Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Raport z badania „Sopot – problematyka miasta i jego funkcjonowanie” Badanie wykonane na zlecenie Gminy – Zarządu Miasta Sopot SOPOT, maj 2002.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Raport z badania „Sopot – problematyka miasta i jego funkcjonowanie” Badanie wykonane na zlecenie Gminy – Zarządu Miasta Sopot SOPOT, maj 2002."— Zapis prezentacji:

1 Raport z badania „Sopot – problematyka miasta i jego funkcjonowanie” Badanie wykonane na zlecenie Gminy – Zarządu Miasta Sopot SOPOT, maj 2002

2 SPIS TREŚCI 1. Charakterystyka badania 2. Charakterystyka respondentów 3. Stosunek mieszkańców do miasta 4. Problemy miejskie Sopotu 5. Rozrywka i kultura w Sopocie 6. Ocena działalności władz miasta 7. Walory turystyczne Sopotu

3 1. Charakterystyka badania
Projekt badawczy: Sopot – problematyka miasta i jego funkcjonowanie Klient: Gmina – Zarząd Miasta Sopot Wykonawca: Pracownia Badań Społecznych w Sopocie Terminy badań: 19 – Metodologia: Badanie ilościowe w formie ankiety audytoryjnej, wypełnianej samodzielnie przez respondenta Czas wypełniania ankiety: około 40 minut Próba: Mieszkańcy miasta Sopot w wieku lat 15 i więcej Liczba badanych: 3134 Prace terenowe: przeszkoleni ankieterzy PBS Analizy statystyczne: SPSS, Excel

4 2. CHARAKTERYSTYKA RESPONDENTÓW

5 2. Charakterystyka respondentów 2.1. Wiek
Rys.1. Wiek respondentów

6 2. Charakterystyka respondentów 2.2. Płeć
Rys.2. Płeć respondentów

7 2. Charakterystyka respondentów 2.3. Wykształcenie
Rys.3. Wykształcenie respondentów

8 2. Charakterystyka respondentów 2.4. Liczba osób w rodzinie
Rys.4. Liczba osób w rodzinie

9 Rys.5. Dzieci do 18 lat na utrzymaniu rodziny
2. Charakterystyka respondentów 2.5. Dzieci do 18 lat na utrzymaniu rodziny Rys.5. Dzieci do 18 lat na utrzymaniu rodziny

10 2. Charakterystyka respondentów 2.6. Preferencje w zakresie edukacji
Rys.6. Do jakiego typu szkół uczęszczają obecnie Pańskie dzieci? Rys.7. Do jakiego typu szkoły chciał(a)by Pan(i), aby uczęszczały Pańskie dzieci?

11 2. Charakterystyka respondentów 2.7. Powierzchnia mieszkaniowa
Rys.8. Rozkład powierzchni mieszkań respondentów

12 2. Charakterystyka respondentów 2.8. Ocena warunków mieszkaniowych
Rys.9. Ocena warunków mieszkaniowych przez respondentów

13 2. Charakterystyka respondentów 2.9. Typ gospodarstwa domowego
Rys.10. Rodzaj gospodarstwa domowego

14 2. Charakterystyka respondentów 2.10. Źródło utrzymania
Rys.11. Główne źródło utrzymania respondentów

15 2. Charakterystyka respondentów
2.11. Łączny dochód w gospodarstwie domowym Rys.12. Ile wynoszą łączne miesięczne dochody (netto) całego Pana(i) gospodarstwa domowego łącznie z Pana(i) własnymi?

16 2. Charakterystyka respondentów 2.12. Sytuacja materialna
Rys.13. Jak ocenia Pan(i) swoje warunki materialne?

17 2. Charakterystyka respondentów 2.12. Sytuacja materialna
Rys.14. Porównanie obecnych warunków materialnych rodziny z warunkami materialnymi sprzed 4 lat

18 2. Charakterystyka respondentów 2.13. Okres zamieszkiwania w Sopocie
Rys.15. Od jak dawna mieszka Pan(i) w Sopocie?

19 2. Charakterystyka respondentów 2.14. Wykonywane obecnie zajęcie
Rys.16. Rodzaj wykonywanego obecnie zajęcia

20 2. Charakterystyka respondentów 2.15. Miejsce pracy lub nauki
Rys.17. Gdzie Pan(i) obecnie pracuje lub kształci się?

