Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kwalifikowalność kosztów w ramach EFRR i EFS

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kwalifikowalność kosztów w ramach EFRR i EFS"— Zapis prezentacji:

1 Kwalifikowalność kosztów w ramach EFRR i EFS
Prowadzący: Michał Rutkowski

2

3

4 Dokumenty w Internecie
Strona właściwego programu operacyjnego

5 Archiwizacja Beneficjent jest zobowiązany do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją projektu do 31 grudnia 20??r. a ad. pomocy publicznej przez okres 10 lat od podpisania umowy (rozp. 1083/2006 art. 90 ust. 1a)

6 Podstawy prawne Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999; Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006; Rozporządzenie Rady (WE) NR 1341/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1083/2006 w odniesieniu do niektórych projektów generujących dochody

7 Podstawy prawne Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1084/2006 z dnia 11 lipca 2006 r ustanawiające Fundusz Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1164/94; Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1081/2006 z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1784/1999; Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1080/2006 z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1783/1999.

8 Pułap współfinansowania (rozporządzenie 1083/2006 zał. III)
85% wydatków kwalifikowalnych dla EFRR, EFS oraz Funduszu Spójności Pułap 85% nie oznacza dofinansowania 85%!!!

9 Wymóg montażu finansowego (zakładane dofinansowanie 85%)
15% część kosztów zakupu gruntu konieczność wyprzedzającego finansowania, które jest następnie refundowane inne koszty niekwalifikowalne > 15%

10 Kalkulacja dofinansowania
Krok I Krok II = 85%

11 Koszt całkowity realizacji projektu
Montaż finansowy Koszt całkowity realizacji projektu Rozporządzenie 1083/2006 Koszty niekwalifikowane Koszty kwalifikowane Fundusz strukturalny Wkład własny Wkład pieniężny Wkład pieniężny Wkład niepieniężny (art. 56 ust. 2c)

12 Zasada obliczania kosztu kwalifikowanego gruntu (rozp. 1080/2006 art
Zasada obliczania kosztu kwalifikowanego gruntu (rozp. 1080/2006 art. 7 ust. 1b)

13 Kwalifikowalność

14

15 Ogólne zasady kwalifikowalności
Kwalifikowalność podmiotów Kwalifikowalność projektów Kwalifikowalność wydatków

16 Zasady kwalifikowania projektów
Zasięg geograficzny kwalifikowalności Ocena kwalifikowalności projektu Trwałość projektu

17 Ocena kwalifikowalności projektu
Ocena kwalifikowalności projektu następuje na etapie wyboru wniosków o dofinansowanie i polega na sprawdzeniu czy przedstawiony projekt może stanowić przedmiot współfinansowania w ramach danego programu. W zakresie kwalifikowalności projektu sprawdzane są m. in. następujące elementy: czy projekt jest zgodny z horyzontalnymi politykami Wspólnoty, w tym w szczególności z politykami w zakresie: konkurencji, zamówień publicznych, środowiska, równego traktowania kobiet i mężczyzn oraz społeczeństwa informacyjnego? czy projekt jest zgodny z dokumentem programowym? czy projekt przyczynia się do realizacji celów danego działania? czy beneficjent jest uprawniony do złożenia wniosku w ramach danego działania?

18 Trwałość projektu (rozp. 1083 art. 57)
Państwo członkowskie lub instytucja zarządzająca zapewniają, że operacja zachowuje wkład funduszy, wyłącznie jeżeli operacja ta, w terminie pięciu lat od zakończenia operacji lub trzech lat od zakończenia operacji w państwach członkowskich, które skorzystały z możliwości skrócenia tego terminu w celu utrzymania inwestycji lub miejsc pracy stworzonych przez MŚP, nie zostanie poddana zasadniczym modyfikacjom: mającym wpływ na jej charakter lub warunki jej realizacji lub powodującym uzyskanie nieuzasadnionej korzyści przez przedsiębiorstwo lub podmiot publiczny; oraz wynikającym ze zmiany charakteru własności elementu infrastruktury albo z zaprzestania działalności produkcyjnej

19 Ramy czasowe kwalifikowalności
Początek okresu kwalifikowalności wydatków stanowi data otrzymania przez Komisję Europejską Programu Operacyjnego lub data 1 stycznia 2007 r., w zależności od tego, która z tych dat jest wcześniejsza. W przypadku projektów rozpoczętych przed datą 1 stycznia 2007 r. lub datą otrzymania przez Komisję Europejską Programu Operacyjnego, do kosztów kwalifikowanych zaliczamy wydatki faktycznie poniesione po tej dacie. Koniec okresu kwalifikowalności wydatków na potrzeby rozliczenia z Komisją Europejską stanowi data 31 grudnia 2015 r. Datę końcową kwalifikowalności wydatków dla beneficjentów określa Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym uwzględniając czas potrzebny na dokonanie zamknięcia pomocy w ramach programu i końcowe rozliczenie z Komisją. W przypadku działań objętych wyłączeniem blokowym bądź programem pomocowym zatwierdzonym przez Komisję Europejską, obowiązują ramy czasowe w nim określone.

