Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BIBLIOTEKA GŁÓWNA AGH wybrane zagadnienia

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BIBLIOTEKA GŁÓWNA AGH wybrane zagadnienia"— Zapis prezentacji:

1 BIBLIOTEKA GŁÓWNA AGH wybrane zagadnienia
Ewa Dobrzyńska-Lankosz Szczawnica, listopada 2012

2 WYBRANE ZAGADNIENIA Regulacje prawne (BG – biblioteki sieci uczelnianej), Pozycja BG, Zmiany w strukturze BG, Bibliografia Publikacji Pracowników AGH, Akademicka Biblioteka Cyfrowa-Kraków, Punkt Informacji Normalizacyjnej [z certyfikatem ISO], Regionalny Ośrodek Informacji Patentowej, Bazy danych i czasopisma.

3 REGULACJE PRAWNE USTAWA PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM
z dn. 27 lipca 2005 r. Art W uczelni działa system biblioteczno-informacyjny, którego podstawę stanowi biblioteka. Organizację i funkcjonowanie systemu biblioteczno-informacyjnego uczelni, w tym zasady korzystania z niego przez osoby niebędące pracownikami, doktorantami lub studentami uczelni, określa statut.

4 REGULACJE PRAWNE STATUT AGH
z dn. 28 września 2011 r. ze zmianami z 4 lipca 2012 Art. 8.1. Akademia Górniczo-Hutnicza posiada Bibliotekę Główną, będącą jednostką pozawydziałową, która wraz z bibliotekami innych jednostek organizacyjnych Uczelni tworzy jednolity system biblioteczno-informacyjny. Biblioteka Główna Akademii Górniczo-Hutniczej jest ogólnodostępną biblioteką naukową, będącą ogniwem ogólnokrajowej sieci bibliotecznej.

5 REGULACJE PRAWNE STATUT AGH Art. 8.1.
Biblioteka Główna w szczególności: gromadzi, opracowuje i udostępnia zbiory biblioteczne, prowadzi działalność informacyjną, dokumentuje działalność naukową Uczelni, prowadzi działalność bibliograficzną i naukową, kształci kadrę bibliotekarską, prowadzi nauczanie studentów w zakresie informacji naukowej i bibliotekoznawstwa.

6 REGULACJE PRAWNE KOMENTARZ do ww.
wykłady dla studentów bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, zajęcia z metodyki poszukiwań bibliograficznych dla studentów AGH, praktyki studenckie dla studentów IBINów, udział w konferencjach naukowych, działalność publikacyjna, wyjazdy zagraniczne, mające na celu zapoznanie się z pracą bibliotek naukowych (ostatnio – w ramach Erasmusa).

7 REGULACJE PRAWNE STATUT AGH Art. 8.3.
Rektor, na wniosek Dyrektora Biblioteki Głównej zaopiniowany przez Radę Biblioteczną, ustala strukturę organizacyjną Biblioteki oraz ustala szczegółowe zasady funkcjonowania systemu biblioteczno-informacyjnego w Uczelni. Art Do kompetencji Rady Bibliotecznej należy w szczególności: 3) opiniowanie wniosków Dyrektora Biblioteki Głównej dotyczących zmian struktury organizacyjnej i systemu biblioteczno-informacyjnego Uczelni, planów rzeczowo-finansowych działalności i rozwoju Biblioteki Głównej oraz polityki personalnej

8 REGULACJE PRAWNE STATUT AGH Art. 32
Dyrektor Biblioteki Głównej kieruje Biblioteką, reprezentując ją na zewnątrz i nadzoruje system biblioteczno-informacyjny Akademii Górniczo-Hutniczej, a w szczególności: 2. Podejmuje decyzje dotyczące funkcjonowania Biblioteki Głównej i nadzoruje system biblioteczno-informacyjny Uczelni w zakresie techniki bibliotecznej, koordynacji polityki gromadzenia zbiorów i obsady personalnej. 5. Opracowuje, w uzgodnieniu z Radą Biblioteczną, i przedstawia Rektorowi […] wnioski w sprawie struktury, organizacji działalności oraz rozwoju Biblioteki Głównej i systemu biblioteczno-informacyjnego Uczelni.

