Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Własna działalność gospodarcza formą walki z bezrobociem

Коpie: 1
Własna działalność gospodarcza formą walki z bezrobociem

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Własna działalność gospodarcza formą walki z bezrobociem"— Zapis prezentacji:

1

2 Własna działalność gospodarcza formą walki z bezrobociem
DANE INFORMACYJNE Nazwa szkoły: Zespół Szkół w Lubięcinie ID grupy: 98/23_p_g1 Opiekun: Ewa Drozdowska Nazwa szkoły: Zespół Szkół w Rajsku ID grupy: 98/85_p_g1 Opiekun: Anna Zimna Kompetencja: Przedsiębiorczość Temat projektowy: Własna działalność gospodarcza formą walki z bezrobociem Semestr/rok szkolny: Semestr I / 2010/2011

3 CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA NASZEJ FIRMY
Nasza firma będzie zajmowała się organizacją przyjęć ( catering) -komunie, -wesela, -stypy, -urodziny, imieniny, -imprezy dla dzieci, -imprezy szkolne, -imprezy kulturalno – sportowe. Będzie ona znajdowała się w Lubięcinie ponieważ znajduje się tu tylko jedna instytucja o tym charakterze i nie ma ona żadnej konkurencji. Nasza oferta będzie skierowana do osób, które chcą zorganizować przyjęcie w domu, ale nie mają na to czasu.

4

5 Kuchnia na każdą okazję!

6 Dekoracje stołów na każdą okazję!

7 DZIAŁALNOŚĆ NASZEJ FIRMY ROZPOCZNIEMY OD:
1. Rejestracja firmy w Urzędzie Miasta/Gminy (Potrzebne dokumenty, koszty i czas rejestracji.) 2. Rejestracja firmy w Urzędzie Statystycznym (Co zrobić aby otrzymać numer REGON?) 3. Przygotowanie pieczątki firmowej (Co powinno znajdować się na pieczątce firmowej? Ile kosztuje pieczątka?) 4. Firmowe konto (Ile kosztuje firmowe konto? Z oferty którego banku najlepiej skorzystać? - ranking kont firmowych.) 5. Rejestracja firmy w Urzędzie Skarbowym (Składanie druku NIP-1, zgłoszenia rejestracyjne VAT.) 6. Rejestracja w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (Zgłoszenie przedsiębiorcy i pracowników do ubezpieczenia.) 7. Pozostałe urzędy związane z rejestracją firmy (Sanepid, inspekcja pracy itp.) 8. Firmowe logo i strona internetowa (Co wyróżnia dobre logo? Po co firmie strona internetowa?)

8 ETAPY ZAKŁADANIA WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Jeżeli jesteś zdecydowany zostać przedsiębiorcą musisz podjąć następujące działania:

9 ETAP 1 UDAJ SIĘ DO URZĘDU GMINY/MIASTA
Zarejestruj własną firmę w ewidencji działalności gospodarczej – wniosek o rejestrację musisz złożyć w urzędzie gminy właściwym ze względu na Twoje miejsce zamieszkania. Koszt rejestracji wynosi 100zł. Po zarejestrowaniu otrzymujesz zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Pamiętaj: przedmiot działalności firmy musisz określić we wniosku zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności, którą otrzymasz do wglądu w urzędzie.

10 Wybierając się do Urzędu Miasta lub Gminy przygotujmy następujące dane:
- imię i nazwisko - nazwa firmy (nieobowiązkowo) - nr ewidencyjny PESEL - adres zamieszkania - adres siedziby firmy (jeżeli stale wykonujemy działalność poza miejscem zamieszkania) - rodzaj działalności – w tej pozycji określamy rodzaj wykonywanej działalności. Dobrze jest określić także potencjalne możliwości rozwoju przedmiotu działalności, aby nie było konieczne ich dopisywanie w późniejszym terminie. Zaoszczędzi to czas i środki.

