Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SOCIAL MEDIA MEDIA SPOŁECZNE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SOCIAL MEDIA MEDIA SPOŁECZNE"— Zapis prezentacji:

1 SOCIAL MEDIA MEDIA SPOŁECZNE
Gov 2.0 Dr Agnieszka Zwiefka-Chwałek

2 GOV 2.0 The use of IT in an attempt to provide more effective processes for government service delivery to individuals and businesses Wykorzystanie technologii informacyjnej (czyli po polsku informatyki) w celu bardziej efektywnego dostarczania serwisów rządowych dla firm i jednostek Integration of tools such as wikis, development of government-specific social networking sites and the use of blogs, RSS feeds and Google Maps Integracja takich narzędzi jak wikis, tworzenie portali społecznościowych skupionych na tematach rządu, wykorzystanie blogów, informatory o nowościach (RSS feeds) czy mamy Google

3 Example: MY SOCIETY Przykład: MY SOCIETY
mySociety has two missions - the first is to be a charitable project which builds websites that give people simple benefits in the civic and community aspects of their lives; the second is to teach the public and voluntary sectors, through demonstration, how to use the internet most efficiently to improve lives. mySociety ma dwie misje: pierwszą jest działanie jako organizacja charytatywna, która tworzy strony internetowe przynoszące ludziom proste korzyści w sferze życia społecznego i obywatelskiego; druga to nauczenie sektora publicznego i dobrowolnego/ochotniczego?, poprzez demonstracje, jak skuteczne korzystać z Internetu w celu poprawienia standardu życia mySociety runs most of the best-known democracy and transparency websites in the UK, sites like TheyWorkForYou and WriteToThem (which previously was called FaxYourMP). mySociety prowadzi większość znanych witryn poświęconych demokracji i jawności życia politycznego w Wielkiej Brytanii, takich jak TheyWorkForYou czy WriteToThem (poprzednio nazywane FaxYourMP) mySociety builds websites of a democratic bent for other people, such as the No 10 Downing Street Petitions Website, for the Prime Minister’s Office. mySociety tworzy strony/witryny skłaniające się w stronę demokracji dla innych np. stronę No 10 Downing Street Petition dla kancelarii Premiera

4 Number10.gov.uk „Petitions have long been sent to the Prime Minister by post or delivered to the Number 10 door in person. You can now both create and sign petitions on this website too, giving you the opportunity to reach a potentially wider audience and to deliver your petition directly to Downing Street”. Od dawna petycje były wysyłane do Premiera pocztą lub dostarczane na Downing Street nr 10 osobiście. Obecnie można stworzyć i podpisać petycję na tej stronie rządowej, co daje okazję dotarcia do większej ilości odbiorców i do wysłania petycji bezpośrednio na Downing Street

5 They Work For You THE GOAL – to give the possibility to find out: CEL: dać ludziom możliwość poznania: Who the local MP is kim jest lokalny poseł What MPs said in Parliament co poseł powiedział w Parlamencie Summaries of how MPs have voted podsumowanie tego jak głosowali posłowie Text of debates in Parliament tekstu obrad parlamentu Video of MPs talking in debates nagrania wideo pokazującego posłów w trakcie dyskusji/debat Written questions MPs have submitted to government departments, and the answers they’ve got back pisemnych zapytań przedstawionych przez posłów departamentom rządowym, oraz odpowiedzi jakie zostały na nie udzielone alerts whenever an MP speaks, or a topic is mentioned in Parliament alerty owe wysyłane za każdym razem gdy poseł przemawia lub temat jest omawiany w Parlamencie Comments and annotations from our users on what has been said komentarzy i uwag krytycznych od użytkowników, dotyczących poruszanego tematu

6

7 Write To Them the first website to allow a user to write to any of the politicians in their country, not just the famous ones. Pierwsza witryna, która pozwoliła użytkownikom na napisanie do jakiegokolwiek polityka w kraju, nie tylko tych znanych over 400,000 messages sent since it was launched in 2005, and statistics show that half of the people using it have never written to a politician before. Ponad wiadomości zostało wysłanych za pośrednictwem tej strony od czasu jej powstania w roku, a statystyka pokazuje, że połowa ludzi z niej korzystających nigdy wcześniej nie pisała do polityka

