Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju INNOTECH program wspierający rozwój innowacji technologicznych w oparciu o współpracę sektora przemysłu z sektorem B+R.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Narodowe Centrum Badań i Rozwoju INNOTECH program wspierający rozwój innowacji technologicznych w oparciu o współpracę sektora przemysłu z sektorem B+R."— Zapis prezentacji:

1 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju INNOTECH program wspierający rozwój innowacji technologicznych w oparciu o współpracę sektora przemysłu z sektorem B+R Narodowe Centrum Badań i Rozwoju INNOTECH program wspierający rozwój innowacji technologicznych w oparciu o współpracę sektora przemysłu z sektorem B+R Dział Komercjalizacji Dział Komercjalizacji oraz Rozwoju Kadry Naukowej

2 2 Plan prezentacji - Program INNOTECH 1.Informacje ogólne - cele, struktura programu 2.Obszar dofinansowania 3.Adresaci programu 4.Warunki dofinansowania 5.Zasady wsparcia 6.Procedura konkursowa, kryteria oceny 7.Kwalifikowalność kosztów 8.Harmonogram II konkursu 9.Ogólne statystyki I konkursu Programu INNOTECH

3 3 Program INNOTECH w strukturze zadań NCBR 1 Do zadań Centrum należy pobudzanie inwestowania przez przedsiębiorców w działalność badawczo – rozwojową (Art. 29 ustawy o NCBiR z 30.04.2010r.) Do zadań Centrum należy: (Art. 30.1 ustawy) 1)wspieranie komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych oraz innych form transferu technologii do gospodarki; 2)inicjowanie i realizacja programów obejmujących finansowanie nadań naukowych i prac rozwojowych oraz działań przygotowujących do wdrożenia ich wyniki; Realizacja ww. zadań Centrum poprzez program INNOTECH (Art. 35 ustawy) – dot. zasad ustanawiania programu, prowadzenia konkursów, monitorowania i finansowania projektów )

4 Zwiększenie liczby opracowanych i wdrożonych innowacji technologicznych Zwiększenie wydatków przedsiębiorstw na badania naukowe i prace rozwojowe służące gospodarce Wzmocnienie współpracy przedsiębiorstw z uczelniami i jednostkami badawczymi sektora publicznego 4 INNOTECH – główne cele programu 1

5 5 INNOTECH – struktura programu 1 Ścieżka programowa In-Tech – kontynuacja przedsięwzięcia IniTech z pewnymi modyfikacjami, które mają zapewnić większą współpracę między środowiskiem naukowym a przedsiębiorcami potwierdzona skuteczność IniTech jako instrumentu wsparcia rozwoju innowacyjnych przedsięwzięć Ścieżka programowa Hi-Tech – nowe przedsięwzięcie ukierunkowane na wsparcie przemysłu zaawansowanych technologii, warunkującego rozwój gospodarki kraju MŚP jako zamawiający w sektorze B+R wykonanie badań w obszarze zaawansowanych technologii

6 6 Program INNOTECH - obszar dofinansowania 2 Podstawy prawne Programu INNOTECH art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 35 ustawy z 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju; Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu realizacji zadań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. Nr 178, poz. 1200); Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 października 2010 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. N 215, poz. 1411)

7 7 INNOTECH – obszar dofinansowania 2 In-TechHi-Tech Rodzaje projektów Projekt obejmujący prace B+R (faza A) i prace przygotowawcze do wdrożenia (faza B) Projekt obejmujący prace B+R i prace przygotowawcze do wdrożenia realizowane jako zakup usług doradczych w zakresie innowacji i usług wsparcia innowacji Projekt obejmujący prace B+R (faza A) Projekt obejmujący prace B+R Rodzaje zadań Badania przemysłowe Prace rozwojowe Prace przygotowawcze do wdrożenia (w szczególności: dokumentacja wdrożeniowa, testy, certyfikaty, badania rynku, zabezpieczenie praw własności przemysłowej) Prace przygotowawcze do wdrożenia (zakup usług doradczych w zakresie innowacji i usług wsparcia innowacji)