20 Za datę poniesienia wydatku przyjmuje się:
W przypadku wydatków pieniężnych: dokonanych przelewem lub obciążeniową kartą płatniczą – datę obciążenia rachunku bankowego podmiotu ponoszącego wydatek; dokonanych kartą kredytową lub podobnym instrumentem płatniczym o odroczonej płatności – datę transakcji skutkującej obciążeniem rachunku karty kredytowej lub podobnego instrumentu; dokonanych gotówką – datę faktycznego dokonania płatności; W przypadku wkładu niepieniężnego – datę faktycznego wniesienia wkładu.

21 Ocena kwalifikowalności wydatku
Oceny takiej dokonuje się zarówno na etapie wyboru wniosku, jak i podczas jego realizacji. Na etapie wyboru wniosków sprawdzeniu podlega potencjalna kwalifikowalność wydatków ujętych we wniosku, w tym zwłaszcza następujące elementy: czy wydatek jest zgodny z postanowieniami Programu Operacyjnego? czy wydatek jest niezbędny do realizacji projektu? czy wydatek jest efektywny? Przyjęcie danego projektu do realizacji i podpisanie z beneficjentem umowy o dofinansowanie nie oznacza, że wszystkie wydatki, które beneficjent przedstawi do refundacji w trakcie realizacji projektu, będą kwalifikować się do współfinansowania.

22 Ocena kwalifikowalności wydatku
Podczas weryfikacji wniosków o płatność sprawdzeniu podlegają przede wszystkim: poniesienie przedłożonego wydatku w ramach współfinansowanego projektu, poniesienie wydatku zgodnie z kryteriami ustalonymi przez Komitet Monitorujący danego Programu Operacyjnego, zgodność przedkładanych do refundacji wydatków z kategoriami wydatków wynikającymi z postanowień umowy o dofinansowanie projektu, zgodność z obowiązującymi przepisami prawa wspólnotowego oraz prawa krajowego, zasadność poniesienia danego wydatku dla realizacji projektu efektywność poniesionego wydatku, sposób udokumentowania wydatków.

23 Dokumentowanie wydatków
Do współfinansowania kwalifikuje się wydatek, który został faktycznie poniesiony przez beneficjenta. Pod pojęciem wydatku faktycznie poniesionego należy rozumieć wydatek poniesiony w znaczeniu kasowym tj. jako rozchód środków pieniężnych z kasy lub rachunku bankowego Beneficjenta. O ile Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym nie określi tego inaczej, jako dowód poniesienia wydatku rozumie się opłaconą fakturę lub inny dokument księgowy o równoważnej wartości dowodowej wraz z dołączonym wyciągiem z operacji na rachunku bankowym. Zasady dokumentowania kosztów związanych z wkładem niepieniężnym, amortyzacją oraz innych kosztów określa Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym.

24 Załączniki do wniosku o płatność* (1/3):
Poświadczone za zgodność z oryginałem kopie faktur/innych dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej, potwierdzających dokonanie wydatków kwalifikowalnych. Poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających odbiór/wykonanie prac, np. protokoły odbioru – dotyczy to tylko przypadków, gdy dokumenty te są wymagane przepisami prawa lub umową z wykonawcą/dostawcą. Poświadczone za zgodność z oryginałem kopie wyciągów z rachunku bankowego beneficjenta przedstawiające dokonane operacje bankowe lub kopie przelewów bankowych wygenerowanych elektronicznie na których widnieje adnotacja „zaksięgowano dnia…” lub pokrewna, potwierdzających poniesienie wydatków za okres, którego dotyczy wniosek o płatność.