21 Rys.18. W jaki sposób dociera Pan(i) do pracy, szkoły, uczelni?
2. Charakterystyka respondentów 2.16. Sposób dotarcia do pracy, miejsca nauki Rys.18. W jaki sposób dociera Pan(i) do pracy, szkoły, uczelni?

22 2. Charakterystyka respondentów 2.17. Miejsca dokonywania zakupów
Rys.19. Gdzie najczęściej dokonuje Pan(i) zakupów? (procenty nie sumują się do 100%, gdyż respondenci mogli podać więcej niż jedną odpowiedź)

23 3. STOSUNEK MIESZKAŃCÓW DO MIASTA

24 Rys.20. Czy jest Pan(i) zadowolony(a), że mieszka Pan(i) w Sopocie?
3. Stosunek mieszkańców do miasta 3.1. Zadowolenie z mieszkania w Sopocie Rys.20. Czy jest Pan(i) zadowolony(a), że mieszka Pan(i) w Sopocie?

25 3. Stosunek mieszkańców do miasta 3.2. Zalety życia w Sopocie
Rys Zalety życia w Sopocie (procenty nie sumują się do 100%, gdyż respondenci mogli podać więcej niż jedną odpowiedź)

26 3. Stosunek mieszkańców do miasta 3.3. Wady życia w Sopocie
Rys Wady życia w Sopocie (procenty nie sumują się do 100%, gdyż respondenci mogli podać więcej niż jedną odpowiedź)

27 3. Stosunek mieszkańców do miasta 3. 4
3. Stosunek mieszkańców do miasta Lojalność mieszkańców Sopotu wobec miasta Rys.23. Gdyby otrzymał(a) Pan(i) propozycję dobrze płatnej pracy i mieszkania w innym regionie kraju, to czy zdecydowałby się Pan(i) opuścić Sopot?

28 3. Stosunek mieszkańców do miasta 3. 5
3. Stosunek mieszkańców do miasta Oceny wybranych dziedzin życia miasta Sopotu Rys.24. Oceny wybranych cech miejsca zamieszkania (na wykresie przedstawiono tylko odpowiedzi „tak” oraz średnie ocen)

29 3. Stosunek mieszkańców do miasta 3. 6
3. Stosunek mieszkańców do miasta Oceny wybranych dziedzin życia miasta Sopotu Rys.25. Oceny wybranych cech miejsca zamieszkania (na wykresie przedstawiono tylko odpowiedzi „tak” oraz średnie ocen)

30 3. Stosunek mieszkańców do miasta 3. 7
3. Stosunek mieszkańców do miasta Oceny wybranych dziedzin życia miasta Sopotu bardzo źle bardzo dobrze Rys.26. Oceny wybranych dziedzin życia miasta Sopotu (na wykresie przedstawiono oraz średnie ocen, gdzie 1=bardzo źle, 5 =bardzo dobrze)

31 3. Stosunek mieszkańców do miasta 3. 8
3. Stosunek mieszkańców do miasta Oceny wybranych dziedzin życia miasta Sopotu Rys.27. Proszę wskazać, co w Sopocie w porównaniu z okresem sprzed czterech lat poprawiło się, co się pogorszyło, a co nie uległo zmianie?

32 3. Stosunek mieszkańców do miasta 3. 9
3. Stosunek mieszkańców do miasta Porównanie obecnej sytuacji społecznej i za czasów PRL Rys.38. Które potrzeby są obecnie zaspokajane w Sopocie lepiej, które gorzej, a których zaspokajanie nie zmieniło się w porównaniu do czasów PRL (przed 1989 rokiem)?

33 3. Stosunek mieszkańców do miasta 3. 10
3. Stosunek mieszkańców do miasta Inwestycje w oczach mieszkańców Rys Gdyby miał Pan(i) wpływ na inwestycje realizowane w mieście i dysponował określoną kwotą, na co wydałby Pan(i) pieniądze w pierwszej kolejności? (procenty nie sumują się do 100%, gdyż respondenci mogli podać więcej niż jedną odpowiedź)