8 8 INNOTECH – adresaci programu 3 In-TechHi-Tech Warunkowe dofinansowanie fazy B – po pozytywnej ocenie wyników fazy A (raport z fazy A) Dofinansowanie przyznawane całościowo na projekt Wnioskodawcy Konsorcja naukowe z udziałem przedsiębiorcy (co najmniej jedna jednostka naukowa niebędąca przedsiębiorcą i co najmniej jeden przedsiębiorca ) (wnioskodawca wielopodmiotowy) Przedsiębiorcy MŚP Przedsiębiorcy (MŚP i duże firmy) (wnioskodawca indywidualny) Centra naukowo – przemysłowe (wnioskodawca wielopodmiotowy) Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek w konkursie

9 Warunkiem podstawowym uzyskania dofinansowania jest opracowanie projektu zakładającego wprowadzenie do praktyki gospodarczej innowacyjnego rozwiązania, opartego o polskie know - how Pomoc publiczna jest udzielana przedsiębiorcy pod warunkiem złożenia wniosku o udzielenie pomocy przed rozpoczęciem projektu (wniosek o dofinansowanie składany w konkursie jest wnioskiem o udzielenie pomocy publicznej) Dla ścieżki programowej In-Tech dofinansowanie fazy B jest uwarunkowane akceptacją wyników fazy A Dla ścieżki programowej Hi-Tech projekt musi dotyczyć obszaru zaawansowanych technologii 9 INNOTECH – warunki dofinansowania 4

10 Projekty dofinansowywane w ramach ścieżki In-Tech muszą spełniać jednocześnie następujące warunki: przedmiotem Projektu jest rozwiązanie innowacyjne w odniesieniu do rozwiązań istniejących w dziedzinie, której dotyczy wniosek (w skali krajowej lub międzynarodowej), wyniki badań projektu mają być zastosowane w praktyce gospodarczej, tzn. muszą zostać wdrożone nie później niż 2 lata od daty zakończenia realizacji Projektu. Warunkiem przyznania dofinansowania dla Projektu zgłoszonego przez dużego przedsiębiorcę jest przedstawienie we wniosku o dofinansowanie analizy porównawczej wskazującej na wystąpienie na skutek przyznania pomocy publicznej co najmniej: istotnego zwiększenia rozmiaru fazy badawczej; istotnego zwiększenia zakresu fazy badawczej; istotnego skrócenia czasu realizacji fazy badawczej; istotnego zwiększenia całkowitej kwoty przeznaczonej na realizację fazy badawczej. 10 INNOTECH – warunki dofinansowania - ścieżka In-Tech 4

11 Projekty dofinansowywane w ramach ścieżki programowej Hi-Tech muszą spełniać jednocześnie następujące warunki: przedmiotem Projektu jest rozwiązanie w dziedzinie klasyfikowanej jako zaawansowane technologie, określanej dla ścieżki programowej Hi-Tech wg kodów działalności gospodarczej PKD/2007, przedmiotem Projektu jest rozwiązanie innowacyjne w odniesieniu do rozwiązań istniejących w dziedzinie, której dotyczy wniosek (w skali krajowej lub międzynarodowej), wyniki Projektu mają być zastosowane w praktyce gospodarczej tzn. muszą zostać wdrożone nie później niż 2 lata od daty zakończenia realizacji projektu, 11 INNOTECH – warunki dofinansowania - ścieżka Hi-Tech 4

12 12 INNOTECH – warunki dofinansowania 4 In-TechHi-Tech Czas realizacji projektu maks. 3 lata w tym faza B maks. 1 rok (raport z wdrożenia po 2 latach od zakończenia projektu) maks. 2 lata (raport z wdrożenia po 2 latach od zakończenia projektu) Maksymalne dofinansowanie projektu 10 mln5 mln Współpraca przedsiębiorcy z jednostką naukową współpraca realizowana w konsorcjum lub zamawianie usług badawczych w publicznej jednostce naukowej; w przypadku realizacji projektu przez konsorcjum, konieczne jest zaangażowanie finansowe przedsiębiorcy w realizację zadań badawczych (faza A); zamawianie usług badawczych w jednostce naukowej