25 Załączniki do wniosku o płatność (2/3):
Zgodność z oryginałem kopii dokumentu poświadczana jest przez umieszczenie np. słów „za zgodność z oryginałem”/”zgodnie z oryginałem”, oraz daty i odręcznego podpisu osoby z pionu finansowego (np. główny księgowy) lub innej osoby upoważnionej pisemnie przez beneficjenta, wraz z podaniem pełnionej funkcji/stanowiska służbowego w instytucji składającej wniosek (np. pieczątka). Inne dokumenty (gdy są wymagane zgodnie z umową o dofinansowanie); w szczególności: w przypadku zakupu urządzeń, które nie zostały zamontowane – poświadczone jw. za zgodność z oryginałem kopie protokołów odbioru urządzeń, przyjęcia na magazyn z podaniem ich miejsca składowania, poświadczone jw. kopie dokumentów potwierdzających realizację danego projektu lub jego części zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu (np. wymagane dyplomy, certyfikaty, dokumenty potwierdzające realizację PZP);

26 Załączniki do wniosku o płatność (3/3):
Beneficjent wnosi zabezpieczenie prawidłowej realizacji Umowy nie później niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia Umowy, przed złożeniem pierwszego wniosku o płatność na kwotę nie mniejszą niż wysokość łącznej kwoty dofinansowania. Beneficjent zobowiązany jest corocznie, wraz z pierwszym wnioskiem o płatność składanym w danym roku, przedkładać oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT wraz z zaświadczeniem właściwego urzędu skarbowego o statusie podatnika VAT. Beneficjent zobowiązany jest przedłożyć wraz z pierwszą fakturą/innym dokumentem księgowym o równoważnej wartości dowodowej, wyrażonych w walucie obcej, informację o zasadach ujętych w polityce rachunkowości stosowanych do rozliczeń związanych z transakcjami walutowymi.

27 Minimalny zakres opisu oryginału faktury (1/4)
Na pierwszej stronie oryginału (zgodnie z wymogiem Komisji Europejskiej): Adnotacja: „Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach RPO WP na lata ”. W przypadku, gdy projekt nie jest współfinansowany z budżetu państwa zwrot „oraz ze środków budżetu państwa ” nie jest zamieszczany. Adnotacja: „Ujęto we wniosku o płatność z dnia …” (dzień – miesiąc- rok w dowolnym formacie - data podpisania pierwszej wersji wniosku o płatność).

28 Minimalny zakres opisu oryginału faktury (2/4)
Na drugiej stronie oryginału: Numer umowy o dofinansowanie projektu. Tytuł projektu, Opis związku wydatku z projektem należy zaznaczyć, do której kategorii wydatku, przedstawionej we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu, odnosi się wydatek opisany fakturą/innym dokumentem o równoważnej wartości dowodowej wraz z podaniem pozycji z faktury, wartości wydatku kwalifikowanego z wyszczególnieniem podatku od towarów i usług (VAT). W przypadku, gdy dokument zawiera różne kategorie wydatków, należy wymienić wszystkie z podaniem ich wartości. Ponadto, jeżeli występują również wydatki niekwalifikowalne, należy wskazać ich wartość tak aby suma wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych była tożsama z wartością całkowitą dokumentu.

29 Minimalny zakres opisu oryginału faktury (3/4)
Informacja o poprawności formalnej i merytorycznej, Opis w zakresie stosowania ustawy PZP: Na fakturze należy zamieścić adnotację, iż wydatki wykazane na fakturze są poniesione w zgodzie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych– poprzez podanie Dz.U. i nr art. (podany art. będzie wskazywał na powód stosowania ustawy do danych wydatków lub na powód wyłączenia przepisów ustawy). W przypadku wydatków co do których nie stosuje się ustawy PZP i nie można ich przypisać do art. 4 w/w ustawy należy wskazać podstawę prawna na podstawie której wydatek został poniesiony. Informacja, czy dany wydatek jest wydatkiem inwestycyjnym, czy bieżącym.

30 Minimalny zakres opisu oryginału faktury (4/4)
Beneficjenci rozliczający VAT proporcjonalnie zobowiązani są do złożenia oświadczenia o ustalonej proporcji obliczonej zgodnie z art. 90 ust .2-6 ustawy o podatku od towarów i usług. W przypadku braku możliwości opisania oryginału dokumentów księgowych na odwrocie, istnieje możliwość sporządzenia opisu na dodatkowej kartce pod warunkiem: wskazania numeru i daty wystawienia opisywanego dokumentu. trwałego złączenia z opisywanym dokumentem księgowym poprzez sklejenie i opatrzenie pieczęcią z nazwą jednostki zagiętych lewych górnych rogów.

31 Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem
Beneficjent nie ma obowiązku zbierania ani opisywania dokumentów księgowych w ramach projektu na potwierdzenie poniesienia wydatków, które zostały wykazane jako wydatki pośrednie, w związku z tym dokumenty te nie podlegają kontroli na miejscu. Podczas kontroli na miejscu możliwe jest jednak zweryfikowanie prawidłowości sporządzenia przez Beneficjenta metodologii wyliczania kosztów pośrednich, którą przedstawił na etapie wnioskowania o środki w ramach PO KL.

