Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w zakresie dotyczącym KOLEJEK OCZEKUJĄCYCH Kraków, luty 2015 rok.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w zakresie dotyczącym KOLEJEK OCZEKUJĄCYCH Kraków, luty 2015 rok."— Zapis prezentacji:

1 Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
w zakresie dotyczącym KOLEJEK OCZEKUJĄCYCH Kraków, luty 2015 rok

2 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 roku
Ustawa o świadczeniach finansowanych ze środków publicznych w zakresie kolejek oczekujących Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2008 roku, Nr 164, poz z późn. zm.) Art. 20 – zmieniony Ustawą z dnia 22 lipca 2014 roku o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z roku, poz. 1138) zmiany dotyczące kolejek oczekujących, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku

3 Ustawa o świadczeniach finansowanych ze środków publicznych w zakresie kolejek oczekujących
Założenia do przeprowadzonej zmiany ustawy w zakresie kolejek oczekujących: rozwiązanie zidentyfikowanych problemów wynikających z nieprawidłowego prowadzenia list oczekujących, które mają wpływ na wydłużenie czasów oczekiwania na leczenie; wprowadzenie narzędzi umożliwiających skuteczny monitoring list - zapewnianiający, że listy będą prowadzone w sposób zapewniający poszanowanie zasady sprawiedliwego, równego, niedyskryminującego, przejrzystego oraz zgodnego z kryteriami medycznymi dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, a informacje o czasach oczekiwania udostępniane świadczeniobiorcom będą wiarygodne i rzetelne; prowadzenie pogłębionych analiz w zakresie czasów oczekiwania i zapotrzebowania na świadczenia opieki zdrowotnej w oparciu o poszerzony zakres zbieranych danych;

4 Ustawa o świadczeniach finansowanych ze środków publicznych w zakresie kolejek oczekujących
Cel dokonanych zmian: monitorowanie poprawności prowadzenia list oczekujących przez świadczeniodawców poprzez sporządzanie szczegółowych analiz w zakresie czasu oczekiwania i weryfikowania poprawności danych sprawozdawanych przez świadczeniodawców o wykonanych świadczeniach; wyeliminowanie przypadków wpisywania się przez świadczeniobiorców na więcej niż jedną listę oczekujących na to samo świadczenie; uregulowanie sytuacji osoby, która oczekiwała u świadczeniodawcy, którego umowa z Narodowym Funduszem Zdrowia wygasła lub została rozwiązana; zapewnienie świadczeniobiorcom informacji o pierwszym wolnym terminie udzielenia świadczenia przez danego świadczeniodawcę; wprowadzenie zasady, że zawinione przez świadczeniobiorcę niezgłoszenie się w ustalonym terminie w celu uzyskania świadczenia, skutkuje skreśleniem z listy; wprowadzenie obowiązku prowadzenia przez świadczeniodawców list oczekujących w formie elektronicznej; doprecyzowanie, że na liście oczekujących nie umieszcza się świadczeniobiorców kontynuujących leczenie;

5 Ustawa o świadczeniach finansowanych ze środków publicznych w zakresie kolejek oczekujących
PIERWSZY WOLNY TERMIN przekazywany przez świadczeniodawców co najmniej raz w tygodniu (w przypadku przekazywania danych raz w tygodniu informacja powinna być sporządzona według stanu na ostatni dzień roboczy każdego tygodnia i przekazana najpóźniej następnego dnia roboczego od ostatniego dnia roboczego) określany dla wszystkich list oczekujących, w tym onkologicznych (dla onkologicznych list oczekujących bez podziału na kategorie medyczne) publikowany w aktualizowanym codziennie Ogólnopolskim Informatorze o Czasie Oczekiwania na Świadczenia Medyczne

6 Pierwszy wolny termin Przekazywany przez świadczeniodawców co najmniej raz w tygodniu Określany dla wszystkich list oczekujących, w tym onkologicznych (dla onkologicznych list oczekujących bez podziału na kategorie medyczne) Publikowany w aktualizowanym codziennie Ogólnopolskim Informatorze o Czasie Oczekiwania na Świadczenia Medyczne