13 13 INNOTECH – zasady wsparcia 5 In-TechHi-Tech Instrumenty wsparcia i intensywność wsparcia Faza A - badawcza badania przemysłowe, prace rozwojowe Jednostki naukowe jako partner w konsorcjum – dofinansowanie zadań do 100% kosztów kwalifikowalnych Przedsiębiorstwa (małe/mikro, średnie i duże) pomoc publiczna na B+R badania przemysłowe – podstawowy poziom 50% kosztów kwalifikowalnych PM 50 + 20 + 15 (maks. 80%) PŚ 50 + 10 + 15 (maks. 75%) PD 50 + 15 (maks. 65%) prace rozwojowe - podstawowy poziom 25% PM 25 + 20 + 15 (maks. 60%) PŚ 25 + 10 + 15 (maks. 50%) PD 25 + 15 (maks. 40%) Prace badawcze badania przemysłowe, prace rozwojowe Przedsiębiorstwa (małe/mikro i średnie) pomoc publiczna na B+R badania przemysłowe - podstawowy poziom 50% kosztów kwalifikowalnych PM 50 + 20 +15 (maks. 80%) PŚ 50 +10 + 15 (maks. 75%) prace rozwojowe-podstawowy poziom 25% PM 25 + 20 +15 (maks. 60%) PŚ 25 +10 + 15 (maks. 50%)

14 14 INNOTECH – zasady wsparcia 5 In-TechHi-Tech Instrumenty wsparcia i intensywność wsparcia Faza B – prace przygotowawcze do wdrożenia (wsparcie komercjalizacji) dofinansowanie stanowi pomoc de minimis i wynosi nie więcej niż 90% kosztów kwalifikowalnych dofinansowanie udzielane jest pod warunkiem akceptacji raportu po fazie A; fazę B może realizować tylko przedsiębiorca prace przygotowawcze do wdrożenia dofinansowanie stanowi pomoc publiczną na zakup usług doradczych w zakresie innowacji i usług wsparcia innowacji - maks.200 000 Euro w okresie 3 lat na usługi obejmujące w szczególności: testy, certyfikaty, koszty korzystania ze specjalistycznej aparatury badawczej, badań rynku, doradztwa w zakresie TT, IPR, licencjonowania

15 Podstawę udzielenia dofinansowania stanowi umowa określająca obowiązki i uprawnienia stron, w szczególności: sposób wypłaty dofinansowania (w formie zaliczek, refundacja - w przypadku rozpoczęcia projektu przed podpisaniem umowy), sposób monitorowania realizacji projektu (do 5 lat po zakończeniu projektu), określenie warunków dotyczących kar umownych za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, w tym określenie warunków zwrotu części (do 30%) dofinansowania w przypadku zaniechania wdrożenia wyników projektu, warunki wprowadzania zmian w umowie. 15 INNOTECH - umowa 5

16 raporty roczne, raport po zakończeniu fazy badawczej – tylko dla In-Tech projekty A+B, raport końcowy, raport z wdrożenia (po 2 latach od zakończenia realizacji projektu) – dla In-Tech i Hi-Tech 16 INNOTECH - sprawozdawczość 5

17 Ogłoszenie o II konkursie INNOTECH ukazało się 19.03.2012 - www.ncbr.pl/konkursywww.ncbr.pl/konkursy Nabór wniosków prowadzony jest w elektronicznym generatorze wniosków OSF, w dniach od 02 kwietnia do 2 maja 2012 r. (30 dni), pod adresem https://osf.opi.org.pl. https://osf.opi.org.pl Wniosek składany jest tylko elektronicznie w OSF Wnioskodawca jest jednocześnie zobowiązany do złożenia w Centrum w formie papierowej lub poprzez e-PUAP podpisanego przez osobę upoważnioną oświadczenia o złożeniu wniosku (wygenerowanego przez system OSF) zgodnie z wzorem ustalonym przez Centrum. 17 INNOTECH – procedura konkursowa II konkurs 6

18 18 INNOTECH – ocena formalna wniosku 6 Wzór oświadczenia o złożeniu wniosku: W razie niezłożenia oświadczenia, wniosek zostanie zwrócony bez wzywania wnioskodawcy do jego uzupełnienia. OŚWIADCZENIE Będąc upoważnio/-ną/-nym do złożenia przedmiotowego oświadczenia w imieniu Wnioskodawcy (nazwa wnioskodawcy) projektu pt. (tytuł projektu) w ramach II Konkursu Programu INNOTECH, Ścieżka In-Tech/Hi-Tech, oświadczam, że: Złożony Wniosek o dofinansowanie stanowi oświadczenie woli Wnioskodawcy, zaś informacje zawarte we Wniosku o dofinansowanie oraz dokumentach do niego dołączonych, złożonych w ramach Konkursu o nr za pomocą systemu informatycznego OSF, są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym. Data ……………………..………………………….. w imieniu wnioskodawcy (podpis /lub bezpieczny podpis elektroniczny*) * w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.).18 września2001Dz. U. Nr 130, poz. 1450

