Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Azbest – zagrożenia związane z usuwaniem i unieszkodliwianiem Bolesław Maksymowicz PAŃSTWOWA RADA OCHRONY ŚRODOWISKA Bielawy, 2 czerwiec 2010 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Azbest – zagrożenia związane z usuwaniem i unieszkodliwianiem Bolesław Maksymowicz PAŃSTWOWA RADA OCHRONY ŚRODOWISKA Bielawy, 2 czerwiec 2010 r."— Zapis prezentacji:

1 Azbest – zagrożenia związane z usuwaniem i unieszkodliwianiem Bolesław Maksymowicz PAŃSTWOWA RADA OCHRONY ŚRODOWISKA Bielawy, 2 czerwiec 2010 r.

2 Wprowadzenie: Azbest – najczęściej określany jako włókniste krzemiany naturalnych takich minerałów jak: chryzotyl (azbest biały), krokidolit (azbest nie- bieski), amozyt (grueneryt), antofilit, termolit i aktynolit – był do niedawna stosowany (w szerokim zakresie w budownictwie i mniej- szym w przemyśle chemicznym, motoryzacyj- nym, energetyce i innych dziedzinach gospo- darki) głównie ze względu na włóknisty chara- kter, odporność na wysoką temperaturę, wysoką odporność na działanie agresywnego środowiska chemicznego oraz wysoką wytrzymałość mechaniczną.

3 Wprowadzenie: Szczególne zagrożenie azbestu dla środowiska (w tym zdrowia i życia ludzi) wynika z realnej możliwości: –uwolnienia włókien azbestowych, związanych w danym wyrobie w wyniku erozji, wzrostu kruchości oraz mechanicznych oddziaływań (mielenia, kruszenia, łamania itp.), –wchłonięcie włókien przez organizm przez drogi oddechowe oraz w niewielkim stopniu przez skórę i spowodowanie takich chorób jak pylica azbestowa (azbestoza), rak płuc i opłucnej (międzybłonniak), zgrubienia opłucnej, zapalenia skórne.

4 Wprowadzenie: Źródła narażenia na ryzyko tych zachorowań można podzielić na: niezawodowe, które może wystąpić: na terenach sąsiadujących z terenami prze- mysłowymi (zakładami stosującymi wyroby azbestowe na różne instalacje, nieczynnymi nieoczyszczonymi zakładami produkującymi wyroby azbestowe, legalnymi i nielegalnymi miejscami składowania odpadów zawierają- cych azbest, w tym zmieszanych z odpadami komunalnymi, nieprawidłowo prowadzonymi składowiskami odpadów azbestowych itd.),

5 Wprowadzenie: u osób postronnych (rodzin, sąsiadów, prze- chodniów, widzów itp.) znajdujących się w pobliżu osób/pracowników nieprzestrzegają- cych przepisów i zasad bezpieczeństwa przy usuwaniu, demontażu, transporcie i składowa- niu wyrobów/odpadów zawierających azbest, w obszarach miejskich przy trasach komuni- kacyjnych o dużym natężeniu ruchu, w obszarach miejskich i wiejskich w wyniku uszkodzeń ścian osłonowych (elewacji), pokryć dachowych, izolacji ognioodpornych i akustycznych, instalacji wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, sanitarnych (zsypy, kana- lizacja) i innych,

6 Wprowadzenie: zawodowe, które może wystąpić na stano- wiskach: poboru prób do badań wyrobów azbesto- wych, zabezpieczania wyrobów azbestowych, demontażu i usuwaniu wyrobów azbesto- wych, pakowania odpadów azbestowych, załadunku i rozładunku odpadów azbesto- wych, unieszkodliwiania odpadów azbestowych.

7 Deklaracja Brukselska (z 2005 r.): Zaleca rygorystyczne przestrzeganie przepisów prawnych dotyczących wszystkich aspektów zdro- wotnych i bezpieczeństwa pracy z azbestem, oraz: oznakowania wyrobów azbestowych czaszką ze skrzyżowanymi piszczelami (uznając ozna- czenie literą a za zbyt słabe ostrzeżenie), wprowadzenie obowiązkowych audytów budynków użyteczności publicznej do roku 2007 i budynków mieszkalnych do roku 2008, usunięcie z regulacji prawnych UE określenia sporadyczne i na niskim poziomie narażenie na azbest, bowiem żadne naraże- nie na azbest nie jest bezpieczne!