11 - miejsce wykonywania działalności - w przypadku małej działalności gospodarczej najczęściej podaje się miejsce stałego zamieszkania. Ważne jest aby posiadać tytuł prawny do władania lokalem (akt własności lub umowa najmu/ użyczenia), którą okażemy w przypadku zażądania przez instytucje rejestrującą, - data rozpoczęcia działalności - wypełniając ten fragment formularza należy wpisać faktyczny moment rozpoczęcia działalności gospodarczej. Musimy, więc wziąć pod uwagę czas, w którym będziemy oczekiwali na wpis do ewidencji. W różnych miastach różne są okresy oczekiwania na wpis. Osoby obdarzone osobistym czarem mogą spróbować przyśpieszyć urzędnicze decyzje. - numer zezwolenia – ten fragment wypełniamy jeśli nasza działalność wymaga wydania zezwolenia (dotyczy to działalności koncesjonowanych na które potrzebujemy szczególnych osobnych zezwoleń). Wypełniony formularz składamy na miejscu w urzędzie. Aby złożyć formularz zgłoszeniowy, należy zabrać ze sobą dokument tożsamości, uiścić opłatę w wysokości 100 zł za znaczki skarbowe.

12 ETAP 2 UDAJ SIĘ DO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
Kolejny etap to uzyskanie numeru statystycznego REGON, czyli wpisu do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej. Wniosek o nadanie REGON na druku RG-1 składasz w urzędzie statystycznym, możesz go złożyć również za pośrednictwem w urzędzie gminy wraz z wnioskiem o rejestrację firmy. Pamiętaj: jeżeli sam składasz wniosek w urzędzie statystycznym, weź ze sobą dowód osobisty oraz zaświadczenie o wpisie firmy do ewidencji działalności gospodarczej. Na złożenie wniosku masz 14 dni od uzyskania zaświadczenia o wpisie.

13 W rejestrze tym znajdą się następujące informacje o naszej firmie: - nazwa i adres siedziby oraz nazwisko i imiona oraz miejsce zamieszkania i identyfikator systemu ewidencji ludności (PESEL) właściciela, - forma prawna i forma własności, - wykonywana działalność, w tym rodzaj przeważającej działalności - data powstania, rozpoczęcia, zawieszenia, zakończenia działalności, - nazwa organu rejestrowego lub ewidencyjnego, nazwa rejestru (ewidencji) i numer nadany przez ten organ. Numer REGON będzie nam niezbędny w kontaktach z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz do zawierania umów z kontrahentami i w rozliczeniach z nimi. Rada: Dbajmy o to, by mieć w firmie zaświadczenie o posiadaniu numeru REGON z aktualnymi danymi, gdyż będziemy zobowiązani do posługiwania się nim w kontaktach urzędowych i związanych z obrotem gospodarczym. Numer REGON powinien być także zamieszczany na pieczęciach firmowych i drukach urzędowych.

14 ETAP 3 ZAŁÓŻ KONTO BANKOWE
Każdy przedsiębiorca jest zobowiązany posiadać rachunek bankowy. Rachunek ten będzie Ci niezbędny dla rozliczeń z kontrahentami, urzędem skarbowym czy z ZUS-em. Pamiętaj: wybierz bank, który oferuje Tobie najkorzystniejsze warunki prowadzenia rachunku. Do wybranego banku weź ze sobą: dowód osobisty, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej oraz zaświadczenie REGON.

15 ETAP 4 UDAJ SIĘ DO URZĘDU SKARBOWEGO
Na formularzu NIP-1 dokonaj zgłoszenia identyfikacyjnego lub aktualizacyjnego (jeżeli już ci został nadany). Możesz to zrobić również wcześniej, tj. w urzędzie gminy wraz z wnioskiem o rejestrację firmy. Musisz również wybrać formę opodatkowania swojego dochodu. O tym jednak czy będziesz miał prawo wyboru formy opodatkowania, czy też takiego prawa jesteś pozbawiony, decyduje charakter działalności, jaką zamierzasz prowadzić. Wprowadzona 1 stycznia 2004 r. zmiana zasad opodatkowania tym podatkiem, umożliwia nam wybór między dwoma rodzajami opodatkowania: - według zasad ogólnych - wtedy podatek płacimy według stawek w progresywnej skali podatkowej (19, 30, 40 proc. dochodu) w zależności od wysokości dochodu, ale zachowujemy prawo do wspólnego rozliczenia z małżonkiem lub samotnie wychowywanym dzieckiem oraz do obowiązujących ulg podatkowych,

