Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Raport z badania Sopot – problematyka miasta i jego funkcjonowanie Badanie wykonane na zlecenie Gminy – Zarządu Miasta Sopot SOPOT, maj 2002.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Raport z badania Sopot – problematyka miasta i jego funkcjonowanie Badanie wykonane na zlecenie Gminy – Zarządu Miasta Sopot SOPOT, maj 2002."— Zapis prezentacji:

1

2 1 Raport z badania Sopot – problematyka miasta i jego funkcjonowanie Badanie wykonane na zlecenie Gminy – Zarządu Miasta Sopot SOPOT, maj 2002

3 strona 2 SPIS TREŚCI 1. Charakterystyka badania Charakterystyka respondentów Stosunek mieszkańców do miasta Problemy miejskie Sopotu Rozrywka i kultura w Sopocie Ocena działalności władz miasta Walory turystyczne Sopotu

4 strona 3 1. Charakterystyka badania Projekt badawczy: Sopot – problematyka miasta i jego funkcjonowanie Klient: Gmina – Zarząd Miasta Sopot Wykonawca: Pracownia Badań Społecznych w Sopocie Terminy badań: 19 – Metodologia: Badanie ilościowe w formie ankiety audytoryjnej, wypełnianej samodzielnie przez respondenta Czas wypełniania ankiety: około 40 minut Próba: Mieszkańcy miasta Sopot w wieku lat 15 i więcej Liczba badanych: 3134 Prace terenowe: przeszkoleni ankieterzy PBS Analizy statystyczne: SPSS, Excel

5 4 2. CHARAKTERYSTYKA RESPONDENTÓW

6 strona 5 2. Charakterystyka respondentów 2.1. Wiek Rys.1. Wiek respondentów

7 strona 6 2. Charakterystyka respondentów 2.2. Płeć Rys.2. Płeć respondentów

8 strona 7 2. Charakterystyka respondentów 2.3. Wykształcenie Rys.3. Wykształcenie respondentów

9 strona 8 2. Charakterystyka respondentów 2.4. Liczba osób w rodzinie Rys.4. Liczba osób w rodzinie

10 strona 9 2. Charakterystyka respondentów 2.5. Dzieci do 18 lat na utrzymaniu rodziny Rys.5. Dzieci do 18 lat na utrzymaniu rodziny

11 strona Charakterystyka respondentów 2.6. Preferencje w zakresie edukacji Rys.6. Do jakiego typu szkół uczęszczają obecnie Pańskie dzieci? Rys.7. Do jakiego typu szkoły chciał(a)by Pan(i), aby uczęszczały Pańskie dzieci?

12 strona Charakterystyka respondentów 2.7. Powierzchnia mieszkaniowa Rys.8. Rozkład powierzchni mieszkań respondentów

13 strona Charakterystyka respondentów 2.8. Ocena warunków mieszkaniowych Rys.9. Ocena warunków mieszkaniowych przez respondentów

14 strona Charakterystyka respondentów 2.9. Typ gospodarstwa domowego Rys.10. Rodzaj gospodarstwa domowego

15 strona Charakterystyka respondentów Źródło utrzymania Rys.11. Główne źródło utrzymania respondentów

16 strona Charakterystyka respondentów Łączny dochód w gospodarstwie domowym Rys.12. Ile wynoszą łączne miesięczne dochody (netto) całego Pana(i) gospodarstwa domowego łącznie z Pana(i) własnymi?

17 strona Charakterystyka respondentów Sytuacja materialna Rys.13. Jak ocenia Pan(i) swoje warunki materialne?

18 strona Charakterystyka respondentów Sytuacja materialna Rys.14. Porównanie obecnych warunków materialnych rodziny z warunkami materialnymi sprzed 4 lat

19 strona Charakterystyka respondentów Okres zamieszkiwania w Sopocie Rys.15. Od jak dawna mieszka Pan(i) w Sopocie?

20 strona Charakterystyka respondentów Wykonywane obecnie zajęcie Rys.16. Rodzaj wykonywanego obecnie zajęcia

21 strona Charakterystyka respondentów Miejsce pracy lub nauki Rys.17. Gdzie Pan(i) obecnie pracuje lub kształci się?

22 strona Charakterystyka respondentów Sposób dotarcia do pracy, miejsca nauki Rys.18. W jaki sposób dociera Pan(i) do pracy, szkoły, uczelni?

