Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rekrutacja na studia na rok akademicki 2015/2016

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rekrutacja na studia na rok akademicki 2015/2016"— Zapis prezentacji:

1 Rekrutacja na studia na rok akademicki 2015/2016
Uniwersytet Warszawski Biuro ds. Rekrutacji Rekrutacja na studia na rok akademicki 2015/2016 Procedury rekrutacyjne na studia I stopnia

2 AKTY PRAWNE – USTAWA, UCHWAŁY
Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym (Dz.U.Nr 164, poz.1365, z późn. zm.) Uchwała nr 239 Senatu UW z dnia 21 maja 2014 r.  w sprawie warunków i trybu postępowania rekrutacyjnego na studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie i studia drugiego stopnia na Uniwersytecie Warszawskim w roku akademickim 2015/2016 Załącznik nr 1 do Uchwały nr 239 - Szczegółowe warunki i tryb postępowania rekrutacyjnego na I rok studiów pierwszego stopnia, jednolitych studiów magisterskich i studiów drugiego stopnia na Uniwersytecie Warszawskim na rok akademicki 2015/2016 Załącznik nr 2 do Uchwały nr 239 - Warunki i tryb postępowania rekrutacyjnego na studia równoległe oraz przeniesienia z innych szkół wyższych na studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie i studia drugiego stopnia na Uniwersytecie Warszawskim na rok akademicki 2015/2016 Załącznik nr 3 do Uchwały nr 239 - Kwestionariusz dla kandydatów niepełnosprawnych i przewlekle chorych Uchwała Nr 240 Senatu UW z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego na lata 2015/2016, 2016/2017 oraz 2017/2018 Uchwała nr 380 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie określenia limitów przyjęć na studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie i studia drugiego stopnia na Uniwersytecie Warszawskim w roku akademickim 2015/2016.

3 AKTY PRAWNE - ZARZĄDZENIA
Zarządzenie nr 9 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowych unormowań dotyczących postępowania rekrutacyjnego na studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie i studia drugiego stopnia na Uniwersytecie Warszawskim na rok akademicki 2015/2016 Zarządzenie nr 15 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na Uniwersytecie Warszawskim na rok akademicki 2015/2016 Zarządzenia nr 67 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 6 listopada 2012 r. w sprawie pełnomocników ds. rekrutacji w jednostkach organizacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego w kadencji Zarządzenie nr 25 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie refundacji kosztów poniesionych podczas rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite magisterskie

4 ZASADY UBIEGANIA SIĘ O PRZYJĘCIE NA STUDIA
Kandydaci na studia przystępują do rekrutacji stosownie do posiadanego przez nich obywatelstwa lub statusu w Polsce. Rekrutacja będzie przebiegać w oparciu o dwie ścieżki dotyczące: obywateli polskich oraz osób nieposiadających obywatelstwa polskiego (cudzoziemców) podejmujących studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich osób nieposiadających obywatelstwa polskiego (cudzoziemców) podejmujących studia na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich Kandydaci posiadający podwójne obywatelstwo w tym polskie nie są zgodnie z polskim prawem cudzoziemcami, w związku z tym w rekrutacji na studia muszą kierować się zasadami dotyczącymi obywateli polskich. WARUNKI DOPUSZCZENIA DO KWALIFIKACJI Do postępowania kwalifikacyjnego na studia może być dopuszczona osoba, która: STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA posiada tytuł licencjata, magistra, inżyniera lub równorzędny posiada świadectwo dojrzałości uzyskane w trybie tzw. „nowej matury” albo świadectwo dojrzałości uzyskane w trybie tzw. „starej matury” lub też dyplom IB, albo dyplom EB, albo świadectwo maturalne uzyskane za granicą