19 19 INNOTECH – ocena formalna wniosku 6 Kryteria oceny formalnej wniosków w II Konkursie: 1)złożenie wniosku w wymaganym terminie; 2)złożenie wygenerowanego z systemu OSF oświadczenia o złożeniu wniosku w wymaganym terminie, podpisanego przez osobę uprawnioną i opatrzonego stopką zawierającą nr ID wniosku, datę i godzinę rejestracji wniosku (ostatniej edycji); 3)spełnianie warunków uczestnictwa w konkursie określonych Regulaminem (w pkt I.3.4 – Wnioskodawca w ścieżce In-Tech i Hi- Tech); 4)złożenie wszystkich wymaganych podpisów i pieczęci na oświadczeniu o złożeniu wniosku; 5)załączenie do wniosku wszystkich wymaganych dokumentów i oświadczeń (w wersji elektronicznej). Wnioski niespełniające kryteriów oceny formalnej: 4), 5) zostaną wezwani do uzupełnienia braków w terminie 7 dni; w przypadku braków formalnych: 1), 2), 3) wnioski zostaną odrzucone

20 20 INNOTECH – kryteria oceny merytorycznej ścieżka In-Tech 6 Lp.Kryterium Maksymalna ocena Próg 1Wartość naukowa projektu52/5 2Innowacyjność rozwiązania będącego rezultatem projektu53/5 3Dorobek wykonawców52/5 4 Posiadanie odpowiednich zasobów materialnych i ludzkich niezbędnych do wykonania projektu 52/5 5 Planowana współpraca przy wykonywaniu projektu między jednostkami naukowymi i przedsiębiorcami 53/5 6Przewidywane efekty ekonomiczne.51/5 7Potencjał komercjalizacyjny53/5 8 Udział środków przedsiębiorcy w finansowaniu fazy badawczej projektu (bez uwzględnienia minimalnego wymaganego wkładu własnego zgodnie z zasadami udzielania pomocy publicznej) 50/5 9Zasadność planowanych kosztów w stosunku do zakresu zadań objętych projektem oraz oczekiwanych wyników n.d.

21 21 INNOTECH – kryteria oceny merytorycznej ścieżka Hi-Tech 6 Lp.Kryterium Maksymalna ocena Próg 1 Przedmiotem projektu jest rozwiązanie z branży zaawansowanych technologii 11/1 2Wartość naukowa projektu52/5 3Innowacyjność rozwiązania będącego rezultatem projektu53/5 4Dorobek wykonawców52/5 5 Posiadanie odpowiednich zasobów materialnych i ludzkich niezbędnych do wykonania projektu 52/5 6 Planowana współpraca przy wykonywaniu projektu między jednostkami naukowymi i przedsiębiorcami 53/5 7Przewidywane efekty ekonomiczne.51/5 8Potencjał komercjalizacyjny53/5 9 Udział środków przedsiębiorcy w finansowaniu fazy badawczej projektu (bez uwzględnienia minimalnego wymaganego wkładu własnego zgodnie z zasadami udzielania pomocy publicznej) 50/5 10Zasadność planowanych kosztów w stosunku do zakresu zadań objętych projektem oraz oczekiwanych wyników n.d.

