Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projektowanie i analiza systemów informacyjnych Michał Kuciapski

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projektowanie i analiza systemów informacyjnych Michał Kuciapski"— Zapis prezentacji:

1 Projektowanie i analiza systemów informacyjnych Michał Kuciapski m.kuciapski@univ.gda.pl

2 Infoplan Metody analizy sytuacyjnej

3 3 z 47 Infoplan Strategiczny plan informatyzacji organizacji Rola odnośnie elementów informacyjnych analogiczna do roli biznes planu w stosunku do aspektów ekonomicznych firmy Ma na celu skuteczne wspieranie przez systemy informatyczne procesów zachodzących w organizacji

4 4 z 47 Infoplan – analizowane zagadnienia Wyrażenie potrzeb celów i strategii gospodarczej firmy w kategoriach wspomagających systemów informacyjnych Ocena aktualnie użytkowanego w firmie systemu informatycznego Sposobu włączenia nowych innowacyjnych rozwiązań informatycznych

5 5 z 47 Metody analizy sytuacyjnej Sesja MetaPlanu Sesja SWOT Analiza Istotnych Czynników Powodzenia Model spójności dynamiki zmian Broekstry BSP (Business System Planning)

6 6 z 47 Sesja MetaPlanu – ang. MetaPlan Session Twórca – Schnelle Celem sesji jest wskazanie systemów informatycznych pozwalających osiągnąć cele i uniknąć zagrożenia organizacji Opiera się na warsztatach z udziałem moderatora W skład uczestników warsztatów wchodzą: przedstawiciele kierownictwa, eksperci, przyszli użytkownicy Grupa dzielona na kilka zespołów

7 7 z 47 Sesja MetaPlanu – procedura Przedstawienie problemu i krótka dyskusja Uczestnicy zespołu samodzielnie opracowują swoje opinie i pomysły rozwiązań Przy udziale moderatora indywidualne propozycje są grupowane, porządkowane oraz nadawane są im priorytety Stworzenie macierzy rozwiązań na podstawie wyników wszystkich zespołów

8 8 z 47 Sesja MetaPlanu – analizowane problemy Cele firmy Zagrożenia Działania dla osiągnięcia celów Działania dla uniknięcia zagrożeń Specyfikacja systemów informatycznych wspomagających osiąganie celów i unikanie zagrożeń

9 Analiza systemów informacyjnych

10 10 z 47 ASI – etapy 1.Diagram Hierarchii Funkcji (DHF) 2.Diagramy Przepływu Danych (DPD): Kontekstowe Zerowe (systemowe) Szczegółowe (procesów elementarnych) 3.Diagramy Związków Encji 4.Słownik danych

11 Analiza systemów informacyjnych Diagram Hierarchii Funkcji

12 12 z 47 DHF – (FHD - Function Hierarchy Diagram) Służy do zdefiniowania wszystkich funkcji opisujących SI Opracowanie szczegółowego modelu potrzeb informacyjnych użytkownika Pola formularza: –nazwa funkcji –opis –dane wejściowe –źródło danych wejściowych –wynik - rezultat wykonania funkcji –warunek wstępny - co musi być wcześniej zrealizowane –warunek końcowy - do czego wykorzystuje się efekty realizacji tej funkcji –powód - cel realizacji funkcji –uwagi

13 13 z 47 DHF – przykład – podsystem fakturowanie 1.Fakturowanie zakupów 1.Fakturowanie zakupów inwestycyjnych 2.Fakturowanie zakupów materiałowych 3.Fakturowanie zakupów prod. podst. 2.Fakturowanie sprzedaży 1.Fakturowanie sprzedaży indywidualnej 2.Fakturowanie sprzedaży instytucjonalnej

14 14 z 47 DHF – przykład – podsystem fakturowanie 1.Fakturowanie zakupów inwestycyjnych 1.Fakturowanie zakupów 1.Wprowadzenie faktury 2.Modyfikacja faktury 3.Generowanie faktury 4.Anulowanie faktury 5.Reklamacja faktury 2.Fakturowanie korygujące 1.Wprowadzenie faktury 2.Modyfikacja faktury 3.Generowanie faktury 4.Anulowanie faktury

15 Analiza systemów informacyjnych Diagramy Przepływu Danych

16 16 z 47 DPD – (DFD - Data Flow Diagram) Model procesów jest następstwem określenia wymagań użytkownika i funkcji systemu. Obrazuje system jak zestaw procesów funkcyjnych, powiązanych ze sobą składnicami danych Ma strukturę hierarchiczną, tworzoną metoda zstępującą Nie zawiera specyfikacji procesów ani modelu i opisu danych

17 17 z 47 DPD – typy W zależności od poziomu szczegółowości: Kontekstowe - pokazuje powiązania systemu z otoczeniem Zerowy - przedstawia ogólną strukturę systemu, obrazuje główne procesy systemu, obiekty zewn., magazyny danych i przepływy Szczegółowe - dokładny obraz procesów i podsystemów - dalsze uszczegółowienie

