Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

TECHNIK NAWIGATOR MORSKI

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "TECHNIK NAWIGATOR MORSKI"— Zapis prezentacji:

1 TECHNIK NAWIGATOR MORSKI
wersja dla gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych

2 TECHNIK NAWIGATOR MORSKI
Multimedialna charakterystyka zawodu Nazwa zawodu: TECHNIK NAWIGATOR MORSKI Kod zawodu w klasyfikacji szkolnictwa zawodowego: 314[01] Kod zawodu w klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy:

3 Syntetyczny opis zawodu i środowiska pracy
Zajmuje się prowadzeniem statku odpowiednim torem wodnym oraz przemieszczania statku po porcie i doprowadzenia go do odpowiedniego nabrzeża, w celu zapewnienia bezpiecznej żeglugi i przeładunku na akwenie wodnym (wodach stoczniowych, portowych lub morskich). Sprawuje funkcję doradcy nawigacyjnego kapitana statku podczas operacji pilotażu morskiego. Jego praca odbywa się najczęściej na pokładzie kutra lub statku, znajdującego się na morzu, w różnych porach dnia, w zmiennych warunkach atmosferycznych. Praca trwa czasami kilkanaście godzin w warunkach zagrożenia dla zdrowia i życia. Kieruje pracą jednostek holowniczych i cumowników zgodnie z wymogami przepisów o bezpieczeństwie żeglugi i ochronie środowiska morskiego. Może pełnić funkcję szefa pilotów. Technik nawigator morski może prowadzić działalność zawodową na własny rachunek. Zawód technika nawigatora jest zawodem dostępnym dla dziewcząt.

4 Kim jest technik nawigator morski?
Jest osobą, bez której żaden statek nie wpłynie do portu i nie wypłynie z niego. Jest specjalistą z zakresu nowych technologii, gdyż obecnie prowadzenie statku polega głównie na obsłudze urządzeń elektronicznych. Umie sprawnie rozwiązywać zadania manewrowe i antykolizyjne w systemie nawigacyjnym. To dzięki jego pracy statki bezpiecznie wpływają do portu. Dlaczego warto być nawigatorem morskim? Transport morski jest i będzie najtańszą drogą przewozu towarów na świecie, dlatego ten interesujący rynek pracy będzie otwarty przez długie lata i jeżeli fascynuje Cię żegluga morska, jesteś osobą odporną na stres i lubisz rygor, to zawód dla Ciebie.

5 Praca własna… Po zapoznaniu się z powyższym opisem z pewnością znalazłeś sformułowania niezrozumiałe dla Ciebie. Podkreśl je, a następnie, korzystając z dostępnych źródeł informacji, postaraj się wyjaśnić te sformułowania. Najlepiej porozmawiaj z osobami zatrudnionymi w zawodzie lub poszukaj samodzielnie informacji w Internecie. Efekty pracy udokumentuj poprzez stworzenie własnej, rozszerzonej wersji charakterystyki zawodu. Może to być teczka, do której włożysz wszystkie, Twoim zdaniem ważne, informacje dotyczące zawodu. Uwaga: Podobnie postąp, kiedy zapoznasz się z treścią kolejnych slajdów.