9 POZYCJA BG AGH W KRAJU Udział w pracach zespołów o zasięgu ogólnopolskim Rada Wykonawcza Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich, Zespół ds. Standaryzacji Bibliotek Naukowych (AFBN), Zespół Koordynacyjny VTLS, Zespół Koordynacyjny NUKAT (Narodowy Katalog Centralny), Zespół Bibliotekarzy Systemowych, Porozumienie o współpracy w celu realizacji projektu BazTech, Zespół ds. punktacji (parametryzacja), Zespół ds. opracowania e-książek pozyskiwanych na wieczyste użytkowanie, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich

10 POZYCJA BG AGH W KRAKOWIE
Udział w pracach zespołów o zasięgu lokalnym Krakowski Zespół Biblioteczny (od 1994 r.)

11 Udział w pracach zespołów w ramach AGH
Rada Biblioteczna, Komisja Inwentaryzacyjna Zbiorów Bibliotecznych, Komisje senackie

12 Udział w pracach zespołów w ramach BG AGH
Zespół ds. Wdrażania VTLS/Vitrua, Zespół ds. Akademickiej Biblioteki Cyfrowej AGH, Zespół ds. strony www BG, Zespół ds. aktualizacji bazy danych BazTech, Zespół ds. digitalizacji zbiorów, Zespól ds. public relations i in.

13 ZMIANY W STRUKTURZE BG 2007 r. – połączenie oddziałów: Opracowania Rzeczowego i Opracowania Alfabetycznego w jeden Oddział Opracowania Zbiorów, 2011 r. – likwidacja Oddziału Czasopism. Pracowników wraz z określonymi zadaniami przesunięto do czterech oddziałów: Informacji Naukowej, Gromadzenia i Uzupełnienia Zbiorów, Opracowania Zbiorów oraz do Oddziału Udostępniania Zbiorów.

14 ZMIANY W STRUKTURZE BG Po zakończeniu rozbudowy i modernizacji budynku BG nastąpi kolejna zmiana w organizacji pracy oddziałów, uwzględniona od strony architektonicznej w projekcie rozbudowy: w miejsce czytelń ogólnej i czasopism utworzona zostanie jedna duża czytelnia, powstanie strefa z wolnym dostępem do wydzielonej części zbiorów.

15 Bibliografia Publikacji Pracowników AGH
Baza danych obejmuje opisy publikacji pracowników od roku 1999, w wyjątkowych przypadkach także publikacji wcześniejszych (od 1992 r.), jeśli nie zostały ujęte w drukowanych wersjach Bibliografii Baza aktualizowana jest na bieżąco Spotkania na wydziałach

16 Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 13 lipca 2012 r. (Dz. U poz. 877) – określa zasady punktowania różnych publikacji Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 września 2012 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikacje w tych czasopismach – wykazy tytułów czasopism (3 części) Zarządzenie nr 19/2012 JM Rektora AGH w sprawie oceny okresowej pracowników z dn. 29 czerwca 2012 r. – Formularz nr 1, pkt. III (działalność naukowo-badawcza) Zarządzenia nr 10/2011 JM Rektora AGH w sprawie stosowania ujednoliconej formy nazwy Uczelni podawanej jako afiliacja w publikacjach naukowych z dn. 31 maja 2011 r. – określa zasady afiliowania publikacji

17 ABC-KRAKÓW ABC-KRAKÓW udostępnia w sieci Internet elektroniczne wersje materiałów bibliotecznych wspomagających proces dydaktyczny oraz badania naukowe, prowadzone w jednostkach badawczych Krakowa. Drugi nurt dokumentów to pozycje stanowiące zasób dziedzictwa kulturowego, a więc wybrane zabytki piśmiennictwa, znajdujące się w bibliotekach krakowskich, uczestniczących w przedsięwzięciu. Obecnie w bazie znajduje się ok dokumentów. Jesteśmy w Federacji Bibliotek Cyfrowych (PCSS-Poznań) oraz Europeanie.

18 ABC-KRAKÓW KOLEKCJE WSPÓŁCZESNE
uczelniane czasopisma naukowe (dostępne z poziomu artykułu), materiały konferencyjne, multimedialne katalogi wystaw, rozprawy doktorskie, skrypty uczelniane, monografie, opisy patentowe.

