Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dydaktyka ogólna Materiały na zajęcia z dydaktyki informatyki Ewa Kołczyk.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dydaktyka ogólna Materiały na zajęcia z dydaktyki informatyki Ewa Kołczyk."— Zapis prezentacji:

1 Dydaktyka ogólna Materiały na zajęcia z dydaktyki informatyki Ewa Kołczyk

2 Podstawowe terminy uczenie się – świadomy proces nabywania wiadomości, umiejętności i nawyków nauczanie – planowe kierowanie procesem uczenia się kształcenie – proces nauczania-uczenia się wpływający na wszechstronny rozwój zdolności poznawczych: myślenia, spostrzegania, uwagi, pamięci, wyobraźni

3 Ewa Kołczyk Rozwój systemów dydaktycznych Jan Amos Komeński (1592-1670), sztuka nauczania (i wychowania), system klasowo– lekcyjny, zasada poglądowości Jan Fryderyk Herbart (1776-1841), teoria nauczania wychowującego, nauczanie przez przyswajanie, szkoła tradycyjna John Dewey (1859-1952), sztuka uczenia się, uczenie się przez działanie, nauczanie problemowe

4 Ewa Kołczyk Podstawowe terminy pedagogika – nauka o wychowaniu dydaktyka ogólna – nauka pedagogiczna, badająca działalność osób uczących się i nauczających dydaktyka przedmiotowa – teoria i praktyka nauczania i uczenia się konkretnego przedmiotu metodyka nauczania – dyscyplina praktyczna zajmująca się metodami nauczania wybranych treści

5 Ewa Kołczyk Funkcje dydaktyki eksplanacyjna, diagnostyczna i prognostyczna instrumentalno-techniczna normatywna – ustalanie celów kształcenia, kryteriów doboru materiału, wymagań w zakresie opanowania wiedzy

6 Ewa Kołczyk Programy nauczania cele kształcenia materiał nauczania (tematy) instrukcja metodyczna Materiał nauczania - uproszczona wersja dyscypliny naukowej

7 Ewa Kołczyk Cele kształcenia cele ogólne (ideały, zadania) cele szczegółowe (operacyjne) Instrukcja metodyczna standardy osiągnięć uczniów sposoby oceniania

8 Ewa Kołczyk Tendencje w doborze treści kształcenia materializm (encyklopedyzm) formalizm utylitaryzm strukturalizm egzemplaryzm HISTORYCZNIE WSPÓŁCZEŚNIE

9 Ewa Kołczyk Kryteria doboru treści kształcenia niezależność istotność rzetelność zainteresowania użyteczność wyuczalność wykonalność DZIEDZINA UCZEŃ

10 Ewa Kołczyk Treść nauczania (wg prof. B. Niemierki) materiał nauczania cele nauczania wymagania programowe

11 Ewa Kołczyk Układ treści kształcenia w kursie nauczania liniowy spiralny koncentryczny

12 Ewa Kołczyk Funkcje podręcznika informacyjna (uporządkowany przekaz) badawcza (pytania, pobudzanie do myślenia, ukierunkowanie na syntezę) transformacyjna (przykłady zastosowania, modelowe rozwiązania, ćwiczenia) samokształceniowa

13 Ewa Kołczyk Sposoby uczenia się i metody nauczania Metody nauczania Sposoby uczenia się Czynności nauczyciela Czynności ucznia podające przez przyswajanie podawanie gotowej wiedzy przyswajanie gotowej wiedzy poszukująceprzez odkrywanie kierowanie procesem rozwiązywanie problemów eksponująceprzez przeżywanie eksponowanie wartości poznawanie wartości praktyczneprzez działanie organizowanie działalności przeobrażanie rzeczywistości

14 Ewa Kołczyk Metody nauczania podające poszukujące eksponujące praktyczne wykład pogadanka opowiadanie objaśnienie praca z tekstem metoda problemowa aktywizujące gry dydaktyczne dyskusje metoda przypadków metoda sytuacyjna wycieczka wystawa pokaz doświadczenie ćwiczenia metoda projektów

15 Ewa Kołczyk Stożek doświadczenia Dale’a czytanie słuchanie oglądanie obrazów, diagramów oglądanie filmu, demonstracji gry z podziałem na role, praktyczne działanie zastosowanie w praktyce, nauczanie innych 5-10% 10-30% 50-70% 90% Ludzie pamiętają

16 Ewa Kołczyk Pomoce dydaktyczne podręczniki, dokumentacje, leksykony oprogramowanie – cechy klas programów programy do demonstracji zagadnień slajdy, instrukcje, karty pracy, plansze, pomoce elektroniczne: adresy stron WWW, pliki do ćwiczeń