5 PUNKTY REKRUTACYJNE KANDYDATÓW
STUDIA STACJONARNE I STOPNIA I JEDNOLITE MAGISTERSKIE PUNKTY REKRUTACYJNE KANDYDATÓW W kwalifikacji brane są pod uwagę wyniki pisemnych egzaminów maturalnych. Obowiązuje wspólny dla wszystkich kierunków sposób obliczania punktów. O ile szczegółowe zasady rekrutacji nie stanowią inaczej, wynik kandydata, obliczony na podstawie przedmiotów maturalnych, wymagany do przyjęcia nie może być niższy niż 30% punktów rekrutacyjnych Sposób przeliczania wyników uzyskanych na dyplomach IB oraz EB dostosowany jest do systemu oceniania kandydatów, którzy zdali egzamin maturalny. Egzamin IB Egzamin EB Egzamin maturalny (nowa matura) 7 pkt 9,00 – 10,00 pkt 100 pkt 6 pkt 8,00 – 8,95 pkt 90 pkt 5 pkt 7,00 – 7,95 pkt 75 pkt 4 pkt 6,00 – 6,95 pkt 60 pkt 3 pkt 5,00 – 5,95 pkt 45 pkt 2 pkt 4,00 – 4,95 pkt 30 pkt

6 PUNKTY REKRUTACYJNE KANDYDATÓW
STUDIA STACJONARNE I STOPNIA I JEDNOLITE MAGISTERSKIE PUNKTY REKRUTACYJNE KANDYDATÓW Przedmiot wymagany lub punktowany P - Język polski p. podstawowy x 0,6 albo p. rozszerzony x 1 Przedmiot wymagany lub punktowany M- Matematyka J - Język obcy nowożytny X - Przedmiot dodatkowy Y - Przedmiot dodatkowy waga = a% waga = b% waga = c% waga = d% waga = e% Wynik końcowy kandydata to liczba z przedziału (zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku), równa średniej ważonej wyników z przedmiotów maturalnych określonych dla wybranego kierunku studiów, zgodnie z następującym wzorem: W = a * P + b * M + c * J + d *X + e * Y gdzie: W –wynik końcowy kandydata, P –wynik z języka polskiego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym, M –wynik z matematyki na poziomie podstawowym lub rozszerzonym, J –wynik z języka obcego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym, X, Y –wyniki z dodatkowych przedmiotów maturalnych zdawanych na poziomie podstawowym lub rozszerzonym, a, b, c, d, e – wagi (wielokrotności 5%), suma wag = 100%. 1% = 1 pkt rekrutacyjny.

7 PUNKTY REKRUTACYJNE KANDYDATÓW
STUDIA STACJONARNE I STOPNIA I JEDNOLITE MAGISTERSKIE PUNKTY REKRUTACYJNE KANDYDATÓW matura przed 2005 r. (egzamin dojrzałości) W przypadku kandydatów, którzy zdali egzamin dojrzałości, bierze się pod uwagę wyniki egzaminu dojrzałości ze wszystkich przedmiotów zdawanych na maturze w części pisemnej i ustnej albo te wyniki łącznie z wynikiem dodatkowego egzaminu wstępnego. Sposób przeliczania wyników uzyskanych na egzaminie dojrzałości dostosowany jest do systemu oceniania kandydatów, którzy przystąpili do „nowej matury”. Oceny z egzaminu dojrzałości zostaną przeliczone na punkty procentowe w następujący sposób: Matura do 1991 roku 5 – 100 pkt. 4 – 85 pkt. 3 – 40 pkt. Matura po 1991 roku 6 – 100 pkt. 5 – 90 pkt. 4 – 75 pkt. 3 – 50 pkt. 2 – 30 pkt.

8 DODATKOWE EGZAMINY WSTĘPNE SPRAWDZIANY PREDYSPOZYCJI
STUDIA STACJONARNE I STOPNIA I JEDNOLITE MAGISTERSKIE „Uczelnia może przeprowadzić dodatkowe egzaminy wstępne […] tylko w przypadku konieczności sprawdzenia uzdolnień artystycznych, sprawności fizycznej lub szczególnych predyspozycji do podejmowania studiów na danym kierunku niesprawdzanych w trybie egzaminu maturalnego…” art. 169 Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym Wydział „Artes Liberales” – Artes Liberales - egzamin ustny Wydział Psychologii – Psychology (psychologia) – egzamin ustny Wydział Polonistyki – Logopedia ogólna i kliniczna – egzamin ustny Kolegium Międzyobszarowych Studiów Humanistycznych i Społecznych – Indywidualne studia międzyobszarowe w obszarach nauk humanistycznych i nauk społecznych - MISH – egzamin ustny Instytut Filozofii - Philosophy (filozofia), specjalność: Philosophy of Being, Cognition and Value - egzamin ustny Instytut Socjologii – socjologia – test kompetencyjny

