Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów Przepisy wykonawcze Wykład nr 8 (1x45 min) Uwarunkowania użycia przez pracowników ochrony środków przymusu bezpośredniego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów Przepisy wykonawcze Wykład nr 8 (1x45 min) Uwarunkowania użycia przez pracowników ochrony środków przymusu bezpośredniego."— Zapis prezentacji:

1 Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów Przepisy wykonawcze Wykład nr 8 (1x45 min) Uwarunkowania użycia przez pracowników ochrony środków przymusu bezpośredniego

2 Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów Przepisy wykonawcze ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 30 czerwca 1998 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobów użycia przez pracowników ochrony środków przymusu bezpośredniego. (Dz. U. z dnia 15 lipca 1998 r.) Na podstawie art. 38 ust. 5 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia

3 Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów Przepisy wykonawcze Pracownik posiadający licencję pracownika ochrony fizycznej, zwany dalej "pracownikiem ochrony", może stosować środki przymusu bezpośredniego, z zachowaniem zasad określonych w art. 36 ust. 1 pkt 4, art. 36 ust. 4, art. 37 pkt 2 i art. 38 ust. 1, 3 i 4 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia stosowania środków przymusu bezpośredniego, o których mowa w art. 38 ust. 2, w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku na pracownika ochrony,

4 Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów Przepisy wykonawcze Pracownik posiadający licencję pracownika ochrony fizycznej, zwany dalej "pracownikiem ochrony", może stosować środki przymusu bezpośredniego, z zachowaniem zasad określonych w art. 36 ust. 1 pkt 4, art. 36 ust. 4, art. 37 pkt 2 i art. 38 ust. 1, 3 i 4 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia stosowania środków przymusu bezpośredniego, o których mowa w art. 38 ust. 2, w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku na pracownika ochrony, Czynności, o których mowa w ust. 1, powinny być wykonane w sposób możliwie najmniej naruszający dobra osobiste osoby, w stosunku do której zostały podjęte.

5 Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów Przepisy wykonawcze Pracownik posiadający licencję pracownika ochrony fizycznej, zwany dalej "pracownikiem ochrony", może stosować środki przymusu bezpośredniego, z zachowaniem zasad określonych w art. 36 ust. 1 pkt 4, art. 36 ust. 4, art. 37 pkt 2 i art. 38 ust. 1, 3 i 4 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia stosowania środków przymusu bezpośredniego, o których mowa w art. 38 ust. 2, w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku na pracownika ochrony, Czynności, o których mowa w ust. 1, powinny być wykonane w sposób możliwie najmniej naruszający dobra osobiste osoby, w stosunku do której zostały podjęte. użycia podczas konwojowania wartości pieniężnych oraz innych przedmiotów wartościowych lub niebezpiecznych środków przymusu bezpośredniego, o których mowa w art. 38 ust. 2 pkt 1-3 oraz 5 i 6, lub broni palnej,

6 Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów Przepisy wykonawcze Pracownik posiadający licencję pracownika ochrony fizycznej, zwany dalej "pracownikiem ochrony", może stosować środki przymusu bezpośredniego, z zachowaniem zasad określonych w art. 36 ust. 1 pkt 4, art. 36 ust. 4, art. 37 pkt 2 i art. 38 ust. 1, 3 i 4 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia stosowania środków przymusu bezpośredniego, o których mowa w art. 38 ust. 2, w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku na pracownika ochrony, Czynności, o których mowa w ust. 1, powinny być wykonane w sposób możliwie najmniej naruszający dobra osobiste osoby, w stosunku do której zostały podjęte. użycia podczas konwojowania wartości pieniężnych oraz innych przedmiotów wartościowych lub niebezpiecznych środków przymusu bezpośredniego, o których mowa w art. 38 ust. 2 pkt 1-3 oraz 5 i 6, lub broni palnej, Pracownik ochrony może stosować środki przymusu bezpośredniego wyłącznie wobec osób uniemożliwiających wykonanie przez niego zadań określonych w ustawie. Pracownik ochrony może stosować środki przymusu bezpośredniego odpowiadające potrzebom wynikającym z istniejącej sytuacji i niezbędne do osiągnięcia podporządkowania się wezwaniu do określonego zachowania.