32 PO KL – koszty pośrednie
Koszty pośrednie stanowią koszty związane z obsługą techniczną projektu, których nie można bezpośrednio przyporządkować do konkretnego zadania. Koszty pośrednie mogą obejmować wyłącznie następujące koszty administracyjne: koszty zarządu (tj. koszty wynagrodzenia osób uprawnionych do reprezentowania jednostki, których zakresy czynności nie są przypisane wyłącznie do projektu np. kierownik jednostki); koszty personelu obsługowego (w tym obsługi kadrowej, administracyjnej, sekretariatu i kancelarii); koszty obsługi księgowej (tj. koszty wynagrodzenia osób księgujących wydatki w projekcie, w tym koszty zlecenia prowadzenia obsługi księgowej biuru rachunkowemu); opłaty administracyjne za najem powierzchni biurowych lub czynsz;

33 PO KL – koszty pośrednie c.d.
amortyzacja środków trwałych; opłaty za energię elektryczną, cieplną, gazową i wodę, opłaty przesyłowe, odprowadzanie ścieków, itp.; usługi pocztowe, telefoniczne, telegraficzne, teleksowe, internetowe, kurierskie; usługi kserograficzne; koszty materiałów biurowych i artykułów piśmienniczych (np. długopisów, papieru, teczek, toneru do drukarek, płyt CD, dyskietek), nie związanych bezpośrednio z realizacją zadań w projekcie; koszty ubezpieczeń majątkowych; koszty ochrony; sprzątanie pomieszczeń (w tym środki do utrzymania czystości pomieszczeń, dezynsekcję, dezynfekcję, deratyzację pomieszczeń, itp.)

34 PO KL – koszty pośrednie c.d.
W ramach kosztów pośrednich nie są wykazywane żadne wydatki objęte cross-financingiem w projekcie. Koszty pośrednie nie mogą być wykazywane w ramach kosztów bezpośrednich. Oznacza to, że podmiot dokonujący oceny kwalifikowalności na etapie wyboru projektu ma obowiązek zweryfikować, czy w ramach zadań określonych w budżecie projektu (w kosztach bezpośrednich) nie zostały wykazane koszty, które stanowią koszty pośrednie. Dodatkowo, na etapie realizacji projektu podmiot zatwierdzający wniosek o płatność weryfikuje, czy w zestawieniu poniesionych wydatków bezpośrednich załączanym do wniosku o płatność nie zostały wykazane wydatki pośrednie.

35 Koszty pośrednie mogą być rozliczane na dwa sposoby:
ryczałtowo, do wysokości: 20% bezpośrednich kosztów projektu pomniejszonych o cross-financing – w przypadku projektów o wartości do 2 mln zł; 15% ww. – w przypadku projektów o wartości od 2 do 5 mln zł włącznie; 10% ww. – w przypadku projektów o wartości powyżej 5 mln zł, przy czym właściwy limit procentowy jest określany przez Beneficjenta na etapie konstruowania budżetu projektu; na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków (tj. bez stawki ryczałtowej, z pełnym udokumentowaniem wydatków), Beneficjent dokonuje wyboru jednego z ww. sposobów rozliczania przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

36 Koszty pośrednie - uzasadnienie
Niezależnie od wybranego sposobu rozliczania wydatków, Beneficjent zobowiązany jest przedstawić w załączonym do wniosku o dofinansowanie realizacji projektu szczegółowym budżecie projektu, uzasadnienie dla wykazanej we wniosku o dofinansowanie wartości kosztów pośrednich, które zamierza w projekcie rozliczyć. Uzasadnienie powinno wskazywać metodologię, zgodnie z którą Beneficjent wyliczył wartość kosztów pośrednich. Metodologia przygotowywana jest w odniesieniu do dotychczasowych całkowitych kosztów pośrednich Beneficjenta i wskazuje sposób wyliczenia dla każdej kategorii kosztów pośrednich, które Beneficjent uwzględnił w budżecie projektu. Metodologia wyliczania kosztów pośrednich podlega weryfikacji na etapie oceny wniosku o dofinansowanie realizacji projektu i może podlegać negocjacjom.

37 Koszty pośrednie - rozliczanie
W przypadku rozliczania kosztów pośrednich ryczałtem, procentowy limit kosztów pośrednich jest wskazany w umowie. Limit ten jest podstawą do rozliczania kosztów pośrednich we wnioskach o płatność w zależności od wysokości przedstawianych do rozliczenia wydatków bezpośrednich, zgodnych z budżetem projektu i zasadami kwalifikowalności. Beneficjent dokonuje przeksięgowania odpowiedniej wysokości wydatków pośrednich oraz refundacji z rachunku projektu na bieżąco. Koszty pośrednie rozliczone ryczałtem traktowane są jako wydatki poniesione.