7 Ustawa o świadczeniach finansowanych ze środków publicznych w zakresie kolejek oczekujących
Rozszerzony wykaz świadczeń podlegających sprawozdawczości z zakresu list oczekujących Od okresu sprawozdawczego kwiecień 2015 roku NFZ będzie pozyskiwał informacje z zakresu list oczekujących m.in. na: wszystkie programy lekowe świadczenia wysokospecjalistyczne finansowane przez MZ leczenie aparatem ortodontycznym leczenie protetyczne TK, PET

8 Ustawa o świadczeniach finansowanych ze środków publicznych w zakresie kolejek oczekujących
WYKAZ ŚWIADCZEŃ, W PRZYPADKU KTÓRYCH UDZIELANIA ŚWIADCZENIODAWCY PROWADZĄ LISTY OCZEKUJĄCYCH NA UDZIELENIE ŚWIADCZENIA I.   Świadczenia polegające na wykonaniu procedur medycznych: 1)   leczenie wysiękowe postaci AMD z zastosowaniem iniekcji doszklistkowych przeciwciała monoklonalnego anty-VEGF; 2)   zabiegi w zakresie ciała szklistego (witrektomia) 3)   koronarografia 4)   wszczepienie albo wymiana rozrusznika jednojamowego 5)   wszczepienie albo wymiana rozrusznika dwujamowego 6)   implantacja, założenie, umiejscowienie lub przemieszczenie wewnątrzczaszkowego neurostymulatora mózgu 7)   wszczepienie albo wymiana stymulatora nerwu błędnego II.  Świadczenia gwarantowane z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej: 1)   świadczenia rezonansu magnetycznego; 2)   świadczenia tomografii komputerowej; 3)   badania genetyczne. III.  Świadczenia gwarantowane z zakresu leczenia stomatologicznego: 1)   leczenie aparatem ortodontycznym 2)   leczenie protetyczne IV.  Świadczenia gwarantowane z zakresu programów lekowych określonych w przepisach ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 122, poz. 696, z późn. zm.). V.   Świadczenia gwarantowane znajdujące się w wykazie określonym w przepisach wydawanych na podstawie art. 42e ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, jeżeli nie są wymienione w pkt I-IV i zostały wskazane w sposób umożliwiający prowadzenie odrębnej listy.

9 Ustawa o świadczeniach finansowanych ze środków publicznych w zakresie kolejek oczekujących
WYKAZ ŚWIADCZEŃ, W PRZYPADKU KTÓRYCH UDZIELANIA ŚWIADCZENIODAWCY PROWADZĄ LISTY OCZEKUJĄCYCH NA UDZIELENIE ŚWIADCZENIA W CZASIE RZECZYWISTYM W APLIKACJI UDOSTĘPNIONEJ PRZEZ FUNDUSZ I.   Świadczenia gwarantowane z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej udzielane we wskazanych komórkach organizacyjnych w zakresie świadczeń: 1. Świadczenia z zakresu onkologii 1240 Poradnia onkologiczna; 1241 Poradnia onkologiczna dla dzieci; 1249 Poradnia onkologii i hematologii dla dzieci; 1242 Poradnia chemioterapii; 1460 Poradnia ginekologii onkologicznej; 1458 Poradnia profilaktyki chorób piersi; 1244 Poradnia radioterapii 2. Świadczenia z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu 1580 Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej; 1581 Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci 3. Świadczenia z zakresu kardiologii 1100 Poradnia kardiologiczna; 1101 Poradnia kardiologiczna dla dzieci; 1102 Poradnia wad serca; 1103 Poradnia wad serca dla dzieci; 1104 Poradnia nadciśnienia tętniczego; 1105 Poradnia nadciśnienia tętniczego dla dzieci 4.Świadczenia z zakresu endokrynologii 1030 Poradnia endokrynologiczna; 1031 Poradnia endokrynologiczna dla dzieci; 1032 Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna; 1033 Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna dla dzieci; 1034 Poradnia andrologiczna; 1035 Poradnia andrologiczna dla dzieci; 1036 Poradnia leczenia niepłodności; 1038 Poradnia chorób tarczycy; 1039 Poradnia chorób tarczycy dla dzieci II.  Świadczenia polegające na wykonaniu procedur medycznych: 1)   endoprotezoplastyka stawu biodrowego; 2)   endoprotezoplastyka stawu kolanowego; 3)   rewizja po endoprotezoplastyce stawu biodrowego; 4)   rewizja po endoprotezoplastyce stawu kolanowego; 5)   zabiegi w zakresie soczewki (zaćma); 6)   usunięcie zwężenia tętnicy wieńcowej (angioplastyka). III.  Świadczenia gwarantowane udzielane na podstawie karty onkologicznej dla świadczeniobiorców objętych diagnostyką mającą na celu rozpoznanie nowotworu złośliwego lub leczeniem mającym na celu wyleczenie tego nowotworu. IV.  Świadczenia gwarantowane z zakresu świadczeń wysokospecjalistycznych, znajdujące się w wykazie określonym w przepisach wydawanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, z wyłączeniem świadczeń z zakresu przeszczepów udzielanych osobom, które są wpisywane na krajowe listy osób oczekujących na przeszczepienie komórek, tkanek i narządów, zgodnie z przepisami o pobieraniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów.