6 Zadania i umiejętności zawodowe
Uzgadnianie z zarządem portu czasu i miejsca cumowania i odcumowania statku. Uzgadnianie z kapitanem portu warunków nawigacyjnych i wymogów bezpieczeństwa żeglugi oraz uzyskiwanie zgody na przeprowadzenie operacji pilotowania. Uzgadnianie liczby i wielkości holowników, łodzi cumowniczych oraz liczby cumowników, biorących udział w operacji pilotowania i manewrach statku. Sprawdzanie zanurzenia i stanu załadowania pilotowanego statku. Zapoznawanie się z parametrami statku, jego właściwościami manewrowymi i sprawnością techniczną oraz uzgadnianie z kapitanem szczegółów operacji pilotowania. Doradzanie kapitanowi w zakresie nawigowania statkiem przez określanie kursów i prędkości jednostki pływającej oraz w zakresie warunków lokalnych i obowiązujących przepisów. Wydawanie poleceń kapitanom holowników i cumownikom, dotyczących obsługi holowniczej i cumowniczej statku. Utrzymywanie stałego kontaktu z władzami portowymi w celu kontrolowania aktualnej sytuacji nawigacyjnej w rejonie prowadzenia operacji pilotowania oraz przekazywanie informacji o jej przebiegu. Składanie meldunków władzom portowym o zauważonych zagrożeniach bezpieczeństwa żeglugi i zanieczyszczeniach środowiska morskiego. Informowanie władz portowych o zakończeniu operacji pilotowania oraz sporządzanie dokumentacji z jej przebiegu. Samodzielne pilotowanie statków w zależności od posiadanych uprawnień.

7 Umie rozróżniać statki wg ich przeznaczenia, napędu, budowy i rozwiązań
konstrukcyjnych oraz określać podstawowe pojęcia charakteryzujące statek (wymiary, zanurzenie, wyporność, nośność, pojemność, stateczność, pływalność). Umie rozróżniać urządzenia i wyposażenia statku. Umie analizować mapy morskie, publikacje nawigacyjne, publikacje o prądach i pływach morskich oraz informacje meteorologiczne. Umie rozróżniać znaczenie nawigacyjnych oznakowań torów wodnych oraz światła, znaki i sygnały nawigacyjne statków oraz posługiwać się przepisami o zapobieganiu zderzeniom na morzu. Umie posługiwać się dokumentacją techniczną, instrukcjami obsługi urządzeń statku, schematami systemów instalacji na statku oraz procedurami i listami kontrolnymi, a także literaturą techniczną. Umie określać wpływ ładunku i operacji ładunkowych na stateczność, zanurzenie i przegłębienie statku. Umie opracowywać projekt podróży morskiej, obejmujący przygotowanie nawigacyjne trasy podróży morskiej, dobieranie odpowiednich map, publikacji, urządzeń nawigacyjnych oraz obliczanie i wykreślanie, z uwzględnieniem zagrożeń nawigacyjnych, kursów na mapach morskich. Umie dobierać metody, techniki i urządzenia do kontroli stateczności statku i nawigacji oraz prowadzić nawigację, z uwzględnieniem wymagań bezpieczeństwa żeglugi i warunków hydrologiczno-meteorologicznych. Umie manewrować i sterować statkiem oraz prowadzić nawigację.

8 Podstawowe narzędzia pracy niezbędne w zawodzie
technika nawigatora morskiego: Nazwa narzędzia Opis przybory nawigacyjne cyrkiel, trójkąt nawigacyjny, ołówek, gumka, szkło powiększające, stół nawigacyjny – służą do dokonywania obliczeń niezbędnych do wyznaczania kursu statku kompas urządzenia służące do utrzymywania wyznaczonego kierunku żeglugi i dokonywania potrzebnych pomiarów namiernik (pelengator) służy do dokonywania namiarów, tj. kierunków od obserwatora do widocznego przedmiotu na widnokręgu log służy do pomiaru prędkości i przebytej drogi sonda służy do pomiaru głębokości; najprostsza sonda, tzw. ołowianka – to ciężarek i wyskalowana (wplecionymi w nią kolorowymi szmatkami) sondolina. sekstant precyzyjny, optyczny przyrząd nawigacyjny służący do mierzenia wysokości ciał niebieskich i kątów poziomych między widocznymi ze statku znakami nawigacyjnymi, wypiera go GPS chronometr dokładny zegar o specjalnej konstrukcji, którego wskazania służą do obliczeń astronomicznych pozwalających określić pozycję statku na morzu GPS system nawigacji satelitarnej (wykorzystuje fakt, że wysyłany sygnał zmienia swoją moc w zależności od położenia satelity) o zasięgu ogólnoświatowym, jego dokładność zależy od ilości kanałów i odbieranych satelitów radar urządzenie radiolokacyjne wykrywające i określające położenie obiektów w przestrzeni na podstawie odbitej od nich energii fal radiowych echosonda jej działanie polega na wysyłaniu i odbieraniu sygnałów ultradźwiękowych, a czas w jaki im zajmuje dotarcie do dna i powrót do odbiornika, pozwala na określenie głębokości

