Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WIEDZA O MAŁEJ OJCZYŹNIE – REGIONIE POCHODZENIA – NIEZBĘDNYM ELEMEN- TEM WYKSZTAŁCENIA KAŻDEGO EUROPEJCZYKA. Zapraszamy do korzystania ze zbiorów regionalnych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WIEDZA O MAŁEJ OJCZYŹNIE – REGIONIE POCHODZENIA – NIEZBĘDNYM ELEMEN- TEM WYKSZTAŁCENIA KAŻDEGO EUROPEJCZYKA. Zapraszamy do korzystania ze zbiorów regionalnych."— Zapis prezentacji:

1 WIEDZA O MAŁEJ OJCZYŹNIE – REGIONIE POCHODZENIA – NIEZBĘDNYM ELEMEN- TEM WYKSZTAŁCENIA KAŻDEGO EUROPEJCZYKA. Zapraszamy do korzystania ze zbiorów regionalnych stanowiących integralną część księgozbioru Pedago- gicznej Biblioteki Wojewódzkiej-Filia w Skarżysku- Kamiennej. Prezentacja pozwoli na zapoznanie z wy- branymi publikacjami dotyczącymi miasta i powiatu skarżyskiego.

2 Bracia Bernasowie. Wspomnienia z lat II wojny światowej. Red. oprac
Bracia Bernasowie. Wspomnienia z lat II wojny światowej. Red.oprac. Maria Wytrzyszczewska, Tadeusz Czaplarski, Jerzy Krauze. Warszawa: Elbox-Pomoce Dydaktyczne, ISBN Książka ta to losy pięciu braci:Kazimierza, Tadeusza, Stefana, Feliksa i Zbigniewa Bernasów, wychowanków Gimnazjum i Liceum im. A.Witkowskiego w Skarżysku- Kamiennej. Wydarzenia września 1939 r. i późniejsze lata okupacji oraz działania wojenne we Francji i na Wyspach Brytyjskich, widziane oczami nastolatków - żołnierza podziemia Felka i najstarszego z braci – Kazika, pilota obserwatora 216 Eskadry pułku Warszawa, składają się na to opracowanie.

3 Dzieje Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza d
Dzieje Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza d.Augusta Witkowskiego. Pod red. Adama Massalskiego. Skarżysko-Kamienna: II LO im.A.Mickiewicza, ISBN Publikacja powstała z okazji jubileuszu 80-lecia powstania szkoły.Składa się z trzech części. Pierwsza to rys historyczny zawierający analizy norm prawnych i struktur organizacyjnych szkoły, metody pracy dydaktycznej i wychowawczej, obra- zy społeczności nauczycieli i uczniów. Część druga poświęcona jest najnowszej historii szkoły, wzbogaconej o wspomnie- nia nauczycieli i absolwentów. Na trzecią część składa się wykaz pedagogów,matu- rzystów i pracowników administracyjnych. W pracy zamieszczono liczne fotografie ilustrujące różnorodną działalność szkoły.

4 W 1997 r. minęło 70 lat od utworzenia
Dzieje Szkół Ekonomicznych w Skarżysku-Kamiennej Pod red. Krzysztofa Zemeły. Skarżysko-Kamienna: Zespół Szkół Ekonomicznych im.M.Kopernika, ISBN W 1997 r. minęło 70 lat od utworzenia Trzyklasowej Szkoły Handlowej Towarzy- stwa Przyjaciół Szkoły Średniej w Skarży- sku-Kamiennej. Organizatorem i dyrekto- rem szkoły był Andrzej Bałtruszajtis. Jubileuszowa rocznica stworzyła okazję do podjęcia próby spojrzenia na tradycję, dorobek, miejsce i rolę szkoły, jaką odegrała w dziejach miasta i w życiu jego mieszkańców.

