Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MGR EWA WŁODARCZYK – BIURO WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ, KIELCE, UL. ŻEROMSKIEGO 5, TEL.+41 349 7273, 24 października 2012 Spotkanie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MGR EWA WŁODARCZYK – BIURO WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ, KIELCE, UL. ŻEROMSKIEGO 5, TEL.+41 349 7273, 24 października 2012 Spotkanie."— Zapis prezentacji:

1 MGR EWA WŁODARCZYK – BIURO WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ, KIELCE, UL. ŻEROMSKIEGO 5, TEL , 24 października 2012 Spotkanie Koordynatorów Program LLP- Erasmus

2 Program spotkania 1.Słowo wstępne - prof. zw. dr hab. Marek Przeniosło, Prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą 2.Program LLP- Erasmus w UJK – mgr Ewa Włodarczyk a) Program Erasmus – informacje ogólne b) uczestnictwo UJK w Erasmusie 2004/ /13 - umowy bilateralne - budżet - wyjazdy studentów - przyjazdy studentów - wyjazdy wykładowców - przyjazdy wykładowców c) działania promujące Program w UJK d) Erasmus po 2013 roku e) sprawy różne 3. Relacje z pobytu: studentka Pani Pani Agnieszka Sak- stypendystka Programu Erasmus 4.Dyskusja i wnioski końcowe

3 Program Erasmus informacje ogólne Działania typu "Mobilność-szkoły wyższe Kursy intensywne Kursy językowe EILC Wizyty przygotowawcze Projekty wielostronne ECTS Label DS Label

4 Działania typu Mobilność - szkoły wyższe" Obejmują: wyjazdy studentów na studia (SMS), wyjazdy studentów na praktykę (SMP), wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz przyjazdy pracowników zagranicznych przedsiębiorstw w celu prowadzenia zajęć ze studentami (STA), wyjazdy szkoleniowe pracowników (STT), organizację wymiany (OM).

5 Kursy intensywne Kurs intensywny (IP - Intensive Programme) programu Erasmus to krótki cykl zajęć dydaktycznych przygotowany przez nauczycieli akademickich z uczelni uczestniczących w programie dla grupy studentów tych szkół wyższych. 3 uczelnie/ instytucje z co najmniej 3 krajów uczestniczących w programie Erasmus, przy czym co najmniej jedna z uczelni musi być zlokalizowana w kraju członkowskim UE. Koordynator projektu w imieniu całego konsorcjum składa do Narodowej Agencji w swoim kraju wniosek o dofinansowanie kursu intensywnego. Ostatni konkurs wniosków w programie "Uczenie się przez całe życie" odbędzie się w marcu 2013 roku ( termin składania wniosków)

6 Kursy językowe EILC Intensywne kursy językowe Erasmusa (Erasmus Intensive Language Courses - EILC) to kursy mniej znanych języków UE i innych krajów uczestniczących w programie Erasmus. Czas trwania kursu: od 2 do 6 tygodni. Kurs musi obejmować minimum 60 godzin nauki języka. Jednostki uczelniane specjalizujące się w nauczaniu języka polskiego jako obcego mogą ubiegać się o dofinansowanie organizacji kursów EILC dla zagranicznych studentów Erasmusa przyjeżdżających do Polski. Zainteresowane instytucje składają wnioski do Narodowej Agencji Programu "Uczenie sie przez całe życie" – Erasmus (termin składania wniosków – )

7 Wizyty przygotowawcze Wizyta przygotowawcza może przybrać jedną z poniższych form: indywidualna wizyta przygotowawcza w organizacji partnerskiej w innym kraju uczestniczącym w Programie "Uczenie się przez całe życie"; udział w seminarium kontaktowym zorganizowanym przez Narodową Agencję, mającym na celu znalezienie partnera dla realizacji przyszłego projektu. Terminy składania wniosków: 8 tygodni przed wyjazdem (nie ma ustalonego stałego terminu, wnioski składane są na bieżąco w zależności od terminu wizyty). Czas trwania wyjazdu: minimum 1 dzień, maksimum 5 dni Wyjazdy mogą odbywać się w terminie: od 1 stycznia 2012 do 30 kwietnia 2013 Wnioski o dofinansowanie należy składać do Narodowej Agencji w swoim kraju