9 Cechy psychofizyczne Test samooceny
Decydując się na podjęcie pracy w zawodzie technika nawigatora morskiego, powinniśmy przede wszystkim wziąć pod uwagę swoje możliwości, cechy osobowości, zainteresowania, uzdolnienia, temperament i predyspozycje fizyczne. Przed przystąpieniem do testu przygotuj kartkę papieru i ołówek lub długopis. Następnie przeczytaj uważnie poniższy test, dotyczący wymaganych cech psychofizycznych oraz predyspozycji fizycznych i zdrowotnych, a następnie oceń siebie pod kątem ich spełniania. Wyniki zapisz na przygotowanej kartce. Uwaga: Nie ma sensu zaznaczać nieprawdy, gdyż w ten sposób oszukiwałbyś sam siebie.

10 Cechy osobowości, predyspozycje fizyczne
Lp. Cechy osobowości, predyspozycje fizyczne Tak Nie 1. Czy rozwijasz zainteresowania techniczne, informatyczne, organizacyjne? Czy przejawiasz szczególne zainteresowania transportem morskim? 1 2. Czy jesteś odporny na pracę w trudnych warunkach środowiska? Czy masz dobrą kondycję fizyczną? 3. Czy potrafisz przez dłuższy czas koncentrować się na tych samych czynnościach i zajmować się jednocześnie więcej niż jednym zadaniem? 4. Czy umiesz szybko i samodzielnie podejmować decyzje? Czy masz refleks, szybkie tempo działania? 5. Czy jesteś spostrzegawczy, dokładny i systematyczny w działaniu? 6. Czy stosujesz się do przepisów, reguł i procedur? Czy lubisz dyscyplinę? 7. Czy umiesz być odpowiedzialny za bezpieczeństwo innych? Czy jesteś gotów z narażeniem zdrowia ratować ludzi i mienie? 8. Czy nie masz lęku przestrzeni ani „choroby morskiej”? 9. Czy masz rozwiniętą wyobraźnię przestrzenną, percepcję kształtów i koordynację wzrokowo-ruchową? 10. Czy jesteś odporny i umiesz sobie radzić w sytuacjach stresowych? Dodaj wszystkie punkty i w okienku zapisz swój wynik. Razem punktów:

11 Klucz odpowiedzi. Jeśli uzyskałeś: Od 7 do 10 punktów – Twoje odpowiedzi sugerują, że prawdopodobnie jest to zawód, który możesz wziąć pod uwagę w swoich wyborach. Zawsze jednak warto przemyśleć dokładnie decyzję i skonsultować się doradcą zawodowym. Od 4 do 6 punktów – możesz rozważyć ten wybór, ale zastanów się – być może istnieją zawody lepiej dopasowane do Twoich cech osobowości i predyspozycji fizycznych. Ewentualnie zbierz więcej informacji na temat danego zawodu i ponownie je przeanalizuj. Zawsze warto przemyśleć dokładnie decyzję i skonsultować się z doradcą zawodowym. Od 0 do 3 punktów – zastanów się, może warto przyjrzeć się dokładniej innym zawodom, bliższym Twoim predyspozycjom. Zachęcamy także do zbierania kolejnych informacji, które ułatwią Ci podjęcie decyzji. Zawsze warto przemyśleć ją dokładnie i skonsultować się doradcą zawodowym.

