Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

2 XII posiedzenie Grupy do spraw Przedsiębiorców Podsumowanie działalności Grupy ds. Przedsiębiorców w I półroczu 2010 r. Departament Zarządzania Programami.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "2 XII posiedzenie Grupy do spraw Przedsiębiorców Podsumowanie działalności Grupy ds. Przedsiębiorców w I półroczu 2010 r. Departament Zarządzania Programami."— Zapis prezentacji:

1

2 2 XII posiedzenie Grupy do spraw Przedsiębiorców Podsumowanie działalności Grupy ds. Przedsiębiorców w I półroczu 2010 r. Departament Zarządzania Programami Konkurencyjności i Innowacyjności Warszawa, 5 października 2010 r.

3 3 Jak pracowaliśmy w 2010 r…

4 4 Spotkania Grupy ds. Przedsiębiorców W I półroczu 2010 r. odbyły się 2 spotkania Grupy ds. Przedsiębiorców: I spotkanie w dn. 20 maja 2010 r., w którym uczestniczyło 37 Członków Grupy oraz obserwatorów z instytucji odpowiedzialnych za wdrażanie RPO i PO IG, a także 12 przedstawicieli MRR, II spotkanie w dn. 30 czerwca 2010 r., w którym uczestniczyło 32 Członków Grupy oraz obserwatorów z instytucji odpowiedzialnych za wdrażanie RPO i PO IG, 3 przedstawicieli UOKiK oraz 12 przedstawicieli MRR. Przekazano interpretacje UOKiK dotyczące pomocy publicznej, które mogą przyczynić się do efektywniejszego wdrażania projektów realizowanych przez przedsiębiorców.

5 5 Co osiągnęliśmy…

6 6 I spotkanie Grupy ds. Przedsiębiorców Omówiono tematy zgłoszone przez instytucje zaangażowane we wdrażanie RPO oraz propozycje PKPP "Lewiatan" dotyczące realizacji instrumentów skierowanych do przedsiębiorców. Przedmiotem dyskusji były: –system rozliczania projektów, –procedury udzielania zamówień i wyboru wykonawców w transakcjach nie objętych ustawą PZP, –realizacja projektów inwestycyjnych w kontekście definicji nowej inwestycji, –obowiązki beneficjentów wynikające z rozporządzenia RM w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis, –planowanie naborów wniosków o dofinansowanie. Podsumowanie działalności Grupy ds. Przedsiębiorców w I półroczu 2010 r.

7 7 Rekomendacje z I spotkania Grupy ds. Przedsiębiorców dotyczyły: Katalogu kryteriów formalnych Odstępu czasu pomiędzy ogłoszeniem a uruchomieniem konkursu Generatora wniosków aplikacyjnych dla osób niedowidzących Dokumentacji aplikacyjnej Płatności dokonywane przez BGK Szczegółowy opis ww. rekomendacji został przedstawiony w protokole ze spotkania. Podsumowanie działalności Grupy ds. Przedsiębiorców w I półroczu 2010 r.

8 8 II spotkanie Grupy ds. Przedsiębiorców Omówiono kwestie związane z udzielaniem pomocy publicznej w ramach projektów realizowanych przez przedsiębiorców. Przedmiotem dyskusji były: –zasady udzielania pomocy de minimis łącznie z regionalną pomocą inwestycyjną, –uregulowania w zakresie udzielania pomocy publicznej na zatrudnienie pracowników, –interpretacja pojęcia "nowa inwestycja" wynikającego z rozporządzenia KE (WE) nr 800/2008, –kwalifikowalność wydatków w projektach realizowanych przy wsparciu ze środków stanowiących pomoc publiczną. Podsumowanie działalności Grupy ds. Przedsiębiorców w I półroczu 2010 r.

9 9 Rekomendacje z II spotkania Grupy ds. Przedsiębiorców dotyczyły : Pomocy publicznej na zatrudnianie pracowników Zakazanej pomocy w eksporcie Kumulacji pomocy publicznej udzielanej z różnych źródeł Kumulacji pomocy w związku z przyśpieszoną amortyzacją Definicji nowej inwestycji Pomocy publicznej w działalności transportowej Kwalifikowalności wydatków Zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis Szczegółowy opis ww. rekomendacji został przedstawiony w protokole ze spotkania. Podsumowanie działalności Grupy ds. Przedsiębiorców w I półroczu 2010 r.

10 10 Przykłady najważniejszych uproszczeń wprowadzanych w ramach PO IG…

11 11 Przykłady najważniejszych uproszczeń wprowadzanych w ramach PO IG w 2010 r. Wprowadzenie naborów elektronicznych Po zapisaniu wniosku w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych przedsiębiorca może wybrać jedną z dwóch metod przekazania dokumentacji do RIF: 1) za pośrednictwem e-PUAP, jeśli posiada podpis elektroniczny, 2) pocztą w ciągu 10 dni roboczych, jeśli nie posiada podpisu elektronicznego. Data zapisania wniosków o dofinansowanie w Generatorze Wniosków jest datą złożenia dokumentów w RIF. Planowane jest wprowadzenie naborów elektronicznych w innych działaniach PO IG.

