to niejawne nadzorowanie wytwarzania, przemieszczania, przechowywania i obrotu przedmiotami przestępstwa. Polega na obserwowaniu: - przesyłek, co do których zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że mogą zawierać przedmioty przestępstwa; - nieruchomości lub przedmiotów ruchomych w tym pojazdów, co do których zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że są wykorzystywane do wytwarzania, przemieszczania, przechowywania lub obrotu przedmiotami przestępstwa; - osób, co do których zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że mogą wytwarzać, przemieszczać, przechowywać lub dokonywać obrotu przedmiotami przestępstwa. W ostatnich latach CBŚ KGP zrealizowało ponad 30 operacji dostawy niejawnie nadzorowanej, w wyniku których zabezpieczono kilkadziesiąt kilogramów – głównie kokainy.

36 ŚRODKI TECHNIKI OPERACYJNEJ STOSOWANE W SPRAWACH NARKOTYKOWYCH W 2002 ROKU kontrola treści korespondencji kontrola zawartości przesyłek stosowanie środków technicznych, w szczególności treści rozmów telefonicznych i innych informacji przekazywanych za pomocą sieci telekomunikacyjnych na podstawie art. 19 Ustawy o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 r. CBŚ KGP w sprawach o przestępstwa narkotykowe w ramach prowadzonych czynności operacyjno – rozpoznawczych korzystało z poniższych środków techniki operacyjnej : Środki techniki operacyjnej wykorzystywane były głównie jako narzędzie wspomagające czynności operacyjno – śledcze.

37 K o n i e c


Pobierz ppt "Udział Polski w produkcji narkotyków syntetycznych Skuteczność metod operacyjnych, zakupu kontrolowanego, dostawy niejawnie nadzorowanej, techniki operacyjnej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google