Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

The verb to be Czasownik być w czasach gramatycznych prostych The Present Simple - I am - We are - I am - We are - You are - You are - You are - You are.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "The verb to be Czasownik być w czasach gramatycznych prostych The Present Simple - I am - We are - I am - We are - You are - You are - You are - You are."— Zapis prezentacji:

1 The verb to be Czasownik być w czasach gramatycznych prostych The Present Simple - I am - We are - I am - We are - You are - You are - You are - You are - He is - They are - He is - They are - She is - She is - It is - It is The Past Simple - I was -We were - I was -We were - You were - You were - You were - You were - He was - They were - He was - They were - She was - She was - It was - It was The Future Simple - I will be - We will be - I will be - We will be - You will be - You will be - You will be - You will be - He will be - They will be - He will be - They will be - She will be - She will be - It will be - It will be

2 Members of the family. Członkowie rodziny. fathersonbrotherunclegrandfathercousinnephew mother daughter sister aunt grandmother cousin nice

3 Personal pronouns – subject case Zaimki osobowe w przypadku podmiotu I have got a dog. I have got a dog. You have got an umbrella. You have got an umbrella. He has got a pen. She has got an apple. She has got an apple. It has got a tail. We have got a house. We have got a house. You have got a boat. You have got a boat. They have got an animal. They have got an animal.

4 Personal pronouns – object case Zaimki osobowe w przypadku dopełnienia It belongs to me. It belongs to you. It belongs to him. It belongs to her. It belongs to it. It belongs to us. It belongs to you. It belongs to them.

5 Possessive adjectives Przymiotniki dzierżawcze This is my pencil case. This is your car. This is his bike. This is her ruler. This is its tail. This is our country. This is your computer. This is their kitchen.

6 Possessive pronouns Zaimki dzierżawcze This room is mine. This printer is yours. This video is his. This dress is hers. …… …… This alarm clock is ours. This radio is yours. This room is theirs.

7 Reflexive pronouns. Zaimki zwrotne I dress myself. You dress yourself He dresses himself. She dresses herself. It dresses itself. We dress ourselves. You dress yourselves. They dress themselves.

8 Emphasizing pronouns. Zaimki emfatyczne I must do it myself. You must do it yourself. He must do it himself. She must do it herself. It must do it itself. We must do it ourselves. You must do it yourselves. They must do it themselves.

9 The names of the months. Nazwy miesięcy JanuaryFebruaryMarchAprilMayJune July August September October November December

10 The seasons of the year. Pory roku. spring – wiosna summer – lato autumn – jesień winter – zima There are four seasons of the year.

11 Cardinal numbers Liczebniki główne 1 – – one 2 – two 3 – three 4 – four 5 – five 6 – six 7 – seven 8 – eight 9 – nine 10 - ten 11 – eleven 12 – twelve 13 – thirteen 14 – fourteen 15 – fifteen 16 – sixteen 17 – seventeen 18 – eighteen 19 – nineteen 20 – twenty

12 Cardinal numbers 20 – 100. Liczebniki główne 20 – – twenty 30 – thirty 40 – forty 50 – fifty 60 – sixty 70 – seventy 80 – eighty 90 – ninety 100 – a hundred

13 Cardinal numbers Liczebniki główne 100 – – a ( one ) hundred 1000 – a ( one ) thousand – a ( one ) million 142 – one hundred and forty two 1058 – one thousand and fifty eight – two hundred and sixty thousand, one hundred and twenty-seven

14 Ordinal numbers 1st – 10th. Liczebniki porządkowe 1st – 10th. 1st – first 2nd – second 3rd – third 4th – fourth 5th – fifth 6th – sixth 7th – seventh 8th – eighth 9th – ninth 10th – tenth

15 Ordinal numbers 10th – 20th. Liczebniki porządkowe 10th – 20th. 11th – eleventh 12th – twelfth 13th – thirteenth 14th – fourteenth 15th – fifteenth 16 – sixteenth 17th-seventeenth 18th-eighteenth 19-nineteenth 20th-twentieth

16 Ordinal numbers 20th – 30th. Liczebniki porządkowe 20th – 30th. 20th – twentieth 21st – twenty first 22nd – twenty second 23rd – twenty third 24th – twenty fourth 25th – twenty fifth 26th – twenty sixth 27th – twenty seventh 28th – twenty eighth 29th twenty ninth 30th – thirtieth