5 Funkcjonowanie lokalnego rynku pracy w powiecie skarżyskim
Funkcjonowanie lokalnego rynku pracy w powiecie skarżyskim. Wyniki z badań i analiz. Red.nauk. Anna Dybała. Kielce: Wydawnictwo Uniwersytetu Humani- styczno-Przyrodniczego, ISBN Publikacja stanowi efekt współpracy za- wartej pomiędzy UH-P w Kielcach a Po- wiatowym Urzędem Pracy w Skarżysku- Kamiennej. Współpraca nawiązana zosta- ła dla realizacji projektu pt.”Mapa lokalne- go rynku pracy” finansowanego z Europe- jskiego Funduszu Społecznego. Zasadniczym celem tego projektu było przeprowadzenie badań i analiz lokalnego rynku pracy powiatu skarżyskiego.

6 Janiec Jan, Sowa Ryszard, Staśkowiak Andrzej, Zemeła Krzysztof
Janiec Jan, Sowa Ryszard, Staśkowiak Andrzej, Zemeła Krzysztof. Powiat skarżyski – miejsca cenne przyrodniczo i historycznie. Kielce: Wydawnictwo „Światowid”, ISBN Monografia powiatu skarżyskiego. Zawarto w niej dane o zabytkach, miejscach cennych pod względem ukształtowania terenu oraz unikatowej faunie i florze. Niewątpliwą atrakcją są fotogra- fie wykonane przez autorów.

7 Kuliński Ireneusz. Z dziejów kolejek wąskotorowych w dobrach Radziwiłłów,Platerów i Wielowiejskich (dziś w powiatach: skarżyskim, szydłowieckim i koneckim). Skarżysko- Kamienna: Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Skarżysku-Kamiennej, ISBN Książka przybliża mało znaną problematy- kę powstawania, działalności i niestety „smutnego”końca kolejek wąskotorowych na obszarze obecnego powiatu skarżyskie- go. Poszukiwania autora pozwoliły na zrekonstruowanie wielu tras wąskoto- rówek i ich historii. Czytelnik zauważy, jak ogromną rolę odgrywały one w zago- spodarowaniu terenów bogatych w rudy i drewno, dostarczając tym samym źródeł utrzymania dla sporej grupy ludzi.

8 Kuliński Ireneusz, Włodarczyk Jan
Kuliński Ireneusz, Włodarczyk Jan. Pieszo i rowerem po powiecie skarżyskim. Skarżysko-Kamienna: Starostwo Powiatowe, PiS Agencja Wydawniczo- Poligraficzna, ISBN Przewodnik niniejszy zawiera wiele infor- macji i ciekawostek o powiecie,najpię- kniejszych jego zakątkach – zarówno tych najbardziej znanych, jak i miejscach, które odkryli do tej pory najwytrwalsi turyści, poszukiwacze i badacze źródeł. Autorzy w atrakcyjny sposób opisują wizytówki poszczególnych miast i gmin. W części pierwszej opisują atrakcje przyrodnicze, w drugiej najciekawsze miejsca do zwiedzania, w trzeciej zaś przedstawiają dziewięć szlaków pieszych i dwa rowerowe.Całość opatrzona została licznymi zdjęciami.

9 Krauze Jerzy. Zakłady Zbrojeniowe m
Krauze Jerzy. Zakłady Zbrojeniowe m. Skarżyska-Kamiennej w latach Warszawa: Druk: ARS Drukarnia, ISBN Tematem opracowania są zakłady przemysłu zbrojeniowego w Skarżysku-Kamiennej – Zakłady Metalowe, Elaboracja i Wytwórnia Węgla Aktywnego – ich budowa i rozwój w okresie pomiędzy I a II Wojną Światową, znaczenie dla rozwoju miasta, w którym powstały, jak również dla organizowanego Centralnego Okręgu Przemysłowego.

10 Leopold Staff w Skarżysku-Kamiennej. Oprac. Bożena Piasta
Leopold Staff w Skarżysku-Kamiennej. Oprac. Bożena Piasta. Skarżysko-Kamienna-Kielce: Oficyna Wydawnicza „STON 2”, ISBN Niniejszy tomik poezji i prozy został przygo- towany z okazji Roku Staffowskiego, jaki ogłosił prezydent Skarżyska-Kamiennej Roman Wojcieszek. Oprócz prac typowo literackich, nadsyłanych na Konkurs imienia Staffa, szczególną uwagę zwracają w tym tomie wspomnienia osób, które zetknęły się z poetą, pamiętają o jego bytności i śmierci 31 maja 1957 roku w Skarżysku- Kamiennej.