19 ABC-KRAKÓW KOLEKCJE HISTORYCZNE (DO 1945 r.) Czasopisma,
druki XIX i XX-wieczne, opisy patentowe.

20 Punkt Informacji Normalizacyjnej
Punkt Informacji Normalizacyjnej (PIN) w BG AGH, autoryzowany przez Polski Komitet Normalizacyjny, prowadzi pełną obsługę użytkowników w zakresie informacji normalizacyjnej. Dysponujemy zbiorem ponad 90 tysięcy norm na nośniku papierowym (głównie Polskie Normy gromadzone od lat 50-tych) oraz ok. 30 tys. aktualnych Polskich Norm w wersji elektronicznej. Dostęp do tego zbioru możliwy jest wyłącznie na miejscu w Czytelni Norm, na terminalach komputerowych, bez możliwości kopiowania i przesyłania plików oraz jakiegokolwiek zdalnego dostępu. Zbiory normalizacyjne oraz bazy danych udostępniane są wszystkim zainteresowanym bezpłatnie. Jest to jedyne miejsce w Małopolsce oferujące dostęp do kompletu Polskich Norm i wyposażone w bogaty warsztat informacyjny.

21 Punkt Informacji Normalizacyjnej
CERTYFIKAT ISO W 2011 r. PIN w BG AGH uzyskał Świadectwo Stosowania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO/IEC 27001:2007.

22

23 Regionalny Ośrodek Informacji Patentowej
KALENDARIUM Współpraca AGH z UP RP od 1924 r. w strukturach BG umieszczono Ośrodek Informacji Patentowej (umowa AGH / UP RP), przystąpienie Polski do "Konwencji o udzielaniu patentów europejskich". Istniejące w kraju ośrodki informacji patentowej stały się częścią sieci PATLIB, obejmującej narodowe urzędy patentowe krajów członkowskich oraz regionalne ośrodki informacji patentowej. W całej Europie istnieje około 300 takich punktów, zapewniających lokalny dostęp do informacji patentowej. Ośrodek Informacji Patentowej AGH w Krakowie jest jednym z 27 ośrodków działających w Polsce, – powołanie w BG Regionalny Ośrodek Informacji Patentowej (umowa AGH / UP RP).

24 CIEKAWOSTKI W zbiorach BG AGH posiadamy:
oryginał I opisu patentowego RP (1924 r.; Przyrząd do odpylania drobnego węgla) oryginał I opisu patentowego Polaka (patent zgłoszony w 1919 r., udzielony w 1924 r.) (Jan Kwiatkowski: Łopata piekarska) oryginał I opisu patentowego pracownika AG (1928 r.; Stanisław Sowiński: Urządzenie do usuwania trujących gazów dystylacyjnych z pieców hut cynkowych).

25 I opis patentowy RP (1924; Przyrząd do odpylania drobnego węgla)

26 I opis patentowy Polaka (patent zgłoszony w 1919 r
I opis patentowy Polaka (patent zgłoszony w 1919 r., udzielony w 1924 r.) (Jan Kwiatkowski: Łopata piekarska)

27 I opis patentowy pracownika AG (1928; Stanisław Sowiński: Urządzenie do usuwania trujących gazów dystylacyjnych z pieców hut cynkowych)

28 e-czasopisma, e-książki, bazy danych
dostęp do czasopism elektronicznych Elseviera, Springera, Wiley’a, IOPScience, EMERALDa, AIP/APS, IEEE Xplore (tu także e-książki i normy) oraz zestawu czasopism firmy ProQuest i kilkudziesięciu czasopism innych wydawnictw, m.in. ACM DL (łącznie dostęp do ok. 6 tys. tytułów czasopism zagranicznych)

29 e-czasopisma, e-książki, bazy danych
BG organizuje i opłaca dostęp do kolekcji naukowych książek elektronicznych firm (m.in.: Springer, Knovel, Ebrary, ibuk)

30 e-czasopisma, e-książki, bazy danych
Dostęp do światowych baz bibliograficznych i abstraktowych (m.in. SCI, INSPEC, Metadex, GeoRef, Chemical Abstracts).

31 e-czasopisma, e-książki, bazy danych
Finansowanie środki wydziałów z działalności statutowej, budżet BG, dzięki staraniom Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich, popartym przez KRASP, polskie instytucje naukowe mają dostęp do kilku podstawowych baz dla nauki (Web of Knowledge, Scopus, Science Direct, SpringerLink, EbscoHost) oraz czasopism Nature i Science, w całości finansowany przez MNiSW.

32 Kopalnia wiedzy Strona domowa BG AGH


Pobierz ppt "BIBLIOTEKA GŁÓWNA AGH wybrane zagadnienia"

Podobne prezentacje


Reklamy Google