38 Koszty pośrednie - rozliczanie
Wszelkie redukcje kosztów bezpośrednich (tj. w związku z szacunkowym budżetem lub korektami finansowymi) mają wpływ na ryczałtową kwotę kosztów pośrednich; Wszelkie (nieprzewidziane) przychody powstałe w ramach projektu PO KL powinny być odliczane od całkowitych kosztów zadeklarowanych dla takiego projektu (po wyliczeniu kosztów pośrednich według stawki ryczałtowej). W przypadku rozliczania kosztów pośrednich na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków, Beneficjent wykazuje wartość poniesionych wydatków pośrednich we wnioskach o płatność do wysokości łącznej określonej w zatwierdzonym budżecie projektu. Beneficjent ma obowiązek zbierania i opisywania dokumentów księgowych na potwierdzenie poniesienia wydatków, które zostały wykazane jako wydatki pośrednie. Dokumenty te wykazywane są we wniosku o płatność w zestawieniu poniesionych wydatków na zasadach analogicznych dla wydatków bezpośrednich i mogą podlegać kontroli na miejscu.

39 Personel W ramach wynagrodzenia personelu, kwalifikowalne są wszystkie składniki wynagrodzenia, w szczególności: wynagrodzenie brutto składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne składki na Fundusz Pracy odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych W ramach wynagrodzenia personelu składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych nie są wydatkiem kwalifikowalnym.

40 Personel (c.d.) W przypadku zatrudniania personelu na podstawie umowy o pracę muszą być spełnione następujące warunki: pracownik jest zatrudniony (lub oddelegowany) w celu realizacji zadań związanych bezpośrednio z wdrażaniem projektu; okres zatrudnienia (lub oddelegowania) jest kwalifikowalny wyłącznie do końcowej daty kwalifikowania wydatków wyznaczonej w umowie o dofinansowanie projektu (umowa może zostać zawarta na czas dłuższy niż okres realizacji projektu); zatrudnienie (lub oddelegowanie) do pełnienia zadań związanych z realizacją projektu jest odpowiednio udokumentowane zapisami w zakresie czynności służbowych pracownika, opisie stanowiska pracy lub umowie o pracę.

41 Personel (c.d.) Wydatek związany z wynagrodzeniem personelu zatrudnionego na niepełny wymiar czasu w ramach projektu jest proporcjonalny w stosunku do 100% wynagrodzenia wynikającego z pełnego etatu. Wydatkami kwalifikowalnymi w przypadku wynagrodzenia personelu mogą być również nagrody lub premie, o ile spełnione są następujące warunki: nagrody/premie zostały przewidziane w regulaminie danej instytucji; nie wprowadzono ich w okresie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie; potencjalnie obejmują wszystkich pracowników danej instytucji.

42 Personel (c.d.) Wydatkami kwalifikowalnymi związanymi z wynagrodzeniem personelu mogą być również dodatki na realizację zadań w projekcie, o ile zostały przyznane zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi oraz regulaminem danej instytucji, z poniższym zastrzeżeniem. Dodatek zadaniowy, o którym mowa w art. 58 ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 170, poz. 1218, z późn. zm.), przyznany pracownikom zaangażowanym w realizację projektów w służbie cywilnej może być kwalifikowalny, o ile spełnione zostaną następujące warunki: dodatek zadaniowy przyznany jest w pełnej wysokości wyłącznie na zadania związane z PO i jest możliwe udokumentowanie tego faktu; przed przyznaniem dodatku zadaniowego do zakresu obowiązków pracownika nie należała realizacja żadnych zadań związanych z PO, co powinien potwierdzać opis stanowiska pracy tego pracownika; dodatek zadaniowy kwalifikowany jest w okresie nie dłuższym niż okres realizacji projektu.

43 Zasada elastyczności (ang. cross-financing)
O ile Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym dopuści taką możliwość oraz w przypadku, gdy wymaga tego realizacja danego projektu, katalog poniesionych wydatków współfinansowanych przez określony fundusz może zostać poszerzony o wydatki kwalifikowane w ramach innego funduszu. Wartość tego rodzaju poniesionych wydatków nie może stanowić jednak więcej niż 10% kosztów kwalifikowanych, zrefundowanych na poziomie priorytetu danego programu operacyjnego (taka możliwość dotyczy jedynie EFRR i EFS). W przypadku EFS Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym może podnieść procentową wartość kosztów kwalifikowanych do 15%.