22 Wniosek jest oceniany przez 2 niezależnych ekspertów, średnia punktów uzyskanych z tych ocen stanowi ocenę końcową projektu W przypadkach, gdy oceny projektu w recenzjach 2 ekspertów różnią się zasadniczo, projekt jest dodatkowo oceniany przez trzeciego niezależnego eksperta zewnętrznego, ocenę końcową stanowi wówczas średnia ocen uzyskana z 3 recenzji Rekomendowane do dofinansowania będą tylko te wnioski, które uzyskają w każdym z kryteriów oceny próg oceny określony punktowo dla danego kryterium i jednocześnie wniosek: - dla ścieżki In-Tech uzyska ocenę sumaryczną wyższą lub równą 20 punktów, (maks. 40 pkt.) - dla ścieżki Hi-Tech uzyska ocenę sumaryczną wyższą lub równą 21 punktów, (maks. 41 pkt.) Kryteria kluczowe - dla ścieżki In-Tech: 2, 5, 7 - dla ścieżki Hi-Tech: 3, 6, 8 22 INNOTECH – zasady oceny merytorycznej 6

23 W kryteriach kluczowych dla ścieżki programowej In-Tech przyznaje się minimalnie ocenę 2, jeśli spełnione są warunki: Kryterium 2 Rozwiązanie jest innowacyjne w skali międzynarodowej Kryterium 5 Wnioskodawcą jest konsorcjum lub co najmniej 20% wydatków na realizację badań przemysłowych lub prac rozwojowych (łącznie) Wnioskodawca planuje przeznaczyć na zakup usług badawczych w publicznej jednostce naukowej Kryterium 7 Wnioskodawca przeprowadził analizę, która potwierdza, że rozwiązanie będące przedmiotem projektu nie narusza praw własności intelektualnej osób trzecich 23 INNOTECH – kryteria kluczowe dla wniosku 6

24 W kryteriach kluczowych dla ścieżki programowej Hi-Tech przyznaje się minimalnie ocenę 2, jeśli spełnione są warunki: Kryterium 3 Rozwiązanie w obszarze zaawansowanych technologii jest innowacyjne w skali międzynarodowej Kryterium 6 Co najmniej 20% wydatków na realizację badań przemysłowych lub prac rozwojowych Wnioskodawca planuje przeznaczyć na zakup usług badawczych w publicznej jednostce naukowej Kryterium 8 Wnioskodawca przeprowadził analizę, która potwierdza, że rozwiązanie będące przedmiotem projektu nie narusza praw własności intelektualnej osób trzecich 24 INNOTECH – kryteria kluczowe dla wniosku 6

25 Załączniki 1 do regulaminów In-Tech i Hi-Tech zawierają wykazy kosztów kwalifikowalnych – dla prac badawczych katalog kosztów kwalifikowalnych jest jednakowy dla obu ścieżek programowych Uwagi: Kategoria A obejmuje koszty aparatury i sprzętu na potrzeby projektu – nie są to koszty zakupu aparatury tylko amortyzacja, Kategoria G oznacza koszty gruntu i budynków w przypadku odpisów amortyzacyjnych gdy grunt lub budynek jest zakupiony; wynajęcie, czynsz czy dzierżawa jest kosztem operacyjnym Op lub ogólnym O Koszty ogólne są rozliczane jako ryczałt (przedsiębiorcy do 15% całkowitych kosztów prac badawczych) Kategoria E – dotyczy usług badawczych, ekspertyz, kosztów zakupionej wiedzy technicznej itp. 25 INNOTECH – koszty kwalifikowalne - prace badawcze 7

26 Faza B – prace przygotowawcze do wdrożenia (pomoc de minimis) Uwagi: Koszty kwalifikowalne Beneficjent konkursu może ponosić w zakresie kategorii takich jak w fazie badawczej (kategorię E zastępuje kategoria D – koszty doradztwa lub równoważnych usług) Dodatkowo w fazie B kwalifikowalne są koszty w kategorii U (opłaty urzędowe) i L (koszty pomocy prawnej) Koszty ogólne są rozliczane jako ryczałt do wysokosci 15% całkowitych kosztów kwalifikowalnych fazy B 26 INNOTECH – koszty kwalifikowalne In-Tech 7

27 27 INNOTECH – koszty kwalifikowalne Hi-Tech 7 Koszty kwalifikowalne działań przygotowujących do wdrożenia dla ścieżki Hi-Tech*: *par. 25-28 Rozporządzenia z dnia 28.10.2010 w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem NCBR usługi doradcze w zakresie innowacji koszty zakupu usług dotyczących: 1)doradztwa w zakresie zarządzania; 2)pomocy technicznej; 3)transferu technologii; 4)doradztwa w zakresie nabywania i ochrony praw własności intelektualnej oraz handlu tymi prawami; 5)doradztwa w zakresie umów licencyjnych; 6)doradztwa w zakresie postępowań dotyczących uzyskania certyfikatu zgodności upoważniającego do oznaczenia wyrobu znakiem zgodności z normą krajowa lub ponadnarodową oraz w zakresie korzystania z tego certyfikatu. usługi wsparcia innowacji koszty zakupu następujących usług: 1)badania rynku; 2)korzystania z laboratoriów lub wyspecjalizowanej aparatury; 3)uzyskanie certyfikatu zgodności upoważniającego do oznaczenia wyrobu znakiem zgodności z norma krajową lub ponadnarodową; 4)certyfikacji w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodności (Dz.U. z 2010 r. Nt 138, poz. 935).