18 18 z 47 DPD – elementy Obiekty zewnętrzne (terminatory) - przedstawiają zewnętrzne obiekty, z którymi komunikuje się system. Źródła powstania i miejsca przeznaczenia informacji. Np.: KLIENT, DOSTAWCA, BANK. Składnice danych (magazyny) - reprezentują kolekcje danych między procesami (dostępne są tylko z procesów), które system powinien przechowywać. Procesy (funkcje) - definiują sposób wykonywania jednej lub więcej funkcji (program, procedura, algorytm, operacja ręczna czy zautomatyzowana (całkowicie lub częściowo) wykonywane na danych, które powinien realizować system. Funkcje przekształcają wejścia na wyjścia Przepływy danych (strumienie) - przedstawiają obieg danych w systemie; powiązania pomiędzy procesami a innymi elementami DFD. Reprezentują informację wejściową lub wyjściową

19 19 z 47 DPD – notacja Fakturowanie zakupów inwestycyjnych Proces Przepływ Przesłanie faktury Składnica Faktury Klienci Terminator

20 20 z 47 DPD – zasady notacji – logiki analizy niedopuszczalne są bezpośrednie przepływy danych pomiędzy składnicami lub pomiędzy składnicami a terminatorami i odwrotnie - strumienie winny być w tym czasie przetworzone przez proces przepływy wejściowe i wynikowe (do i ze składnic) nie noszą nazw - nazwa składnicy identyfikuje jednoznacznie

21 21 z 47 DPD – zasady projektowania Uporządkowanie diagramów w hierarchię: kontekstowe, zerowe, szczegółowe. Uchwycenie głównych procesów i uszczegółowienie jest bardziej odpowiednie niż uogólnianie procesów elementarnych. Przypisanie jednoznacznych nazw dla procesów, obiektów i magazynów. Przestrzeganie, żeby żadne dane niewykorzystywane przez proces nie wpływały do niego. Przestrzeganie, aby każdy proces miał wejście i wyjście. Zapewnienie, aby każdy przepływ miał początek i kończył się na procesie. Przestrzeganie, aby wszystkie dane wprowadzane lub wyprowadzane z obiektów zewn. podlegały przetwarzaniu w procesach i nie dopuszczać przepływów między składnicami a obiektami zewnętrznymi Konsekwentne używanie symboli. Oznaczenie w odpowiedni sposób powtarzających się elementów. Unikanie nadmiernie złożonych DFD (max 9 procesów na jednym DFD). Weryfikowanie diagramów. Opisanie każdego elementu w słowniku danych (data dictionary).

22 22 z 47 DPD – Diagram kontekstowy zakres i granice systemu źródła i odbiorcy informacji główne wejścia i wyjścia systemu

23 23 z 47 DPD – Diagram kontekstowy - etapy modelowania zdefiniowanie systemu jako pojedynczego, podstawowego procesu; zidentyfikowanie obiektów zewnętrznych, które dostarczają informacje do sytemu bądź korzystają z danych systemowych; zaznaczenie kierunku przepływu danych pomiędzy systemem a obiektami zewnętrznymi.

24 24 z 47 DPD – Diagram kontekstowy - przykład Administracja finansami Dostawcy Klienci Klient Windykacja Faktura zakupowa Zamówienie sprzedaży Błędne faktury Ponaglenie Faktura sprzedaży Płatność faktury klienta Nie zapłacone faktury klienta Nie zapłacone faktury dostawcy

25 25 z 47 DPD – Diagram kontekstowy - księgarnia Administracja finansami Klient Klienci Wydawca Zamówienie sprzedaży Zamówienie zakupu Faktura klienta Ponaglenie List przewozowy Płatność faktury klienta Nie zapłacone faktury klienta Dane o wydawcy Dane o książkach Nie zapłacone faktury wydawcy Windykacja Wydawca Płatność faktury wydawcy Faktura wydawcy

26 26 z 47 DPD – Diagram zerowy Zerowy - przedstawia ogólną strukturę systemu, obrazuje główne procesy systemu, obiekty zewnętrzne, magazyny danych i przepływy Prezentuje najwyższy poziom abstrakcji systemu Dekomponowany na diagramy szczegółowe

27 27 z 47 DPD – Diagram zerowy - etapy modelowania Identyfikacja: głównych procesów systemu (dekompozycja procesu "kontekstowego") obiektów zewnętrznych (tych z kontekstowego) wewnętrznych magazynów danych przepływów pomiędzy procesami a magazynami i obiektami zewnętrznymi

28 28 z 47 DPD – wskazówki poprawności tworzenia Należy wybierać znaczące nazwy dla procesów, składnic danych i terminatorów – czasownik i dopełnienie, np.: obsługa płatności klienta, przygotowanie bilansu Numerowanie procesów Unikać nadmiernie złożonych DPD – łącznie do 9 elementów: procesów, składnic danych terminatorów