17 Ewa Kołczyk Formy pracy indywidualna zbiorowa – cała klasa grupowa – w grupach 2-4 osobowych

18 Ewa Kołczyk Schemat budowy lekcji wersja 1 przygotowanie klasy do pracy sprawdzenie/nawiązanie do pracy domowej określenie celów lekcji, nawiązanie do poprzedniego materiału przebieg zajęć podający problemowy operacyjny ekspozycyjny podsumowanie lekcji wyjaśnienie zadania domowego

19 Ewa Kołczyk Schemat budowy lekcji wersja 2 Zaangażowanie Poszukiwanie Transformacja Prezentacja Refleksja

20 Ewa Kołczyk Konspekt lekcji Imię i nazwisko prowadzącego zajęcia Temat lekcji Data: Czas trwania zajęć: Szkoła: Klasa: Informacja o tym, co już uczniowie umieją i co jest przewidziane na kolejnych zajęciach Cele lekcji: Środki dydaktyczne: Treści zadań (rozwiązania zadań), przykładów, definicji, opisów poleceń, algorytmów itp. Plan lekcji

21 Ewa Kołczyk Plan lekcji czas trwania materiał rzeczowy sposób realizacji osiągane cele sposób oceniania uwagi min.pytania treści przykłady zadania metody formy czynności nauczyciela i uczniów czego się uczą co i jak

22 Ewa Kołczyk Style uczenia się wzrokowy racjonalny aktywny sekwencyjny intuicyjny słowny refleksyjny globalny

23 Ewa Kołczyk Dokumentowanie pracy dziennik arkusze ocen zeszyty uczniowskie rozkład materiału + PSO / plan wynikowy codzienny plan pracy (konspekty)

24 Ewa Kołczyk Plan wynikowy problematyka zajęć temat zajęć wymagania środki dydaktyczne procedury sprawdzania i oceniania liczba godzin podstawowe rozszerzające dopełniające

25 Ewa Kołczyk Cele nauczania cele operacyjne: wiedzieć, rozumieć, analizować, wskazać, wyjaśnić, dobrać, klasyfikować, formułować, napisać, narysować, obliczyć, odczytać z wykresu, planować, podać nazwę, sprawdzić, rozpoznać, uruchomić, wykazać, wyróżnić, zbudować, zmienić, oznaczyć.... cele hierarchiczne: uczeń musi, powinien, może cele z kategorii: wiedza umiejętności postawa

26 Ewa Kołczyk Zasady nauczania poglądowości przystępności (stopniowania trudności) świadomego i aktywnego udziału ucznia systematyczności trwałości wiedzy operatywności (wiązania teorii z praktyką)

27 Ewa Kołczyk Zasady w nauczaniu informatyki pozwól na eksperymenty proponuj zadania na miarę ucznia podawaj pomysły, a nie rozwiązania wprowadzaj nowe, gdy jest potrzebne utrwalaj nowe rozmawiaj o procesie, nie tylko o efekcie

28 Ewa Kołczyk Funkcje oceny diagnostyczna metodyczna dydaktyczna wychowawcza selekcyjna

29 Ewa Kołczyk Wymagania programowe służą do zdefiniowania treści ukrytej za skalą stopni szkolnych hierarchia wymagań konieczne podstawowe dopełniające wykraczające Skala stopni: dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący rozszerzające

30 Ewa Kołczyk Stopień szkolny: oznacza spełnienie wymagań ma charakter pomocniczy jest elementem niezbędnej informacji zwrotnej różnicuje uczniów ze względu na osiągnięcia

31 Ewa Kołczyk Testy dydaktyczne zamiast zadań „opowiedz” i „opisz” zadania praktyczne poprawne formułowanie pytań i zadań dobór treści pytań zgodny z przyjętymi celami nauczania jednolitość formy zadań w obrębie testu rzetelność, trafność i obiektywizm

32 Ewa Kołczyk Rzetelność – zgodność wyników (dla tych samych uczniów w równoległych wersjach testu) Przyczyny nierzetelności wyrywkowa reprezentacja treści dyspozycja ucznia brak konsekwencji w punktowaniu Podnoszenie rzetelności większa liczba czynności dłuższy czas szczegółowy schemat punktowania

33 Ewa Kołczyk Trafność pomiaru – zasadne wnioskowanie o osiągnięciach ucznia Brak trafności mało czynności pomijanie czynności czynności pozaprogramowe Oszacowanie trafności zgodność treści planowanej z realizowaną zgodność treści realizowanej ze sprawdzaną