44 Wkład niepieniężny Wkład niepieniężny wniesiony na rzecz projektu przez beneficjenta w postaci dóbr lub usług, stanowi koszt kwalifikowany przy założeniu, że: polega na wniesieniu nieruchomości w rozumieniu art. 46 § 1 kodeksu cywilnego, urządzeń lub materiałów (surowców), badań, pracy wysokokwalifikowanej lub nieodpłatnej pracy wykonywanej przez wolontariuszy; jego wartość może zostać w niezależny sposób wyceniona oraz jeśli zaistnieje taka konieczność – zweryfikowana; W przypadku wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci terenu niezabudowanego lub terenu zabudowanego, jego wartość potwierdzona jest operatem szacunkowym sporządzonym przez uprawnionego rzeczoznawcę w rozumieniu Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami; nieruchomość wykorzystywana jest tylko do celów realizacji projektu, zgodnie z przeznaczeniem określonym w umowie dofinansowanie projektu;

45 Wkład niepieniężny W przypadku nieodpłatnej pracy wykonywanej przez wolontariuszy, jej wartość określa się z uwzględnieniem ilości poświęconego czasu na jej wykonanie oraz średniej stawki godzinowej lub dziennej za dany rodzaj pracy. W przypadku wniesienia przez beneficjenta wkładu niepieniężnego do projektu, współfinansowanie z funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności nie może przekroczyć wartości całkowitych wydatków kwalifikowanych, pomniejszonych o wartość wkładu niepieniężnego.

46 Opłaty finansowe i koszty finansowych instrumentów zabezpieczenia
Niżej wymienione rodzaje wydatków kwalifikują się do współfinansowania, o ile ich poniesienie jest bezpośrednio związane z projektem oraz niezbędne do jego przygotowania lub realizacji: koszt przygotowania biznes planu, studium wykonalności projektu, opracowania map lub szkiców lokalnych sytuujących projekt, oceny oddziaływania na środowisko, oceny wykonalności finansowej i trwałości projektu oraz innej dokumentacji technicznej której przygotowania wymagają odpowiednie przepisy prawa wspólnotowego bądź krajowego lub wytyczne IZ programem operacyjnym koszty otwarcia i prowadzenia odrębnego rachunku bankowego dla celów realizacji projektu oraz opłaty pobierane od dokonywanych transakcji finansowych, których dokonanie jest niezbędne dla realizacji projektu,

47 Opłaty finansowe i koszty finansowych instrumentów zabezpieczenia
Niżej wymienione rodzaje wydatków kwalifikują się do współfinansowania, o ile ich poniesienie jest bezpośrednio związane z projektem oraz niezbędne do jego przygotowania lub realizacji (c.d): koszty porad prawnych, opłaty notarialne, koszty doradztwa udzielonego przez ekspertów finansowych lub technicznych, koszty audytu i koszty księgowości, koszty obsługi finansowych instrumentów zabezpieczających realizację umowy o dofinansowanie, w szczególności takich jak poręczenie lub gwarancja.

48 Amortyzacja Odpisy amortyzacyjne z tytułu spadku wartości środków trwałych stanowią koszt kwalifikowany, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki: odpisy amortyzacyjne dotyczą środka trwałego, który jest niezbędny do prawidłowej realizacji projektu i bezpośrednio wykorzystywany do jego wdrażania; zakup środka trwałego nie był wcześniej finansowany ze środków dotacji krajowej ani wspólnotowej; kwalifikowana wartość odpisów amortyzacyjnych odnosi się wyłącznie do okresu realizacji danego projektu; wartość odpisów amortyzacyjnych została obliczona zgodnie z Ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz.U , z późn. zm.) W przypadku, gdy zakupiony środek trwały wykorzystywany jest także w innych celach niż realizacja projektu, kwalifikowana jest tylko ta część odpisu amortyzacyjnego, która odpowiada proporcji wykorzystania środka trwałego w celu realizacji projektu.

49 Zakup środków trwałych stanowiący część wydatków inwestycyjnych
Wydatek na zakup środków trwałych, które będą na stałe zainstalowane w ramach projektu będzie wydatkiem kwalifikowanym pod warunkiem, że środki te będą włączone w rejestr środków trwałych podmiotu odpowiedzialnego za realizację oraz wydatek ten będzie traktowany jako wydatek inwestycyjny zgodnie z zasadami rachunkowości.