7 Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów Przepisy wykonawcze Pracownik ochrony jest obowiązany do wezwania osoby do zachowania się zgodnego z prawem oraz do uprzedzenia, że w razie niepodporządkowania się wezwaniu zostaną użyte wobec niej środki przymusu bezpośredniego.

8 Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów Przepisy wykonawcze Pracownik ochrony może odstąpić od wzywania osoby do zachowania zgodnego z prawem oraz od uprzedzenia o zastosowaniu środków przymusu bezpośredniego, jeżeli zwłoka groziłaby niebezpieczeństwem dla życia lub zdrowia pracownika ochrony lub innej osoby, a także chronionego mienia.

9 Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów Przepisy wykonawcze Można jednocześnie stosować różne środki przymusu bezpośredniego, jeżeli jest to konieczne w celu podporządkowania się lub osiągnięcia zamierzonego celu.

10 Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów Treści ustawy Art. 38. 1. Pracownik ochrony może stosować środki przymusu bezpośredniego w przypadkach określonych w art. 36 ust. 1 pkt 4 i art. 37 pkt 2 wyłącznie wobec osób uniemożliwiających wykonanie przez niego zadań określonych w ustawie. 2. Środkami przymusu bezpośredniego, o których mowa w ust. 1, są: 1) siła fizyczna w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony, 2) kajdanki, 3) pałki obronne wielofunkcyjne, 4) psy obronne, 5) paralizatory elektryczne, 6) broń gazowa i ręczne miotacze gazu.

11 Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów Treści ustawy Art. 38. (c.d.) 3. Pracownik ochrony może stosować środki przymusu bezpośredniego odpowiadające potrzebom wynikającym z istniejącej sytuacji i niezbędne do osiągnięcia podporządkowania się wezwaniu do określonego zachowania. 4. Środków przymusu bezpośredniego, o których mowa w ust. 2 pkt 3-6, nie stosuje się wobec kobiet o widocznej ciąży, osób, których wygląd wskazuje na wiek do 13 lat, osób w podeszłym wieku oraz o widocznej niepełnosprawności. 5. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki i sposoby użycia środków przymusu bezpośredniego, o których mowa w ust. 2. 6. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje obiektów, w których mogą być stosowane paralizatory elektryczne. 3) pałki 4) psy 5) paralizatory 6) gaz Jakie to rozporządzenie !!!???

12 Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów Przepisy wykonawcze Pracownik ochrony odstępuje natychmiast od stosowania środków przymusu bezpośredniego, gdy osoba, wobec której użyto tych środków, podporządkowała się wydanym poleceniom.

13 Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów Przepisy wykonawcze Siłę fizyczną stosuje się w celu odparcia zamachu na chronione osoby lub mienie, czynnej napaści na pracownika ochrony, obezwładnienia osoby, w związku ze zmuszeniem jej do wykonania polecenia lub w czasie ujmowania osoby, o której mowa w art. 36 ust. 1 pkt 3 ustawy. ujęcia osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla chronionego mienia, w celu niezwłocznego oddania tych osób Policji,

14 Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów Przepisy wykonawcze Siłę fizyczną stosuje się w celu odparcia zamachu na chronione osoby lub mienie, czynnej napaści na pracownika ochrony, obezwładnienia osoby, w związku ze zmuszeniem jej do wykonania polecenia lub w czasie ujmowania osoby, o której mowa w art. 36 ust. 1 pkt 3 ustawy. ujęcia osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla chronionego mienia, w celu niezwłocznego oddania tych osób Policji,

15 Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów Przepisy wykonawcze Używając siły fizycznej, nie wolno zadawać uderzeń, chyba że pracownik ochrony działa w obronie koniecznej albo w celu odparcia zamachu na życie, zdrowie ludzkie lub chronione mienie.

16 Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów Przepisy wykonawcze Kajdanki można stosować wobec osób ujętych w celu udaremnienia ucieczki albo zapobieżenia czynnej napaści lub czynnemu oporowi. Osobie ujętej, w stosunku do której nie stosuje się szczególnych środków ostrożności, kajdanki zakłada się na ręce trzymane z przodu.

