Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Realizacja projektów systemowych w Priorytecie VII PO KL stan na dzień 23.06.2008.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Realizacja projektów systemowych w Priorytecie VII PO KL stan na dzień 23.06.2008."— Zapis prezentacji:

1 Realizacja projektów systemowych w Priorytecie VII PO KL stan na dzień

2 Poddziałanie nabór wniosków trwał do 30 kwietnia br. ze 177 OPS w województwie łódzkim, 115 złożyło wnioski o dofinansowanie wnioski łącznie opiewały na kwotę: ,89 PLN w tym z dotacji rozwojowej : ,76 PLN

3 Poddziałanie nabór wniosków trwał do 30 kwietnia br. z 24 PCPR w województwie łódzkim, 22 złożyło wnioski o dofinansowanie wnioski łącznie opiewały na kwotę: ,68 PLN w tym z dotacji rozwojowej: ,57 PLN

4 Informacja na temat złożonych wniosków systemowych – Działanie 7.1

5 Informacja na temat złożonych wniosków systemowych – Działanie 7.1

6 Proces oceny i zakończona została ocena formalna, obecnie wszystkie wnioski są na różnych etapach oceny merytorycznej zwołano 6 posiedzeń KOP, podczas których rozlosowano do oceny wszystkie 137 wniosków 86 wniosków zostało skierowanych na negocjacje 51 wniosków pozostaje w ocenie

7 Główne problemy związane z wdrażaniem Priorytetu VII w zakresie projektów systemowych – błędy we wnioskach o dofinansowanie projektu systemowego

8 Najczęściej występujące błędy w projektach systemowych Brak wypełnionego pola w pozycji 1.6 Numer konkursu Brak wymaganej we wniosku informacji na temat spełniania kryteriów merytorycznych i organizacyjnych (posiadanie strategii i informacja o zatrudnieniu) Brak spójności pomiędzy opisem działań w punkcie 3.3 wniosku a informacjami zawartymi w budżecie i harmonogramie realizacji projektu Błędne nazewnictwo zadań, niezgodne z zapisami Zasad przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych ops, pcpr i rops w ramach PO KL

9 Najczęściej występujące błędy w projektach systemowych 3.2 Grupy docelowe Brak charakterystyki oraz uzasadnienia wyboru osób objętych wsparciem, wnioskodawcy nie powołują się na żadne dane źródłowe; Bardzo ogólnie opisany sposób rekrutacji; Dane ilościowe dotyczące osób objętych wsparciem niespójne z danymi zawartymi w działaniach i rezultatach;

10 Najczęściej występujące błędy w projektach systemowych 3.5 Potencjał projektodawcy i zarządzanie projektem Brak jasnego określenia kto za co odpowiada (kto za obsługę finansowo- księgową, promocję, kontakty z IP); Brak opisu zaplecza technicznego; Brak wskazania za jakie zadania odpowiadają partnerzy;

11 Najczęściej występujące błędy w projektach systemowych Wykazywanie kosztów dot. wynagrodzenia księgowych projektu w ramach kosztów bezpośrednich w Budżecie projektu Niezgodność kwoty wkładu własnego wykazanej w punkcie 4.3 Budżetu projektu z faktyczną wartością przedstawioną w Szczegółowym budżecie projektu, lub nie zaznaczenie co stanowi wkład własny Brak przeliczenia Budżetu projektu po dokonaniu zmian w Szczegółowym budżecie projektu

12 Najczęściej występujące błędy w projektach systemowych Pozostawianie przez wnioskodawców, po dokonaniu zmian we wniosku uwzględniających uwagi IP, daty wypełnienia pierwszego złożonego wniosku Błędy w harmonogramie dotyczące wykazywanej liczby uczestników projektu oraz niezgodności pomiędzy okresem zaangażowania personelu a czasem trwania poszczególnych etapów, szczególnie dotyczy zadania Promocja projektu. Wykazywanie kwoty nagrody dla pracowników socjalnych w wysokości wyższej niż 12% wartości zadania Aktywna integracja

13 Najczęściej występujące błędy w projektach systemowych Wykazywanie wynagrodzenia/nagrody kierownika ops w kosztach zarządu i w zadaniu Zarządzanie projektem Niepoprawna metodologia wyliczania kosztów pośrednich, bądź jej brak Umieszczanie w ramach kosztów pośrednich pozycji spoza katalogu zawartego w Zasadach finansowania PO KL

14 Najczęściej występujące błędy w projektach systemowych Szczegółowy budżet projektu - Koszty pośrednie Brak metodologii w przypadku rozliczania kosztów pośrednich na podstawie ponoszonych wydatków Błędna metodologia wyliczanie kosztów pośrednich ( bazuje na całkowitych faktycznie poniesionych wydatkach, bez odniesienia do projektu) Uwzględnianie kosztów bezpośrednich ( np. osób zatrudnionych wyłącznie na potrzeby projektu np. kierowcy)

15 Najczęściej występujące błędy w projektach systemowych Szczegółowy budżet projektu – cross-financing Brak uzasadnienia ponoszenia kosztów w ramach cross- financingu Nie wykazywanie kosztów jednostkowych sprzętu/oprogramowania Uwzględnianie amortyzacji

