Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Władza stanowiąca i kontrolna Władza wykonawcza SAMORZĄD GMINNY

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Władza stanowiąca i kontrolna Władza wykonawcza SAMORZĄD GMINNY"— Zapis prezentacji:

1 Od 1 stycznia 1999 r. obowiązuje w Polsce trójszczeblowa struktura samorządu terytorialnego
Władza stanowiąca i kontrolna Władza wykonawcza SAMORZĄD GMINNY Rada Gminy Wójt (burmistrz, prezydent ) SAMORZĄD POWIATOWY Rada Powiatu Zarząd powiatu, na czele którego stoi starosta SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA Sejmik Województwa Zarząd województwa, na czele którego stoi marszałek województwa .

2 RADA MIASTA KRAKOWA Ustawowo Radzie Miasta przynależy władza stanowiąca i kontrolna
KOMPETENCJE RADY : uchwalanie statutu gminy, uchwalanie budżetu miasta, rozpatrywanie sprawozdania z jego wykonania oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych,

3 - uchwalanie programów gospodarczych, - podejmowanie uchwał w sprawie podatków i opłat gminnych - podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, - określanie wysokości sumy, do której prezydent może samodzielnie zaciągać zobowiązania, - ustalanie wynagrodzenia prezydenta oraz stanowienie o kierunkach jego działania i przyjmowanie sprawozdań z jego działalności, - powoływanie i odwoływanie na wniosek prezydenta skarbnika miasta oraz sekretarza miasta - podejmowanie uchwał w sprawach: herbu Miasta, nazw ulic i placów oraz wznoszenia pomników; - podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów, - nadawanie Honorowego Obywatelstwa Miasta Krakowa.

4 PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA KRAKOWA:
organizuje pracę Rady. ustala porządek obrad sesji w porozumieniu z Prezydentem i Komisją Główną. przygotowuje i zwołuje sesje Rady. koordynuje realizację zadań Rady i jej organów. udziela radnym pomocy w sprawowaniu mandatów. przewodniczy obradom Rady. reprezentuje Radę na zewnątrz. systematycznie składa na sesjach informacje o działaniach podejmowanych przez siebie między sesjami.

5 Przewodniczący Rady Miasta Krakowa Bogusław KOŚMIDER (PO)
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa Dominik Jaśkowiec PO Sławomir Pietrzyk Przyjazny Kraków

6 PREZYDENT MIASTA KOMPETENCJE PREZYDENTA:
Ustawowo Prezydentowi przynależy władza wykonawcza, wykonuje on uchwały Rady Miasta Krakowa i zadania określone przepisami prawa, kieruje bieżącymi sprawami Miasta oraz reprezentuje je na zewnątrz. KOMPETENCJE PREZYDENTA: przygotowywanie projektów uchwał Rady Miasta Krakowa, określanie sposobu wykonywania podjętych uchwał, gospodarowanie mieniem komunalnym, wykonywanie budżetu, zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, opracowywanie planu operacyjnej ochrony przed powodzią, Prezydent wykonuje swoje zadania przy pomocy Urzędu Miasta Krakowa, miejskich jednostek organizacyjnych oraz powiatowych służb, inspekcji i straży. Prezydent może powierzyć prowadzenie - w swoim imieniu - określonych spraw Miasta Zastępcom oraz Sekretarzowi Miasta.

7 Prof. Jacek Majchrowski - prawnik, profesor Uniwersytetu
  Prof. Jacek Majchrowski - prawnik, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, profesor zwyczajny nauk prawnych, historyk doktryn politycznych i prawnych. Znawca II Rzeczypospolitej, dokumentujący jej historię, a szczególnie działalność ugrupowań prawicowych. W poprzedniej kadencji zastępca Przewodniczącego Trybunału Stanu, obecnie - sędzia Trybunału Stanu. Jacek Majchrowski urodził się 13 stycznia 1947 r. w Sosnowcu. Swoje życie związał z Krakowem, a pracę - z Uniwersytetem Jagiellońskim. W 1970 roku ukończył studia. W 1974 zdobył tytuł doktora na Wydziale Prawa i Administracji, w 1978 roku habilitował się, a w 1988 roku, jako jeden z najmłodszych w historii UJ, uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego nauk prawnych. Sprawował funkcję Wojewody Krakowskiego w latach Od roku 2002 jest wybranym w wyborach bezpośrednich Prezydentem Miasta Krakowa.

8 ZASTĘPCY PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA:
Tadeusz Trzmiel I Zastępca Prezydenta ds. Inwestycji i Infrastruktury Miasta Tadeusz Matusz II Zastępca Prezydenta ds. Edukacji Elżbieta Koterba III Zastępca Prezydenta ds. Rozwoju Miasta Krakowa Magdalena Sroka IV Zastępca Prezydenta ds. Kultury i Promocji Miasta

9 Skarbnik Miasta Krakowa Lesław Fijał
Do zakresu działania Skarbnika Miasta należy: Nadzorowanie całokształtu prac w zakresie opracowywania projektu budżetu Miasta, dokonywania zmian w budżecie, prowadzenia rachunkowości dotyczącej obsługi budżetu Miasta. Kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych. Nadzór nad prawidłowym wykonywaniem zadań przez Wydział Finansowy, Wydział Budżetu Miasta i Wydział Podatków i Opłat. Koordynacja budżetu Miasta z innymi źródłami finansowania jego zadań. Współpraca z bankami w zakresie obsługi rachunku podstawowego, lokat, negocjacji, kredytów itp. Prowadzenie ewidencji udzielanych przez Miasto poręczeń i gwarancji. Udział w negocjacjach dotyczących zaciągania kredytów, pożyczek, gwarancji, poręczeń. Podpisywanie dokumentów związanych z finansami Miasta Krakowa.

10 RADY DZELNIC

11 RADY DZELNIC: Powstanie Dnia 27 marca 1991 roku Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę w sprawie utworzenia w Mieście Krakowie 18 dzielnic miejskich. Zakres Działania Do zakresu działania Dzielnic należą sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, a także powierzone jej przez Radę Miasta. W zakresie działania Dzielnic mieści się między innymi wnioskowanie a także opiniowanie w sprawach istotnych dla społeczności lokalnej. Szczególnym zadaniem Dzielnic jest określanie przedsięwzięć priorytetowych służących zaspokajaniu najpilniejszych potrzeb danej Dzielnicy oraz zadań powierzonych w ramach poszczególnych dziedzin. Środki finansowe na realizację zadań Dzielnic są określane corocznie przez Radę Miasta Krakowa w budżecie.


Pobierz ppt "Władza stanowiąca i kontrolna Władza wykonawcza SAMORZĄD GMINNY"

Podobne prezentacje


Reklamy Google