17 The possessive case. Dopełniacz rzeczowników żywotnych. Dopełniacz rzeczowników żywotnych tworzy się przez dodanie apostrofu ( ) i litery s; w liczbie mnogiej dodajemy tylko apostrof ( ). singular plural singular plural the boys room the boys rooms the dogs name the dogs name Judys pencil the girls earrings

18 The possessive case. Dopełniacz rzeczowników żywotnych tworzących nieregularną liczbę mnogą. mans shirt – mens shirts womans dress – womens dresses childs toy – childrens toys

19 The possessive case. Dopełniacz rzeczowników nieżywotnych. The end of the lecture The name of the hotel. The first day of the weekend. The page of the book. The screen of the television set.

20 How plurals are formed? Tworzenie liczby mnogiej rzeczowników 1. Liczbę mnogą większości rzeczowników tworzymy przez dodanie końcówki – s do rzeczownika w liczbie pojedynczej: - lamp – lamps - book – books - cup – cups - bike - bikes

21 How plurals are formed? Tworzenie liczby mnogiej rzeczowników 2. Rzeczowniki zakończone na głoskę syczącą -s, -ss, -sh, -ch, -x, -ch, -z w liczbie mnogiej mają końcówkę -es box – boxes bush – bushes watch – watches kiss – kisses Glass – glasses

22 How plurals are formed? Tworzenie liczby mnogiej rzeczowników 3. Jeżeli liczba pojedyncza kończy się na y poprzedzone spółgłoską, to w liczbie mnogiej y zamieniamy na i oraz dodajemy końcówkę – es lady-ladies, story-stories, baby – babies, spy-spies, city-cities, fly – flies

23 How plurals are formed? Tworzenie liczby mnogiej rzeczowników 4. Niektóre rzeczowniki zakończone na – f lub – fe w liczbie mnogiej zamiast - f ( lub – fe ) mają w końcówce - v oraz es ( -ves ) wolf – wolves life - lives wolf – wolves life - lives shelf – shelves wife - wives shelf – shelves wife - wives loaf – loaves calf - calves loaf – loaves calf - calves knife – knives half - halves knife – knives half - halves leaf – leaves thief - thieves leaf – leaves thief - thieves scarf – scarves scarf – scarves

24 Irregular plurals Nieregularna liczba mnoga Singular man woman child foot tooth mouseox goose Plural men women children feet teeth mice oxen geese

25 How plurals are formed? Tworzenie liczby mnogiej rzeczowników (rzeczowniki o tej samej formie w l. poj. i mnogiej). Singular a sheep a deer a series a means a species Plural sheep deer series means species

26 How plurals are formed? Tworzenie liczby mnogiej rzeczowników 5. Rzeczowniki zakończone na – o w liczbie mnogiej przybierają w większości końcówkę – es tomato – tomatoes tomato – tomatoes potato – potatoes hero – heroes Wyjątki to: radio – radios, auto – autos, photo - photos

27 The verb to be (The Present Simple) Czasownik być w czasie teraźniejszym. I am a schoolboy. You are a schoolgirl. He is a doctor. She is a teacher. It is an animal. We are boys. You are girls. They are mechanics.

28 The verb to be (The Present Simple) Czasownik być w czasie teraźniejszym. Am I a schoolboy? Am I a schoolboy? Are you a schoolgirl? Are you a schoolgirl? Is he a doctor? Is he a doctor? Is she a teacher? Is she a teacher? Is it an animal? Are we boys? Are we boys? Are you girls? Are you girls? Are they mechanics? Are they mechanics?

29 The verb to be (The Present Simple) Czasownik być w czasie teraźniejszym. I am not a schoolboy. You are not a schoolgirl. He is not a doctor. She is not a teacher. It is not an animal. We are not boys. You are not girls. They are not mechanics.

30 The verb to have (The Present Simple) Czasownik mieć w czasie teraźniejszym. I have (got) a book. You have (got) a computer. He has (got) a clock. She has (got) an apple. It has (got) stripes. We have (got) rubbers. You have (got) photos. They have (got) a swimming pool.

