Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

 Nauczanie na II pierwszych etapach szkoły podstawowej to fundament wykształcenia.  O tym jak uczeń będzie sobie radził na następnych etapach edukacji.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: " Nauczanie na II pierwszych etapach szkoły podstawowej to fundament wykształcenia.  O tym jak uczeń będzie sobie radził na następnych etapach edukacji."— Zapis prezentacji:

1

2  Nauczanie na II pierwszych etapach szkoły podstawowej to fundament wykształcenia.  O tym jak uczeń będzie sobie radził na następnych etapach edukacji decydują wiedza i umiejętności, w które zostanie wyposażony.

3 . Podstawowe umiejętności ( katalog) -czytania, - pisania, - rozumowania, - korzystania z informacji, - wykorzystywania wiedzy w praktyce - komunikowania się, czytania i słuchania ze zrozumieniem, pisania (w podstawowym zakresie ) - w języku obcym

4 -czytać ze zrozumieniem teksty historyczne (fragmenty kronik, listów) - znać zabytki architektury reprezentatywne dla danej epoki historycznej; - znać wybrane teksty literackie: baśnie, legendy, mity, opowiadania, wiersze i prozę z klasyki dziecięcej; - rozróżniać i pisać teksty użytkowe: telegram, zaproszenie, zawiadomienie, instrukcję, przepis, ogłoszenie, kartkę pocztową, list prywatny i oficjalny, notatkę; - opisać: obraz, rzeźbę, rysunek i odczytać ich przenośne znaczenie; - rozumieć pojęcia: fikcja literacka, świat przedstawiony, nadawca, odbiorca podmiot mówiący, narracja, przenośnia, rytm; - rozumieć terminy i posługiwać się nimi: bohater, wątek, akcja, autor, narrator, epitet, porównanie, wyraz dźwiękonaśladowczy, rym, zwrotka, refren, baśń, legenda, opowiadanie, powieść, proza, poezja;

5 -posługiwać się podstawowymi określeniami z dziedziny plastyki, muzyki, filmu, teatru, prasy, radia i telewizji; - korzystać z map, planów, schematów, rysunków, wykresów, tabel, diagramów; - pisać czytelnie, na temat, dbać o kompozycję tekstu; - posługiwać się takimi formami wypowiedzi jak: opowiadanie, opis przedmiotu, krajobrazu, postaci rzeczywistej i literackiej, sprawozdanie; - przestrzegać zasad ortograficznych, gramatycznych i interpunkcyjnych; - wskazać źródła informacji, którymi się posługuje; - umieć ocenić ofertę prasy, radia i telewizji dla dzieci - opowiedzieć jakie artykuły czy programy lubi i dlaczego; - przedstawiać w postaci graficznej dane odczytane z tabeli; - nanosić dane na oś liczbową, chronologiczną lub układ współrzędnych; - opisywać wydarzenia, porządkując je w czasie i przestrzeni; - przedstawiać skutki i przyczyny zdarzeń; - opisywać zjawiska przyrody, umieć je w prosty sposób wytłumaczyć; - znać najważniejsze wydarzenia historii Polski, ich przyczyny i skutki; - wymienić najważniejsze osiągnięcia człowieka i ich wpływ na świat;

6 -opisać sytuację przedstawioną w zadaniu matematycznym za pomocą wyrażenia arytmetycznego, prostego wyrażenia algebraicznego, mapki, rysunku, schematu, diagramu słupkowego; - rozwiązywać równania z jedną niewiadomą; - znać cechy i własności liczb i figur; - ocenić, czy otrzymany wynik odpowiada założeniom zadania, czy nie jest np. absurdalnie wysoki; - obliczyć: powierzchnię, długość, objętość, wagę, czas, temperaturę, pieniądze; - wiedzieć, jakie przyrządy służą do pomiarów obserwacji; - wykorzystywać praktycznie własności figur, liczb i zjawisk, np. wzór na pole prostokąta może pomóc w obliczeniu powierzchni pokoju.