11 Lesiak Zbigniew. 1928 – 2003 Granat. 75 lat piłkarskiej przygody
Lesiak Zbigniew – 2003 Granat. 75 lat piłkarskiej przygody. Skarżysko- Kamienna: PiS Agencja Wydawniczo-Poligraficzna, 2003. 22 maja 2003 roku minęło 75 lat od powstania Klubu Sportowego Granat Skarżysko. Utworzony został dzięki licznej grupie zapaleńców, przychylnoś- ci dyrekcji Państwowej Fabryki Amuni- cji, późniejszych Zakładów Metalo- wych,które były głównym i jedynym sponsorem klubu do połowy lat dziewięćdziesiątych. W tym wydawni- ctwie w skrótowej formie autor przy- bliżył osiągnięcia futbolistów Granatu Skarżysko na przestrzeni 75 lat istnie- nia klubu.

12 Markiewicz Wojciech. Zaczynaliśmy od postulatów
Markiewicz Wojciech. Zaczynaliśmy od postulatów. Śladami sierpnia’ Skarżysko-Kamienna: Wojciech Markiewicz, ISBN Książka przedstawia 25-letnią historię Nieza- leżnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Zakła- dach Metalowych PREDOM-MESKO, obecnie MESKO S.A. w Skarżysku-Kamie- nnej.

13 Medyński Marcin, Krauze Jerzy. Miasto kolejarzy nad Kamienną. Wyd. 2
Medyński Marcin, Krauze Jerzy. Miasto kolejarzy nad Kamienną. Wyd.2. uzup. i zmien. Skarżysko-Kamienna-Warszawa: nakł. autorów, ISBN Publikacja przedstawia dzieje budowy i działalności węzła kolejowego Bzin- Skarżysko-Skarżysko-Kamienna od wieku XIX do roku 1945, z opisem wydarzeń rewolucyjnych i wojennych, a także wszy- stkiego, co „na gruncie kolejowym wyro- sło”, w tym osady i miasta, życia powsze- dniego i świątecznego jego mieszkańców, ich kościołów i cerkwi, przemysłu oraz poczty.Poprzedzona jest krótkim zarysem historii kolei żelaznych na świecie i w Polsce.

14 Inspiracją do powstania niniejszej publikacji
80 lat dobrej szkoły. III Zjazd Absolwentów Szkoły Podstawowej i Liceum Ogólnokszta- łcącego im.Juliusza Słowackiego w Skarżysku-Kamiennej.Zespół red. Marek Kumalski i inni. Skarżysko-Kamienna: Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące im.J.Słowa- ckiego, ISBN Inspiracją do powstania niniejszej publikacji było 80-lecie powstania szkoły.Składa się z pięciu części.Część I zawiera zarys dziejów szkoły do 1980 roku. Część II to krótka kronika wydarzeń od 1980 do 2006 roku. W części III umieszczone zostały dokumenty archiwalne dotyczące szkoły. Część IV to wspomnienia nauczycieli i absolwentów. Część V zawiera spis pracowników i abso- lwentów szkoły, a na końcu książki galeria fotografii.

15 Pająk Henryk. Skarżysko walczące. Lublin: nakł. autora, 1991.
Bohaterem tej książki jest całe miasto, jego mieszkańcy,całe tamto okupacyjne pokolenie Skarżyska i okolic. W tym niewielkim teryto- rialnie i liczebnie miasteczku, zdominowa- nym przez fabrykę amunicji, min i bomb, mieściła się siedziba i wszystkie agendy rado- msko-kieleckiego Okręgu Armii Krajowej. Stąd wychodziły rozkazy i łącznicy do dziesią- tków miejscowości,do leśnych oddziałów, do Komendy Głównej Armii Krajowej i Polski Niepodległej.