16 - podatek liniowy według stawki 19 proc
- podatek liniowy według stawki 19 proc. bez prawa do ulg i wspólnych rozliczeń. Decydując się na drugi wariant musimy o tym poinformować Naczelnika naszego Urzędu Skarbowego, składając w nim oświadczenie o wyborze podatku liniowego według stawki 19 proc. W końcu zaś powinieneś podjąć decyzję, czy chcesz zostać podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT), czy też chcesz korzystać ze zwolnienia od tego podatku. Rejestracji dla potrzeb podatku od towarów i usług (VAT) dokonujesz na formularzu VAT-R. W grę może również wchodzić zarejestrowanie się jako: - podatnika VAT unijnego, jeżeli zamierzamy dokonywać wewnątrzwspólnotowych dostaw lub zakupu towarów. Dokonujemy tego na formularzu VAT-R/UE

17 - podatnika podatku akcyzowego, jeżeli zamierzamy dokonywać czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem akcyzowym. Dokonujemy tego w urzędzie celnym na formularzu AKC-R. Wypełniamy i składamy formularz NIP-1 wraz z wymaganymi dokumentami: - kopią zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, - kopią zaświadczenia o nadaniu numeru REGON, - kopią dokumentów dotyczących otwarcia rachunku bankowego, - kopią umowy z biurem rachunkowym na prowadzenie/przechowywanie dokumentacji (pod warunkiem, że rezygnujemy z samodzielnego prowadzenia dokumentacji księgowej), - dokumentem potwierdzającym prawo do korzystania z lokalu lub nieruchomości, w których znajduje się siedziba oraz prowadzona jest działalność gospodarcza,

18 - dokumentami stwierdzającymi ustanowienie pełnomocnictw (w przypadku ustanowienia pełnomocnika) wraz z opłatą skarbową w wysokości 15 zł. W przypadku dokumentów stwierdzających ustanowienie pełnomocnika pobiera się tyle opłat skarbowych, ile stosunków pełnomocnictwa wynika z danego dokumentu. Należy zwracać uwagę na zakres pełnomocnictwa oraz w przypadku ustanowienia wielu pełnomocników na wyznaczenie jednego w nich jako właściwego do doręczeń. Adwokat, radca prawny lub doradca podatkowy może sam uwierzytelnić odpis udzielonego mu pełnomocnictwa. Osoby te nie mogą uwierzytelniać innych dokumentów wymienionych w powyższych punktach. Odbieramy zaświadczenie o nadaniu numeru NIP w Urzędzie Skarbowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub otrzymujemy je pocztą.

19 NUMER IDENTYFIKACJI PODATKOWEJ Księga przychodów i rozchodów
Gdy będziemy rozliczać się na zasadach ogólnych i prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów, mamy obowiązek zawiadomić o jej prowadzeniu właściwy dla siedziby prowadzenia działalności Urząd Skarbowy. Obowiązek informowania Urzędu Skarbowego spoczywa na nas także wtedy, gdy w naszym imieniu księgę przychodów i rozchodów prowadzić będzie biuro rachunkowe. Musimy wtedy poinformować pisemnie Naczelnika Urzędu Skarbowego o nazwie i adresie biura, a także o miejscu przechowywania księgi i dokumentacji. Należy pamiętać, że opodatkowanie na zasadach ogólnych oparte o księgę przychodów i rozchodów jest formą podstawową i jeśli w czasie zgłaszania naszej działalności nie złożymy do naczelnika Urzędu Skarbowego wniosku o opodatkowanie w innej formie automatycznie zostaniemy opodatkowani na zasadach ogólnych. W opodatkowaniu na zasadach ogólnych podatek oblicza się od dochodu, który uzyskuje się przez odjęcie poniesionych kosztów od uzyskanych przychodów.

20 Zaliczkę na podatek dochodowy odprowadzamy na konto Urzędu Skarbowego tylko wówczas, gdy różnica między przychodami i kosztami ma wartość dodatnią. Z tej formy opodatkowania na zasadach ogólnych można jednak zrezygnować i wybrać jako formę opodatkowania kartę podatkową albo ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

21 ETAP 5 UDAJ SIĘ DO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
Prowadząc działalność gospodarczą, podlegasz obowiązkowym ubezpieczeniom. Są to ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe i zdrowotne. Dodatkowo przedsiębiorca obowiązkowo musi uiszczać składki na fundusz pracy, a dobrowolnie może płacić też składki na ubezpieczenie chorobowe. Rozpoczynając, więc działalność gospodarczą masz obowiązek powiadomienia ZUS o rozpoczęciu tej działalności (w ciągu 7 dni) poprzez złożenie zgłoszenia płatnika składek na formularzu ZUS ZFA, jak też zgłoszenia ubezpieczonego do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego na formularzu ZUS ZUA. Pamiętaj: idąc do ZUS-u weź ze sobą dowód osobisty, numer rachunku bankowego, decyzję o nadaniu numeru NIP, zaświadczenie REGON.