7 Rozumienie ze słuchu Podstawę zadań sprawdzających wiadomości i umiejętności w zakresie rozumienia ze słuchu stanowić będą krótkie teksty dwukrotnie odtwarzane w sali egzaminacyjnej z płyty CD, na której – oprócz tekstów w języku angielskim – nagrane są instrukcje w języku polskim dotyczące rozwiązywania zadań. Część zadań będzie oparta na materiale ikonograficznym. Całość będzie trwała około 17 minut. Teksty będą czytane przez rodzimych użytkowników języka. Ta umiejętność to ok. 35% całości sprawdzianu.

8 Zadania w tej części zestawu egzaminacyjnego sprawdzają znajomość funkcji językowych oraz podobieństw i różnic w sposobie ich realizacji w języku polskim i obcym. Znajomość tych zagadnień uwzględniona jest w podstawie programowej w wymaganiach szczegółowych dotyczących (a) reagowania na wypowiedzi w formie ustnej lub pisemnej oraz (b) świadomości językowej. Zadania oparte są na krótkich tekstach lub materiale ikonograficznym zamieszczonym w zestawie zadań. Podstawę części zadań sprawdzających wiedzę z zakresu znajomości funkcji językowych mogą stanowić wysłuchane krótkie (jedno-, dwuzdaniowe) wypowiedzi, odtwarzane dwukrotnie z płyty CD, wraz z instrukcjami w języku polskim dotyczącymi rozwiązywania zadań. Ta część stanowi około 20 % całości sprawdzianu.

9 Zadania sprawdzające znajomość środków językowych (leksykalno-gramatycznych) oparte będą na pojedynczych zdaniach lub krótkich tekstach zamieszczonych w zestawie zadań. Część zadań może być oparta na materiale ikonograficznym. Ta część wyniesie około 15 % całego sprawdzianu.

10 Zadania sprawdzające wiadomości i umiejętności w zakresie rozumienia tekstów pisanych oparte są na tekstach zamieszczonych w zestawie zadań. Część zadań może być oparta na materiale ikonograficznym. Ta część wyniesie około 30 % całego sprawdzianu.

11 Za poszczególne zadania uczniowie otrzymają punkty (nie ma punktów połówkowych), które następnie zostaną przeliczone na procenty. Podobnie jak na wyższych etapach edukacyjnych, końcowa ocena ze sprawdzianu będzie wyrażona w formie procentowej, osobno z części pierwszej (język polski, matematyka) i drugiej (język angielski).

12  Wróćmy do myśli przewodniej naszego spotkania czyli:  Jak pracować z dzieckiem, żeby mu się chciało chcieć ?

13 W edukacji motywacja oznacza powody, dla których uczniowie podejmują naukę. Motywacja dziecka do nauki odgrywa podstawową rolę w procesie uczenia się. Dziecko, które jest odpowiednio zmotywowane do nauki, osiąga dużo większe sukcesy w zdobywaniu wiedzy.

14 Wiadomo, że najlepsza motywacja do nauki wiąże się z motywacją wewnętrzną, gdy dla dziecka najważniejszy jest sam proces uczenia, zdobywania wiedzy, samorozwój i udoskonalanie się, zaspokajanie własnej ciekawości. Ale czy tak jest ?

15 Bo tak trzeba przymus Mogę spotkać się z kolegami cele towarzyskie Żeby mieć dobre oceny chęć odniesienia sukcesu Żeby się czegoś nauczyć samodoskonalenie się

16 bo tak trzeba PRZYMUS mogę spotkać się z kolegami CELE TOWARZYSKIE żeby mieć dobre oceny CHĘĆ ODNIESIENIA SUKCESU żeby się czegoś nauczyć SAMODOSKONALENIE SIĘ

17

18 Każdego dnia w wielu rodzinach na świecie toczy się walka między rodzicami i dziećmi o to, aby odrobiły lekcje. Często dzieci uchylają się od tego, jak mogą. Robią to na ostatnią chwilę, a więc byle jak i niestarannie, chyba że rodzice stoją nad nimi i pilnują. Coraz częściej się zdarza, że nie odrabiają prac domowych wcale. Sytuacja taka wywołuje wiele awantur i wzajemnych pretensji. Jeśli w rodzinie jest kilkoro dzieci w wieku szkolnym, sytuacja jest nie do pozazdroszczenia.