12 Przeciwwskazania zdrowotne
Decydując się na podjęcie pracy w zawodzie technika nawigatora morskiego, powinniśmy także wziąć pod uwagę przeciwwskazania zdrowotne. Test samooceny Przeczytaj uważnie poniższy wykaz przeciwwskazań zdrowotnych, a następnie oceń siebie pod tym kątem. Wybierz właściwą odpowiedź. Uwaga: Nie ma sensu wybierać nieprawdziwych odpowiedzi, gdyż w ten sposób oszukiwałbyś sam siebie. Uwaga: Zamieszczone treści zawierają dużo sformułowań medycznych, zanim odpowiesz, postaraj się je wyjaśnić. Praca własna… Uwaga: W podanych treściach jest prawdopodobnie dużo nowych niezrozumiałych sformułowań, spróbuj je rozszyfrować.

13 Przeciwwskazania zdrowotne
Lp. Przeciwwskazania zdrowotne Tak Nie 1. Czy masz niską sprawność lub wydolność fizyczną? 2. Czy masz wady wzroku nieskorygowane szkłami, zaburzenia widzenia barw, zaburzenia widzenia obuocznego lub zaburzenia adaptacji wzroku do ciemności? 3. Czy w ostatnim czasie występowały u Ciebie zaburzenia stanu psychicznego lub układu nerwowego? Czy cierpisz na uzależnienia? 4. Czy masz wadę słuchu (choroby uszu), źle słyszysz osoby stojące w pobliżu? 5. Czy chorowałeś w ostatnim czasie na choroby płuc, oskrzeli? 6. Czy masz wady serca lub inne choroby układu krążenia uniemożliwiające wykonywanie prac fizycznych? 7. Czy masz dolegliwości ze strony układu kostno-stawowego, ruchu lub mięśniowego? 8. Czy leczysz się z powodu choroby układu moczowego, nerek? 9. Czy zdarzają Ci się zaburzenia równowagi, zawroty głowy lub omdlenia? Czy Twój układ nerwowy jest w pełnej sprawności? 10. Czy leczysz się z powodu cukrzycy, reumatyzmu?

14 Klucz odpowiedzi W przypadku, gdy choć raz, odpowiadając na powyższe pytania, wybrałeś wariant „TAK”, musisz się skontaktować z lekarzem medycyny pracy, który będzie w stanie stwierdzić, czy masz przeciwwskazania zdrowotne do wykonywania pracy w zawodzie technika nawigatora morskiego. Pamiętaj, że istnieje dużo więcej przeciwwskazań do pracy w zawodzie, zatem warto, abyś dokonując wyborów zawodowych, szczegółowo zapoznał się z tymi przeciwwskazaniami. Zawsze możesz też skonsultować się z doradcą zawodowym. Szczegółowe wymagania określają przepisy resortowe.

15 Kształcenie w zawodzie technika nawigatora morskiego:
Aby pracować w zawodzie technika nawigatora morskiego: Jako absolwent gimnazjum możesz wybrać naukę czteroletnim technikum. Jako absolwent szkoły średniej – trzyletniego liceum ogólnokształcącego, trzyletniego liceum profilowanego, czteroletniego technikum, dwuletniego liceum uzupełniającego lub trzyletniego technikum uzupełniającego (z maturą lub bez), możesz wybrać szkołę policealną dla dorosłych. Słuchacze tej specjalności przygotowywani są do pracy na statkach morskich w charakterze oficerów pokładowych (operacyjnych). Absolwenci uzyskują dyplom technika nawigatora morskiego, a po zdaniu egzaminu państwowego dyplom oficera wachtowego w dziale pokładowym, uznawany na całym świecie, umożliwiający pracę na stanowiskach oficera wachtowego na statkach morskich wszystkich bander. Nowoczesny program nauczania, przeplata naukę w murach szkolnych ze zdobywaniem wiedzy praktycznej na statku. W trakcie trwania nauki słuchacze mają możliwość uzyskania certyfikatów i dyplomów niezbędnych do pracy we flocie światowej. Co zrobić, aby rozpocząć naukę w technikum ? Należy złożyć następujące dokumenty: świadectwo potwierdzające ukończenie gimnazjum, zaświadczenie lekarskie, wydane przez lekarza medycyny pracy, potwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania zawodu, podanie o przyjęcie do szkoły, wyniki sprawdzianu kompetencji i trzy fotografie. Na stronach WWW szkół prowadzących nabór do zawodu technika nawigatora morskiego znajdują się niezbędne informacje. Po uzyskaniu dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technika nawigatora morskiego można je podwyższać, kontynuując naukę w szkołach wyższych na kierunku nawigacja.