8 Ustawa Prawo ochrony środowiska: 1)Zalicza azbest oraz substancje i przedmioty zawie- rające azbest do substancji stwarzających szcze- gólne zagrożenie dla środowiska, podlegających sukcesywnej eliminacji przy zachowania szczegól- nych środków ostrożności, a instalacje (budynki, obiekty małej architektury) lub urządzenia, w których są, były lub dla których istnieje uzasadnione podejrzenie, iż były w nich wykorzystywane substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska do podlegających obowiązkowi oczyszczenia lub unieszkodliwienia;

9 Ustawa Prawo ochrony środowiska: 2)zobowiązuje: wykorzystujących substancje stwarzające szcze- gólne zagrożenie dla środowiska do dokumen- towania ich rodzaju, ilości, miejsc występowania i sposobu eliminowania oraz okresowego przedkładania tych informacji marszałkowi województwa, osoby fizyczne niebędące przedsiębiorca- mi do przedkładania uproszczonej formy ww. informacji wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta,

10 Rozporządzenia Ministra Zdrowia: w wykazie substancji niebezpiecznych oznacza azbest indeksem 650-013-00-6 – substancja: stanowiąca poważne zagrożenie zdrowia w następstwie narażenia na długotrwałe oddziaływanie na drogi oddechowe, posiadającą udokumentowane działanie rakotwórcze kategorii 1.

11 Ustawa o odpadach: 1)ustanawia szczegółowe zasady postępowania z azbestem, z których wynika, że: odpady zawierające azbest objęte są krajowym (Kpgo), wojewódzkim (Wpgo) lub powiatowym (Ppgo) planem gospodarki odpadami natomiast gminny plan gospodarki odpadami (Gpgo) – odpady komunalne z uwzględnieniem odpa- dów komunalnych ulegających biodegra- dacji oraz odpadów niebezpiecznych za- wartych w odpadach komunalnych; 2) do obowiązkowych zadań własnych w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi zalicza:

12 Ustawa o odpadach: 2) do obowiązkowych zadań własnych: gmin w zakresie gospodarki odpadami komunal- nymi zalicza zapewnianie takich warunków funk- cjonowania systemu selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, aby było możliwe wydzielanie z nich odpadów niebezpiecznych, województwa – zapewnianie budowy, utrzy- mania i eksploatacji instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych wydzielonych z odpadów komunalnych;

13 Ustawa o odpadach: 3) zobowiązuje wytwórcę odpadów, który jednocześ- nie prowadzi działalność, w wyniku której pows- tają odpady zawierające azbest i który przetwarza te odpady w urządzeniach przewoźnych – do uzys- kania jednej decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami, obejmującej odpady powstające w wyniku rozbiórki i remontów oraz odpady powstałe w wyniku eksploatacji urządzeń przewoźnych do przetwarzania odpadów zawierających azbest;

14 Ustawa o odpadach: 4) dopuszcza przetwarzanie odpadów zawierających azbest w urządzeniach przewoźnych zapewniają- cych przekształcenie włókien azbestu jeżeli: niespowoduje to zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzi oraz dla środowiska, będą spełnione warunkach, które określi rozporządzenie, ministra właściwego do spraw gospodarki;

15 Ustawa o odpadach: 4) nakazuje unieszkodliwienie przez składowanie na składowisku odpadów niebezpiecznych odpady powstałe po procesie przetwarzania odpadów zawierających azbest w urządzeniach przewoźnych nadal zawierające włókna azbestu; 5)kwalifikuje do niebezpiecznych odpady zawierające jako składniki pył i włókna azbestu (C25).

16 Ustawa o odpadach: 6) stanowi, że decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami lub zezwolenie na odzysk lub unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest w urządzeniach przewoźnych ma określać sposób oraz rodzaj magazynowania tych odpadów, a zakończenie wykonywania usługi odzysku lub unieszkodliwianie w tych urządzeniach jest równoznaczne z obowiązkiem zakończenia magazynowania tych odpadów.