8 Projekty wielostronne Projekty wielostronne mogą skupiać się na m.in. następujących zagadnieniach: rozwój współpracy między szkołami wyższymi i środowiskiem pozaakademickim, ułatwianie dostępu do szkolnictwa wyższego strategia mobilności i usuwanie barier ograniczających mobilność na poziomie szkolnictwa modernizacji programów kształcenia i rozwiązań instytucjonalnych w szkołach wyższych rozwój potencjału dydaktycznego i badawczego uczelni, zacieśnianie związków między kształceniem i badaniami, zwiększanie innowacyjności i podnoszenie jakości kształcenia Projekty wielostronne Erasmusa są tzw. działaniami scentralizowanymi, co oznacza, że wniosek o dofinansowanie projektu składany jest przez instytucję koordynującą w imieniu całego konsorcjum do Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego w Brukseli.Agencji Wykonawczej Wniosek składany bezpośrednio do KE termin: )

9 ECTS Label ECTS Label to prestiżowa nagroda, która umożliwia promocję uczelni w kraju i za granicą. Jest to też znak jakości potwierdzający dbałość uczelni o internacjonalizację kształcenia i ukierunkowanie procesu dydaktycznego na studenta. Certyfikat ECTS Label jest przyznawany uczelniom, które: - posiadają Kartę Uczelni Erasmusa ważną do końca trwania programu Uczenie się przez całe życie; -złożą w terminie wniosek do Agencji Narodowej, czyli przystąpią do konkursu na przyznanie certyfikatu ECTS Label poświadczającego prawidłowe stosowanie systemu ECTS jako systemu akumulacji i transferu punktów; -spełnią kryteria konkursu, o których mowa w formularzu wniosku -wyróżnienie jest przyznawane na czas ograniczony wskazany w decyzji Komisji Europejskiej. Uczelnie mogą ubiegać się o certyfikat ECTS Label, składając aplikację do Narodowej Agencji Programu Uczenie się przez całe życie w Warszawie.

10 DS Label Konkurs o certyfikat DS Label, organizowany przez Komisję Europejską, ma na celu nagradzać uczelnie, w których suplement do dyplomu jest wydawany zgodnie z wytycznymi Komisji, a zatem w sposób najbardziej korzystny dla studenta. Kryteria konkursu nakazują, aby wydawać suplement do dyplomu: Certyfikat DS Label jest przyznawany uczelniom, które: -posiadają Kartę Uczelni Erasmusa ważną do końca trwania programu Uczenie się przez całe życie; -złożą w terminie wniosek do Agencji Narodowej, czyli przystąpią do konkursu o przyznanie certyfikatu DS Label poświadczającego powszechne i nieodpłatne wydawanie suplementu do dyplomu wszystkim absolwentom studiów pierwszego i drugiego stopnia; -wyróżnienie jest przyznawane na czas ograniczony wskazany w decyzji Komisji Europejskiej. Uczelnie mogą ubiegać się o certyfikat DS Label, składając aplikację do Narodowej Agencji Programu Uczenie się przez całe życie w Warszawie.

11 Uczestnictwo UJK w Erasmusie 2004/ /13

12 Karta Erasmusa / /07

13 Uczelnie partnerskie -w roku akademickim 2004/ w roku akademickim 2005/ w roku akademickim 2006/ w roku akademickim 2007/ w roku akademickim 2008/ w roku akademickim 2009/ w roku akademickim 2010/ w roku akademickim 2011/12 – 50 - w roku akademickim 2012/ planowane >51

14 18 krajów Współpraca w ramach Erasmusa

15 Kraje, z którymi UJK podpisał umowę w ramach Erasmusa W ł ochy Hiszpania Portugalia Niemcy Czechy S ł owacja Finlandia Cypr Austria Szwecja Dania Litwa Ł otwa Grecja Wielka Brytania Turcja Bu ł garia Chorwacja

16 Kierunki, które podpisały umowy i z którymi może następować wymiana studentów i wykładowców: biologia, chemia, fizyka, matematyka, informatyka geografia, ochrona środowiska zarządzanie, ekonomia, administracja, politologia muzyka, plastyka, malarstwo, pedagogika, praca socjalna położnictwo, pielęgniarstwo, fizjoterapia, zdrowie publiczne historia, filologie (polska, rosyjska, angielska, germańska)

17 Budżet Programu Erasmus 2004/05 – 2012/ euro

18 Budżet Programu Erasmus w poszczególnych latach 2004/ Euro – ogółem 2005/ Euro – ogółem 2006/ Euro – ogółem 2007/ Euro – ogółem 2008/ Euro – ogółem 2009/ Euro – ogółem 2010/ Euro – ogółem 2011/12 – Euro – ogółem 2012/13 – Euro - ogółem