29 29 z 47 DPD – zasada dekompozycji System A B 1 2 A B X

30 30 z 47 DPD – zasada dekompozycji 1. Przyjmij zamówienie Klienci Magazyn Błędne zamówienia Zamówienia Faktury Informacje o płatności 2. Wyślij książki Zamówienia Pozycje zamówień Szczegóły wysyłki Książki Klienci 3. Pobierz należność Nazwisko klienta, szczegóły faktury Nazwisko klienta, adres klienta Faktury, wyciągi Płatności, zapytania

31 31 z 47 DPD – Diagramy szczegółowe Dokładny obraz procesów i podsystemów - dalsze uszczegółowienie. W trakcie dekompozycji diagramów obowiązuje zasada, iż tylko przepływy danych, które pojawiły się na poziomie zerowym mogą wystąpić na niższych poziomach hierarchii.

32 32 z 47 DPD – zasada dekompozycji System A B 1 2 A B 1.1 1.2 X A 1.3 X

33 33 z 47 DPD – Diagramy szczegółowe - etapy modelowania Identyfikacja: procesu głównego (który będzie uszczegółowiany) procesów składających się na proces główny magazynów danych przepływów pomiędzy procesami a magazynami i obiektami zewn.

34 Analiza systemów informacyjnych Diagram Związków Encji

35 35 z 47 ERD – ang. Entity Relationship Management Jest modelem sieciowym opisującym na wysokim poziomie abstrakcji układ danych przechowywanych w systemie Analogicznie do DPD opiera się na notacji graficznej Stanowi uzupełnienie DPD uwypuklając związki między magazynami danych na DPD Umożliwia szybkie przejście do projektowania baz danych

36 36 z 47 ERD – elementy notacji Klient Obiekt – reprezentuje zbiór obiektów w świecie rzeczywistym, np.: książka, harmonogram, i może być opisany jednym lub większą ilością danych, np.: tytuł, autor, rok wydania. Związek – jest to zbiór powiązań pomiędzy obiektami. Kupuje Lekarz Leczy Płaci Pacjent Wydawca Zamówienie zakupu Liczebność związków Faktura sprzedaży Ponaglenie

37 37 z 47 ERD – elementy notacji c. d. Klient Wskaźnik asocjowany – reprezentuje element funkcjonujący zarówno jako obiekt, jak i związek. Wskaźnik nadtypu/podtypu – ukazują relację pomiędzy obiektem a jego specjalizacjami. Klient Zakup Towar Pracownik godzinowy Pracownik etatowy

38 Analiza systemów informacyjnych Słownik danych

39 39 z 47 Słownik danych Jest uporządkowanym zbiorem elementów danych mających związek z systemem Ułatwia zrozumienie wszystkich wejść, wyjść, składników magazynów i obliczeń pośrednich

40 40 z 47 Słownik danych - notacja SymbolOpis =składa się +i ()opcjonalnie (może wystąpić lub nie) {}iteracja []wybór jednej z kilku możliwości **komentarz @identyfikator (pole klucza) magazynu | rozdziela alternatywne możliwości w konstrukcji [] Notacja tabelaryczna Użycie symboli

41 41 z 47 Słownik danych - przykład Pełne-nazwisko = tytuł + imię + (drugie-imię) + nazwisko Płatność = [karta|przelew|gotówka|karta + gotówka] Zamówienie = nazwa-klienta + adres-dostawy + 1{pozycja}10 Średnia-ocen = *średnia ocen za ostatni semestr* *jednostki: liczba rzeczywista; zakres: 2-5*

42 42 z 47 Słownik danych - przykład

43 Analiza systemów informacyjnych Specyfikacja procesów

44 44 z 47 Specyfikacja procesów Jest uporządkowanym opisem procesów elementarnych (procesów na najniższym poziomie DPD) Definiuje co należy zrobić, aby przekształcić wejścia w wyjścia

45 45 z 47 Specyfikacja procesów - notacje Strukturalny język polski Warunki początkowe/końcowe Tablice decyzyjne Grafy i wykresy Diagramy Nassi - Shneidermana

46 46 z 47 Specyfikacja procesów - notacje Strukturalny język polski Warunki początkowe/końcowe Tablice decyzyjne Grafy i wykresy Diagramy Nassi - Shneidermana Yourdon E., Współczesna analiza strukturalna, Warszawa 1997, str. 179-200

47 47 z 47 Specyfikacja procesów - przykład 1234 Średnia > 4,5NTT Rok < 3NTT Kierunek = ISNT Stypendium 200 zł X Stypendium 350 zł X Brak stypendium XX Tablica decyzyjna


Pobierz ppt "Projektowanie i analiza systemów informacyjnych Michał Kuciapski"

Podobne prezentacje


Reklamy Google