9 STUDIA STACJONARNE I STOPNIA I JEDNOLITE MAGISTERSKIE
OLIMPIADY I KONKURSY Zasady przyjmowania na studia pierwszego stopnia i studia jednolite magisterskie laureatów oraz finalistów olimpiad i konkursów stopnia centralnego uchwala się na okres trzech lat. W postępowaniu rekrutacyjnym na studia uprawnienia wynikające z tytułu laureata lub finalisty kandydat może wykorzystywać w roku uzyskania świadectwa dojrzałości oraz w roku następnym. Olimpijczycy mają obowiązek: założyć konto w systemie IRK zarejestrować się na wybrany kierunek studiów zgodnie z ustalonym harmonogramem rekrutacji wczytać zaświadczenie o uzyskanym tytule na swoje konto w IRK, na jego podstawie Biuro ds. Rekrutacji przyznaje uprawnienia do ulg wnieść opłatę rekrutacyjną po zakwalifikowaniu na studia złożyć wymagane dokumenty wraz z oryginałem zaświadczenia o uzyskanym tytule

10 OGÓLNE ZASADY REKRUTACJI
STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA I JEDNOLITE MAGISTERSKIE OGÓLNE ZASADY REKRUTACJI Zasady kwalifikacji Terminy rekrutacji Takie same zasady rekrutacji jak na studia stacjonarne Inne zasady rekrutacji niż na studia stacjonarne, np. złożenie wymaganych dokumentów Nie obowiązuje zasada minimum 30 pkt. Inne terminy rejestracji niż na studia stacjonarne Inne terminy zatwierdzania przez UKR list rankingowych niż na studia stacjonarne Takie same terminy rejestracji i zatwierdzania list rankingowych jak na studia stacjonarne

11 HARMONOGRAM REKRUTACYJNY DLA STUDIÓW STACJONARNYCH
I STOPNIA I JEDNOLITYCH MAGISTERSKICH LP. ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO TERMINY 1 Rozpoczęcie rejestracji w IRK 10 czerwca 2015 r. 2 Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych* 2 lipca 2015 r. 3 Pobranie przez system IRK ostatnich wpłat kandydatów 8 lipca 2015 r. 4 Pobranie przez komisje rekrutacyjne z systemu IRK list kandydatów 8 lipca 2015 r. - od godz. 14:00 5 Zatwierdzenie przez UKR wyników rekrutacji na studia w jednostkach rekrutujących, które nie przeprowadzają dodatkowych egzaminów wstępnych przewidzianych w pkt 10. 9-10 lipca 2015 r. 6 Ogłoszenie wyników przez jednostki rekrutujące, które nie przeprowadzają dodatkowych egzaminów wstępnych 11 lipca 2015 r. godz. 14:00 7 Przyjmowanie dokumentów od kandydatów na studia w jednostkach, które nie przeprowadzają dodatkowych egzaminów wstępnych I 13-15 lipca 2015 r. 8 Kolejne terminy przyjmowania dokumentów od kandydatów na studia w jednostkach, które nie przeprowadzają dodatkowych egzaminów wstępnych II 16–17 lipca 2015 r. III 20–21 lipca 2015 r. IV 22–24 lipca 2015 r. V 27–29 lipca 2015 r.

12 9 Dodatkowe egzaminy wstępne: 8–15 lipca 2015 r. 1 Instytut Filozofii, Philosophy of Being, Cognition and Value – stacjonarne I stopnia (egzamin ustny) 9 lipca 2015 r. 2 Wydział Psychologii, Psychology (psychologia) – stacjonarne jednolite magisterskie (egzamin ustny) 8-10 lipca 2015 r. 3 Wydział Polonistyki, Logopedia ogólna i kliniczna – stacjonarne I stopnia (egzamin ustny) 13-14 lipca 2015 r. 4 Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych, Indywidualne studia międzyobszarowe w obszarach nauk humanistycznych i nauk społecznych - MISH (egzamin ustny) 13-15 lipca 2015 r. 5 Instytut Socjologii, Socjologia – stacjonarne I stopnia (egzamin ustny) 9-10 lipca 2015 r. 6 Wydział „Artes Liberales” – Artes liberales – stacjonarne I stopnia (egzamin ustny) 10 Zatwierdzanie przez UKR wyników rekrutacji na studia w jednostkach rekrutujących , które przeprowadzają dodatkowe egzaminy wstępne 16 lipca 2015 r. 11 Ogłoszenie wyników przez jednostki rekrutujące, które przeprowadzają dodatkowe egzaminy wstępne 12 Przyjmowanie dokumentów od kandydatów na studia w jednostkach, które przeprowadzają dodatkowe egzaminy wstępne I 17, lipca 2015 r. 13 Kolejne terminy przyjmowania dokumentów od kandydatów na studia w jednostkach, wskazanych w pkt 11, które przeprowadzają dodatkowe egzaminy wstępne (uruchamiane w przypadku niewypełnienia limitu miejsc) II 22–24 lipca 2015 r. III 27–29 lipca 2015 r. 14 Posiedzenie odwoławcze UKR 10 września 2015 r., godz. 10:00 *termin wprowadzenia wyników maturalnych przez kandydatów z dyplomem IB upływa z dniem 7 lipca 2015 r. Jednostka rekrutująca może przewidzieć taki sam lub odrębny terminarz w stosunku do ww. harmonogramu w przypadku rekrutacji na: studia niestacjonarne pierwszego stopnia i jednolite magisterskie, studia obcojęzyczne, studia drugiego stopnia, studia równoległe.