34 Ewa Kołczyk Formy zadań testowych pisemne teoretyczne: rozszerzonej odpowiedzi, krótkiej odpowiedzi, z luką, wyboru wielokrotnego, na dobieranie, prawda-fałsz. praktyczne: próba pracy, nisko symulowane, wysoko symulowane. 20 min 3 min 40 sek 90 sek 60 sek 30 sek 100 min 20 min 10 min

35 Ewa Kołczyk Narzędzia sprawdzania obserwacja sprawdzian teoretyczny i praktyczny projekt - kryteria oceny odpowiedź ustna zadanie domowe praca na lekcji zeszyt uczniowski e-portfolio

36 Ewa Kołczyk Taksonomia celów nauczania praktycznych A – naśladowanie działania B – odtwarzanie działania C – sprawność działania w stałych warunkach D – sprawność działania w zmiennych warunkach poznawczych A – zapamiętanie wiadomości B – zrozumienie wiadomości C – zastosowanie wiadomości w sytuacjach typowych D – zastosowanie wiadomości w sytuacjach nietypowych Wiadomości Umiejętności Działania Umiejętności

37 Ewa Kołczyk Wymagania programowe a kategorie celów podstawowe A i B rozszerzające B i C dopełniające C i D

38 Ewa Kołczyk Jakościowe określanie wymagań na stopnie dst – umie wykonać zadanie wg instrukcji (z pomocą nauczyciela) db – umie wykonać samodzielnie analogiczne zadanie bdb – umie samodzielnie zanalizować inne zadanie i wykorzystać w nim zdobyte umiejętności celująca – umie samodzielnie analizować zadania i rozpoznawać nowe funkcje i możliwości nieznanego oprogramowania

39 Ewa Kołczyk Budowanie testu sprawdzającego dobór form zadań i czasu trwania testu, ułożenie zadań, określenie czynności sprawdzanych, przypisanie ich do kategorii celów, określenie poziomu wymagań, opracowanie modelu odpowiedzi i schematu punktowania, przeliczanie punktów na ocenę.

40 Ewa Kołczyk Przedmiotowy system oceniania wymagania (na poszczególne stopnie) regulamin (kontrakt) narzędzia oceny sposób ustalania oceny końcowej

41 Ewa Kołczyk Przygotowanie uczniów do życia umiejętność ciągłego uczenia się umiejętność samodzielnego myślenia umiejętność rozwiązywania problemów przez: mówienie i słuchanie, czytanie i pisanie, stosowanie arytmetyki i matematyki rozbijanie problemu na podproblemy, stosowanie rysunku, schematu, prowadzenie,,burzy mózgów'', używanie komputera

42 Ewa Kołczyk Umiejętność myślenia niższego rzędu polega na odtwarzaniu zapamiętanych faktów wyższego rzędu wymaga znajomości faktów, ale także rozumienia zasad rządzących faktami i zależności między nimi

43 Ewa Kołczyk Opisowa definicja problemu dane – opis sytuacji początkowej w postaci faktów cel – opis pożądanej sytuacji końcowej, jak można sprawdzić, czy problem został rozwiązany przydatne narzędzia, źródła pozyskania pomocy, ograniczenia, reguły, których należy przestrzegać dlaczego problem jest ważny dla ciebie?

44 Ewa Kołczyk Plan rozwiązywania problemu zrozumieć problem zaplanować kolejne kroki rozwiązania wykonać zaplanowane kroki sprawdzić, czy problem został rozwiązany

45 Ewa Kołczyk Strategie rozwiązywania problemów metoda zstępująca metoda wstępująca operacja elementarna = idea + proces rozwiązania „poszukaj czegoś podobnego”

46 Ewa Kołczyk Metody algorytmiczne i heurystyczne określoność pełna niezawodność gwarantowana zastosowanie ograniczone typowe zadania rutynowa sprawność nieokreśloność brak niezawodności zastosowanie w różnych sytuacjach nowe, nieznane zadania postawa twórcza

47 Ewa Kołczyk Zjawisko transferu bliski, wykonywany automatycznie odległy, pozornie brak powiązań i analogii wspomaganie uczenia skierowanego na transfer odległy

48 Ewa Kołczyk Model problemu myślowy słowny pisany matematyczny komputerowy

49 Ewa Kołczyk Zadanie: Ile jest równań postaci x 2 -px+q=0, gdzie p,q są naturalne i pierwiastki równania są mniejsze od 8?


Pobierz ppt "Dydaktyka ogólna Materiały na zajęcia z dydaktyki informatyki Ewa Kołczyk."

Podobne prezentacje


Reklamy Google