34 PODSUMOWANIE – STOSUNEK MIESZKAŃCÓW DO MIASTA
Zdecydowana większość mieszkańców Sopotu (82%) jest zadowolona z faktu, iż mieszka w Sopocie. Osoby badane czują się silnie związane z miastem, w którym mieszkają. Blisko co druga osoba (47%) zadeklarowała, iż nie opuściłaby Sopotu, gdyby otrzymała propozycję dobrze płatnej pracy w innym regionie kraju. Takie decyzje badani motywują względami rodzinnymi, ale w większym stopniu tym, iż nie wyobrażają sobie mieszkania i życia gdzieś indziej. Wśród zalet życia w Sopocie mieszkańcy miasta wymieniają na pierwszym miejscu bliską obecność morza, lasów (81% osób); w dalszej kolejności, sopocianie wymieniają korzystny klimat dla zdrowia (uzdrowisko) oraz ładne, spokojne dzielnice mieszkalne (odpowiednio 38% i 32% osób). Za największa wadę Sopotu sopocianie uznają fakt, iż za duże są różnice między mieszkańcami - jedni się bogacą, inni są coraz ubożsi - uważa tak 40% mieszkańców. Biorąc pod uwagę fakt, iż więcej niż 1/3 mieszkańców Sopotu (35%) uznała swoją sytuację materialną za dobrą, a taki sam odsetek respondentów uznał ją za przeciętną (ani zła, ani dobra), może to świadczyć o dużej wrażliwości sopocian na problemy społeczne. W dalszej kolejności respondenci wymienili wśród wad Sopotu brak interesujących miejsc pracy (35% respondentów) oraz co ciekawe hałas, zgiełk spowodowany napływem turystów w lecie (33% badanych). W ocenie swojego miejsca zamieszkania badani najwyżej oceniają fakt, iż jest dużo zieleni i drzew (średnia wynosi 3,58 na czterostopniowej skali gdzie 1=tak, a 4=nie), jest dobrze zaopatrzony sklep spożywczy (średnia wynosi 3,44) oraz niestety mieszkańcy uskarżają się na hałas spowodowany ruchem samochodowym i komunikacją (średnia wynosi 3,08).

35 PODSUMOWANIE – STOSUNEK MIESZKAŃCÓW DO MIASTA
W ocenie generalnej dotyczącej wybranych dziedzin życia w Sopocie sopocianie najwyżej oceniają telekomunikację (telefony) – średnia wynosi 4,04 na pięcio – stopniowej skali gdzie 1=bardzo źle, a 5 =bardzo dobrze. Bardzo wysokie drugie miejsce uzyskała komunikacja miejska ze średnią 4,0; a na trzeciej pozycji uplasowały się sprawy kultury ze średnią 3,79. Pomimo, iż stopa bezrobocia wynosi dla Sopotu 8%, co w skali kraju jest jednym z niższych wskaźników, sopocianie ocenili problem bezrobocia najniżej - średnia wynosi 1,88 na skali, gdzie 1=bardzo źle, a 5 =bardzo dobrze. Świadczyć to może o tym, iż istnieje duża obawa wśród obywateli o dotychczasowe miejsca pracy, mimo, iż w rzeczywistości ten problem sopocian jeszcze tak mocno nie dotyka. Sopocianie nisko oceniają również pomoc dla najuboższych - chociaż ponad połowa(53%) mieszkańców uchyliła się od wyrażenia opinii na ten temat - oraz renowacje budynków mieszkalnych i zabytkowych (średnie wynoszą odpowiednio – 2,58 i 2,75). Warto zaznaczyć, iż ponad połowa (51%) respondentów uznała, iż sytuacja związana z renowacją budynków mieszkalnych i zabytkowych poprawiła się w ciągu ostatnich czterech lat, to najwyraźniej jeszcze w niewystarczającym stopniu. Blisko ¾ badanych (71%) zadeklarowało, iż gdyby miało wpływ na inwestycje realizowane w mieście i dysponowałoby określoną kwotą pieniędzy, przeznaczyłoby środki właśnie na rozwiązanie tego problemu. W ciągu ostatnich czterech lat nieznaczna większość osób uznała, iż pogorszyła się sytuacja służby zdrowia – uważa tak co trzeci mieszkaniec Sopotu. Co drugi mieszkaniec Sopotu uznał, iż w ciągu ostatnich czterech lat uwypuklił się problem bezrobocia (utraty lub zdobycia pracy). Generalnie większość sopocian uważa, iż prawie wszystkie potrzeby związane z mieszkaniem w Sopocie są obecnie zaspokajane lepiej niż za czasów PRL. Jedynie w kwestii uzyskania mieszkania i w kwestii bezpieczeństwa publicznego większość badanych powiedziała, iż te potrzeby pogorszyły się – uważa tak po 43% badanych.