17 Rozporządzenie MŚ dot. składowisk: 1)stanowi, że: składowiska odpadów niebezpiecznych lub wydzielone części na terenie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne lub składowisku odpadów obojętnych, przeznaczone do wyłącznego składowania odpadów niebezpiecznych oznaczonych kodami: 17 06 01* (Materiały izolacyjne zawierające azbest) lub 17 06 05* (Materiały konstrukcyjne zawierające azbest) – buduje się w specjalnie wykonanych zagłębieniach terenu ze ścianami bocznymi zabezpieczonymi przed osypywaniem się, –ww. odpady składuje się w opakowaniu, w którym zostały dostarczone na składowisko odpadów spełniając przy tym następujące wymagania:

18 Rozporządzenie MŚ dot. składowisk: ww. odpady składuje się w opakowaniu, w którym zostały dostarczone na składowisko odpadów spełniając przy tym następujące wymagania: każdorazowo po umieszczeniu odpadów na ww. składowisku jego powierzchnię zabezpiecza się przed emisją pyłów przez przykrycie izolacja syntetyczna lub warstwa ziemi, na ww. składowisku nie prowadzi się robót mogących powodować uwolnienie włókien azbestowych ze składowanych odpadów,

19 Rozporządzenie MŚ dot. składowisk: 2) wymaga aby: składowanie ww. odpadów należy zakoń- czyć na poziomie 2 m poniżej poziomu terenu otoczenia i wypełnić ziemią do poziomu terenu, budowanie budynków, wykonywanie wyko- pów, instalacji naziemnych i podziemnych oraz prowadzenie robót naruszających strukturę ww. składowiska po jego wypeł- nieniu warstwą ziemi jest zakazane.

20 Rozporządzenie MŚ w sprawie sposobu przedkładania wojewodzie informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagro- żenie dla środowiska określa : formę, układ i wymagane techniki oraz wzór formularza zawierającego informacje o rodzaju, ilości i miejscach występowania m.in. azbestu, termin przedkładania ww. informacji przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta – do dnia 31 marca za poprzedni rok kalendarzo- wy, począwszy od danych za rok 2003.

21 Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032: zakłada usunięcie wszystkich wyrobów zawie- rających azbest do końca 2032 r. (do końca 2012 roku ok. 4 mln ton). Wg szacunków stano- wi to ok. 14 mln ton. Osiągnięcie założonych celów wydaje się mało prawdopodobne w sytu- acji kiedy: –ponad połowa gmin w Polsce nie posiada jeszcze programu usuwania azbestu (nie mylić z Gpgo), –posiadanie ww. programu jest warunkiem koniecznym do ubiegania się o środki na cele związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest, –koszty usuwania są coraz wyższe a dofinansowanie coraz niższe (na ten rok Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej planuje dla każdego z 16 wojewódzkich funduszy po ok. 1 mln złotych). Sytuację nieco poprawia stworzona samorządom możliwość: –uzyskania dotacji na sporządzenie rzetelnej inwentaryzacji i na jej podstawie dobrego gminnego programu usuwania azbestu – w ramach konkursów organizowanych przez Ministerstwo Gospodarki 9 –korzystania z dostępnych poradników 7,9 i bezpłatnych konsultacji 10.

22 Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032: –koszty usuwania są coraz wyższe a dofinan- sowanie coraz niższe (na ten rok Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej planuje dla każdego z 16 wojewódz- kich funduszy po ok. 1 mln złotych). Sytuację poprawia stworzona samorządom możliwość uzyskania dotacji na sporządzenie rzetelnej inwentaryzacji i na jej podstawie programu usuwania azbestu – w ramach konkursów organizowanych przez Ministerstwo Gospodarki oraz korzystania z dostępnych poradników i bezpłatnych konsultacji.

23 Sposoby usuwania azbestu Najczęściej praktykowanym i oferowanym w Polsce sposobem unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest jest ich składowanie. Inny oferowany sposób to unieszkodliwianie przy pomocy mikrofal, w przewoźnych insta- lacjach, o których mowa w ostatnio zmienionej ustawie o odpadach. Szacuje się (na podsta- wie dostępnej literatury), że na świecie ofero- wanych jest co najmniej 80 sposobów uniesz- kodliwiania odpadów zawierających azbest.

24 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Azbest – zagrożenia związane z usuwaniem i unieszkodliwianiem Bolesław Maksymowicz PAŃSTWOWA RADA OCHRONY ŚRODOWISKA Bielawy, 2 czerwiec 2010 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google