23 strona 22 Rys.19. Gdzie najczęściej dokonuje Pan(i) zakupów? (procenty nie sumują się do 100%, gdyż respondenci mogli podać więcej niż jedną odpowiedź) 2. Charakterystyka respondentów Miejsca dokonywania zakupów

24 23 3. STOSUNEK MIESZKAŃCÓW DO MIASTA

25 strona Stosunek mieszkańców do miasta 3.1. Zadowolenie z mieszkania w Sopocie Rys.20. Czy jest Pan(i) zadowolony(a), że mieszka Pan(i) w Sopocie?

26 strona 25 Rys. 21. Zalety życia w Sopocie (procenty nie sumują się do 100%, gdyż respondenci mogli podać więcej niż jedną odpowiedź) 3. Stosunek mieszkańców do miasta 3.2. Zalety życia w Sopocie

27 strona 26 Rys. 22. Wady życia w Sopocie (procenty nie sumują się do 100%, gdyż respondenci mogli podać więcej niż jedną odpowiedź) 3. Stosunek mieszkańców do miasta 3.3. Wady życia w Sopocie

28 strona Stosunek mieszkańców do miasta 3.4. Lojalność mieszkańców Sopotu wobec miasta Rys.23. Gdyby otrzymał(a) Pan(i) propozycję dobrze płatnej pracy i mieszkania w innym regionie kraju, to czy zdecydowałby się Pan(i) opuścić Sopot?

29 strona Stosunek mieszkańców do miasta 3.5. Oceny wybranych dziedzin życia miasta Sopotu Rys.24. Oceny wybranych cech miejsca zamieszkania (na wykresie przedstawiono tylko odpowiedzi tak oraz średnie ocen)

30 strona Stosunek mieszkańców do miasta 3.6. Oceny wybranych dziedzin życia miasta Sopotu Rys.25. Oceny wybranych cech miejsca zamieszkania (na wykresie przedstawiono tylko odpowiedzi tak oraz średnie ocen)

31 strona 30 Rys.26. Oceny wybranych dziedzin życia miasta Sopotu (na wykresie przedstawiono oraz średnie ocen, gdzie 1=bardzo źle, 5 =bardzo dobrze) 3. Stosunek mieszkańców do miasta 3.7. Oceny wybranych dziedzin życia miasta Sopotu bardzo dobrze bardzo źle

32 strona 31 Rys.27. Proszę wskazać, co w Sopocie w porównaniu z okresem sprzed czterech lat poprawiło się, co się pogorszyło, a co nie uległo zmianie? 3. Stosunek mieszkańców do miasta 3.8. Oceny wybranych dziedzin życia miasta Sopotu

33 strona 32 Rys.38. Które potrzeby są obecnie zaspokajane w Sopocie lepiej, które gorzej, a których zaspokajanie nie zmieniło się w porównaniu do czasów PRL (przed 1989 rokiem)? 3. Stosunek mieszkańców do miasta 3.9. Porównanie obecnej sytuacji społecznej i za czasów PRL

34 strona 33 Rys. 28. Gdyby miał Pan(i) wpływ na inwestycje realizowane w mieście i dysponował określoną kwotą, na co wydałby Pan(i) pieniądze w pierwszej kolejności? (procenty nie sumują się do 100%, gdyż respondenci mogli podać więcej niż jedną odpowiedź) 3. Stosunek mieszkańców do miasta Inwestycje w oczach mieszkańców