22 ETAP 6 PIECZĄTKA I SZYLD W końcu zaś należy pomyśleć też o firmowej pieczątce, która będzie przydatna do potwierdzania przelewów bankowych i zawartych umów. Na pieczątce tej powinna się znaleźć pełna nazwa firmy, jej adres, numery NIP i REGON. Należy też pamiętać o określeniu siedziby lub miejsca działalności gospodarczej szyldem lub innym trwałym oznaczeniem identyfikującym osobę i rodzaj prowadzonej działalności.

23 REJESTRACJA DO HANDLU WEWNĄTRZ WSPÓLNOTOWEGO
Jeśli zamierzamy dokonywać transakcji z podmiotami z państw będących członkami Unii Europejskiej zobowiązani jesteśmy do zarejestrowania się dla potrzeb handlu wewnątrz wspólnotowego, poprzez poinformowanie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego o zamiarze rozpoczęcia dokonywania tych czynności. Dotyczy nas to zarówno w przypadku dokonywania tzw. 'wewnątrz wspólnotowej dostawy towarów', jak również tzw. 'wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów”.

24 DOKUMENTY KADROWE Dokumenty dotyczące stosunku pracy

25 URLOPY

26 DOKUMENTACJA PRACOWNIKÓW

27 DOKUMENTY DOTYCZĄCE PRACODAWCY

28 WYPADKI PRZY PRACY I CHOROBY ZAWODOWE

29 INNE DOKUMENTY

30 PROGRAM ,,AKTYWNI GÓRĄ” Wobec złożonej sytuacji na lokalnym rynku pracy młodych bezrobotnych do 30 roku życia Powiatowy Urząd Pracy opracował program działań na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej młodzieży pn. „Aktywni górą”. Program zwiększający aktywność zawodową osób do 30 roku życia pn. „Aktywni górą” ma na celu objęcie tej grupy zawodowej działaniami aktywizującymi, umożliwienie podjęcia pracy i zdobycie przez część uczestników programu pierwszego doświadczenia zawodowego. Program nakierowany jest na wzmocnienie znaczenia umiejętności kluczowych z punktu widzenia dalszej ścieżki zawodowej oraz promocję pracy i przedsiębiorczości. Działania podejmowane przez Urząd mają umożliwić uczestnikom programu skuteczne konkurowanie na rynku pracy.

31 Działaniami aktywizującymi w pierwszej kolejności zostaną objęte:
- kobiety, - osoby długotrwale bezrobotne, - osoby bez doświadczenia zawodowego, osoby do 25 roku życia Formy aktywizacji 1. Szkolenia dla 40 osób 2. Staż dla 130 osób 3. Prace interwencyjne dla 5 osób 4. Roboty publiczne dla 55 osób 5. Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla 20 osób 6. Dotacje dla 20 osób.

32 Zgodnie z założeniami programu wszystkie osoby ubiegające się o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej muszą wcześniej ukończyć kurs przedsiębiorczości na który otrzymają skierowanie z tut. Urzędu. Szczegółowych informacji na temat poszczególnych form wsparcia przewidzianych do realizacji w ramach programu udzielają merytoryczni pracownicy tut. Urzędu.

33

34 Informacje ogólne Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską nadaje, w art. 43, każdemu przedsiębiorcy wspólnotowemu uprawnienie do powoływania wszelkiego rodzaju struktur, które uzna za najwłaściwsze dla prowadzonej działalności gospodarczej. Tym samym państwa członkowskie zobowiązane są do realizowania wyżej opisanej wolności przedsiębiorczości. Prawo wspólnotowe czyni jednak rozróżnienie na tzw. wolność przedsiębiorczości pierwotną i wtórną, które każde z państw członkowskich ma obowiązek respektować i w sposób efektywny wprowadzać w życie.

