Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZAJECIA POZALEKCYJNE W GIMNAZJUM MTE W MILANÓWKU.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZAJECIA POZALEKCYJNE W GIMNAZJUM MTE W MILANÓWKU."— Zapis prezentacji:

1 ZAJECIA POZALEKCYJNE W GIMNAZJUM MTE W MILANÓWKU

2 Kółko dziennikarskie Je ż eli masz zdolno ś ci pisarskie lub dziennikarskie, kó ł kiem dla Ciebie jest kó ł ko dziennikarskie prowadzone przez P. Janusza Lewonia. Kó ł ko zajmuje si ę redagowaniem gazetki szkolnej oraz wywiadami ze znanymi lud ź mi (patrz zdj ę cie )

3 Kółko matematyczne Je ż eli jeste ś geniuszem matematycznym lub chcesz rozwija ć si ę w tym kierunku, zapisz si ę na kó ł ko matematyczne prowadzone przez P. Nowack ą oraz P. Biedrzyck ą …

4 Kółko chemiczne Dla młodych chemików te ż co ś si ę znajdzie. Dwugodzinne kółko chemiczne to co ś dla nich. Ciekawe do ś wiadczenia, zadania, przygotowanie do olimpiady. Kółko prowadzi P. Marcin Wróblewski.

5 Kółko informatyczne Dla zainteresowanych programowaniem, czy te ż inn ą dziedzin ą informatyki zorganizowane jest kółko informatyczne prowadzone przez P. Zofi ę Markowsk ą.

6 Kółko geograficzne P. Olaf Rodowald prowadzi kó ł ko geograficzne… Mo ż ecie poszerzy ć na nim swoj ą wiedz ę geograficzn ą oraz dowiedzie ć si ę wielu ciekawostek.

7 Zajecia taneczne Dla rozrywkowych i lubi ą cych aktywnie sp ę dza ć czas mamy zaj ę cia taneczne prowadzone przez P. Magdalen ę B ą der.

8 Kółko biologiczne Dla przyszłych biologów lub lekarzy jest te ż kółko biologiczne prowadzone przez P. Dorot ę Kucharczyk. Mo ż na wiele si ę na nim nauczyć oraz przygotować si ę do olimpiady biologicznej.

9 Kółko teatralne Dla odwa ż nych i uzdolnio-nych aktorsko jest kółko teatralne prowadzone przez P. Iwon ę Dornaro-wicz. Funkcjonuje kilka grup tematycznych: grupa powa ż na, kabaretowa, pantomima oraz Bellotto. Nasze grupy teatralne co roku bior ą udział w cieka-wych przegl ą dach oraz konkursach!

10 Łacina Je ż eli chcesz pozna ć trudny j ę zyk, jakim jest ł acina, mo ż esz ucz ę szcza ć na zaj ę cia prowadzone przez P. Adrian ę Trzpil.

11 FCE Je ż eli jeste ś wielbicielem j ę zyka angielskiego lub chcesz zda ć egzamin First Certificate, mo ż esz przyj ść na zaj ę cia FCE prowadzone przez P. Monik ę Tylend ę …

12 Reedukacja Je ż eli jeste ś cie dyslektykami lub dysgrafami, musicie ucz ę szcza ć na reedukacj ę prowadzon ą przez Pani ą pedagog Joann ę Chojnack ą -Grucha łę.

13 Zaj ę cia wyrównawcze z matematyki Je ż eli macie problemy z matematyk ą, zawsze mo ż ecie przyj ść na zaj ę cia wyrównawcze prowadzone przez P. Ann ę Nowack ą.

14 THE END Wykonały: Wykonały: Asia Florczak Asia Florczak Asia Maliszewska Asia Maliszewska


Pobierz ppt "ZAJECIA POZALEKCYJNE W GIMNAZJUM MTE W MILANÓWKU."

Podobne prezentacje


Reklamy Google