35 strona 34 Zdecydowana większość mieszkańców Sopotu (82%) jest zadowolona z faktu, iż mieszka w Sopocie. Osoby badane czują się silnie związane z miastem, w którym mieszkają. Blisko co druga osoba (47%) zadeklarowała, iż nie opuściłaby Sopotu, gdyby otrzymała propozycję dobrze płatnej pracy w innym regionie kraju. Takie decyzje badani motywują względami rodzinnymi, ale w większym stopniu tym, iż nie wyobrażają sobie mieszkania i życia gdzieś indziej. Wśród zalet życia w Sopocie mieszkańcy miasta wymieniają na pierwszym miejscu bliską obecność morza, lasów (81% osób); w dalszej kolejności, sopocianie wymieniają korzystny klimat dla zdrowia (uzdrowisko) oraz ładne, spokojne dzielnice mieszkalne (odpowiednio 38% i 32% osób). Za największa wadę Sopotu sopocianie uznają fakt, iż za duże są różnice między mieszkańcami - jedni się bogacą, inni są coraz ubożsi - uważa tak 40% mieszkańców. Biorąc pod uwagę fakt, iż więcej niż 1/3 mieszkańców Sopotu (35%) uznała swoją sytuację materialną za dobrą, a taki sam odsetek respondentów uznał ją za przeciętną (ani zła, ani dobra), może to świadczyć o dużej wrażliwości sopocian na problemy społeczne. W dalszej kolejności respondenci wymienili wśród wad Sopotu brak interesujących miejsc pracy (35% respondentów) oraz co ciekawe hałas, zgiełk spowodowany napływem turystów w lecie (33% badanych). W ocenie swojego miejsca zamieszkania badani najwyżej oceniają fakt, iż jest dużo zieleni i drzew (średnia wynosi 3,58 na czterostopniowej skali gdzie 1=tak, a 4=nie), jest dobrze zaopatrzony sklep spożywczy (średnia wynosi 3,44) oraz niestety mieszkańcy uskarżają się na hałas spowodowany ruchem samochodowym i komunikacją (średnia wynosi 3,08). PODSUMOWANIE – STOSUNEK MIESZKAŃCÓW DO MIASTA

36 strona 35 W ocenie generalnej dotyczącej wybranych dziedzin życia w Sopocie sopocianie najwyżej oceniają telekomunikację (telefony) – średnia wynosi 4,04 na pięcio – stopniowej skali gdzie 1=bardzo źle, a 5 =bardzo dobrze. Bardzo wysokie drugie miejsce uzyskała komunikacja miejska ze średnią 4,0; a na trzeciej pozycji uplasowały się sprawy kultury ze średnią 3,79. Pomimo, iż stopa bezrobocia wynosi dla Sopotu 8%, co w skali kraju jest jednym z niższych wskaźników, sopocianie ocenili problem bezrobocia najniżej - średnia wynosi 1,88 na skali, gdzie 1=bardzo źle, a 5 =bardzo dobrze. Świadczyć to może o tym, iż istnieje duża obawa wśród obywateli o dotychczasowe miejsca pracy, mimo, iż w rzeczywistości ten problem sopocian jeszcze tak mocno nie dotyka. Sopocianie nisko oceniają również pomoc dla najuboższych - chociaż ponad połowa(53%) mieszkańców uchyliła się od wyrażenia opinii na ten temat - oraz renowacje budynków mieszkalnych i zabytkowych (średnie wynoszą odpowiednio – 2,58 i 2,75). Warto zaznaczyć, iż ponad połowa (51%) respondentów uznała, iż sytuacja związana z renowacją budynków mieszkalnych i zabytkowych poprawiła się w ciągu ostatnich czterech lat, to najwyraźniej jeszcze w niewystarczającym stopniu. Blisko ¾ badanych (71%) zadeklarowało, iż gdyby miało wpływ na inwestycje realizowane w mieście i dysponowałoby określoną kwotą pieniędzy, przeznaczyłoby środki właśnie na rozwiązanie tego problemu. W ciągu ostatnich czterech lat nieznaczna większość osób uznała, iż pogorszyła się sytuacja służby zdrowia – uważa tak co trzeci mieszkaniec Sopotu. Co drugi mieszkaniec Sopotu uznał, iż w ciągu ostatnich czterech lat uwypuklił się problem bezrobocia (utraty lub zdobycia pracy). Generalnie większość sopocian uważa, iż prawie wszystkie potrzeby związane z mieszkaniem w Sopocie są obecnie zaspokajane lepiej niż za czasów PRL. Jedynie w kwestii uzyskania mieszkania i w kwestii bezpieczeństwa publicznego większość badanych powiedziała, iż te potrzeby pogorszyły się – uważa tak po 43% badanych. PODSUMOWANIE – STOSUNEK MIESZKAŃCÓW DO MIASTA

37 36 4. PROBLEMY MIEJSKIE SOPOTU

38 strona 37 Rys.29. Jakie problemy są obecnie dla Pana(i) najważniejszymi problemami Sopotu? (procenty nie sumują się do 100%, gdyż respondenci mogli podać więcej niż jedną odpowiedź) 4. Problemy miejskie Sopotu 4.1. Problemy Sopotu