13 Przebieg postępowania kwalifikacyjnego

14 INTERNETOWA REJESTRACJA KANDYDATÓW irk.uw.edu.pl
Kandydat przystępujący do rekrutacji na studia dokonuje kolejno następujących czynności: W katalogu studiów zapoznaje się z ofertą i zasadami rekrutacji Zakłada indywidualne konto na stronie irk.uw.edu.pl Wprowadza dane niezbędne do przeprowadzenia rekrutacji Określa swoją ścieżkę rekrutacyjną Dokonuje rejestracji na kierunki studiów Przez wniesienie opłaty rekrutacyjnej potwierdza uczestnictwo w rekrutacji Otrzymuje informację o terminie i miejscu egzaminów wstępnych

15 INTERNETOWA REJESTRACJA KANDYDATÓW – KONTO KANDYDATA

16 INTERNETOWA REJESTRACJA KANDYDATÓW – KONTO KANDYDATA

17 INTERNETOWA REJESTRACJA KANDYDATÓW – STRONA KANDYDATA

18 Decyzja kwalifikacyjna
OGŁOSZENIE WYNIKÓW Listę rankingową ogłasza się publicznie poprzez: wywieszenie w siedzibie jednostki rekrutacyjnej zamieszczenie na stronie internetowej jednostki rekrutującej Opublikowana lista powinna zawierać: numer PESEL lub imię i nazwisko liczbę punktów decyzję kwalifikacyjną pozycję na liście rankingowej (lista rezerwowa od nr 1) Przykład listy Nr PESEL Liczba punktów Decyzja kwalifikacyjna Pozycja na liście xxxxxxxxxxx 100 zakwalifikowany 1 98 2 82 lista rezerwowa 80 29 niezakwalifikowany

19 WYMAGANE DOKUMENTY Kandydat zakwalifikowany na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie składa w terminie przewidzianym w harmonogramie następujące dokumenty: świadectwo dojrzałości lub dyplom IB / dyplom EB / świadectwo maturalne uzyskane za granicą, celem sporządzenia kopii i poświadczenia jej zgodności z oryginałem, podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z osobistego konta rejestracyjnego kandydata założonego w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów, dowód osobisty lub - w przypadku cudzoziemców - inny dokument potwierdzający tożsamość kandydata (paszport), celem sporządzenia kopii i poświadczenia jej zgodności z oryginałem, aktualna fotografia zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, podanie o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej, wydrukowane po wprowadzeniu przez kandydata na osobiste konto rejestracyjne w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów jego fotografii, dowód uiszczenia opłaty za Elektroniczną Legitymację Studencką (17 PLN), oświadczenie studenta o spełnianiu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów stacjonarnych w uczelni publicznej bez wnoszenia opłat – w przypadku studiów stacjonarnych, oświadczenie o zapoznaniu się z treścią wzoru umowy o odpłatności za świadczenie usług edukacyjnych.

20 ZAPROSZENIA BIURO DS. REKRUTACJI Krakowskie Przedmieście 26/28
Pałac Kazimierzowski pok. nr 4 (parter)


Pobierz ppt "Rekrutacja na studia na rok akademicki 2015/2016"

Podobne prezentacje


Reklamy Google