Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1 Wiosenne pobudzenie 03/2010 MONITOR BANKOWY PENGAB - wartości trendu cyklu Marcowy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1 Wiosenne pobudzenie 03/2010 MONITOR BANKOWY PENGAB - wartości trendu cyklu Marcowy."— Zapis prezentacji:

1 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1 Wiosenne pobudzenie 03/2010 MONITOR BANKOWY PENGAB - wartości trendu cyklu Marcowy sondaż w placówkach bankowych został przeprowadzony w dniach 7-14 bm. W telefonicznym sondażu wspomaganym komputerowo (CATI) wzięło udział 200 placówek bankowych z całego kraju, reprezentujących wszystkie typy banków krajowych. Oczekiwania. Wzrostu stanów lokat a vista ogółem spodziewa się 51 proc. placówek (w stosunku do lutego wzrost o 5 punktów), spadek przewiduje 11 proc. (-2), a 39 proc (-3) nie oczekuje zmiany. Wzrostu aktywności deponentów indywidualnych oczekuje 52 proc. (+6), korporacyjnych – 40 proc. (+3); spadek przewiduje 10 proc. (-1) podmiotów indywidualnych i 9 proc. (-6) gospodarczych. Saldo prognozy dla lokat łącznie wynosi 41 pkt. (+8), gospodarstw domowych 42 pkt. (+7) oraz podmiotów gospodarczych 31 pkt. (+9). Poprawy sytuacji w zakresie depozytów terminowych ogółem spodziewa się 54 proc. oddziałów (+1), spadek przewiduje 9 proc. (-2), a 38 proc. (+1) nie oczekuje zmiany sytuacji. Wzrostu aktywności deponentów indywidualnych oczekuje 56 proc. (+5), a instytucjonalnych 33 proc. (-3); pogorszenia - odpowiednio 7 proc. (-3) i 9 proc. (-4). Salda prognozy wynoszą: ogółem 45 pkt. (+3), depozyty ludności 48 pkt. (+7), natomiast podmiotów gospodarczych 24 pkt. (+1). DEPOZYTY ZŁOTOWE Oceny. Wkłady na rachunkach bieżących ogółem rosły w 46 proc. placówek (w stosunku do lutego – wzrost o 3 punkty): ludności – w 46 proc. (+1), a podmiotów gospodarczych w 30 proc. (-1). Spadek aktywności deponentów wystąpił łącznie w 16 proc. placówek (-2); ludności 14 proc. (=), podmiotów gospodarczych 21 proc. (-1). Salda ocen informujące o różnicy między odsetkiem placówek stwierdzających wzrost i spadek wynoszą: dla łącznych lokat bieżących 30 punktów (+5), klientów indywidualnych 32 punktów (+1) oraz korporacyjnych 9 punktów (=). Lokaty terminowe rosły łącznie w 54 proc. placówek (w stosunku do poprzedniej fali – o 3 pkt. więcej). W segmencie gospodarstw domowych wzrastały w 56 proc. placówek (+3), a podmiotów gospodarczych w 29 proc. placówek (-6). Spadki wystąpiły łącznie w 14 proc. oddziałów (-4); ludności 10 proc. (-1), a podmiotów gospodarczych w 17 proc. (-3). Wskaźniki netto, czyli salda ocen, wynoszą: dla depozytów terminowych ogółem 40 pkt. (+7); gospodarstw domowych 47 pkt. (+5) oraz podmiotów gospodarczych 12 pkt. proc. (-2). Bankowcy jako średni oceniają obecny poziom ryzyka bankowego w Polsce. Powoli, ale systematycznie spada odsetek placówek bankowych, które odczuwają realny wpływ kryzysu finansowego na swoją działalność. Osobiste zaufanie bankowców do sektora bankowego praktycznie nie zmieniło się na przestrzeni minionego roku. Ponad połowa bankowców uważa, że wprowadzenie