39 strona 38 Rys.30. Które z negatywnych zjawisk społecznych dostrzega Pan(i) najczęściej w Sopocie, w odniesieniu do miasta jako całości? (procenty nie sumują się do 100%, gdyż respondenci mogli podać więcej niż jedną odpowiedź) 4. Problemy miejskie Sopotu 4.2. Negatywne zjawiska w odniesieniu do miasta jako do całości

40 strona 39 Rys. 31. Które z negatywnych zjawisk społecznych dostrzega Pan(i) najczęściej w swoim osiedlu, dzielnicy? (procenty nie sumują się do 100%, gdyż respondenci mogli podać więcej niż jedną odpowiedź) 4. Problemy miejskie Sopotu 4.3. Negatywne zjawiska w najbliższym otoczeniu (osiedlu, dzielnicy)

41 strona Problemy miejskie Sopotu 4.4. Bezpośrednia styczność z przemocą Rys. 32. Czy Pan(i) osobiście zetknął(ęła) się z jakimkolwiek aktem przemocy lub agresji na terenie Sopotu w ciągu ostatniego roku (np. kradzieżą, pobiciem, zastraszeniem)?

42 strona 41 Rys.33. Z jakim aktem przemocy Pan(i) się zetknął(ęła)? Odpowiedzi tych osób, które zetknęły się z jakimkolwiek aktem przemocy. (procenty nie sumują się do 100%, gdyż respondenci mogli podać więcej niż jedną odpowiedź) 4. Problemy miejskie Sopotu 4.4. Styczność z przemocą

43 strona 42 Mieszkańcy wskazali,że obecnie największymi problemami Sopotu są renowacje budynków mieszkalnych i zabytkowych uważa tak prawie co drugi mieszkaniec Sopotu (48%); bieda, ubóstwo niektórych mieszkańców Sopotu (odpowiedziało tak 42% badanych), bezpieczeństwo i porządek publiczny (odpowiedziało tak 39% osób) oraz bezrobocie (odpowiedziało tak 38% osób). Najczęściej dostrzeganym negatywnym zjawiskiem na poziomie miasta jako całości, był wandalizm (uważa tak 56% respondentów), bezdomność, włóczęgostwo, żebractwo (55% respondentów) oraz alkoholizm (50% ankietowanych). 4/5 mieszkańców uważa, iż kradzieże i rabunki stanowią również istotny problem Sopotu. Podobnie wygląda sytuacja w odniesieniu do miejsca zamieszkania respondentów. Respondenci wymieniali na pierwszym miejscu wandalizm (48% respondentów); alkoholizm (44% respondentów) oraz kradzieże i rabunki (36% badanych). Ponad 1/3 mieszkańców Sopotu (38%) zetknęła się osobiście z jakimkolwiek aktem przemocy lub agresji na terenie Sopotu. Najczęstszą formą przemocy była kradzież, rabunek (41% respondentów) oraz agresywne zaczepki (34%) i zniszczenie mienia, własności (28%). PODSUMOWANIE – HIERARCHIA PROBLEMÓW MIEJSKICH SOPOTU

44 43 5. ROZRYWKA I KULTURA W SOPOCIE

45 strona 44 Rys.34. Imprezy w których Sopocianie brali udział w ciągu ubiegłego roku. (procenty nie sumują się do 100%, gdyż respondenci mogli podać więcej niż jedną odpowiedź) 5. Rozrywka i kultura w Sopocie 5.1. Uczestnictwo w imprezach i rozrywkach kulturalnych na terenie Sopotu

46 strona 45 Rys.35. Z jakich źródeł czerpie Pan(i) informacje na temat imprez, wydarzeń kulturalnych odbywających się na terenie Sopotu? (procenty nie sumują się do 100%, gdyż respondenci mogli podać więcej niż jedną odpowiedź) 5. Rozrywka i kultura w Sopocie 5.2. Źródła informacji na temat imprez odbywających się w Sopocie

47 strona Rozrywka i kultura w Sopocie 5.3. Dostęp do informacji na temat imprez odbywających się w Sopocie Rys.36. Czy Pan(i) zdaniem informacje o imprezach kulturalno – rekreacyjnych, odbywających się na terenie Sopotu są dla Pana(i) łatwo dostępne?