35 Pierwotna wolność przedsiębiorczości obejmuje: prawo do bezpośredniego podejmowania przez podmioty z innych państw członkowskich samo zatrudnienia, prawo zakładania i prowadzenia przedsiębiorstw, prawo do nabywania udziałów Wtórna wolność przedsiębiorczości stwarza jedynie możliwość rozszerzenia geograficznego działalności przez założenie samodzielnych jednostek zależnych np. oddziałów, filii, agencji, które są podległe organizacyjnie przedsiębiorstwu głównemu.

36 Polskie prawo Prawo polskie oferuje przedsiębiorcom szeroki katalog dostępnych form prawnych, gwarantując możliwość wyboru pomiędzy indywidualnym prowadzeniem działalności gospodarczej, spółką cywilną, nieposiadającymi osobowości prawnej spółkami osobowymi, a także spółkami kapitałowymi. Czynnikami, które determinują ostateczną decyzję co do formy, są m.in. wymogi co do kapitału początkowego, zakresu odpowiedzialności wspólników czy formalności związanych z założeniem danej formy prawnej prowadzenia przedsiębiorstwa.

37 Indywidualne prowadzenie działalności gospodarczej oraz spółka cywilna
Wśród najprostszych form, dostępnych dla każdego obywatela polskiego oraz (w myśl art. 13 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej) osób zagranicznych z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz osób zagranicznych z państw nie będących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, które mogą korzystać ze swobody przedsiębiorczości na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, obywateli z terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego, można wskazać w pierwszej kolejności indywidualne prowadzenie działalności gospodarczej jako osoba fizyczna oraz spółkę cywilną.

38 Nie wymagają one zgromadzenia kapitału początkowego ani ponoszenia wysokich kosztów rejestracji. Wpis do ewidencji działalności gospodarczej, wymagający jedynie wypełnienia stosownego formularza, jest wolny od opłat. Należy jednak mieć na względzie fakt, iż formy wiążą się z nieograniczoną odpowiedzialnością za zobowiązania przedsiębiorcy.

39 Nadto, obywatele innych państw, niż państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz osoby zagraniczne z państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy: 1) posiadają w Rzeczypospolitej Polskiej: a) zezwolenie na osiedlenie się, b) zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, c) zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 7, 13, 14 lub 16 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach

40 d) zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony udzielone, przybywającemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przebywającemu na tym terytorium w celu połączenia z rodziną, członkowi rodziny w rozumieniu art. 53 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach, osób, o których mowa w lit. a, b, e i f, e) status uchodźcy, f) ochronę uzupełniającą, g) zgodę na pobyt tolerowany, h) zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony i pozostają w związku małżeńskim, zawartym z obywatelem polskim zamieszkałym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, i) wizę, o której mowa w art. 61 ust. 3 lub art. 71a ust. 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach, jeżeli przed wydaniem tej wizy byli uprawnieni do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej na podstawie lit. c.

41 2) korzystają w Rzeczypospolitej Polskiej z ochrony czasowej, ) posiadają ważną Kartę Polaka, ) są członkami rodziny, w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin, dołączającymi do obywateli państw, o których mowa w ust. 1, lub przebywającymi z nimi - mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na takich samych zasadach jak obywatele polscy.

42 Pozostałe osoby zagraniczne mają prawo do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej wyłącznie w formie spółki: komandytowej, komandytowo-akcyjnej, z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnej, a także do przystępowania do takich spółek oraz obejmowania bądź nabywania ich udziałów lub akcji, o ile umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej. Ponadto obywatele innych Państw mają prawo do podejmowania i wykonywania w Polsce jednoosobowej działalności gospodarczej jeśli umowy międzynarodowe tak stanowią.

43 Mniejsze formy działalności gospodarczej dopuszczone przez ksh
Chcąc prowadzić przedsiębiorstwo w większym wymiarze należy wybrać formy działalności gospodarczej wymienione w kodeksie spółek handlowych. W pierwszej kolejności należy wskazać spółki osobowe, którym przepisy prawa nie przyznają osobowości prawej, choć mogą one we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywaną. W wypadku spółek osobowych każdy ze wspólników rozlicza się według ogólnych stawek podatku od osób fizycznych.