Rekomendacji T nie zmieniło sytuacji na rynku, bo banki już wcześniej zaostrzyły warunki przyznawania kredytów. Jednocześnie uważa się, że rekomendacja T wpłynie na ograniczenie dostępności kredytów dla mniej zamożnych klientów i ich większe zainteresowanie finansowymi usługami na rynku pozabankowym. Spolaryzowane są opinie odnośnie zasadności wprowadzenia Rekomendacji: blisko dwie trzecie bankowców jest zdania, że jej rygorystyczne zapisy są uzasadnione, ale równocześnie blisko połowa uważa je za zbyt ostre, a samą Rekomendacje za mającą więcej wad niż zalet. Bankowcy coraz lepiej oceniają funkcjonowanie ZBP: relatywnie wysoko oceniana jest jakość podejmowanych przez ZBP inicjatyw oraz ogólną trafność kroków przedsiębranych w kontekście kryzysu finansowego. Dwie trzecie przedstawicieli banków jest zdania, że jakość usług bankowych odpowiada ich cenie. Na przestrzeni trzech lat spadł odsetek bankowców, według których jakość usług przewyższa ich cenę (z 23% do 18%). Większość badanych nie zauważyła, aby wprowadzone na początku roku ułatwienia w przenoszeniu kont między bankami wpłynęły na faktyczną mobilność klientów. W marcu wartość indeksu Pengab wzrosła o 3,0 punkty, przekraczając poziom 32 punktów. To najwyższy wynik od 18 miesięcy. Wzrost indeksu wynika zarówno z poprawy ocen bieżących (wzrost o 2,6, pkt.), jak i wzrostu wskaźnika wyprzedzającego (o 3,5 pkt.). Poprawia się również wskaźnik kondycji ekonomicznej placówek (WOKKB jest wyższy o 3,0 punkty, aniżeli przed miesiącem). Poprawę sytuacji ekonomicznej odnotowało 34 proc. placówek (o 5 pkt. proc. więcej niż w lutym), a jej dalszej poprawy oczekuje 55 proc. (o 3 pkt. proc. więcej). Rynek depozytów złotowych notuje wzrosty, przede wszystkim dzięki aktywności klientów indywidualnych. Oczekuje się, ze to zainteresowanie będzie rosło także w przyszłości. Firmy są obecnie na tym rynku mniej aktywne, ale spodziewany jest wzrost ich zainteresowania depozytami a vista. Depozyty walutowe traciły ostatnio na atrakcyjności we wszystkich segmentach, jednak i na tym rynku oczekuje się poprawy. Nastąpiło ogólne ożywienie akcji kredytowej, w szczególności na rynku kredytów konsumenckich, kredytów dla przedsiębiorstw oraz kredytów mieszkaniowych. Na rynku kredytów walutowych nie odnotowano znaczących zmian. W najbliższym miesiącu oczekuje się jednak wyhamowania wzrostu na rynku kredytów złotowych, kredytów konsumpcyjnych oraz mieszkaniowych. Poprawa nastąpi w obszarze kredytów dla przedsiębiorstw oraz kredytów walutowych. Ceny kredytów kształtowały się na stabilnym poziomie; w najbliższym czasie oczekuje się ich nieznacznego wzrostu. Ciągle rośnie liczba kredytów zagrożonych. Nastąpił spadek zainteresowania obligacjami i akcjami, oczekuje się nieznacznej poprawy na tych rynkach. Zdecydowanie wzrosło zainteresowanie jednostkami TFI i oczekuje się dalszego wzrostu. Rynek polis na życie ustabilizował się na poziomie z poprzedniego miesiąca. Oczekiwany jest wzrost oprocentowania lokat. Nieznacznie wzrosły oczekiwania inflacyjne. Oczekuje się umocnienia złotego względem euro i dolara.