36 4. PROBLEMY MIEJSKIE SOPOTU

37 4. Problemy miejskie Sopotu 4.1. Problemy Sopotu
Rys.29. Jakie problemy są obecnie dla Pana(i) najważniejszymi problemami Sopotu? (procenty nie sumują się do 100%, gdyż respondenci mogli podać więcej niż jedną odpowiedź)

38 4. Problemy miejskie Sopotu 4. 2
4. Problemy miejskie Sopotu Negatywne zjawiska w odniesieniu do miasta jako do całości Rys.30. Które z negatywnych zjawisk społecznych dostrzega Pan(i) najczęściej w Sopocie, w odniesieniu do miasta jako całości? (procenty nie sumują się do 100%, gdyż respondenci mogli podać więcej niż jedną odpowiedź)

39 4. Problemy miejskie Sopotu 4. 3
4. Problemy miejskie Sopotu Negatywne zjawiska w najbliższym otoczeniu (osiedlu, dzielnicy) Rys. 31. Które z negatywnych zjawisk społecznych dostrzega Pan(i) najczęściej w swoim osiedlu, dzielnicy? (procenty nie sumują się do 100%, gdyż respondenci mogli podać więcej niż jedną odpowiedź)

40 4. Problemy miejskie Sopotu 4.4. Bezpośrednia styczność z przemocą
Rys. 32. Czy Pan(i) osobiście zetknął(ęła) się z jakimkolwiek aktem przemocy lub agresji na terenie Sopotu w ciągu ostatniego roku (np. kradzieżą, pobiciem, zastraszeniem)?

41 4. Problemy miejskie Sopotu 4.4. Styczność z przemocą
Rys.33. Z jakim aktem przemocy Pan(i) się zetknął(ęła)? Odpowiedzi tych osób, które zetknęły się z jakimkolwiek aktem przemocy. (procenty nie sumują się do 100%, gdyż respondenci mogli podać więcej niż jedną odpowiedź)

42 PODSUMOWANIE – HIERARCHIA PROBLEMÓW MIEJSKICH SOPOTU
Mieszkańcy wskazali,że obecnie największymi problemami Sopotu są renowacje budynków mieszkalnych i zabytkowych uważa tak prawie co drugi mieszkaniec Sopotu (48%); bieda, ubóstwo niektórych mieszkańców Sopotu (odpowiedziało tak 42% badanych), bezpieczeństwo i porządek publiczny (odpowiedziało tak 39% osób) oraz bezrobocie (odpowiedziało tak 38% osób). Najczęściej dostrzeganym negatywnym zjawiskiem na poziomie miasta jako całości, był wandalizm (uważa tak 56% respondentów), bezdomność, włóczęgostwo, żebractwo (55% respondentów) oraz alkoholizm (50% ankietowanych). 4/5 mieszkańców uważa, iż kradzieże i rabunki stanowią również istotny problem Sopotu. Podobnie wygląda sytuacja w odniesieniu do miejsca zamieszkania respondentów. Respondenci wymieniali na pierwszym miejscu wandalizm (48% respondentów); alkoholizm (44% respondentów) oraz kradzieże i rabunki (36% badanych). Ponad 1/3 mieszkańców Sopotu (38%) zetknęła się osobiście z jakimkolwiek aktem przemocy lub agresji na terenie Sopotu. Najczęstszą formą przemocy była kradzież, rabunek (41% respondentów) oraz agresywne zaczepki (34%) i zniszczenie mienia, własności (28%).

43 5. ROZRYWKA I KULTURA W SOPOCIE

44 5. Rozrywka i kultura w Sopocie 5. 1
5. Rozrywka i kultura w Sopocie Uczestnictwo w imprezach i rozrywkach kulturalnych na terenie Sopotu Rys.34. Imprezy w których Sopocianie brali udział w ciągu ubiegłego roku. (procenty nie sumują się do 100%, gdyż respondenci mogli podać więcej niż jedną odpowiedź)

45 5. Rozrywka i kultura w Sopocie 5. 2
5. Rozrywka i kultura w Sopocie Źródła informacji na temat imprez odbywających się w Sopocie Rys.35. Z jakich źródeł czerpie Pan(i) informacje na temat imprez, wydarzeń kulturalnych odbywających się na terenie Sopotu? (procenty nie sumują się do 100%, gdyż respondenci mogli podać więcej niż jedną odpowiedź)

46 5. Rozrywka i kultura w Sopocie
5.3. Dostęp do informacji na temat imprez odbywających się w Sopocie Rys.36. Czy Pan(i) zdaniem informacje o imprezach kulturalno – rekreacyjnych, odbywających się na terenie Sopotu są dla Pana(i) łatwo dostępne?

