Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Teresa Kmiecik Teresa Kmiecik – Z astępca D yrektora Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Zespół ds. Wspomagania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Teresa Kmiecik Teresa Kmiecik – Z astępca D yrektora Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Zespół ds. Wspomagania."— Zapis prezentacji:

1 Teresa Kmiecik Teresa Kmiecik – Z astępca D yrektora Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Zespół ds. Wspomagania

2

3  ORGANIZACJA BADANIA: TERMIN: maj 2011 rok FORMA: badanie on - line poprzez wypełnienie formularza na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Kielcach (www.kuratorium.kielce.pl) ODPOWIEDZIALNI: dyrektorzy szkół udzielający odpowiedzi w oparciu o wyniki ewaluacji wewnętrznej oraz wnioski z prowadzonego nadzoru pedagogicznego W MONITORINGU UDZIA Ł WZIĘŁO: 136 szkół podstawowych, 71 gimnazjów, 47 szkół ponadgimnazjalnych – jest to zaledwie około 30% wszystkich szkół

4  ZDIAGNOZOWANE PROBLEMY : Szkoły podstawowe: - problemy w nauce – 13,21% - negatywne konsekwencje trudności materialnych rodzin – 9,85% - agresja słowna – 7,19% - przemoc fizyczna – 2,84% - „eurosieroctwo” – 1,26% Gimnazja: - problemy w nauce – 18,10% - negatywne konsekwencje trudności materialnych rodzin – 13,54% - agresja słowna – 8,31% - palenie papierosów – 4,61% - p rzemoc fizyczna – 3,37% - „eurosieroctwo” – 1,90% Szkoły ponadgimnazjalne: - problemy w nauce – 24,79% - palenie papierosów – 16,27% - agresja słowna – 13,41% - negatywne konsekwencje trudności materialnych rodzin – 12,90% - przemoc fizyczna – 3,94% - „eurosieroctwo” – 2,81% - nadużywanie alkoholu – 1,93% - nierealizowanie obowiązku szkolnego – 1,44%

5 WNIOSKI:  Dla poprawy miarodajności badań należy zwiększyć udział szkół w badaniach prowadzonych on - line.  Szkoły monitorują problemy edukacyjno-wychowawcze uczniów i podejmują działania zmierzające do zapewnienia uczniom sukcesu.  Standardem pracy szkół w zakresie profilaktyki jest współpraca wielodyscyplinarna z Policją, służbą zdrowia, Sanepidem, samorządem terytorialnym.  Potrzeby uczniów są diagnozowane poprzez obserwacje, badania ankietowe, wywiady.  Najczęściej udzielane w szkołach formy pomocy to: zajęcia indywidualne, zajęcia ze specjalistą, zajęcia pozalekcyjne oraz pomoc materialna.

6  Badaniem objęto: 331 szkół podstawowych, 158 gimnazjów, 86 szkół ponadgimnazjalnych.  Przypadki zażywania dopalaczy wystąpiły w 17-tu (2,95%) placówkach województwa świętokrzyskiego.  98 % szkół w sytuacji pojawienia się nowego zagrożenia ze strony „dopalaczy” dokonało analizy treści realizowanych programów profilaktyki i ich modyfikacji.

7  W ramach profilaktyki realizowano działania informacyjne, edukacyjne oraz - w miarę potrzeb - działania interwencyjne. Problem „dopalaczy” omawiano na następujących zajęciach: o godziny z wychowawcą – 419, o przyrody /biologii – 29, o inne zajęcia – 127, oraz poprzez różnorodne formy, np.: spotkania ze specjalistami z zakresu profilaktyki uzależnień, realizacja programów edukacyjnych np. programów autorskich, programów prowadzonych przez specjalistyczne placówki ds. uzależnień, przygotowanie plakatów, ulotek, gazetek ściennych, występów teatralnych o tematyce profilaktycznej, apeli szkolnych.

8  W zakresie problematyki uzależnień placówki współpracowały z: - poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, - Policją, Strażą Miejską, Sądem dla Nieletnich, - Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, - PCK, - Stowarzyszeniem Nadzieja Rodzinie, - Ośrodkiem MONAR, - LOK, - Państwową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną.  We wszystkich szkołach/placówkach przeprowadzono zebrania z rodzicami na temat szkodliwości dopalaczy. Najczęściej zebrania przeprowadzili przeszkoleni w zakresie szkodliwości dopalaczy nauczyciele (80%).

9  Kontrolą objęto 75 publicznych jednostek (64 publicznych przedszkoli, 8 punktów przedszkolnych, 3 publiczne szkoły podstawowe z oddziałami przedszkolnymi).  Wszystkie zgłoszone w terminie dzieci zostały przyjęte.

10  Zakres i organizacja badań  Badanie przy pomocy arkusza monitoringu przeprowadzili wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Kielcach Typ szkoły Liczba publicznych szkół w rejonie nadzoru Liczba publicznych szkół objętych monitoringiem ogólnodostępnych specjalnych ogólnodostępnych specjalnych Szkoła podstawowa 58028135 1 Gimnazjum 21531 59 2 Ponadgimnazjalne 24438244 Łącznie: 1039 9797 2187

11 WNIOSKI:  We wszystkich objętych monitoringiem szkołach realizowano godziny, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.);  Największy wpływ na decyzję dyrektora o sposobie realizacji w szkole zajęć miały: o potrzeby uczniów, o kwalifikacje kadry pedagogicznej, o propozycje nauczycieli, o baza lokalowa placówki.  Najczęstszymi sposobami analizowania przez nauczycieli potrzeb i zainteresowań uczniów były: › obserwacje, › rozmowy z uczniami, rodzicami, › analiza opinii i orzeczeń wydanych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne.