2 2 Monitor Bankowy – ZBP/Pentor 03'2010 DEPOZYTY WALUTOWE Oceny. Wkłady na rachunkach bieżących ogółem rosły w 14 proc. placówek (=); w segmencie ludności w 12 proc. (-2) i podmiotów gospodarczych 10 proc. (-1). Malały natomiast: ogółem w 10 proc. (+2), ludności 11 proc. (+4) oraz firm 10 proc. (+3). Saldo oceny w odniesieniu do wkładów ogółem wynosi 4 punkty (-3), lokat ludności 2 punkty (-5) i depozytów podmiotów gospodarczych -1 punkt (-5). Depozyty terminowe ogółem rosły w 10 proc. placówek (-3), jednocześnie malejąc w 12 proc. (+2) i nie ulegając zmianie w 79 proc. (+2). Depozyty ludności wzrosły w 11 proc. (-1), podmiotów gospodarczych w 7 proc. (-4), malejąc odpowiednio w 8 proc. (-2) i 10 proc. (+2). Salda oceny kształtują się następująco: dla lokat ogółem -2 punkty proc. (-5), lokat klientów indywidualnych 3 punkty (+1) oraz korporacyjnych -3 pkt. (-6). Oczekiwania. Przewidywania wzrostowe dla wkładów a vista ogółem formułuje 17 proc. placówek (+1), spadkowe 6 proc. (-1), a 76 proc. (-1) nie oczekuje zmiany sytuacji. Wzrostu aktywności deponentów indywidualnych oczekuje 16 proc. placówek (+2), a podmiotów gospodarczych 14 proc. (-1). Spadek przewiduje odpowiednio 7 proc. (-1) i 4 proc. (-5). Salda prognoz są następujące: lokaty ogółem 11 punktów (+2), gospodarstwa domowe 9 punktów (+3) oraz firmy i instytucje 10 punktów (+4). Wzrostu aktywności deponentów terminowych ogółem spodziewa się 18 proc. placówek (+1), spadku 5 proc. (-3), a 77 proc. nie przewiduje zmiany (+2). Wzrost depozytów terminowych ludności przewiduje 19 proc. (+3), a podmiotów gospodarczych 13 proc. (=); spadek odpowiednio 5 proc. (-1) i 5 proc. (-3). Salda prognoz wynoszą: lokaty ogółem 13 punktów (+4), ludności 14 punktów (+4) oraz podmioty gospodarcze 8 punktów (+3). KREDYTY ZŁOTOWE Oceny. Akcja kredytowa ogółem rosła w 61 proc. placówek (+7), malała w 13 proc. (-2) i nie zmieniła się w 27 proc. (-5). Wzrost kredytów dla ludności odnotowało 57 proc. placówek (+5), a na cele gospodarcze 48 proc. oddziałów (+4); spadek wystąpił odpowiednio w 12 proc. (-2) i 15 proc. (=). Saldo ocen dla kredytów ogółem wynosi 49 punktów (+9), dla kredytów ludności 45 punktów (+8) oraz podmiotów gospodarczych 33 punktów (+4). Oczekiwania. Rozwoju akcji kredytowej ogółem spodziewa się 81 proc. placówek (=), dla ludności 75 proc. (-2) i 74 proc. dla klientów korporacyjnych (+2). Spadek akcji kredytowej ogółem przewiduje 3 proc. (=), kredytów dla ludności 4 proc. (=), a podmiotów gospodarczych 3 proc. (-3). Salda prognoz wynoszą: w odniesieniu do kredytów ogółem 79 punktów (+1), ludności 71 punkty (-2), podmiotów gospodarczych 71 punktów (+5). OPROCENTOWANIE KREDYTÓW Oprocentowanie kredytów pozostało bez zmian w 88 proc. (-2), w 6 proc. wzrosło (+1), a w 6 proc. zmalało (=). Utrzymania ceny kredytu na obecnym poziomie spodziewa się 85 proc. (-3), zmniejszenia 5 proc. (-2), a wzrostu 10 proc. (+4).