10 Sprawozdawczość z zakresu kolejek oczekujących:
Ustawa o świadczeniach finansowanych ze środków publicznych w zakresie kolejek oczekujących Sprawozdawczość z zakresu kolejek oczekujących: Słownik świadczeń podlegających sprawozdawczości w udostępnionej przez oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia aplikacji Kolejki Centralne (AP-KOLCE) Świadczenia medyczne* kod nazwa 00000 ŚWIADCZENIA UDZIELONE NA PODSTAWIE KARTY ONKOLOGICZNEJ 50009 ABLACJA WIDEOTORAKOSKOPOWA 50010 OPERACJE WAD WRODZONYCH SERCA I NACZYŃ U DZIECI DO UKOŃCZENIA 1 r.ż. 50011 OPERACJE WAD SERCA I AORTY PIERSIOWEJ > 17 r.ż. 50012 OPERACJE WAD SERCA I AORTY PIERSIOWEJ >1 r.ż. i < 18 r.ż. 50013 WSZCZEPIENIE ZASTAWEK SERCA 50014 KARDIOLOGICZNE ZABIEGI INTERWENCYJNE < 18 r.ż. 60002 ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU ONKOLOGII 60003 ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU 60004 ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU KARDIOLOGII 60005 ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU ENDOKRYNOLOGII * listy oczekujących na świadczenia udzielane na podstawie karty onkologicznej (kod 00000) świadczeniodawcy mają obowiązek prowadzić w czasie rzeczywistym w aplikacji od stycznia 2015 r., natomiast na pozostałe wykazane w słowniku świadczenia od kwietnia 2015 r.

11 Sprawozdawczość z zakresu kolejek oczekujących:
Ustawa o świadczeniach finansowanych ze środków publicznych w zakresie kolejek oczekujących Sprawozdawczość z zakresu kolejek oczekujących: Słownik świadczeń podlegających sprawozdawczości w udostępnionej przez oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia aplikacji (SZOI) Świadczenia medyczne kod nazwa 30002 ZABIEGI W ZAKRESIE SOCZEWKI (ZAĆMA) 50002 USUNIĘCIE ZWĘŻENIA TĘTNICY WIEŃCOWEJ (ANGIOPLASTYKA) 80003 ENDOPROTEZOPLASTYKA STAWU BIODROWEGO 80004 REWIZJA PO ENDOPROTEZOPLASTYCE STAWU BIODROWEGO 80005 ENDOPROTEZOPLASTYKA STAWU KOLANOWEGO 80006 REWIZJA PO ENDOPROTEZOPLASTYCE STAWU KOLANOWEGO

12 Wpis na listę oczekujących:
Ustawa o świadczeniach finansowanych ze środków publicznych w zakresie kolejek oczekujących Wpis na listę oczekujących: nie dotyczy pacjentów kontynuujących leczenie u danego świadczeniodawcy koniec (ustawowy) z wyznaczaniem dni na zapisywanie się do lekarza – zgłoszeń i wpisów dokonuje się każdego dnia w godzinach udzielania świadczeń przez danego świadczeniodawcę lista oczekujących powinna być prowadzona w postaci elektronicznej nie ma obowiązku osobistego zgłoszenia się w celu zapisu

13 Wpis na onkologiczne listy oczekujących:
Ustawa o świadczeniach finansowanych ze środków publicznych w zakresie kolejek oczekujących Wpis na onkologiczne listy oczekujących: tylko świadczeniobiorcy posiadający karty diagnostyki i leczenia onkologicznego (pozostali świadczeniobiorcy będą wpisywani na listy oczekujących np. do poradni onkologicznej) nie ma zastosowania podział na kategorie medyczne (przypadek pilny, przypadek stabilny)