8 Write To Them It’s about the power of people!

9 WATCHDOGS (nazwa od psów łańcuchowych, stróżujących które pilnują)
consumer protection organizations or campaigners organizacje ochrony konsumenta lub działacze takich organizacji citizens' groups that monitor and report on government, corporate, and other abuses, such as Human Rights Watch grupy obywatelskie nadzorujące i składające raporty na temat nadużyć dokonanych przez rząd, korporacje czy inne instytucje; przykładem jest Human Rights Watch (Straż Praw Ludzkich) groups of people gathered online that aim at holding accountable public personalities and institutions whose functions impact social and political life grupa ludzi zebranych w sieci, którzy dążą do pociągnięcia do odpowiedzialności osoby publiczne i instytucje, których działania wpływają na życie społeczne i polityczne

10 MEDIA WATCHDOGS (STRAŻNICY MEDIÓW)
self-described progressive media watch groups that dedicate themselves to "monitoring, analyzing, and correcting conservative misinformation in the U.S. media.” samozwańcze, progresywne grupy pilnujące mediów, które poświęcają się „śledzeniu, analizowaniu i poprawianiu dezinformacji w mediach amerykańskich” examples: Przykłady Media Matters for America Fairness and Accuracy in Reporting (FAIR)

11 THE SOURCES OF WATCHDOGS ŹRÓDŁA STRAŻNIKÓW MEDIALNYCH
citizen initiatives called neighbourhood watch (or a crime watch or neighborhood crime watch) - organized groups of citizens devoted to crime and vandalism prevention within a neighborhood inicjatywy obywatelskie zwane strażą sąsiedzką (lub strażą kryminalną? Antykryminalną? Lub sąsiedzką strażą kryminalną) – grupy obywateli zorganizowane w celu zapobiegania przestępstwom i wandalizmowi w sąsiedztwie

12 WATCHOG JOURNALISM DZIENNIKARSTWO STRÓŻUJĄCE? STRAŻNICZE???
Type of investigative journalism aimed at showing the negative aspects of public personalities and institutions (politicians as well as media themselves) odmiana dziennikarstwa śledczego (?) mającego na celu ukazanie negatywnych aspektów instytucji i osób publicznych (zarówno samych polityków jak i mediów) Opposite to lapdog journalism. Przeciwieństwem jest dziennikarstwo pokojowe (???) to od lapdog –pies pokojowy, a nie łańcuchowy) Watchdog journalism is most commonly found in think tanks, alternative media, and citizen journalism such as blogs. It is occasionally found in mainstream media as well. Dziennikarstwo stróżujące najczęściej spotykamy w think tanks (niezależne ośrodki badające i analizujące sprawy publiczne), niezależnych mediach, oraz dziennikarstwie obywatelskim i blogach. Czasami można je znaleźć w głównym nurcie dziennikarstwa.

13 The future of investigative journalism
The future of investigative journalism? Przyszłość dziennikarstwa śledczego?

14 Example – The Killian Documents Przykład- Dokumenty Killiana
Also refered to as Memogate / Rathergate znane także jako Memogate/Rathergate Dan Rather, the host of CBS „60 minutes” TV show, based his accusations against George W. Bush on the Killian Documents - showing his military record in an unfavorable light; blogers proved Dan Rather wrong and the documents fake Dan Rather, prowadzący szoł „60 minut” w CBS, oparł swoje zarzuty przeciwko Georgowi W. Bushowi na Dokumntach Killiana, pokazujących jego akta wojskowe w niekorzystnym świetle; blogerzy dowiedli, że Dan Rather się mylił i że dokumenty były sfałszowane

15 Dokumenty zostały napisane w Wordzie a następnie postarzone tak aby wyglądały jak czcionka maszyny do pisania The documents were originally written in Word format and later on made look older to fit typewriter version.

16

17 Main watchdog activities: Główne działania stróżów:
fact checking sprawdzanie faktów data / document analysis analiza danych/dokumentów asking the public life figures questions zapytania do osób publicznych The method: Metoda: open call (everyone can join in) apel otwarty (każdy może się przyłączyć) networking (everyone is connected to everyone) działanie w sieci (każdy jest połączony z każdym)


Pobierz ppt "SOCIAL MEDIA MEDIA SPOŁECZNE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google