3 . 3 Monitor Bankowy – ZBP/Pentor 03'2010 KREDYTY NIEREGULARNE (ZAGROŻONE) Kredyty nieregularne dla ludności wzrastały w 26 proc. placówek (=), jednocześnie malejąc w 9 proc. (-3) i nie zmieniając się w 64 proc. (+3). Saldo oceny odnotowano na poziomie 18 punktów (+5). Wzrost wartości kredytów nieregularnych przewiduje 33 proc. placówek (+1), spadek 8 proc. (-1), a 59 proc. (+1) nie przewiduje zmiany. Saldo prognozy wzrosło do poziomu 24 pkt. (+1). KREDYTY WALUTOWE Kredyty walutowe rosły w 7 proc. placówek (=), malały w 21 proc. (=), a w 72 proc. (=) nie wystąpiły zmiany. Saldo oceny jest na poziomie -14 punktów proc. (-1). Wzrostu akcji kredytowej w walutach obcych spodziewa się 19 proc. (+4), spadku 11 proc. (+1), a 70 proc. (-4) nie spodziewa się zmiany. Saldo prognozy wynosi 9 pkt. proc. (+4). KREDYTY O WARTOŚCI DO 1 MLN EURO UDZIELANE PRZEDSIĘBIORSTWOM Wzrost liczby kredytów o wartości do 1 mln euro wystąpił w 27 proc. placówek (+7), spadek w 8 proc. (-1), a w 65 proc. nie nastąpiły zmiany (-5). Wskaźnik oceny netto wyniósł 19 pkt. proc. (+8). Wzrost liczby kredytów o wartości do 1 mln euro przewiduje 48 proc. (+6), spadek 4 proc. (+1), a 48 proc. nie przewiduje zmiany (-7). Wskaźnik prognozy wynosi 44 pkt. (+5). KREDYTY KONSUMENCKIE DLA OSÓB PRYWATNYCH Wzrost kredytów konsumenckich dla osób prywatnych wystąpił w 58 proc. placówek (+13), spadek w 10 proc. (-8), a w 34 proc. kredyty oceniono na niezmienionym poziomie (-3). Wskaźnik netto wynosi 51 pkt. proc. (+24). Kredyty konsumenckie dla osób prywatnych wzrosną według 68 proc. placówek (-4), zmaleją według 2 proc. (-1), a 30 proc. nie przewiduje zmiany (+5). Wskaźnik prognozy wynosi 66 pkt. (-3). KREDYTY MIESZKANIOWE DLA OSÓB PRYWATNYCH Wzrost kredytów mieszkaniowych dla osób prywatnych wystąpił w 45 proc. placówek (+5), spadek w 12 proc. (-3), a w 43 proc. kredyty oceniono na niezmienionym poziomie (-1). Wskaźnik oceny netto wyniósł 33 pkt. proc. (+8). Kredyty mieszkaniowe dla osób prywatnych wzrosną według 71 proc. placówek (+1), zmaleją według 5 proc. (+2), a 24 proc. nie przewiduje zmiany (-3). Wskaźnik prognozy wynosi 66 pkt. (-1). AKCJE I OBLIGACJE Wzrost popytu na akcje stwierdzono w 14 proc. placówek (-8), spadek w 8 proc. (-2), brak zmian w 78 proc. (+10). Saldo oceny wynosi 6 pkt. (-6). Wzrost popytu na obligacje odnotowało 21 proc. placówek (-4), spadek 5 proc. (-1), a 74 proc. nie stwierdziło zmiany popytu (+5). Saldo oceny wyniosło 15 pkt. (-4). Wzrostu popytu na akcje spodziewa się 36 proc. (=), spadku 1 proc. (-4), a 63 proc. (+4) nie przewiduje zmiany. Saldo prognozy wynosi 35 punktów (+4). Wzrost popytu na obligacje przewiduje 25 proc.(-3), spadek 1 proc. (-5), a 74 proc. (+9) spodziewa się stabilizacji popytu na obecnym poziomie. Saldo prognozy wynosi 24 pkt. (+2).