17 Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów Przepisy wykonawcze Kajdanek nie stosuje się wobec osób, których wygląd wskazuje na wiek poniżej 17 lat, z wyjątkiem nieletnich w wieku powyżej 16 lat podejrzanych o popełnienie przestępstwa przeciwko życiu lub zdrowiu.

18 Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów Przepisy wykonawcze Kajdanki można założyć na ręce trzymane z tyłu osobie o silnej budowie ciała, podejrzanej o popełnienie przestępstwa przeciwko życiu lub zdrowiu.

19 Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów Przepisy wykonawcze Kajdanki powinny być założone tak, aby nie tamowały obiegu krwi.

20 Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów Przepisy wykonawcze Kajdanki powinno się, w miarę możliwości, zakładać w pomieszczeniach zamkniętych lub w miejscach odosobnionych, przy udziale dwóch pracowników ochrony, z których jeden zakłada kajdanki, a drugi wykonuje czynności ubezpieczające.

21 Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów Przepisy wykonawcze Pałka obronna wielofunkcyjna może być stosowana w razie: 1) odpierania czynnej napaści na pracownika ochrony lub pokonywania czynnego oporu, 2) odpierania zamachu na chronioną osobę, 3) przeciwdziałania kradzieżom lub niszczeniu mienia.

22 Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów Przepisy wykonawcze Nie wolno stosować pałki obronnej wielofunkcyjnej wobec osób stawiających bierny opór.

23 Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów Przepisy wykonawcze Zabrania się: 1) zadawania uderzeń i pchnięć pałką obronną wielofunkcyjną w głowę, szyję, brzuch i nieumięśnione oraz szczególnie wrażliwe części ciała, a także stosowania na te części ciała blokady i zakładania dźwigni, 2) zadawania uderzeń rękojeścią pałki obronnej wielofunkcyjnej, 3) stosowania pałki obronnej wielofunkcyjnej wobec osób, w stosunku do których użyto kajdanek.

24 Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów Przepisy wykonawcze Wolno zadawać uderzenia i pchnięcia pałką obronną wielofunkcyjną we wszystkie części ciała w celu odparcia bezpośredniego, bezprawnego zamachu na życie lub zdrowie pracownika ochrony lub innej osoby.

25 Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów Przepisy wykonawcze Pies obronny, jako środek przymusu bezpośredniego, może być wykorzystywany w przypadkach: 1) odpierania czynnej napaści na pracownika ochrony lub chronione osoby, 2) ujęcia osób.

26 Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów Przepisy wykonawcze Pies obronny powinien mieć założony kaganiec. Nie dotyczy to przypadków, gdy pies obronny jest wykorzystywany wobec przestępcy posiadającego broń palną lub inne niebezpieczne narzędzia, w celu odparcia czynnej napaści.

27 Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów Przepisy wykonawcze Paralizatory elektryczne, broń gazową i ręczne miotacze gazu można stosować w przypadkach: 1) odpierania czynnej napaści na pracownika ochrony lub osoby chronione, 2) pokonywania czynnego oporu, 3) bezpośredniego pościgu za osobą podejrzaną o popełnienie przestępstwa przeciwko dobrom powierzonym ochronie, 4) przeciwdziałania kradzieżom lub niszczeniu mienia, 5) ujęcia osób.

28 Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów Przepisy wykonawcze Przy stosowaniu tych środków należy zachować ostrożność, uwzględniając ich właściwości mogące stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego.

29 Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów Przepisy wykonawcze Jeżeli wskutek zastosowania środka przymusu bezpośredniego nastąpiło pogorszenie stanu zdrowia osoby, pracownik ochrony jest obowiązany natychmiast udzielić tej osobie pierwszej pomocy przedmedycznej, a w razie potrzeby lub na jej prośbę - podjąć niezwłoczne działania w celu zapewnienia pomocy lekarskiej.

30 Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów Przepisy wykonawcze Kobiecie ciężarnej bezpośrednio po użyciu środka przymusu bezpośredniego należy niezwłocznie zapewnić badanie stanu zdrowia przez lekarza.