16 Najczęściej występujące błędy w projektach systemowych W harmonogramie przy informacji o kadrze brak danych o formie i czasie zaangażowania w projekt W projektach realizowanych w partnerstwie w pkt. 3.5 wniosku brak informacji o podziale zadań pomiędzy partnerów (czy jest to zlecenie usługi czy partnerstwo?) W zadanie aktywna integracja Kontrakty Socjalne wypisywane są w wydatki cross-financingu. Przy kontraktach socjalnych nie ma możliwości realizowania zadań środowiskowych Zadanie praca socjalna – koszt wynagrodzenia osoby rozumiany jako wynagrodzenie oraz pochodne. Można sfinansować koszt badań lekarskich, szkolenia BHP. Nie ma możliwości sfinansowania dodatków za odzież. Wysokości nagród i premii są nieuzasadnione Koszty w budżecie są zapisywane hasłowo lub gromadzone w jednym punkcie np. zakup zestawu komputerowego (myszka, ups, komputer, oprogramowanie…) Tytuły projektów wskazujące na działanie w okresie tylko w obszarze szkoleń itp.

17 Zał. nr 3 - Wzór harmonogramu płatności – załącznik do umowy na rok 2008 * zgodnie z datą rozpoczęcia okresu kwalifikowania wydatków – wskazanej we wniosku o dofinansowanie

18 Wniosek beneficjenta o płatność Wnioski beneficjenta o płatność są składane w terminie do 5 dni roboczych od zakończenia okresu rozliczeniowego. Końcowy wniosek o płatność składany jest w terminie 30 dni kalendarzowych od zakończenia okresu realizacji projektu.

19 Umowa ramowa o dofinansowanie projektu systemowego w ramach Priorytetu VII POKL Poddziałanie – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji poprzez ośrodki pomocy społecznej

20 Umowa ramowa o dofinansowanie projektu systemowego w ramach Priorytetu VII POKL

21 Umowa ramowa o dofinansowanie projektu systemowego w ramach Priorytetu VII POKL Każda umowa powinna posiadać kontrasygnatę Skarbnika Gminy lub osoby przez niego upoważnionej. Wiceburmistrz i kierownik MOPS przed podpisaniem umowy muszą przedłożyć upoważnienie Burmistrza do podpisania umowy (zgodnie z art. 46 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym) Kierownik MOPS powinien także posiadać pełnomocnictwo do formułowania, składania i podpisywania wniosków o dofinansowanie projektu, składania oświadczeń woli zaciągania zobowiązań w imieniu i na rzecz Gminy Miasto Brzeziny, do dysponowania i wydatkowania przekazanych środków w ramach projektu oraz do rozliczania z otrzymywanego dofinansowania, a także do składania innych oświadczeń woli i dokumentów związanych z wdrażaniem i wykonywaniem ww. projektu

22 Umowa ramowa o dofinansowanie projektu systemowego w ramach Priorytetu VII POKL

23 Poddziałanie – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji poprzez powiatowe centra pomocy rodzinie Umowa ramowa o dofinansowanie projektu systemowego w ramach Priorytetu VII POKL

24 Umowa ramowa o dofinansowanie projektu systemowego w ramach Priorytetu VII POKL

25 Umowa ramowa o dofinansowanie projektu systemowego w ramach Priorytetu VII POKL Każda umowa powinna posiadać kontrasygnatę Skarbnika Gminy lub osoby przez niego upoważnionej. Osoba upoważniona przez zarząd do podpisania umowy musi przedłożyć stosowne upoważnienie w formie uchwały zarządu powiatu (art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym) oraz do formułowania, składania i podpisywania wniosków o dofinansowanie projektu, składania oświadczeń woli zaciągania zobowiązań w imieniu i na rzecz Powiatu Brzezińskiego, do dysponowania i wydatkowania przekazanych środków w ramach projektu oraz do rozliczania z otrzymywanego dofinansowania, a także do składania innych oświadczeń woli i dokumentów związanych z wdrażaniem i wykonywaniem ww. projektu (art. 48 ust. 2 ww. ustawy)

26 Umowa ramowa o dofinansowanie projektu systemowego w ramach Priorytetu VII POKL

27 Do umowy OPS/PCPR załącza min: Uchwałę właściwego organu jednostki samorządu terytorialnego lub innego właściwego dokumentu organu, który dysponuje budżetem wnioskodawcy (zgodnie z przepisami o finansach publicznych), zatwierdzającego projekt lub udzielającego pełnomocnictwa do zatwierdzania projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. CV osób odpowiedzialnych za zarządzanie projektem – koordynator, księgowa, asystent koordynatora itp. (osoby wpisane w budżecie projektu w Zadaniu Zarządzanie projektem).

28 Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi Punkt Informacyjny EFS Łódź, ul. Wólczańska 49 budynek A, parter, pokój 6 i 7 tel. (42) wew. 119, 120 fax (42)


Pobierz ppt "Realizacja projektów systemowych w Priorytecie VII PO KL stan na dzień 23.06.2008."

Podobne prezentacje


Reklamy Google