19 Budżet LLP- Erasmus rok akademicki 2012/13 wyjazdy studentów – Euro (73% z ogólnej kwoty przyznanej na działania w roku 2012/13) wyjazdy pracowników – Euro

20 258 osób studia – 231praktyka – 27 (przedłużenie naboru) Wyjazdy studentów 2004/05 – 2012/13

21 Wyjazdy studentów w poszczególnych latach w roku akademickim 2004/05 – 1 os. w roku akademickim 2005/06 – 13 os. w roku akademickim 2006/07 – 21 os. w roku akademickim 2007/08 – 24 os. w roku akademickim 2008/09 – 21 os. (w tym praktyka: 3os.) w roku akademickim 2009/10 – 31 os. (w tym praktyka: 3os.) w roku akademickim 2010/11 – 46 os. (w tym praktyka: 10os.) w roku akademickim 2011/12 – 53 os. (w tym praktyka: 6os.) w roku akademickim 2012/13 – 48 os. (w tym praktyka: 5 os., trwa przdłużony nabór na wyjazdy na praktykę) Razem: 258 os.

22 Studenci- wysokość dofinansowania z budżetu Erasmusa 2004/ / euro

23 Studenci- wysokość dofinansowania Rok akademicki(stawka na 1 m-c)/ kwoty w euro 2004/ /06207, / / / / / / /

24 Studenci – kryteria kwalifikacji Studia: Praktyka: - średnia ocen - znajomość języka obcego - motywacja - znajomość języka obcego - średnia ocen - motywacja

25 Wyjazdy studentów na studia ZASADY: u wyjazdy tylko do uczelni posiadających Kartę Erasmusa, z którymi podpisano umowy na wymianę studentów u studenci zarejestrowani na studiach licencjackich (inżynierskich)/ magisterskich/ doktoranckich – studia stacjonarne i niestacjonarne u studenci co najmniej II roku studiów u minimalny okres studiowania - 3 miesiące u maksymalny okres studiowania - 1 ten sam rok akademicki

26 Wyjazdy studentów na studia cd. ZASADY uczelnia przyjmująca rezygnuje z pobierania czesnego student otrzymuje skromne stypendium wyrównujące zwiększone koszty utrzymania za granicą uczelnia macierzysta zobowiązuje się do uznania okresu studiów odbytych w uczelni partnerskiej za równoważny z okresem studiów w uczelni macierzystej (wyjazd nie wydłuża czasu studiów) student wyjeżdżający nie powinien tracić praw studenta w Polsce (kontynuacja wypłat stypendiów krajowych) student powinien być traktowany przez uczelnię przyjmującą na zasadach obowiązujących studentów lokalnych

27 Wyjazdy studentów na praktykę ZASADY: Gdzie można odbyć praktykę: Przedsiębiorstwa, placówki naukowo- badawcze, organizacje non-profit, inne instytucje (muzea, biblioteki, szpitale itp.) Gdzie nie można odbyć praktyk: Instytucje unijne odpowiedzialne za zarządzanie unijnymi programami, polskie placówki dyplomatyczne za granicą

28 Wyjazdy studentów na praktykę cd. ZASADY: Długość trwania praktyki: Min. 3 miesiące – max 1rok, (ten sam rok akademicki) Kryteria: Znajomość języka kraju, w którym odbędzie się praktyka albo języka, który wymagany jest w instytucji przyjmującej, aktywność na uczelni (uczestnictwo np. w kołach naukowych), motywacja itp.

29 Wyjazdy studentów na praktykę Jak ubiegać się o wyjazd na praktykę?: W odpowiedzi na ogłoszony Nabór student zainteresowany wyjazdem na praktykę składa do Koordynatora ds. ECTS formularz- deklarację wyjazdu (dostępny na stronie: zakładka LLP- Erasmus, a następnie Erasmus dla studentów Termin składania wniosku: podany zawsze w ogłoszonym Naborze

30 Wyjazdy studentów na praktykę Dofinansowanie przez uczelnię: w każdym roku akad. inne w zależności od wys. funduszy i ilości osób zakwalifikowanych do wyjazdu Wynagrodzenie w okresie praktyki: Instytucja przyjmująca może ale nie musi wypłacać wynagrodzenia. Sprawę tę reguluje odrębna umowa między studentem a instytucją przyjmującą.