31 Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów Przepisy wykonawcze W przypadku gdy nastąpiła śmierć lub podejrzenie śmierci osoby, wobec której zastosowano środek przymusu, pracownik ochrony jest obowiązany niezwłocznie wezwać lekarza.

32 Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów Przepisy wykonawcze W przypadku, gdy nastąpiło pogorszenie stanu zdrowia oraz gdy w wyniku zastosowania środka przymusu nastąpiła śmierć osoby lub szkoda w mieniu, pracownik ochrony jest obowiązany do : 1) powiadomienia o zdarzeniu bezpośredniego przełożonego oraz najbliższej jednostki Policji, 2) zabezpieczenia, w miarę możliwości, śladów na miejscu zdarzenia i niedopuszczenia na to miejsce, do czasu przybycia Policji, osób postronnych, 3) ustalenia, w miarę możliwości, tożsamości osób będących świadkami zdarzenia.

33 Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów Przepisy wykonawcze Każdy przypadek zastosowania środków przymusu bezpośredniego oraz towarzyszące mu okoliczności dokumentuje się w ewidencji prowadzonej przez wewnętrzną służbę ochrony lub przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie usług ochrony osób i mienia.

34 Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów Przepisy wykonawcze Wpis w ewidencji o użyciu środków przymusu bezpośredniego powinien w szczególności zawierać: 1) dane personalne osoby, w stosunku do której zastosowano środki przymusu bezpośredniego, 2) datę, godzinę i miejsce zastosowania środka przymusu bezpośredniego, 3) przyczynę, rodzaj i skutek zastosowania środka przymusu bezpośredniego, 4) numer licencji, imię i nazwisko pracownika ochrony, 5) informację o udzieleniu pierwszej pomocy przedmedycznej i jej zakresie.

35 Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów Przepisy wykonawcze Przepisy rozporządzenia stosuje się także w przypadku wykonywania przez pracowników ochrony czynności, o której mowa w art. 37 pkt 1 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia. Przy ujęciu osoby stwarzającej, w sposób oczywisty, bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla chronionego mienia, pracownik ochrony jest obowiązany do: Pracownik ochrony jest obowiązany do udzielenia pomocy przedlekarskiej osobie ujętej Każdy przypadek ujęcia osoby pracownik ochrony jest zobowiązany udokumentować w notatce służbowej przy wykonywaniu zadań ochrony osób i mienia poza granicami chronionych obiektów i obszarów

36 Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów Przepisy wykonawcze ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 9 września 1998 r. w sprawie określenia rodzajów obiektów, w których mogą być stosowane paralizatory elektryczne. (Dz. U. z dnia 16 września 1998 r.) Na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia

37 Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów Przepisy wykonawcze Do obiektów, w których mogą być stosowane paralizatory elektryczne, zalicza się: 1) zakłady stosujące, produkujące lub magazynujące materiały jądrowe, źródła i odpady promieniotwórcze, materiały chemiczne, toksyczne i wybuchowe, 2) elektrownie i ciepłownie, 3) stacje telewizyjne i radiowe, 4) porty lotnicze i morskie, 5) dworce komunikacji kolejowej i samochodowej, 6) sale operacyjne w bankach, 7) sale operacyjne w urzędach pocztowych i telekomunikacyjnych, 8) pomieszczenia w urzędach administracji publicznej, muzeach i archiwach.

38 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie przypadków, sposobów i trybu użycia przez strażników gminnych (miejskich) środków przymusu bezpośredniego. (na podstawie ustawy o z dnia 29 sierpnia 1997 roku o strażach gminnych) Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów Przepisy wykonawcze ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie przypadków, sposobów i trybu użycia przez strażników gminnych (miejskich) środków przymusu bezpośredniego. (na podstawie ustawy o z dnia 29 sierpnia 1997 roku o strażach gminnych)


Pobierz ppt "Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów Przepisy wykonawcze Wykład nr 8 (1x45 min) Uwarunkowania użycia przez pracowników ochrony środków przymusu bezpośredniego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google