Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Koszyk Świadczeń Warszawa, 5.06.2008. Cel tworzenia koszyka świadczeń Określenie, do czego mają prawo ubezpieczeni w ramach systemu finansowanego ze środków.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Koszyk Świadczeń Warszawa, 5.06.2008. Cel tworzenia koszyka świadczeń Określenie, do czego mają prawo ubezpieczeni w ramach systemu finansowanego ze środków."— Zapis prezentacji:

1 Koszyk Świadczeń Warszawa, 5.06.2008

2 Cel tworzenia koszyka świadczeń Określenie, do czego mają prawo ubezpieczeni w ramach systemu finansowanego ze środków publicznych Zdefiniowanie, co może być oferowane w ramach ubezpieczeń dodatkowych Uszczelnienie systemu finansowania ze środków publicznych świadczeń opieki zdrowotnej

3 Świadczenia gwarantowane Świadczenie gwarantowane - świadczenie opieki zdrowotnej (w tym m.in. leki) w całości finansowane albo współfinansowane ze środków publicznych

4 Świadczenia niegwarantowane Świadczenie niegwarantowane – świadczenie opieki zdrowotnej niefinansowane ze środków publicznych

5 Kryteria kwalifikacji świadczeń do koszyka określone ustawowo 1)wpływ na poprawę zdrowia społeczeństwa przy uwzględnieniu: a) podstawowych priorytetów zdrowotnych, w szczególności dotyczących: leczenia chorób nowotworowych, leczenia chorób psychicznych, leczenia chorób układu krążenia, opieki nad kobietą w ciąży, opieki nad matką i dzieckiem, w tym przewlekłych chorób wieku dziecięcego, zapobiegania wypadkom i urazom oraz leczenia ich skutków, b) wskaźników zapadalności, chorobowości lub śmiertelności.

6 Kryteria kwalifikacji świadczeń do koszyka c.d. 2) skutki następstw choroby lub stanu zdrowia, w szczególności prowadzące do: przedwczesnego zgonu, niezdolności do samodzielnej egzystencji w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, niezdolności do pracy w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, przewlekłego cierpienia, obniżenia jakości życia.

7 Kryteria kwalifikacji świadczeń do koszyka c.d. 3) znaczenie dla zdrowia społeczeństwa, przy uwzględnieniu następujących cech: ratowania życia i prowadzenia do pełnego wyzdrowienia, ratowania życia i prowadzenia do poprawy stanu zdrowia, zapobiegania przedwczesnemu zgonowi, poprawiania jakości życia bez istotnego wpływu na jego długość.

8 Kryteria kwalifikacji świadczeń do koszyka c.d. 4) skuteczność kliniczna i bezpieczeństwo 5) poziom efektywności kosztów lub użyteczności 6) skutki finansowe dla podmiotów zobowiązanych do finansowania świadczeń ze środków publicznych

9 Zakres świadczeń finansowanych ze środków publicznych – stan obecny 1.Szczegółowe katalogi świadczeń określone przez Narodowy Fundusz Zdrowia. 2.Wykazy leków refundowanych, wykaz przedmiotów ortopedycznych oraz zakres świadczeń stomatologicznych, finansowane ze środków publicznych i określone w rozporządzeniach Ministra Zdrowia. 3.Świadczenia nie ujęte w załączniku do ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

10 Podstawowa opieka zdrowotna Opieka lekarska i pielęgniarska w poz (opieka ambulatoryjna, w tym opieka w domu chorego, badania diagnostyczne). Świadczenia lekarza pielęgniarki poz udzielane w związku z zachorowaniem, poza godzinami pracy określonymi w umowie. Opieka pielęgniarska w środowisku nauczania i wychowania. 4,7 mld zł

11 Ambulatoryjna opieka specjalistyczna Ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne – porady specjalistyczne, np.: poradnia kardiologiczna; poradnia alergologiczna; poradnia ginekologiczna 3,3 mld zł Za wyjątkiem określonych w załączniku do ustawy o świadczeniach, np.: poradnictwo seksuologiczne, z wyłączeniem osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności

12 Refundacja leków Leki podstawowe oraz leki recepturowe są wydawane za odpłatnością ryczałtową; Leki uzupełniające za odpłatnością w wysokości 30 % albo 50 % ceny leku; Leki stosowane w leczeniu chorób zakaźnych, psychicznych, upośledzeniu umysłowym i niektórych chorobach przewlekłych wydawane są bezpłatnie albo za opłatą ryczałtową albo za odpłatnością w wysokości 30 % albo 50 % ceny leku; Przy ustalaniu odpłatności uwzględniany jest limit ceny. Ponad 7 mld

13 Zaopatrzenie w produkty lecznicze, wyroby medyczne i środki pomocnicze Określono w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego wykazu wyrobów medycznych będących przedmiotami ortopedycznymi i środków pomocniczych, wysokość udziału własnego świadczeniobiorcy w cenie ich nabycia, kryteria ich przyznawania, okresy użytkowania, a także wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi podlegające naprawie w zależności od wskazań medycznych 570 mln zł