48 strona 47 Rys.37. Jakich imprez, rozrywek brakuje Panu(i) w Sopocie? W jakich chciałby Pan(i) brać udział? (procenty nie sumują się do 100%, gdyż respondenci mogli podać więcej niż jedną odpowiedź) 5. Rozrywka i kultura w Sopocie 5.4. Imprezy, których brakuje mieszkańcom Sopotu

49 strona 48 Blisko połowa mieszkańców (43%) zadeklarowała, iż brała udział w różnych imprezach zorganizowanych na terenie Sopotu. Najczęstszą formą rozrywki są projekcje kinowe (27% respondentów brało w nich udział), koncerty (17% respondentów brało w nich udział) oraz wystawy artystyczne (16% respondentów brało w nich udział). Sopocianie najczęściej dowiadują się o imprezach i wydarzeniach kulturalnych z prasy (71% respondentów), z ogłoszeń i plakatów (57% ankietowanych) oraz z telewizji (44% badanych). Co dziesiąty sopocian dowiaduje się o tych imprezach z Internetu. Blisko ¾ badanych (71%) uważa, iż informacje na temat odbywających się na terenie Sopotu imprez, są łatwo dostępne (zsumowane odpowiedzi tak i raczej tak). Sopocianie zadeklarowali, iż brakuje im lub jest za mało imprez takich jak: festiwale i koncerty (48% respondentów), imprezy kulturalno – rozrywkowe (27% ankietowanych) oraz zawody sportowe (24% badanych). PODSUMOWANIE – ROZRYWKA I KULTURA W SOPOCIE

50 49 6. OCENA DZIAŁALNOŚCI WŁADZ MIASTA

51 strona 50 Rys.42. Które z głównych inicjatyw/ inwestycji zrealizowanych w ostatnich latach w Sopocie przyczyniły się najbardziej Pana(i) zdaniem do rozwoju miasta? (procenty nie sumują się do 100%, gdyż respondenci mogli podać więcej niż jedną odpowiedź) 6. Ocena działalności władz miasta 6.5. Ocena zrealizowanych inwestycji

52 strona 51 Rys.43. Które z planowanych przez Radę Miasta działań będą miały według Pana(i) najbardziej pozytywny wpływ na dalszy rozwój miasta? (procenty nie sumują się do 100%, gdyż respondenci mogli podać więcej niż jedną odpowiedź) 6. Ocena działalności władz miasta 6.6. Ocena planowanych inwestycji

53 strona Ocena działalności władz miasta 6.7. Ocena współpracy trzech miast Gdańska, Sopotu i Gdyni Rys. 44. Jak ogólnie ocenia Pan(i) współpracę trzech miast Sopotu, Gdańska i Gdyni, wchodzących w skład Trójmiasta?

54 strona 53 Rys. 45. Uzasadnienie tylko negatywnych opinii na temat współpracy trzech miast Sopotu, Gdańska i Gdyni, wchodzących w skład Trójmiasta? (procenty nie sumują się do 100%, gdyż respondenci mogli podać więcej niż jedną odpowiedź) 6. Ocena działalności władz miasta 6.7. Ocena współpracy trzech miast Gdańska, Sopotu i Gdyni

55 strona 54 Rys. 39. W jaki sposób Pana(i) zdaniem mieszkańcy Sopotu mogą się kontaktować z radnymi? (procenty nie sumują się do 100%, gdyż respondenci mogli podać więcej niż jedną odpowiedź) 6. Ocena działalności władz miasta 6.2. Znajomość sposobów kontaktowania się z radnymi

56 strona Ocena działalności władz miasta 6.3. Kontakt z radnymi Rys. 40. Czy w czasie obecnej kadencji kontaktował(a) się Pan(i) z radnym, reprezentującym Pana(i) dzielnicę?

57 strona Ocena działalności władz miasta 6.4. Kontakt z radnymi Rys. 40. Proszę podać nazwisko(a) radnego(ych), z którym(i) się Pan(i) kontaktował(a).