14 Dostarczenie skierowania (oryginał!) w ciągu 14 dni roboczych
Ustawa o świadczeniach finansowanych ze środków publicznych w zakresie kolejek oczekujących Dostarczenie skierowania (oryginał!) w ciągu 14 dni roboczych Termin liczony jest zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego, tj.: do terminu nie jest wliczany dzień dokonania wpisu na listę oczekujących, termin kończy się z upływem ostatniego dnia, jeśli koniec terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa następnego dnia, w przypadku przesyłania skierowania pocztą – liczy się data nadania przesyłki pocztowej (listu)

15 Jedno świadczenie – jeden wpis
Ustawa o świadczeniach finansowanych ze środków publicznych w zakresie kolejek oczekujących Jedno świadczenie – jeden wpis od 1 stycznia 2015 roku pacjent w celu otrzymania danego świadczenia może wpisać się tylko na jedną listę oczekujących u jednego świadczeniodawcy zasada ta dotyczy również świadczeń „bez skierowania” oraz świadczeń onkologicznych

16 Zmiana świadczeniodawcy
Ustawa o świadczeniach finansowanych ze środków publicznych w zakresie kolejek oczekujących Zmiana świadczeniodawcy Wybór innego świadczeniodawcy wymaga wcześniejszego skreślenia z listy oczekujących z powodu rezygnacji u pierwotnie wybranego świadczeniodawcy (w przypadku rezygnacji świadczeniodawca ma obowiązek zwrócić oryginał skierowania)

17 Niezgłoszenie się przez pacjenta do lekarza w ustalonym dniu
Ustawa o świadczeniach finansowanych ze środków publicznych w zakresie kolejek oczekujących Niezgłoszenie się przez pacjenta do lekarza w ustalonym dniu wykreślenie z listy oczekujących wyjątek – siła wyższa przywrócenie na listę oczekujących

18 Przywrócenie na listę oczekujących
Ustawa o świadczeniach finansowanych ze środków publicznych w zakresie kolejek oczekujących Przywrócenie na listę oczekujących Pacjent może zostać przywrócony na listę oczekujących po złożeniu wniosku nie później niż w terminie 7 dni od dnia ustania przyczyny niezgłoszenia się w ustalonym terminie udzielenia świadczenia Wniosek musi zawierać uzasadnienie przyczyny niestawienia się w ustalonym terminie

19 Koniec umowy a listy oczekujących
Ustawa o świadczeniach finansowanych ze środków publicznych w zakresie kolejek oczekujących Koniec umowy a listy oczekujących OW NFZ informuje pacjenta w każdy możliwy sposób o zakończeniu wykonywania umowy przez świadczeniodawcę oraz wskazuje innych świadczeniodawców, u których możliwe jest uzyskanie danego świadczenia Świadczeniodawca wydaje (bezpłatnie) pacjentowi wpisanemu na listę zaświadczenie (zawierające datę zgłoszenia) i wydaje oryginał skierowania Pacjent może wpisać się na inną listę oczekujących u innego świadczeniodawcy („nowy” świadczeniodawca wyznacza termin udzielenia świadczenia uwzględniając datę zgłoszenia z zaświadczenia)

20 Skierowania do dermatologa i okulisty
Ustawa o świadczeniach finansowanych ze środków publicznych w zakresie kolejek oczekujących Skierowania do dermatologa i okulisty Wymóg ten nie dotyczy inwalidów wojennych, wojskowych, osób represjonowanych, kombatantów, cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych, weteranów poszkodowanych (urazy i choroby nabyte podczas wykonywania zadań poza granicami państwa), uprawnionych żołnierzy lub pracowników (urazy i choroby nabyte podczas wykonywania zadań poza granicami państwa), chorych na gruźlicę oraz zakażonych wirusem HIV Wymóg ten nie dotyczy również osób wpisanych na listę oczekujących na te świadczenia przed 1 stycznia 2015 r. oraz osób będących już w planie leczenia i oczekujących na kolejną wyznaczoną wizytę

21 Ustawa o świadczeniach finansowanych ze środków publicznych w zakresie kolejek oczekujących
Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w zakresie dotyczącym KOLEJEK OCZEKUJĄCYCH Kraków, luty 2015 rok."

Podobne prezentacje


Reklamy Google