44 Kodeks wyszczególnia spółkę: jawną, partnerską, komandytową, komandytowo-akcyjną. Wszystkie z nich wymagają rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym i poniesienia kosztów w wysokości 750 złotych za wpis do Rejestru Przedsiębiorców (plus koszt ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złotych), a ponadto dodatkowych nakładów związanych ze sporządzeniem aktu notarialnego umowy spółki (oprócz spółki jawnej).

45 Spółka jawna jest podstawową formą spółki osobowej
Spółka jawna jest podstawową formą spółki osobowej. Przepisy nie wymagają zgromadzenia kapitału początkowego, podobnie jak w przypadku spółki partnerskiej i komandytowej. Jej cechą charakterystyczną, a zarazem czynnikiem który winien być brany pod uwagę w przypadku podejmowania decyzji o wyborze tej formy prawnej, jest zakres odpowiedzialności wspólników. Ponoszą oni subsydiarną, nieograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki, co oznacza, że wierzyciel spółki może prowadzić egzekucję z majątku wspólnika wówczas, gdy egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna.

46 Spółka partnerska, w przeciwieństwie do innych form działalności gospodarczej przeznaczona jest jedynie do wykonywania wolnych zawodów enumeratywnie wymienionych w art. 88 ksh: adwokat, radca prawny, aptekarz, księgowy, architekt, lekarz, inżynier budownictwa, biegły rewident, broker ubezpieczeniowy, doradca podatkowy, lekarz stomatolog, lekarz weterynarii, notariusz, pielęgniarka, położna, rzecznik patentowy, rzeczoznawca majątkowy, tłumacz przysięgły, makler papierów wartościowych, doradca inwestycyjny.

47 Ograniczenie kręgu podmiotów uprawnionych do założenia spółki jest rekompensowane dogodnym uregulowaniem kwestii odpowiedzialności. Partner w spółce nie odpowiada bowiem za zobowiązania spółki powstałe w związku z wykonywaniem przez pozostałych partnerów wolnego zawodu w spółce, jak również za zobowiązania spółki będące następstwem działania lub zaniechania osób zatrudnionych przez spółkę na podstawie umowy o pracę lub innego stosunku prawnego, które podlegały kierownictwu innego partnera.

48 Spółka komandytowa przeznaczona dla osób fizycznych jak i prawnych, umożliwia istotne ograniczenie odpowiedzialności. Przynajmniej jeden ze wspólników - komplementariusz odpowiada za zobowiązania spółki bez ograniczenia, natomiast odpowiedzialność komandytariusza jest ograniczona do wysokości określonej kwoty - sumy komandytowej. Jednakże, gdy nazwisko lub firma komandytariusza zamieszczone są w firmie spółki komandytowej, komandytariusz odpowiada za zobowiązania spółki bez ograniczeń. Bardziej złożoną strukturą jest spółka komandytowo-akcyjna, która mimo pozostawania spółką osobową, wymaga wniesienia minimalnego kapitału w wysokości 50 tysięcy złotych. Zakres odpowiedzialności uregulowany jest w podobny sposób jak w spółce komandytowej: przynajmniej jeden ze wspólników - komplementariusz odpowiada w sposób nieograniczony za zobowiązania spółki, natomiast akcjonariusz jest z niej wyłączony. Jednakże, gdy nazwisko lub firma akcjonariusza zamieszczone są w firmie spółki komandytowej, akcjonariusz odpowiada za zobowiązania spółki bez ograniczeń.

49 Sp. z o.o. i S.A. Podmiotami przeznaczonymi do realizacji największych przedsięwzięć gospodarczych, a zarazem cieszącymi się największą popularnością, są spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka akcyjna. Opłata za wpis do rejestru przedsiębiorców spółki akcyjnej lub spółki z o. o. wynosi zł. Obie, na mocy przepisów kodeksu spółek handlowych, są osobami prawnymi, a co się z tym wiąże ich wspólnicy ponoszą odpowiedzialność jedynie do wysokości kapitału zakładowego. Należy jednak nadmienić, że jeżeli egzekucja przeciwko spółce z ograniczoną odpowiedzialnością okaże się bezskuteczna to członkowie zarządu tej spółki odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania, chyba że we właściwym czasie zgłoszą wniosek o upadłość, zostanie wszczęte postępowanie układowe albo wykażą że nie zgłoszenie wniosku o upadłość oraz nie wszczęcie postępowania układowego nastąpiło nie z ich winy albo też że pomimo nie zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości oraz nie wszczęcia postępowania układowego wierzyciel nie poniósł szkody.