31 The verb to have (The Present Simple) Czasownik mieć w czasie teraźniejszym. Have I (got) a book? Have you (got) a computer? Has he (got) a clock? Has she (got) an apple? Has it (got) stripes? Have we (got) rubbers? Have you (got) photos? Have they (got) a swimming pool?

32 The verb to have (The Present Simple) Czasownik mieć w czasie teraźniejszym. I have not (got) a book. You have not (got) a computer. He has not (got) a clock. She has not (got) an apple. It has not (got) stripes. We have not (got) rubbers. You have not (got) photos. They have not (got) a swimming pool.

33 The Present Simple Czas teraźniejszy prosty I learn English. You speak French. He writes a letter. She looks at the picture. It runs in the park. We paint pictures. You take photos. They cook dinners.

34 The Present Simple Czas teraźniejszy prosty Do I learn English? Do you speak French? Does he write a letter? Does she look at the picture? Does it run in the park? Do we paint pictures? Do you take photos? Do they cook dinners?

35 The Present Simple Czas teraźniejszy prosty I do not learn English. You do not speak French. He does not write a letter. She does not look at the picture. It does not run in the park. We do not paint pictures. You do not take photos. They do not cook dinners.

36 The Simple Past Tense to be Czas gramatyczny przeszły prosty czasownika być Zdania orzekające: I was in London. You were at the cinema. He was at the seaside. She was in the wood. It was in the cage. We were on the train. You were at home. They were at the bus stop.

37 The Simple Past Tense to be Czas gramatyczny przeszły prosty czasownika być Zdania pytające: Was I at home? Were you in the bathroom? Was he at school? Was she in prison? Was it in the park? Were we in France? Were you in the library? Were they in the wood?

38 The Simple Past Tense to be Czas gramatyczny przeszły prosty czasownika być Zdania przeczące: I was not in London. You were not at the cinema. He was not at the seaside. She was not in the wood. It was not in the cage. We were not on the train. You were not at home. They were not at the bus stop.

39 The Simple Past Tense – regular verbs. Czas gramatyczny przeszły prosty czasowników regularnych I walked in the park. You watched television. He played the piano. She dusted the dressing table. It barked in the garden. We visited the museum. You filled the form. They looked out of the window.

40 The Simple Past Tense – regular verbs. Czas gramatyczny przeszły prosty czasowników regularnych Did I walk in the park? Did you watch television? Did he play the piano? Did he play the piano? Did she dust the dressing table? Did she dust the dressing table? Did it bark in the garden? Did it bark in the garden? Did we visit the museum? Did we visit the museum? Did you fill the form? Did you fill the form? Did they look out of the window? Did they look out of the window?

41 The Simple Past Tense – regular verbs. Czas gramatyczny przeszły prosty czasowników regularnych I did not walk in the park. You did not watch television. He did not play the piano. She did not dust the dressing table. It did not bark in the garden. We did not visit the museum. You did not fill in the form. They did not look out of the window.

42 The Simple Past Tense – irregular verbs. Czas gramatyczny przeszły prosty czasowników nieregularnych I went to the cinema. You drew the picture. He spoke to an Englishman. She ate breakfast. It drank its milk. We saw the film. You read the book. They heard the noise.

43 The Simple Past Tense – irregular verbs. Czas gramatyczny przeszły prosty czasowników nieregularnych. Did I go to the cinema? Did you draw the picture? Did you draw the picture? Did he speak to an Englishman? Did he speak to an Englishman? Did she eat breakfast? Did she eat breakfast? Did it drink its milk? Did it drink its milk? Did we see the film? Did you read the book? Did you read the book? Did they hear the noise?

44 The Simple Past Tense – irregular verbs. Czas gramatyczny przeszły prosty czasowników nieregularnych. I did not go to the cinema. You did not draw the picture. He did not speak to an Englishman. She did not eat breakfast. It did not drink its milk. We did not see the film. You did not read the book. They did not hear the noise.