14 Rehabilitacja lecznicza Zakres zabiegów ustalony przez NFZ ok.1,3 mld zł

15 Leczenie stomatologiczne Wykaz świadczeń jest określony w rozporządzeniu Ministra Zdrowia (poszerzony zakres dla dzieci i kobiet w ciąży). 1,3 mld zł

16 Lecznictwo uzdrowiskowe Świadczenia lecznictwa uzdrowiskowego (za wyjątkiem kosztów przejazdu na leczenie uzdrowiskowe i z leczenia uzdrowiskowego oraz częściowej odpłatności za koszty wyżywienia i zakwaterowania w sanatorium uzdrowiskowym ponoszonych przez ubezpieczonego – w zależności od standardu i sezonu od 7,5 zł do 30 zł) 392 mln zł

17 Świadczenia pielęgnacyjne-opiekuńcze i paliatywno-hospicyjne Świadczenia w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, pielęgnacyjno-opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej (za wyjątkiem okreslonych kosztów wyżywienia i zakwaterowania ponoszonych przez ubezpieczonego – miesięczna opłata 250% najniższej emerytury, nie wiecej jednak niż 70 % miesięcznego dochodu). 734 mln zł

18 Ratownictwo medyczne Działanie zespołów ratownictwa medycznego (finansowane z budżetu państwa) 1,1 mld zł Działania szpitalnych oddziałów ratunkowych (finansowane przez NFZ) 27 mln zł

19 Programy profilaktyczne i zdrowotne 240 mln zł

20 Leczenie psychiatryczne i uzależnień 1,4 mld zł

21 Terapeutyczne programy lekowe Programy onkologiczne i nieonkologiczne 850 mln zł

22 397,4 mln zł396,9 mln zł 25,6 mln zł61,5 mln zł37,6 mln zł59,3 mln zł Świadczenia zdrowotne gwarantowane ze środków budżetowych Ministra Zdrowia w 2008 r. Świadczenia wysoko- specjalistyczne Programy zdrowotne Zakup szczepionek Ratownictwo medyczne Świadczenia dla osób nieubezpieczonych Pozostałe Przeszczepienie szpiku (autologicznego, allogenicznego od rodzeństwa identycznego w HLA lub od dawcy alternatywnego) Program badań przesiewowych noworodków w Polsce W celu wykonywania obowiązkowych szczepień ochronnych zgodnie z obowiązującym Kalendarzem szczepień Działalność lotniczych zespołów ratownictwa medycznego realizowaneg o przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe Dla osób, które spełniają kryterium dochodowe z ustawy o pomocy społecznej Świadczenia udzielane cudzoziemcom Przeszczepienie wątroby, nerki, nerki i trzustki, serca, płuca, serca i płuca oraz rogówki Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych Dla kobiet w ciąży i dzieci do 18 lat Świadczenia udzielane przez Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej dla kadry narodowej Immunoablacja w leczeniu aplazji szpiku Narodowy program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo-naczyniowego na lata 2006 - 2008 Dla chorych na gruźlicę i inne choroby zakaźne Radioterapia przy zastosowaniu specjalnej techniki naświetlania: stereotaktyczna, konformalna, niekoplanarna Narodowy program leczenia hemofilii na lata 2005 - 2011 Dla chorych psychicznie, narkomanów i alkoholików Medycyna pracy - leczenie osób pracujących przy produkcji wyrobów zawierających azbest Brachyterapia ze sterotaksją mózgową Leczenie antyretrowirusowe osób żyjących z HIV w Polsce Operacje wad wrodzonych serca u niemowląt Program prewencji i leczenia cukrzycy w Polsce 2006 - 2008 Świadczenia dla osób skierowanych na leczenie poza granicami kraju jeśli świadczenia nie są wykonywane w Polsce Operacja wad serca i aorty piersiowej w krążeniu pozaustrojowym Program kompleksowej diagnostyki i terapii wewnątrzmacicznej w profilaktyce następstw powikłań wad rozwojowych i chorób płodu Diagnostyczne cewnikowanie serca, biopsja mięśnia sercowego u dzieci do 18 lat Narodowy program rozwoju medycyny transplantacyjnej na lata 2006 - 2009 Krajowy Program Zapobiegania AIDS Kardiologiczne zabiegi interwencyjne u dzieci do lat 18, w tym przezskórne zamykanie przecieków z użyciem zestawów zamykających Program monitorowania stanu zdrowia jamy ustnej populacji polskiej Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii Mechaniczne, pozaustrojowe wspomaganie serca pulsacyjnymi sztucznymi komorami Program zapobiegania otyłości i nadwadze oraz przewlekłym chorobom niezakaźnym poprzez poprawę żywienia i aktywność fizyczną Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Inne

23 Finansowanie z budżetu bezpłatnych obdukcji dla dzieci - ofiar przemocy w rodzinie (na wniosek rodziców)

24 Leczenie szpitalne – oddziały szpitalne Szczegółowe katalogi świadczeń określone przez NFZ, który planuje zastąpić je systemem rozliczeń opartym na Jednorodnych Grupach Pacjentów (JGP) 19 mld zł


Pobierz ppt "Koszyk Świadczeń Warszawa, 5.06.2008. Cel tworzenia koszyka świadczeń Określenie, do czego mają prawo ubezpieczeni w ramach systemu finansowanego ze środków."

Podobne prezentacje


Reklamy Google