50 Wydatki na zakup sprzętu będącego środkiem trwałym do użytku na czas realizacji projektu
Wydatki na przenośne środki trwałe nie zainstalowane na stałe w projekcie, zakupione lub wytworzone w celu realizacji projektu (np. samochody, komputery, meble, drukarki, itp.) mogą być kwalifikowane w wysokości odpowiadającej odpisom amortyzacyjnym w okresie, w którym były wykorzystywane dla realizacji projektu. Oznacza to, iż wartość rezydualna (księgowa wartość likwidacyjna) środków trwałych po zakończeniu realizacji projektu nie jest wydatkiem kwalifikowanym. Wydatki na zakup środków trwałych zakupionych na czas realizacji projektu powinny być przewidziane we wniosku o dofinansowanie, stanowiącym załącznik do umowy o dofinansowanie projektu.

51 Zakup gruntu – nieruchomości niezabudowanej
Zakup gruntu kwalifikuje się do współfinansowania przy spełnieniu następujących warunków: wydatek poniesiony na zakup terenu niezabudowanego jest kwalifikowany tylko do wysokości 10 % całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu; koszt zakupu nie przekracza wartości rynkowej terenu niezabudowanego, a jego wartość potwierdzona jest operatem szacunkowym sporządzonym przez uprawnionego rzeczoznawcę w rozumieniu Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami; nieruchomość wykorzystywana jest tylko do celów realizacji projektu, zgodnie z przeznaczeniem określonym w umowie dofinansowanie projektu;

52 Zakup gruntu – nieruchomości niezabudowanej
Wydatki bezpośrednio związane z zakupem terenu, takie jak wydatki poniesione w związku ze sporządzeniem odpowiednich map, wynagrodzenie rzeczoznawcy oraz opłaty notarialne mogą być uznane za kwalifikowane za zgodą Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym.

53 Zakup nieruchomości zabudowanej
Przez pojecie nieruchomości zabudowanej należy rozumieć nieruchomość gruntową zgodnie z przepisami art. 4 ust 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami - „(…) grunt wraz z częściami składowymi, z wyłączeniem budynków i lokali, jeżeli stanowią odrębny przedmiot własności”; Zakup takiej nieruchomości kwalifikuje się do współfinansowania przy spełnieniu następujących warunków: koszt zakupu nieruchomości zabudowanej nie przekracza jej wartości rynkowej, a wartość nieruchomości jest potwierdzona operatem szacunkowym sporządzonym przez uprawnionego rzeczoznawcę w rozumieniu Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami; nieruchomość wykorzystywana jest tylko do celów realizacji projektu, zgodnie z przeznaczeniem określonym w umowie dofinansowania projektu;

54 Zakup nieruchomości zabudowanej
W przypadku zakupu nieruchomości zabudowanej z zamiarem wyburzenia stojącego(ych) na niej budynku(ów), koszt samego budynku nie jest kosztem kwalifikowanym, natomiast koszt jego wyburzenia stanowi koszt kwalifikowany. Wydatki bezpośrednio związane z zakupem nieruchomości zabudowanej, takie jak wydatki poniesione w związku ze sporządzeniem odpowiednich map, wynagrodzenie rzeczoznawcy oraz opłaty notarialne mogą być uznane za kwalifikowane za zgodą Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym.

55 Leasing W przypadku, gdy okres obowiązywania umowy leasingu przekracza końcową datę rozliczenia płatności pomocy wspólnotowej, kwalifikowalne są wyłącznie koszty leasingobiorcy, które zostały faktycznie poniesione do momentu zakończenia realizacji projektu wskazanego w umowie o dofinansowanie.

56 Warunki współfinansowania leasingu na rzecz leasingobiorcy
Kosztem kwalifikowalnym do współfinansowania jest część raty leasingowej związanej ze spłatą kapitału leasingowanego aktywu. Dowodem faktycznego poniesienia wydatku jest dokument potwierdzający opłacenie raty leasingowej. Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych nie może przekroczyć kwoty, na którą opiewa dowód zakupu wystawiony leasingodawcy przez dostawcę współfinansowanego aktywu. Za okres kwalifikowalności wydatków na współfinansowanie rat leasingowych można uznać jedynie okres realizacji projektu tj. do momentu zakończenia realizacji projektu wskazanego w umowie o dofinansowanie. Refundacja w ramach realizacji umowy leasingu jest wypłacana leasingodawcy zgodnie z faktycznie spłacanymi ratami leasingu.

57 Koszty niekwalifikowalne leasingu
Kosztami niekwalifikowalnymi w przypadku leasingu są koszty związane z umową leasingu, w tym w szczególności: marża finansującego; odsetki od refinansowania wydatków; opłaty ubezpieczeniowe; wszelkie pozostałe wydatki poza spłatą kapitału.