12 12 Przykłady najważniejszych uproszczeń wprowadzanych w ramach PO IG w 2010 r. Likwidacja kryterium czasu Data złożenia wniosku o dofinansowanie nie decyduje o przyznaniu dofinansowania. Wprowadzono kryteria różnicujące, np. w przypadku działania 8.1 PO IG jest nim wskaźnik efektywności ekonomicznej projektu. Umożliwienie dołączania do wniosku o płatność zestawienia dokumentów potwierdzających poniesione wydatki Rozwiązanie powoduje uproszczenie systemu rozliczania poszczególnych etapów projektów, gdyż weryfikacja wniosków o płatność ulega skróceniu i zmniejsza się ryzyko popełnienia błędów formalnych. Faktury i inne dokumenty księgowe beneficjent zobowiązany jest archiwizować w celu ich udostępnienia podczas kontroli.

13 13 Przykłady najważniejszych uproszczeń wprowadzanych w ramach PO IG w 2010 r. Zaciąganie zobowiązań przez jst po pozytywnej ocenie wniosku o dofinansowanie (dotyczy dz. 8.3 PO IG) P o dokonaniu oceny projektu IW będzie mogła przekazać Wnioskodawcy informację o pozytywnej weryfikacji dokumentacji aplikacyjnej. W wyniku wprowadzenia uproszczenia jednostka samorządu terytorialnego będzie mogła podjąć warunkową uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego na współfinansowanie danego projektu, co przyczyni się do szybszej realizacji projektów i sprawniejszego podpisywania umów o dofinansowanie.

14 14 Uproszczenie planowane do wprowadzenia w ramach PO IG Wsparcie beneficjentów w zakresie poprawnej realizacji projektów w części środowiskowej Proces OOŚ stanowi istotny problem dla beneficjentów, jak i organów wydających właściwe decyzje środowiskowe, pozwolenia na budowę, itp., co w skrajnych przypadkach skutkuje powtórzeniem procedury i zagrożeniem realizacji projektu. Proponuje się stworzenie w RDOŚ stanowiska pracy, które miałoby na celu pomoc beneficjentom w przygotowaniu poprawnego raportu z oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, na podstawie którego wydawana jest decyzja środowiskowa.

15 15 Uproszczenie planowane do wprowadzenia w ramach PO IG Zastąpienie zaświadczeń o niezaleganiu w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaświadczeń o niezaleganiu z podatkami składanych przez Wnioskodawców oświadczeniami Instytucje Wdrażające będą same weryfikowały informacje w zakresie ww. zaświadczeń, przy wykorzystaniu przygotowanego w tym celu systemu informatycznego powiązanego z e-PUAP.

16 16 Co sądzimy o formule pracy Grupy…

17 17 Zmiany w działalności Grupy ds. Przedsiębiorców w latach 2008 - 2010 W początkowym okresie działalności Grupa analizowała problemy dotyczące: a) przygotowania instytucjonalnego do wdrażania programów operacyjnych, b) organizacji naborów wniosków, oceny, wdrażania oraz kontroli projektów - co było adekwatne do stanu wdrażania programów operacyjnych. W późniejszym okresie spotkania Grupy były poświęcone interpretowaniu prawa krajowego i unijnego, w celu zapewnienia prawidłowego wdrażania PO, jednocześnie przyjaznego dla beneficjentów. Z uwagi na znaczne zainteresowanie problemami zgłaszanymi przez IZ/IP/IW RPO należy rozważyć zwiększenie zaangażowania IK RPO w prace Grupy.

18 18 Podsumowanie działalności Grupy ds. Przedsiębiorców w I półroczu 2010 r. Liczba spotkań Grupy w 2010 r. wskazuje, że dotychczasowa formuła działalności Grupy staje się niewystarczająca. Jednocześnie duże zainteresowanie pracami Grupy wskazuje, że spełniła ona dotychczasowe oczekiwania uczestników spotkań. O wzrastającym zainteresowaniu pracami Grupy świadczy fakt, iż w pierwszych spotkaniach w 2008 r. brało w nich udział ok. 10 osób! (obecnie: blisko 40, z różnych środowisk i instytucji; wnioski o akces do Grupy). Grupa rozpatruje obecnie wyłącznie zgłoszenia uczestników spotkań. Brak indywidualnych zgłoszeń od przedsiębiorców, które w początkowym okresie jej funkcjonowania były przekazywane przez sekretariat Zespołu ds. Uproszczeń.

19 19 Czym zajmiemy się w 2011 roku?

20 20 Do końca 2010 r., opracujemy harmonogram dalszych prac Grupy, uwzględniając propozycje i sugestie naszych Członków i innych instytucji zaangażowanych w pracę Grupy co do zakresu tematycznego spotkań. Sprawdzimy, czy i jak wdrażane są nasze rekomendacje (działalność cykliczna). Zajmiemy się realizacją spraw ważnych, zidentyfikowanych w ostatnim czasie, takich jak: ujednolicenie definicji zakończenia realizacji projektu, co ma znaczenie dla określenia końca okresu trwałości, stosowanie procedur udzielania zamówień w transakcjach nie objętych ustawą Prawo zamówień publicznych, przekazanie usprawnień wdrażanych w ramach PO IG. Zakres działalności Grupy ds. Przedsiębiorców w 2011 r.

21 21 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego www.mrr.gov.pl www.poig.gov.pl prostefundusze@mrr.gov.pl Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "2 XII posiedzenie Grupy do spraw Przedsiębiorców Podsumowanie działalności Grupy ds. Przedsiębiorców w I półroczu 2010 r. Departament Zarządzania Programami."

Podobne prezentacje


Reklamy Google