28 28 INNOTECH – planowany harmonogram realizacji programu 8 Okres realizacji: 2011 -2013 - organizacja konkursów 2011 – jeden konkurs dla In-Tech i dla Hi-Tech 2012 - 2013 - po 2 konkursy rocznie w obu ścieżkach In-Tech i Hi -Tech 2011- 2016 - finansowanie projektów 2012 – 2021 monitorowanie realizacji projektów do 2018 - monitoring wdrażania wyników projektów do 2021 - monitoring efektów ekonomicznych wdrożeń do 2021 r. - monitorowanie wskaźników realizacji celów Programu i ewaluacja Programu

29 29 INNOTECH – planowany budżet programu 8 Budżet NCBR na Program INNOTECH został wstępnie zaplanowany na poziomie 650 mln zł (dofinansowanie 500 projektów) założenie 1 : 5 konkursów – każdy o budżecie 130 mln zł; założenie 2 : dofinansowanie 100 projektów w konkursie 2011 – ogłoszenie I konkursu, wstępnie planowany budżet -130 mln zł -> przeznaczony budżet – rzędu 200 mln zł, w tym: In-Tech - 165 mln; Hi-Tech – 35 mln zł (obecnie podpisywane są umowy o dofinansowanie)

30 30 INNOTECH – harmonogram II konkursu 8 19.03.2012Ogłoszenie II konkursu 2.04.12 - 2.05.12 (30 dni)nabór wniosków w OSF (jednoetapowy!!!) 7.05.12- 31.05.12ocena formalna czerwiec – I poł. sierpnia 2012 r. ocena merytoryczna do 31 sierpnia 2012listy rankingowe – dla In-Tech i Hi-Tech) II poł. sierpnia 2012 Ogłoszenie wyników II konkursu Decyzje Dyrektora Centrum o przyznaniu/ odmowie przyznania dofinansowania wrzesień/październik Zawieranie umów/ rozpoczęcie finansowania projektów październik 2012-……. ……………….2015 Monitorowanie i finansowanie projektów wyłonionych w II konkursie INNOTECH

31 31 Statystyka I Konkursu INNOTECH I i II etap ogółem oraz w podziale na ścieżki 9

32 32 9

33 33 Rodzaje wnioskodawców i sumaryczne wnioskowane dofinansowanie – ścieżka In-Tech 9 Realizacja celu: Współpraca jednostek naukowych i przedsiębiorców

34 34 Środki własne przedsiębiorców ponad obowiązujący poziom pomocy publicznej - ścieżka In-Tech 9 Dla najlepiej ocenionych 72 projektów (40-32 pkt) Realizacja celu: Pobudzanie przedsiębiorców do inwestowania w B+R

35 35 Dziękuję za uwagę Kontakt: e-mail: innotech@ncbr.gov.pl Sekcja Komercjalizacji Wyników Badań w strukturze DKRK Dziękuję za uwagę Kontakt: e-mail: innotech@ncbr.gov.pl Sekcja Komercjalizacji Wyników Badań w strukturze DKRK osoby do kontaktu: Katarzyna Waś Beata Potwardowska Iwona Tomaszewska Marcin Olbrycht Adam Zasłona Maria Antosik Małgorzata Skibska-Zielińska innotech@ncbr.gov.pl Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ul. Nowogrodzka 47a 00-695, Warszawa tel. (+48 22) 24 42 858 www.ncbr.gov.pl


Pobierz ppt "Narodowe Centrum Badań i Rozwoju INNOTECH program wspierający rozwój innowacji technologicznych w oparciu o współpracę sektora przemysłu z sektorem B+R."

Podobne prezentacje


Reklamy Google