58 Podatek od towarów i usług i inne podatki
Podatek od towarów i usług (VAT) może być uznany za wydatek kwalifikowany tylko wtedy, gdy został rzeczywiście i ostatecznie poniesiony przez Beneficjenta oraz beneficjent nie ma prawnej możliwości odzyskania podatku VAT. Możliwość odzyskania podatku VAT należy rozpatrywać w świetle Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U.2004 nr 54 poz.535 z późn. zm.) Inne podatki i opłaty (w szczególności podatki bezpośrednie oraz składki na ubezpieczenie społeczne związane z wynagrodzeniem), które wynikają ze współfinansowania przez fundusze strukturalne lub Fundusz Spójności mogą być uznane za kwalifikowane jeżeli zostały rzeczywiście i ostatecznie poniesione przez beneficjenta.

59 Schemat kwalifikowalności VAT-u
Czy projektodawca ma status podatnika VAT? NIE TAK VAT jest kosztem kwalifikowalnym Czy zakup ma bezpośredni związek z czynnościami opodatkowanymi? NIE TAK Czy działalność projektodawcy jest zwolniona z VAT-u? TAK NIE Czy projektodawca jest objęty ograniczeniami odliczalności VAT na podst. art. 88 ustawy o VAT? TAK NIE VAT nie jest kosztem kwalifikowalnym

60 Wydatki na mieszkalnictwo
muszą zostać poniesione w ramach projektów wpisujących się w zintegrowane plany rozwoju miejskiego (lokalne programy rewitalizacji) lub osi priorytetowej dla obszarów zdegradowanych lub zagrożonych fizyczną degradacją i wykluczeniem społecznym, alokacja z EFRR na cele mieszkaniowe ograniczona jest do poziomu3% w ramach poszczególnych programów operacyjnych,

61 Wydatki na mieszkalnictwo
wydatki ponoszone są wyłącznie na: renowację wspólnych części wielorodzinnych budynków mieszkalnych tj.: odnowę następujących części głównej struktury budynku: dach, fasada, okna i drzwi fasady, klatka schodowa, korytarze wewnętrzne i zewnętrzne, wejście i jego struktury zewnętrzne, winda; instalacje techniczne budynku; działania w zakresie oszczędności energetycznej. udostępnienie nowoczesnych, socjalnych budynków mieszkalnych dobrej jakości poprzez renowację i zmianę wykorzystania istniejących budynków stanowiących własność władz publicznych lub własność podmiotów działających w celach niezarobkowych. wydatki poniesione na mieszkalnictwo nie kwalifikują się do wsparcia ze środków Funduszu Spójności oraz Europejskiego Funduszu Społecznego.

62 Wydatki niekwalifikowane rozp. 1083/2006 art. 56 ust. 4
koszty prowizji i odsetek ponoszonych w ramach zobowiązań finansowych (za wyjątkiem projektów, których głównym celem jest zmniejszenie wielkości tego typu obciążeń ponoszonych przez beneficjenta), koszty prowizji pobieranych w ramach operacji wymiany walut oraz ujemne różnice kursowe ponoszone w ramach wdrażania i realizowania projektu, wydatek poniesiony na środek trwały, który był współfinansowany ze środków krajowych lub wspólnotowych w przeciągu 10 lat poprzedzających złożenie wniosku o dofinansowanie projektu, koszty kar i grzywien, a także koszty procesów sądowych (z wyjątkiem kosztów związanych z odzyskiwaniem kwot nienależnie wypłaconych po akceptacji Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym) oraz koszty realizacji ewentualnych postanowień wydanych przez sąd, koszty kredytu,

63 Wydatki niekwalifikowane c.d.
koszt podatku VAT, który może zostać odzyskany w oparciu o przepisy krajowe tj. Ustawę o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. z późn. zm., koszt zakupu nieruchomości niezabudowanej przekraczający 10 % wartości całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu w projektach współfinansowanych w ramach EFRR i Funduszu Spójności, w przypadku projektów współfinansowanych ze środków EFRR wyższy udział procentowy jest dopuszczalny tylko w projektach związanych z ochroną środowiska naturalnego, za zgodą Instytucji Zarządzającej, wydatki poniesione na mieszkalnictwo w ramach projektów współfinansowanych przez Fundusz Spójności. z poszanowaniem zasady elastyczności za koszty niekwalifikowane w przypadku EFS uznaje się: koszty zakupu nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, koszty zakupu wyposażenia, mebli, pojazdów, infrastruktury.

64 Dziękuję za uwagę Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
ul. Augustyńskiego 2, Gdańsk tel ; , 058  Internet:


Pobierz ppt "Kwalifikowalność kosztów w ramach EFRR i EFS"

Podobne prezentacje


Reklamy Google