16 Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia im
Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia im. Zygmunta Noskowskiego w Skarżysku-Kamiennej. Zespół red. Elżbieta Rokita i innni. Skarżysko- Kamienna: Rada Rodziców Państwowej Szkoły Muzycznej, 2002. Początkiem Szkoły Muzycznej I stopnia w Skarżysku-Kamiennej było ognisko muzy- czne, które rozpoczęło działalność w szkole ogólnokształcącej im. Witkowskiego, teraz II LO im. Adama Mickiewicza. Powstało ono w 1953 r. Po dziewięciu latach pracy ogni- ska, w 1962 r. zaistniały warunki urucho- mienia szkoły muzycznej I stopnia.Szkoła zlokalizowana została przy ulicy Żeromskie- go 34. W późniejszym czasie zmieniła swą siedzibę na budynek przy Placu Floriańskim W 1987 r. szkole nadano imię Zygmunta Noskowskiego.

17 Skarżyski Słownik Biograficzny. Pod red. Krzysztofa Zemeły
Skarżyski Słownik Biograficzny. Pod red.Krzysztofa Zemeły. Skarżysko-Kamienna: Muzeum Orła Białego, ISBN Słownik zawiera 221 biogramów przybliżających sylwetki najbar- dziej zasłużonych lub w znaczący sposób wpisanych w historię mieszkańców Skarżyska-Kamie- nnej. Biogramy dotyczą osób nieżyjących, których szczególna aktywność przypadła na okres do zakończenia II wojny świato- wej.

18 60 lat Technicznych Zakładów Naukowych im
60 lat Technicznych Zakładów Naukowych im.Partyzantów Ziemi Kieleckiej w Skarżysku-Kamiennej. Zespół red. Maciej Sieczka i inni. Skarżysko- Kamienna: Techniczne Zakłady Naukowe, 2005 W roku 2005 Techniczne Zakłady Naukowe im. Partyzantów Ziemi Kieleckiej obchodziły 60-lecie powstania. Ztej okazji opracowano jubileuszową publikację. Znajdują się w niej najważniejsze wydarzenia z 60-letniej historii szkoły, także z lat przedwojennych. Przedstawiono dorobek kulturalny i wychowa- wczy szkoły, jej działalność sportową, pozale- kcyjną, prozdrowotną, a wszystko to udokume- ntowane materiałem fotograficznym.

19 Szkice do historii. Skarżysko-Kamienna
Szkice do historii. Skarżysko-Kamienna.Skarżysko-Kamienna: Rada i Zarząd Miasta, 1993. Publikacja niniejsza to zbiór naukowych opracowań poświęconych wybranym za- gadnieniom z historii osad nad Kamienną, z których powstało miasto, a także zda- rzeń późniejszych odgrywających zna- czącą rolę w dziejach miasta. Publikowane prace stanowią plon sesji popularnonaukowej, poświęconej siedem- dziesięcioleciu Skarżyska-Kamiennej,które zapoczątkowane zostało podniesieniem do rangi miasta osady Kamienna, z dniem 1 stycznia 1923 roku, przez ówczesnego premiera rządu, generała Władysława Sikorskiego.

20 Waldek ze Skarżyska. Rzecz o Włodzimierzu Sedlaku. Red
Waldek ze Skarżyska. Rzecz o Włodzimierzu Sedlaku. Red. Jan Janiec i inni. Skarżysko-Kamienna: Rada Miasta Skarżyska-Kamiennej, 1993 Wydawnictwo zostało przygotowane w związku z uroczystością nadania Księdzu Profesorowi Włodzimierzo- wi Sedlakowi godności Honorowego Obywatela Miasta Skarżyska-Kamie- nnej. To właśnie tu w latach 1921- 1935 mieszkał i dorastał późniejszy wybitny humanista i uczony.

21 Zemeła Krzysztof. Andrzej Bałtruszajtis
Zemeła Krzysztof. Andrzej Bałtruszajtis. Rzecz o pionierze skarżyskiej oświaty i orędowniku nadania praw miejskich Kamiennej. Skarżysko-Kamienna: PiS Agencja Wydawniczo-Poligraficzna, ISBN Andrzej Bałtruszajtis przybył do Kamiennej w 1916 r. Pełnił tu wiele ważnych funkcji: był człon- kiem Komitetu Obywatelskiego, działaczem Komisji Szkolnej, dyrektorem miejscowego gimna- zjum, członkiem-założycielem Towarzystw Przyjaciół Szkoły Średniej w Kamiennej. Od 1918r. walczył o uzyskanie praw miej- skich dla Kamiennej.