47 5. Rozrywka i kultura w Sopocie 5. 4
5. Rozrywka i kultura w Sopocie Imprezy, których brakuje mieszkańcom Sopotu Rys.37. Jakich imprez, rozrywek brakuje Panu(i) w Sopocie? W jakich chciałby Pan(i) brać udział? (procenty nie sumują się do 100%, gdyż respondenci mogli podać więcej niż jedną odpowiedź)

48 PODSUMOWANIE – ROZRYWKA I KULTURA W SOPOCIE
Blisko połowa mieszkańców (43%) zadeklarowała, iż brała udział w różnych imprezach zorganizowanych na terenie Sopotu. Najczęstszą formą rozrywki są projekcje kinowe (27% respondentów brało w nich udział), koncerty (17% respondentów brało w nich udział) oraz wystawy artystyczne (16% respondentów brało w nich udział). Sopocianie najczęściej dowiadują się o imprezach i wydarzeniach kulturalnych z prasy (71% respondentów), z ogłoszeń i plakatów (57% ankietowanych) oraz z telewizji (44% badanych). Co dziesiąty sopocian dowiaduje się o tych imprezach z Internetu. Blisko ¾ badanych (71%) uważa, iż informacje na temat odbywających się na terenie Sopotu imprez, są łatwo dostępne (zsumowane odpowiedzi „tak” i ”raczej tak”). Sopocianie zadeklarowali, iż brakuje im lub jest za mało imprez takich jak: festiwale i koncerty (48% respondentów), imprezy kulturalno – rozrywkowe (27% ankietowanych) oraz zawody sportowe (24% badanych).

49 6. OCENA DZIAŁALNOŚCI WŁADZ MIASTA

50 6. Ocena działalności władz miasta 6. 5
6. Ocena działalności władz miasta Ocena zrealizowanych inwestycji Rys.42. Które z głównych inicjatyw/ inwestycji zrealizowanych w ostatnich latach w Sopocie przyczyniły się najbardziej Pana(i) zdaniem do rozwoju miasta? (procenty nie sumują się do 100%, gdyż respondenci mogli podać więcej niż jedną odpowiedź)

51 6. Ocena działalności władz miasta 6.6. Ocena planowanych inwestycji
Rys.43. Które z planowanych przez Radę Miasta działań będą miały według Pana(i) najbardziej pozytywny wpływ na dalszy rozwój miasta? (procenty nie sumują się do 100%, gdyż respondenci mogli podać więcej niż jedną odpowiedź)

52 6. Ocena działalności władz miasta 6. 7
6. Ocena działalności władz miasta Ocena współpracy trzech miast Gdańska, Sopotu i Gdyni Rys. 44. Jak ogólnie ocenia Pan(i) współpracę trzech miast Sopotu, Gdańska i Gdyni, wchodzących w skład Trójmiasta?

53 6. Ocena działalności władz miasta 6. 7
6. Ocena działalności władz miasta Ocena współpracy trzech miast Gdańska, Sopotu i Gdyni Rys. 45. Uzasadnienie tylko negatywnych opinii na temat współpracy trzech miast Sopotu, Gdańska i Gdyni, wchodzących w skład Trójmiasta? (procenty nie sumują się do 100%, gdyż respondenci mogli podać więcej niż jedną odpowiedź)

54 6. Ocena działalności władz miasta 6. 2
6. Ocena działalności władz miasta Znajomość sposobów kontaktowania się z radnymi Rys. 39. W jaki sposób Pana(i) zdaniem mieszkańcy Sopotu mogą się kontaktować z radnymi? (procenty nie sumują się do 100%, gdyż respondenci mogli podać więcej niż jedną odpowiedź)

55 6. Ocena działalności władz miasta 6.3. Kontakt z radnymi
Rys. 40. Czy w czasie obecnej kadencji kontaktował(a) się Pan(i) z radnym, reprezentującym Pana(i) dzielnicę?

56 6. Ocena działalności władz miasta 6.4. Kontakt z radnymi
Rys. 40. Proszę podać nazwisko(a) radnego(ych), z którym(i) się Pan(i) kontaktował(a).