19 Powrót ze szkoły w wielu przypadkach wygląda tak samo. Dziecko po wielogodzinnych zajęciach w szkole, w domu najchętniej włącza komputer lub telewizor i wcale nie ma ochoty siadać do lekcji. Na pytanie rodziców czy odrobił pracę domową często odpowiada, że nie ma nic zadane.

20 Dziecko ma zawsze do odrobienia pracę domową. Nawet jeśli nie są to ćwiczenia w formie pisemnej- uczeń powinien przeczytać i utrwalić wprowadzony materiał. Zadanie domowe należy uznać za ćwiczenie mające na celu doskonalenie umiejętności nabytych w szkole.

21 Zadanie domowe uczy ważnych rzeczy, takich jak:  samodyscyplina,  samodzielność,  umiejętność gospodarowania czasem. Rodzic powinien być jedynie konsultantem, a nie wykonawcą zadania domowego. Dzieci na pewno spróbują narzucić rodzicom właśnie rolę wykonawcy, ale mądrzy dorośli nie dają się w to wplątać. Dla własnego dobra należy wprowadzić w życie taki plan, aby dziecko wzięło na siebie odpowiedzialność za odrabianie lekcji.

22 Rodzice zamartwiają się myślami o przyszłości swoich dzieci. Czy można coś zrobić, aby nauka, odrabianie lekcji nie były udręką dla wszystkich zainteresowanych stron?

23 O czym powinien każdy rodzic wiedzieć aby pomóc dziecku w efektywnym organizowaniu procesu uczenia się.

24  Zapewnij dziecku spokojne miejsce do odrabiania lekcji. Ogranicz oglądanie telewizji, wyłącz telefon, usuń inne bodźce, które mogą przeszkadzać.  Pozwól dziecku na przerwy w odrabianiu lekcji. Niech chwile zabawy stanowią przerwę w 10 - 15 minutowych sesjach.  Podziel zadania na mniejsze fragmenty. Dostosuj je do możliwości swojego dziecka.  Pomóż dziecku w organizacji. Trzymaj jego szkolne przybory w jednym miejscu. Daj mu kalendarz, w którym będzie zapisywać zadane prace domowe.

25  Wyznacz określony czas na odrabianie lekcji. Tuż po szkole, po kolacji, przed oglądaniem telewizji, itd.  Opracuj metodę odrabiania lekcji. Na przykład dziecko może najpierw odrabiać najtrudniejsze zadania albo uczyć się przed odrabianiem zadań pisemnych. Przekonaj się, jaka metoda sprawdza się najlepiej.  Daj dziecku zegarek, żeby uświadamiało sobie upływ czasu.  Czasem sytuacja wymaga, aby zawrzeć z dzieckiem swoistą umowę. Należy przekonać dziecko, że odrobienie zadania domowego leży w jego interesie. Jeśli nie chce robić tego z miłości do nauki, niech będzie to coś w rodzaju przepustki do różnych przywilejów i przyjemności. Wymaga to – konsekwencji ze strony rodziców. Bez taryfy ulgowej.

26 Przede wszystkim należy:  rozwijać w dziecku umiejętność planowania i organizowania własnej pracy,  z zachowaniem proporcji czasu na naukę i inne zajęcia,  Zwracać uwagę na konsekwencję /jej brak?/ w doprowadzeniu działania do końca

27 Dziękuję za uwagę Krystyna Jasińska Myszków, 10 września 2014r.


Pobierz ppt " Nauczanie na II pierwszych etapach szkoły podstawowej to fundament wykształcenia.  O tym jak uczeń będzie sobie radził na następnych etapach edukacji."

Podobne prezentacje


Reklamy Google