12 WNIOSKI:  W ramach realizowanych w szkołach zajęć opiekuńczo-wychowawczych najczęściej organizowane były: › zajęcia opieki świetlicowej, › wycieczki dydaktyczne, › zajęcia opiekuńczo-wychowawcze na basenie, podczas zawodów sportowych › opieka nad uczniami dowożonymi.  Do najczęściej prowadzonych zajęć zwiększających szanse edukacyjne uczniów mających trudności w nauce należały: › zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze (głównie z matematyki i języka polskiego), › zajęcia przygotowujące do sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych.  Z kolei wśród zajęć zwiększających szanse edukacyjne uczniów zdolnych najczęściej wymieniane były: › koła zainteresowań, › zajęcia związane z przygotowaniem uczniów do udziału w konkursach, › zajęcia sportowe.

13

14 „SALON TWÓRCZYCH DYREKTORÓW” jest to forum wymiany doświadczeń dyrektorów szkół i placówek oświatowych na temat ewaluacji zewnętrznych i wewnętrznych. Jego celem jest: - Promowanie dobrych praktyk. - Dzielenie się wiedzą i doświadczeniami. - Udzielanie wsparcia w rozwiązywaniu zaistniałych problemów.

15 Program EDUKACJI PRAWNEJ „Świadomy swoich praw obywatel” Zainaugurowany 23 maja 2011 roku program realizowany jest w 6 szkołach na terenie województwa świętokrzyskiego przez radców prawnych oraz wykładowców Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach. Program zyskał akceptację Ministra Sprawiedliwości, a jego głównym założeniem jest podniesienie świadomości prawnej uczniów. W roku 2011/2012 program będzie kontynuowany.

16 „Dopalaczom STOP” konferencja wojewódzka zorganizowana 27 października 2010 r. Celem konferencji było wsparcie szkół i placówek oświatowych w wypracowaniu skutecznych form profilaktyki sięgania przez dzieci i młodzież po „dopalacze”.

17 „Prawa dziecka z niepełnosprawnością” konferencja regionalne zorganizowana 16 listopada 2010 r. Konferencja odbyła się z inicjatywy Rzecznika Praw Dziecka – Pana Marka Michalaka. Jej celem było dostarczenie zebranym nauczycielom, policjantom, specjalistom wiedzy na temat praw dziecka.

18 „Perspektywy rozwoju kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży” konferencja naukowo-metodyczna dla nauczycieli wychowania fizycznego odbyła się 8 grudnia 2010 roku na auli Wszechnicy Świętokrzyskiej. Obok wysoko ocenionych wykładów program konferencji obejmował panel dobrych praktyk na temat atrakcyjnych i nowatorskich form prowadzenia zajęć wychowania fizycznego.

19 „Wolontariat odpowiedzią na kryzys wartości młodzieży u progu XXI wieku” konferencja wojewódzka - 25 marca 2011 roku. Konferencja organizowana przez Kuratorium Oświaty w Kielcach oraz Caritas Diecezji Kieleckiej inicjowała obchody Europejskiego Roku Wolontariatu w województwie świętokrzyskim. Wystąpienia prelegentów pozwoliły uczestnikom konferencji na wzbogacenie wiedzy na temat świata wartości współczesnej młodzieży oraz dały praktyczne wskazówki do organizacji młodzieżowego wolontariatu.

20 „U progu reformy szkolnictwa ponadgimnazjalnego” Narada szkoleniowa na auli Politechniki Świętokrzyskiej odbyła się 28 marca 2011 roku. Dyrektorom szkół ponadgimnazjalnych zaprezentowano projekt modernizacji szkolnictwa zawodowego w Polsce oraz dokonano analizy perspektyw zmian egzaminu maturalnego.

21 UDZIAŁ LIDERÓW ZMIAN w p rojek cie systemowym „Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” – 3 lutego 2011 roku. Spotkanie poświęcone było podsumowaniu działań konsultacyjno- informacyjnych, które objęły około 3500 nauczycieli z terenu naszego województwa.

22 Narady dla dyrektorów Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii Narady te mają charakter cykliczny, poświęcone są wypadkom nadzwyczajnym, organizacji pracy socjoterapeutycznej i resocjalizacyjnej oraz organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla wychowanków.

23 „Świętokrzyska Gala Talentów” 29 marca 2011 roku w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach odbyła się I Gala Talentów „Semper in altum”. Celem uroczystości było uhonorowanie uczniów - laureatów olimpiad szkół ponadgimnazjalnych oraz dyrektorów „Szkół Odkrywania Talentów”.

24 Integracyjne Spotkania Dzieci i Młodzieży w Masłowie 3 czerwca 2011 roku odbyło się V Spotkanie Integracyjne, które zawiera w sobie ideę integracji osób niepełnosprawnych oraz wspomnienie Jana Pawła II pielgrzymującego do Kielc. Podkreślić należy wychowawczy i historyczny aspekt tego wydarzenia.

25

26 Teresa Kmiecik Teresa Kmiecik – Z astępca D yrektora Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Zespół ds. Wspomagania


Pobierz ppt "Teresa Kmiecik Teresa Kmiecik – Z astępca D yrektora Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Zespół ds. Wspomagania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google