4 4 Monitor Bankowy – ZBP/Pentor 03'2010 JEDNOSTKI FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH Wzrost popytu na jednostki funduszy inwestycyjnych zaobserwowało 35 proc. placówek (+3), spadek 5 proc. (-3), a w 60 proc. nie stwierdzono zmian (=). Saldo wynosi 30 pkt. (+6). Wzrost popytu przewiduje 49 proc. (+8), spadek 3 proc. (-4), a 48 proc. (-4) nie spodziewa się zmiany. Saldo prognozy wynosi 46 pkt. (+12). POLISY UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE Wzrost popytu na polisy zaobserwowało 23 proc. placówek (-1), spadek 5 proc. (-3) i brak zmian w 72 proc. (+4). Saldo oceny wynosi 18 pkt. (+2). Wzrost popytu na polisy przewiduje 27 proc. (-2), spadek 5 proc. (-1), a 68 proc. nie spodziewa się zmiany (+3). Saldo prognozy wyniosło 23 pkt. (=). RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE Liczba nowo otwieranych ROR-ów rosła w 54 proc. placówek (+5), malała w 7 proc. (=) i nie zmieniła się w 39 proc. (-5). Saldo oceny wyniosło 47 punktów (+5). Wzrostu liczby nowo otwieranych rachunków spodziewa się 66 proc. placówek (+2), spadku 1 proc. (-1), a 32 proc (-2) nie przewiduje zmiany. Saldo prognozy wyniosło 65 pkt. (+3). OGÓLNA SYTUACJA EKONOMICZNA (WOKKB 40,3) O poprawie ogólnej sytuacji ekonomicznej informuje 34 proc. placówek (+5). Pogorszenie wystąpiło w 6 proc. (+2), a 60 proc. oddziałów nie odnotowało zmiany sytuacji (-8). Saldo oceny wzrosło do 28 punktów (+2). Poprawa kondycji ekonomicznej wystąpiła w 36 proc. oddziałów banków z przewagą kapitału krajowego (+6) i 32 proc. banków z przewagą kapitału zagranicznego (+6), 31 proc. banków giełdowych (+6) i 34 proc. banków spółdzielczych (-3). Poprawy sytuacji ekonomicznej spodziewa się 55 proc. ankietowanych placówek (+3), pogorszenia 2 proc. (-1), a 44 proc. nie przewiduje zmiany (-2). Wskaźnik prognozy netto wyniósł 53 pkt. (+4). Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (WOKKB), obliczany jako średnia arytmetyczna sald odpowiedzi na oba pytania dotyczące ogólnej sytuacji ekonomicznej – tzn. obecnej i przewidywanej – wzrósł w stosunku do wyniku z lutego o 3,0 pkt. i wynosi 40,3 proc. WSKAŹNIK KONIUNKTURY BANKOWEJ – 32,1 pkt. Indeks PENGAB traktowany jako syntetyczny wskaźnik koniunktury w placówkach bankowych wzrósł o 3,0 pkt. w stosunku do lutego (z 29,1 do 32,1). Skumulowany wskaźnik ocen wyniósł 24,6 pkt. i jest wyższy od poprzedniego o 2,6 pkt., natomiast skumulowany wskaźnik prognoz wzrósł o 3,5 pkt., z poziomu 36,2 do 39,7 pkt. Indeks PENGAB w grupie placówek z przewagą kapitału krajowego wzrósł z 30,0 do 32,9 (o 2,9 pkt.), z przewagą kapitału zagranicznego – z 24,5 do 29,9 (o 5,4 pkt.), w grupie banków giełdowych – z 24,6 do 32,0 (o 7,4 pkt.), zaś w grupie banków spółdzielczych spadł z 38,8 do 35,3 (o 3,5 pkt.). STOPY PROCENTOWE Placówki przewidują następujące oprocentowanie (dane uśrednione): kredytu lombardowego – 5,15 proc. (+0,05 pkt.) redyskonta weksli – 3, 87 proc. (+0,01 pkt.) kredytu na cele gospodarcze – 12,45 proc. (-0,03 pkt.) lokaty trzymiesięcznej – 5,07 proc. (+0,24 pkt.) INFLACJA Bankowcy przewidują, że w 2010 roku (w okresie od grudnia 2009 do grudnia 2010) inflacja wyniesie 3,54 proc. (dane uśrednione). Oznacza to wzrost o 0,11 pkt. w porównaniu z inflacją przewidywaną przed miesiącem. Mediana wynosi 3,17 proc. Reprezentanci banków z przewagą kapitału krajowego szacują stopę inflacji na 3,96 proc, banków giełdowych – 3,44 proc., banków z przewagą kapitału zagranicznego – 3,37 proc. i banków spółdzielczych – 3,19 proc. KURS DOLARA I EURO Oczekiwania kursowe wobec dolara i euro według przewidywań (uśrednionych) na koniec 2010 roku wynoszą dla ceny dolara – 2,83 zł (mediana – 2,79), a dla euro – 3,85 zł (mediana 3,84). Średnia cena obu walut spadła w porównaniu z lutym: w przypadku dolara o 3 grosze, dla euro – o 8 groszy.