57 PODSUMOWANIE – OCENA DZIAŁALNOŚCI WŁADZ MIASTA
Ponad połowa respondentów (56%) uznała, iż uzyskanie statusu uzdrowiska przez miasto przyczyniło się najbardziej do rozwoju miasta. W dalszej kolejności badani wymieniali budowę alejki nadmorskiej ze ścieżką rowerową (44% badanych) oraz remont mola (40% ankietowanych). W przypadku planowanych inwestycji sopocianie za najważniejsze uznali ukończenie remontu mola (52% badanych), oddanie do użytku Aquaparku (34% badanych) oraz budowę mieszkań komunalnych (33% badanych). Współpracę trzech miast Gdańska, Sopotu i Gdyni prawie połowa badanych (49%) oceniła jako dobrą (zsumowane odpowiedzi „dobrze” i „raczej dobrze”). ¼ respondentów nie ma w tej kwestii zdania. Negatywne opinie badanych na temat współpracy miast wchodzących w skład Trójmiasta, są związane z problemami dotyczącymi komunikacji miejskiej (52% ankietowanych), brakiem wspólnej polityki (44%) oraz trudnościami związanymi w realizowaniu wspólnych inwestycji (25% respondentów). Najbardziej znanymi formami kontaktu z radnymi są spotkania z mieszkańcami (38% badanych) oraz dyżury w Urzędzie Miasta (37% ankietowanych). Ponad ¼ badanych (27%) nie wie, w jaki sposób może się kontaktować z radnymi. 6% badanych zadeklarowało, iż w czasie obecnej kadencji kontaktowało się z radnymi, reprezentującymi ich dzielnicę.

58 7. WALORY TURYTYCZNE SOPOTU

59 7. Walory turystyczne Sopotu 7.1. Miejsca spędzania urlopu Sopocian
Rys.46. Gdzie najchętniej spędza Pan(i) urlop? (procenty nie sumują się do 100%, gdyż respondenci mogli podać więcej niż jedną odpowiedź)

60 7. Walory turystyczne Sopotu 7. 2
7. Walory turystyczne Sopotu Udostępnianie pokojów letnikom, znajomym Rys. 47. Czy w czasie wakacji udostępnia/ wynajmuje Pan(i) rodzinie, przyjaciołom, letnikom pokój lub pokoje w swoim mieszkaniu, domu?

61 7. Walory turystyczne Sopotu 7. 3
7. Walory turystyczne Sopotu Ranking miejsc godnych pokazania turystom Rys.48. Które według Pana(i) obszary miasta, miejsca godne są pokazania przyjezdnym, znajomym? (procenty nie sumują się do 100%, gdyż respondenci mogli podać więcej niż jedną odpowiedź)

62 7. Walory turystyczne Sopotu 7.4. Charakter ulicy Monte Cassino
Rys. 49. Czy ulica Monte Cassino według Pana(i) powinna być przede wszystkim ulicą o charakterze: (procenty nie sumują się do 100%, gdyż respondenci mogli podać więcej niż jedną odpowiedź)

63 PODSUMOWANIE – WALORY TURYSTYCZNE SOPOTU
Znaczna część sopocian - 43% w ogóle nie wyjeżdża na urlop, zostaje w domu. 28% badanych spędza urlop na działce, u rodziny na wsi lub we własnym domku letniskowym. Podobny odsetek ankietowanych spędza wakacje w miejscowościach zagranicznych i krajowych (odpowiednio 16% i 15%). Prawie co 10 sopocianin (9%) udostępnia/ wynajmuje swój dom, mieszkanie, lub pokój znajomym lub letnikom każdego roku. Co piąty mieszkaniec Sopotu deklaruje, iż wynajmuje lub udostępnia pokój ale nie każdego roku. Najbardziej reprezentatywne dla Sopotu miejsca to w opinii sopocian molo (twierdzi tak 91% mieszkańców), Opera Leśna (twierdzi tak 66% badanych), deptak/ ulica Monte Cassino (twierdzi tak 60% badanych) oraz alejka nadmorska (twierdzi tak 58% badanych). Zdecydowana większość mieszkańców Sopotu (69%) uważa, iż ulica Monte Cassino powinna być przede wszystkim ulicą o charakterze kulturalno – rozrywkowym.


Pobierz ppt "Raport z badania „Sopot – problematyka miasta i jego funkcjonowanie” Badanie wykonane na zlecenie Gminy – Zarządu Miasta Sopot SOPOT, maj 2002."

Podobne prezentacje


Reklamy Google