16 7. Czego będziesz się uczył, przygotowując się do pracy w zawodzie technika nawigatora morskiego?
Będziesz się uczył rozróżniać: statki wg ich przeznaczenia, napędu, budowy i konstrukcyjnych rozwiązań oraz określać ich wymiary, zanurzenie, wyporność, nośność, pojemność, stateczność, pływalność, jakie urządzenia i wyposażenie stosowane jest na statku, znaczenie nawigacyjnych oznakowań torów wodnych oraz świateł, znaków i sygnałów nawigacyjnych statków. Analizować mapy morskie, publikacje nawigacyjne, o prądach i pływach morskich oraz informacje meteorologiczne. Posługiwać się dokumentacją techniczną, instrukcjami obsługi urządzeń statku, procedurami i listami kontrolnymi. Określać wpływ ładunku i operacji ładunkowych na stateczność, zanurzenie i przegłębienie statku. Opracowywać projekt podróży morskiej, obejmujący przygotowanie nawigacyjne trasy, dobieranie odpowiednich map i urządzeń nawigacyjnych oraz obliczanie i wykreślanie kursów na mapach morskich. Dobierać metody i urządzenia do kontroli stateczności statku i nawigacji oraz prowadzić nawigację z uwzględnieniem wymagań bezpieczeństwa i warunków pogodowych. Manewrować i sterować statkiem oraz prowadzić nawigację.

17 Kształcenie w zawodzie technika nawigatora morskiego:
Uczniowie (Technikum Morskiego w Szczecinie) korzystają w trakcie nauki z bazy produkcyjnej stoczni i specjalistycznych pracowni Akademii Morskiej i Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego. Corocznie biorą udział w rejsach „Szkoły pod Żaglami” i poznają najdalsze zakątki świata.

18 Kształcenie w zawodzie
Praca własna… 1. Poszukaj w najbliższej okolicy adresów szkół zawodowych, w których możesz podjąć naukę w zawodzie technika nawigatora morskiego. Zapisz je, a następnie zapoznaj się z ich ofertą edukacyjną. Możesz to zrobić na kilka sposobów: 1) odnaleźć strony szkół zawodowych w Internecie, 2) przeglądać poradniki, w których zaprezentowano ofertę szkół ponadgimnazjalnych, 3) rozmawiać ze znajomymi pracującymi w zawodzie lub z kolegami uczącymi się w danym zawodzie, 4) i najtrudniejsze – wybrać się do szkoły, by na miejscu zrobić wywiad. Dokumenty potwierdzające Twoją aktywność w poszukiwaniu informacji o zawodzie, sukcesywnie wkładaj do teczki. 2. Zapoznaj się z ofertą Związku Rzemiosła Polskiego (www.zrp.pl).

19 Podręczniki do nauki zawodu technika nawigatora morskiego
Puchalski J., Uciski H.: Vademecum marynarza pokładowego, Wydawnictwo Trademar. Wróbel F.: Vademecum nawigatora, Wydawnictwo Trademar, Gdynia 2004.