31 Studenci – zasady wyjazdu w ramach Programu Erasmus Student może podczas swoich studiów, niezależnie od liczby studiowanych kierunków oraz liczby uczelni macierzystych, zrealizować: Jednokrotny wyjazd na studia (SMS) Jednokrotny wyjazd na praktykę (SMP) Jednokrotny wyjazd do uczelni partnerskiej w ramach realizowanych studiów w programie Erasmus Mundus Łączna długość pobytów SMS, SMP oraz w Programie Erasmus Mundus nie może przekroczyć 24 miesięcy.

32 Przyjazdy studentów Koordynatorzy Organizacja przyjazdu (Letter of intent/ confirmation letter) Zajęcia w języku obcym (Learning Agreement)

33 Studenci 1) Koszty utrzymania – na ile grant Er Erasmusa pokrywa wydatki 2) Zaliczanie 3) Preferencja wyjazdu- sem. zimowy 4) Przedłużanie pobytu

34 155 osób Wyjazdy wykładowców 2004/05 – 2012/13

35 Wyjazdy wykładowców w poszczególnych latach w roku akademickim 2004/05 – 1 os. w roku akademickim 2005/06 – 7 os. w roku akademickim 2006/07 – 16 os. w roku akademickim 2007/08 – 16 os. w roku akademickim 2008/09 – 15 os. w roku akademickim 2009/10 – 17 os. w roku akademickim 2010/11 – 18 os. w roku akademickim 2011/ os. w roku akademickim 2012/13 – 40 os Razem: 155 os.

36 Wykładowcy- wysokość dofinansowania z budżetu Erasmusa 2004/ / euro

37 Wykładowcy - wysokość dofinansowania Kwoty w euro Rok akademickiWykładowcy (stawka na wyjazd tj. 5 dni) 2004/ / / / / / / / /

38 Wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych ZASADY: wyjazdy tylko do uczelni posiadających Kartę Erasmusa, z którymi podpisano umowy na wymianę wykładowców minimalna liczba przeprowadzonych zajęć dydaktycznych - 5 godzin zajęć Długość pobytu- zaleca się, aby pobyt trwał 5 dni, maksymalny czas pobytu to 6 tygodni Nabór odbywa się na początku każdego roku akademickiego

39 Wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych KRYTERIA: nauczyciel zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy ustalony Individual Teaching Programme znajomość języka obcego staż naukowy zaangażowanie w życie uczelni

40 Przyjazdy wykładowców uzgodnienie terminu pobytu wykładowcy na wydziale (osoba odpowiedzialna: Koordynator Instytutowy/Wydziałowy) przekazanie informacji o planowanym pobycie- do Biura Współpracy z Zagranicą

41 spotkania na Wydziałach/Instytutach spotkania/ doradztwo indywidualne strona internetowa uczelni zjazd stypendystów foldery (np. relacje stypendystów Erasmusa) plakaty, ulotki, inne materiały promocyjne Promocja Programu Erasmus

42 Rok lecie Erasmusa NA planuje Polski Dzień Erasmusa Ambasadorzy Programu Erasmus

43 Erasmus po 2013 roku Erasmus for all – spadkobierca programów z okresu Informacja o nazwie i ogólnych założeniach nowego programu została ogłoszona 23 listopada 2011 przez Panią Androulla Vassiliou Komisarz ds. Edukacji, Kultury, Wielojęzyczności i Młodzieży:

44 Erasmus for all d o t y c h c z a s o w e LLP Młodzież w działaniu Erasmus Mundus Tempus Alfa Edulink EU Jean Monet Inicjatywy sportowe

45 Key Action 1 Learning Mobility Key Action 2 Cooperation Key Action 3 Policy reform Jean Monet Sport Erasmus for all

46 Sprawy różne nowe umowy bilateralne – cały rok zaliczanie okresu studiów- problemy?/ jakie? przygotowanie Learning Agreement stypendia – kontynuacja wypłat (stypendium naukowe, socjalne) oferta Studium Języków Obcych (MSJO)- możliwość zorganizowania kursu z jęz. obcych (angielski, niemiecki) – na poziomie B2 – nieobjęte planem studiów, płatne min. 12zł/godz.

47 Jakie działania podejmować, aby usprawnić Program w uczelni i jak przygotować uczelnię do Erasmusa dla wszystkich

48 Program LLP- Erasmus Więcej informacji: - zakładka LLP Erasmus - zakładka Erasmus

49 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "MGR EWA WŁODARCZYK – BIURO WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ, KIELCE, UL. ŻEROMSKIEGO 5, TEL.+41 349 7273, 24 października 2012 Spotkanie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google