50 Przedstawicielstwo/oddział
Nie należy zapominać, iż chcąc ograniczyć koszty działalności przedsiębiorca może skorzystać z wtórnej wolności przedsiębiorczości i założyć oddział lub przedstawicielstwo. Oddziałem, zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej, jest wyodrębniona i samodzielna organizacyjnie część działalności gospodarczej wykonywana przez przedsiębiorcę poza siedzibą przedsiębiorcy lub głównym miejscem wykonywania działalności. Przedsiębiorca zagraniczny, na zasadzie wzajemności (art. 85 ustawy) może utworzyć oddział. Zasada wzajemności stanowi, że osoba zagraniczna może podejmować i prowadzić działalność gospodarczą na terytorium RP na takich samych zasadach jak przedsiębiorca polski, jeżeli w kraju pochodzenia osoby zagranicznej polskie podmioty gospodarcze mają zagwarantowane takie uprawnienie. Jest on zobowiązany wykonywać działalność wyłącznie w zakresie przedmiotu działalności przedsiębiorcy zagranicznego.

51 Rozpoczęcie działalności wymaga wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego i spełnienia dodatkowych warunków, takich jak m.in. wskazanie osoby upoważnionej w oddziale do reprezentacji przedsiębiorcy zagranicznego, złożenie odpisu aktu założycielskiego i odpisu z rejestru przedsiębiorcy zagranicznego. Przedsiębiorca został ponadto zobowiązany przez ustawodawcę  do m.in. prowadzenia dla oddziału rachunkowości w języku polskim  i zgłaszania wszelkich zmian stanu faktycznego i prawnego ministrowi ds. gospodarki. Minister ds. gospodarki dysponuje uprawnieniem do wydania decyzji o zakazie wykonywania wyżej opisanej działalności w przypadku, gdy oddział rażąco narusza prawo polskie lub nie zgłasza zmian faktycznych lub prawnych, nastąpiło otwarcie likwidacji przedsiębiorcy zagranicznego, działalność przedsiębiorcy zagraża bezpieczeństwu i obronności państwa, ochronie tajemnicy państwowej lub innym interesom publicznym.

52 W przeciwieństwie do oddziałów zakres działalności przedstawicielstwa może obejmować wyłącznie prowadzenie działalności w zakresie reklamy i promocji przedsiębiorcy zagranicznego. Wymaga wpisu do rejestru przedstawicielstw zagranicznych prowadzonego przez ministra właściwego ds. gospodarki. Szczegółowe wymogi dotyczące treści wniosku, wymaganych dokumentów oraz możliwości wydania zakazu działalności przedstawicielstwa określa, podobnie jak to ma miejsce w przypadku oddziału, ustawa o swobodzie działalności gospodarczej.

53 Inne formy działalności gospodarczej
Na marginesie rozważań należy nadmienić, że w związku z członkostwem Polski w Unii Europejskiej wybór form prowadzenia działalności należy postrzegać znacznie szerzej - w aspekcie nowych, europejskich struktur współpracy transgranicznej tj. Europejskiego Zgrupowania Interesów Gospodarczych (EZIG) oraz Europejskiej Spółki Akcyjnej (ESA). EZIG nie wymaga dla swego istnienia kapitału zakładowego oraz grupuje jednostki z krajów Unii Europejskiej nie w celu osiągnięcia zysku, lecz własnej promocji, co odbiega od klasycznej formy prowadzenia działalności. Dostęp do ESA może natomiast zostać ograniczony poprzez wprowadzenie wysokiej minimalnej kwoty kapitału zakładowego Euro - niezbędnej do zarejestrowania spółki, jak też zamkniętego kręgu podmiotów uprawnionych do jej utworzenia. Niezależnie jednak od wyżej wymienionych, specyficznych cech tychże podmiotów, możliwość ich powoływania stanowi dopełnienie wolności gospodarczej, a także przyczynia się, na równi z polityką finansową UE, do niwelowania różnic w rozwoju gospodarczym pomiędzy krajami członkowskimi.

54 Schemat założenia przedsiębiorstwa.

55


Pobierz ppt "Własna działalność gospodarcza formą walki z bezrobociem"

Podobne prezentacje


Reklamy Google