5 Opinie o Rekomendacji T 5 Monitor Bankowy – ZBP/Pentor 032010 Aktualny poziom ryzyka bankowego w Polsce określił(a)by Pan(i) jako …? Jak klienci banku, Pana(i) zdaniem, oceniają jakość oferowanych produktów bankowych w relacji do ich ceny? Powiedział(a)by Pan(i), że ogólna wartość tego, co otrzymują klienci od banku, jest w stosunku do ponoszonych przez nich opłat: N=200 3.1 3.0 Od początku stycznia obowiązuje rekomendacja ZBP ułatwiająca klientom przenoszenie rachunku/konta z banku do banku. Czy w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego obserwuje Pan(i) obecnie zwiększoną liczbę przeniesień rachunków w przypadku Pana(i) banku/placówki bankowej? N=200 ŚREDNIA 3.2 ŚREDNIE Klienci odprawieni z kwitkiem przez banki zasilą szeregi zadłużających się w znacznie droższym i nienadzorowanym rynku pozabankowym Rekomendacja T wyklucza dostęp do kredytów osób mniej zamożnych To dobrze, że KNF wydała Rekomendację T, ponieważ sprawy kredytów wymagają rygorystycznej regulacji Rekomendacja T zmniejszy liczbę złych kredytów, niespłacanych przez klientów Rekomendacja T nie będzie miała większego wpływu na rynek, ponieważ banki stosują już zaostrzone kryteria przyznawania kredytów Rekomendacja T jest nadmiernie rygorystyczna, ma więcej wad niż zalet Rekomendacja T spowoduje wzrost kosztów kredytów dla gospodarstw domowych Skutkiem Rekomendacji T będzie znaczne ograniczenie akcji kredytowej banków Skutkiem regulacji będzie wydłużenie czasu rozpatrywania wniosków kredytowych Skutkiem wprowadzenia Rekomendacji T będzie zmniejszenie tempa wzrostu gospodarczego w Polsce Rekomendacja T spowoduje spadek kosztów kredytów gospodarstw domowych N=200 ŚREDNIA 1.6 PYTANIA DODATKOWE Poziom ryzyka bankowego w Polsce Bankowcy oceniają obecnie poziom ryzyka bankowego w Polsce jako średni: 59% badanych jest zdania, że jest ono średnie. Większy niepokój w tej sprawie wyraża przeszło co czwarty badany (29%). 11,5% jest zdania, że obecnie mamy do czynienia z niskim poziomem ryzyka. Oceny tej kwestii są podobne bez względu na rodzaj banku. Ocena Rekomendacji T Przedstawiciele banków zgodnie oceniają, że wprowadzenie Rekomendacji T oznacza, że dostęp do kredytów dla osób mniej zamożnych będzie ograniczony (72%) i wiele z nich skłoni to do skorzystania z droższych kredytów oferowanych na rynku pozabankowym (79%). Ocena samej Rekomendacji jest niejednoznaczna: z jednej strony blisko dwie trzecie bankowców uważa, że takie rygorystyczne regulacje były potrzebne (62%) i że dzięki nim zmniejszy się liczba kredytów nieregularnych (66%), ale z drugiej strony – blisko połowa jest zdania, że narzucone przez nią wymagania są zbyt ostre, a sama Rekomendacja ma więcej wad niż zalet (45%). Najbardziej spolaryzowane opinie dotyczą skutków Rekomendacji dla intensywności akcji kredytowej (połowa respondentów uważa, że będzie osłabiona, połowa jest odmiennego zdania), a w szerszym horyzoncie – dla całej gospodarki (co trzeci bankowiec uważa, że jej wprowadzenie ujemnie wpłynie na tempo rozwoju gospodarczego, dwie trzecie nie podziela tych obaw). Bankowcy są zgodni że rekomendacja nie przyczyni się do spadku kosztów kredytów dla gospodarstw domowych (84%). Co trzeci jest wręcz zdania, że koszty wzrosną z jej powodu. Taka polaryzacja i nasilenie poszczególnych opinii charakteryzuje przedstawicieli większości rodzajów banków. Nieco bardziej sceptyczni w ocenie Rekomendacji T są jedynie bankowcy z banków spółdzielczych: blisko dwie