20 Rynek pracy Technik nawigator morski posiadający wiedzę i umiejętności z nawigacji, oceanografii, łączności morskiej i manewrowania statkiem oraz prawa morskiego i bezpieczeństwa żeglugi w zakresie odpowiadającym wymogom wyszkolenia marynarzy dla działu pokładowego może podjąć pracę jak marynarz (a nawet oficer) na statkach morskich armatorów krajowych i zagranicznych. Absolwent może pracować: na statkach i kutrach rybackiej żeglugi bałtyckiej lub statkach żeglugi małej, okrętach marynarki wojennej RP, na jednostkach pływających służb portowych, ratownictwa morskiego i straży granicznej w dziale pokładowym. Może prowadzić działalność zawodową na własny rachunek.

21 (ogłoszenie – gazeta, ogłoszenie – Internet)
Rynek pracy Praca własna… 1. Czy są problemy ze znalezieniem pracy w zawodzie technika nawigatora morskiego? Na to pytanie samodzielnie poszukaj odpowiedzi. W tym celu przeprowadź wywiady z kilkoma osobami, najlepiej z technikami nawigatorami morskimi pracującymi na własny rachunek lub zatrudnionymi w czyjejś firmie. Jeżeli nie masz takiej możliwości, sięgnij po informacje z gazet (np. po ogłoszenia o pracę) lub z Internetu. Wypełnij poniższą tabelę. Lp. Źródło informacji (ogłoszenie – gazeta, ogłoszenie – Internet) Najważniejsze informacje o zawodzie w skrócie (zadania zawodowe, cechy osobowości, wynagrodzenie) 1 2 3 Dodatkowo możesz zapoznać się z opracowaniami statystycznymi zamieszczonymi przez urzędy pracy. Takie zbiorcze opracowanie znajdziesz na portalu Publicznych Służb Zatrudnienia (www.psz.praca.gov.pl, patrz zakładka: „Informacje o rynku pracy”).

22 Źródła informacji I. Interesujące źródła informacji:
Jeżeli chcesz pogłębić wiedzę na temat świata zawodów, możliwości kształcenia, to zachęcamy do przejrzenia informacji zawartych w publikacjach wskazanych w zakładce „Polecane publikacje”. II. Czasopisma specjalistyczne: Nasze Morze (Nasze Morze maritime magazine) – miesięcznik o tematyce morskiej i żeglugowej wydawany przez wydawnictwo Okrętownictwo i Żegluga z Gdańska, (stan na 20 grudnia 2009). Przegląd Morski, (stan na 20 grudnia 2009). Polski Przegląd Kartograficzny, (stan na 20 grudnia 2009).

23 III. Przy opracowywaniu charakterystyki wykorzystaliśmy poniższe źródła informacji:
Lelińska K., Gruza M., Sołtysińska G. (red.): Zawody szkolnictwa zawodowego. Vademecum informacyjne doradcy zawodowego, MEN, Warszawa 2005, s.127. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIKA NAWIGTORA MORSKIEGO symbol cyfrowy 314[01], (stan na 20 grudnia 2009). Modułowy program nauczania dla zawodu technika nawigatora morskiego, symbol cyfrowy 14[01], , (stan na 20 grudnia 2009). Standardy wymagań egzaminacyjnych, (stan na 20 grudnia 2009). Klasyfikacja zawodów i specjalności – opis zawodu technika nawigatora morskiego, , (stan na 20 grudnia 2009). Zespół Szkół Budowy Okrętów, Strona poświęcona nawigacji morskiej i żeglarstwu, Policealna Szkoła Morska, (stan na 20 grudnia 2009).

24 Źródła informacji Akty prawne:
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia  2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (DZ. U Nr 82, poz. 537). 

25 zawodów, które Cię interesują.
Dziękujemy za uwagę i zachęcamy do dalszych poszukiwań informacji na temat zawodów, które Cię interesują.


Pobierz ppt "TECHNIK NAWIGATOR MORSKI"

Podobne prezentacje


Reklamy Google