58 strona 57 Ponad połowa respondentów (56%) uznała, iż uzyskanie statusu uzdrowiska przez miasto przyczyniło się najbardziej do rozwoju miasta. W dalszej kolejności badani wymieniali budowę alejki nadmorskiej ze ścieżką rowerową (44% badanych) oraz remont mola (40% ankietowanych). W przypadku planowanych inwestycji sopocianie za najważniejsze uznali ukończenie remontu mola (52% badanych), oddanie do użytku Aquaparku (34% badanych) oraz budowę mieszkań komunalnych (33% badanych). Współpracę trzech miast Gdańska, Sopotu i Gdyni prawie połowa badanych (49%) oceniła jako dobrą (zsumowane odpowiedzi dobrze i raczej dobrze). ¼ respondentów nie ma w tej kwestii zdania. Negatywne opinie badanych na temat współpracy miast wchodzących w skład Trójmiasta, są związane z problemami dotyczącymi komunikacji miejskiej (52% ankietowanych), brakiem wspólnej polityki (44%) oraz trudnościami związanymi w realizowaniu wspólnych inwestycji (25% respondentów). Najbardziej znanymi formami kontaktu z radnymi są spotkania z mieszkańcami (38% badanych) oraz dyżury w Urzędzie Miasta (37% ankietowanych). Ponad ¼ badanych (27%) nie wie, w jaki sposób może się kontaktować z radnymi. 6% badanych zadeklarowało, iż w czasie obecnej kadencji kontaktowało się z radnymi, reprezentującymi ich dzielnicę. PODSUMOWANIE – OCENA DZIAŁALNOŚCI WŁADZ MIASTA

59 58 7. WALORY TURYTYCZNE SOPOTU

60 strona 59 Rys.46. Gdzie najchętniej spędza Pan(i) urlop? (procenty nie sumują się do 100%, gdyż respondenci mogli podać więcej niż jedną odpowiedź) 7. Walory turystyczne Sopotu 7.1. Miejsca spędzania urlopu Sopocian

61 strona Walory turystyczne Sopotu 7.2. Udostępnianie pokojów letnikom, znajomym Rys. 47. Czy w czasie wakacji udostępnia/ wynajmuje Pan(i) rodzinie, przyjaciołom, letnikom pokój lub pokoje w swoim mieszkaniu, domu?

62 strona 61 Rys.48. Które według Pana(i) obszary miasta, miejsca godne są pokazania przyjezdnym, znajomym? (procenty nie sumują się do 100%, gdyż respondenci mogli podać więcej niż jedną odpowiedź) 7. Walory turystyczne Sopotu 7.3. Ranking miejsc godnych pokazania turystom

63 strona 62 Rys. 49. Czy ulica Monte Cassino według Pana(i) powinna być przede wszystkim ulicą o charakterze: (procenty nie sumują się do 100%, gdyż respondenci mogli podać więcej niż jedną odpowiedź) 7. Walory turystyczne Sopotu 7.4. Charakter ulicy Monte Cassino

64 strona 63 Znaczna część sopocian - 43% w ogóle nie wyjeżdża na urlop, zostaje w domu. 28% badanych spędza urlop na działce, u rodziny na wsi lub we własnym domku letniskowym. Podobny odsetek ankietowanych spędza wakacje w miejscowościach zagranicznych i krajowych (odpowiednio 16% i 15%). Prawie co 10 sopocianin (9%) udostępnia/ wynajmuje swój dom, mieszkanie, lub pokój znajomym lub letnikom każdego roku. Co piąty mieszkaniec Sopotu deklaruje, iż wynajmuje lub udostępnia pokój ale nie każdego roku. Najbardziej reprezentatywne dla Sopotu miejsca to w opinii sopocian molo (twierdzi tak 91% mieszkańców), Opera Leśna (twierdzi tak 66% badanych), deptak/ ulica Monte Cassino (twierdzi tak 60% badanych) oraz alejka nadmorska (twierdzi tak 58% badanych). Zdecydowana większość mieszkańców Sopotu (69%) uważa, iż ulica Monte Cassino powinna być przede wszystkim ulicą o charakterze kulturalno – rozrywkowym. PODSUMOWANIE – WALORY TURYSTYCZNE SOPOTU


Pobierz ppt "1 Raport z badania Sopot – problematyka miasta i jego funkcjonowanie Badanie wykonane na zlecenie Gminy – Zarządu Miasta Sopot SOPOT, maj 2002."

Podobne prezentacje


Reklamy Google