trzecie uważa, że jej zapisy są zbyt rygorystyczne, że przyczyni się do wydłużenia czasu rozpatrywania wniosków kredytowych i podniesie ich koszty. W nawiązaniu do ww. opinii ponad połowa respondentów (59%) deklaruje, jednak że Rekomendacja w istocie nie będzie miała wpływu na funkcjonowanie rynku, bowiem tylko sankcjonuje zasady uprzednio wprowadzone przez banki we własnym zakresie. Jakość usług bankowych Od dwóch lat opinie o relacji pomiędzy ceną, a jakością usług bankowych jest praktycznie niezmienna: dwie trzecie badanych uważa, że są proporcjonalne, blisko co piąta osoba jest zdania, że jakość usług przewyższa ich cenę, zaś co siódma odmiennie – że ceny są zawyżone wobec faktycznej jakości usług. Warto zauważyć, że oznacza to niewielki spadek ocen w porównaniu ze stanem z 2007 roku, kiedy blisko co czwarty bankowiec był przekonany, że jakość usług jest wyższa niż ta wynikająca bezpośrednio z ich ceny (czyli o 5 punktów procentowych więcej niż obecnie) Przenoszenie kont między bankami Zdecydowana większość bankowców (91%) nie zauważyła, żeby ułatwienia w przenoszeniu kont między bankami wpłynęły na faktyczną mobilność klientów. Nasilenie tego procesu w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku zaobserwowało 7% badanych.

6 6 Monitor Bankowy – ZBP/Pentor 032010 Czy Pana(i) bank / placówka odczuwa realne skutki światowego kryzysu finansowego? Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy Pana(i) osobiste zaufanie do polskiego sektora bankowego …? N=200 Jaką organizacją jest w Pana(i) opinii ZBP? Czy ZBP jest organizacją... czy też...? Średnie oceny (7-stopniowa skala) ŚREDNIA 3.0 zmiana do roku poprzedniego Osobiste zaufanie do sektora bankowego W większości wypadków (87%) poziom osobistego zaufania bankowców do sektora nie zmienił się na przestrzeni minionego roku. Spadek zaufania deklaruje 7% badanych, wzrost – 6%. Opinie o ZBP Od dwóch lat rośnie przekonanie bankowców o zasadności zarówno dotychczasowego funkcjonowania ZBP (średnia ocena w tym roku wyniosła 5,1 na 7-stopniowej skali, czyli o 1,3 punktu więcej niż w 2008 roku), jak i przyszłej aktywności organizacji (4,7, wzrost o 0,4 pkt. w ciągu dwóch lat). Wysoko oceniono sposób, w jaki ZBP reprezentuje cały sektor (4,7 – o 0,2 pkt. więcej niż w zeszłym roku), jakość inicjatyw (4,5, wzrost o 0,2 pkt. w porównaniu z 2009 rokiem) oraz ogólną trafność działań podejmowanych w kontekście kryzysu branży finansowej (4,4, o 0,5 pkt. wyżej niż przed rokiem). Przeciętnie oceniana jest dynamiczność organizacji (4,2) oraz powodzenie i skuteczność podejmowanych przez nią działań (odpowiednio, 4,2 i 4,1, w obu wypadkach – o 0,3 wyżej niż przed rokiem). Więcej bankowców jest także zdania, że władze faktycznie liczą się z jej zdaniem (średnia ocena 4,1, o 0,3 wyższa niż przed rokiem). Podobnie jak w zeszłym roku oceniany jest stopień upolitycznienia ZBP – przeciętnie na 3,5. Skutki kryzysu finansowego Od blisko pół roku obserwowany jest bardzo powolny, ale systematyczny spadek realnego negatywnego wpływu zawirowań na światowych rynkach finansowych na sytuację pojedynczych placówek bankowych w Polsce: obecnie odczuwa je połowa banków w Polsce (50%), jest to wynik o 15 punktów niższy niż w październiku zeszłego roku.


Pobierz ppt "1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1 Wiosenne pobudzenie 03/2010 MONITOR BANKOWY PENGAB - wartości trendu cyklu Marcowy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google