22 Zemeła Krzysztof. Historia Skarżyska-Kamiennej
Zemeła Krzysztof. Historia Skarżyska-Kamiennej. Rozwój osadnictwa do końca XVII wieku. Skarżysko-Kamienna: Rada i Zarząd Miasta, Muzeum im. Orła Bia- łego, 1992 Publikacja ta to próba rekonstrukcji rozwoju najstarszego osadnictwa na obszarze dzisiejszego miasta Skarżyska-Kamiennej. Skompleto- wany materiał ilustruje charakter i rolę osad nad Kamienną, stosunki własnościowe, inicjatywy osadnicze i gospodarcze.

23 Zemeła Krzysztof. Klasztor i Parafia OO
Zemeła Krzysztof. Klasztor i Parafia OO. Franciszkanów w Skarżysku-Kamien- nej Skarżysko-Kamienna: PiS Agencja Wydawniczo-Poligra- ficzna, ISBN W 2007 r. Klasztor OO. Franciszkanów w Skarżysku-Kamiennej obchodził dwie ważne rocznice. Pierwsza dotyczyła 70-lecia poja- wienia się oo. Franciszkanów w naszym mieście, druga zaś to 50-lecie erygowania parafii Niepokalanego Poczęcia Najświęt- szej Maryi Panny przy ich klasztorze. Publikacja niniejsza przedstawia w pięciu rozdziałach historię oo. franciszkanów w Skarżysku-Kamiennej. Wznoszenie klaszto- ru i kaplicy przed wojną, działalność patrio- tyczno-konspiracyjną, rozbudowę klasztoru, wreszcie budowę świątyni dla wiernych.

24 Zemeła Krzysztof. Skarżysko-Kamienna – nadanie praw miejskich
Zemeła Krzysztof. Skarżysko-Kamienna – nadanie praw miejskich. Skarżysko- Kamienna: Agencja Poligraficzno-Wydawnicza PiS, ISBN W pracy tej autor stara się „ocalić od zapomnienia” wysiłek wszystkich, którzy w sposób znaczący przyczynili się do nadania praw miejskich osadzie Kamiennej. Począwszy od działalności Rady gminnej, która oficjalnie podjęła pierwsze kroki w tej sprawie, po rozporządzenie o nadaniu praw miej- skich z 28 grudnia 1922 roku.

25 Znad Kamiennej. Skarżysko-Kamienna. Materiały i studia. T. 1. Red
Znad Kamiennej. Skarżysko-Kamienna. Materiały i studia. T.1. Red. Krzysztof Zemeła i inni. Skarżysko-Kamienna: Muzeum im. Orła Białego, ISBN Wydawnictwo „Znad Kamiennej” zawiera artykuły historyków zajmujących się bada- niem i przybliżaniem przeszłości naszego miasta. Zostały one wygłoszone jako refe- raty na sesji popula- rno-naukowej w dniu 28 grudnia 2007 roku.

26 Życie, dzieło, męczeństwo ks. Kazimierza Sykulskiego. Pod red
Życie, dzieło, męczeństwo ks.Kazimierza Sykulskiego. Pod red. Krzysztofa Zemeły i Grzegorza Miernika. Skarżysko-Kamienna: PiS Agencja Wydawniczo- Poligraficzna, ISBN Książka poświęcona jest życiu, dziełu i męczeńskiej śmierci w Oświęcimiu księ- dza Kazimierza Sykulskiego. Ksiądz Sykulski związany był z Diecezją sando- mierską.Pracę kapłańską prowadził w wie- lu parafiach, początkowo jako wikariusz, następnie jako proboszcz w Bzinie, Poli- cznej, Radomiu i Końskich. W 1999 roku znalazł się w gronie 107 polskich męczenników beatyfikowanych przez papieża Jana Pawła II.


Pobierz ppt "WIEDZA O MAŁEJ OJCZYŹNIE – REGIONIE POCHODZENIA – NIEZBĘDNYM ELEMEN- TEM WYKSZTAŁCENIA KAŻDEGO EUROPEJCZYKA. Zapraszamy do korzystania ze zbiorów regionalnych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google