45 The Simple Past Tense – irregular verbs. be (am, is, are) was, were been być break broke broken łamać bring brought brought przynieść build built built budować come came come przyjść, przyjechać cost cost cost kosztować do did done robić

46 The Simple Past Tense – irregular verbs. drink drank drunk pić drive drove driven prowadzić pojazd eat ate eaten jeść find found found znależć get got got dostać, stać się give gave given dawać go went gone iść

47 The Simple Past Tense – irregular verbs. have had had mieć know knew known wiedziec, znać make made made robić, produkować read read read czytać see saw seen widzieć sing sang sung śpiewać

48 The Simple Past Tense – irregular verbs. swim swam swum pływać take took taken zabierać win won won wygrywać write wrote written pisać meet met met spotkać, poznać buy bought bought kupić

49 Demonstrative pronouns Zaimki wskazujące This pencil. That board. These books. Those trees.

50 The ing form of the verb. Forma ing czasownika. paint + ing = painting look + ing = looking watch + ing = watching write + ing = writing drive + ing = driving put +ing = putting swim + ing = swimming run + ing = running

51 The Present Continuous Tense Czas gramatyczny teraźniejszy ciągły I am reading the sentence. You are sitting. He is looking through the window. She is writing a letter. It is sleeping on the floor. We are learning English. You are running. They are watching TV.

52 Comparison of adjectives. Stopniowanie przymiotników wielosylabowych unhappy – more unhappy – most unhappy beautiful - more beautiful - most beautiful difficult – more difficult – most difficult interesting – more interesting – most interesting famous – more famous – most famous tired – more tired – most tired

53 How nouns are formed from verbs. Tworzenie rzeczowników od czasowników. write – writer – writing speak – speaker – speaking swim – swimmer – swimming play – player – playing read – reader – reading act – actor – acting visit – visitor – visiting sail – sailor - sailing

54 The Future Simple Tense. Czas gramatyczny przyszły prosty. I will buy a car. You will sell the house. He will be home by 10 oclock. She will go to the cinema. It will bark at strangers. We will fly to Rome. You will do your homework. They will watch TV.

55 The Future Simple Tense. Czas gramatyczny przyszły prosty. Will I buy a car? Will you sell the house? Will you sell the house? Will he be home by 10 oclock? Will he be home by 10 oclock? Will she go to the cinema? Will it bark at strangers? Will we fly to Rome? Will you do your homework? Will they watch TV? Will they watch TV?

56 The Future Simple Tense. Czas gramatyczny przyszły prosty. I will not buy a car. You will not sell the house. He will not be home by 10 oclock. She will not go to the cinema. It will not bark at strangers. We will not fly to Rome. You will not do your homework. They will not watch TV.

57 State Verbs like, love, hate, want, need, prefer, know, realise, suppose, mean, understand, believe, remember, belong, contain, consist, depend, seem, exist, deserve, matter

58 The Present Continuous Tense Czas gramatyczny teraźniejszy ciągły Am I reading the sentence? Are you sitting? Is he looking through the window? Is she writing a letter? Is it sleeping on the floor? Are we learning English? Are you running? Are they watching TV?

59 The Present Continuous Tense Czas gramatyczny teraźniejszy ciągły I am not reading the sentence. You are not sitting. He is not looking through the window. She is not writing a letter. It is not sleeping on the floor. We are not learning English. You are not running. They are not watching TV.

60 Irregular comparison of adjectives. Nieregularne stopniowanie przymiotników. good – better – best bad ( ill ) – worse – worst little – less – least much (many) – more – most far – farther – furthest far – further – furthest old – older – oldest old – elder – eldest late – later (latter) – latest (last)

61 Comparison of adjectives. Stopniowanie przymiotników wielosylabowych unhappy – more unhappy – most unhappy beautiful - more beautiful - most beautiful difficult – more difficult – most difficult interesting – more interesting – most interesting famous – more famous – most famous tired – more tired – most tired

62 Comparison of adjectives Stopniowanie przymiotników jedno i dwusylabowych long – longer – longest short – shorter – shortest large – larger – largest fine – finer – finest big – bigger – biggest thin – thinner – thinnest happy – happier – happiest pretty – prettier – prettiest grey – greyer – greyest gay – gayer – gayest

63 Wild animals. Zwierzęta dzikie. elephant – słoń ostrich – struś lion – lew monkey – małpa eagle – orzeł whale – wieloryb giraffe – żyrafa baboon – pawian fish – ryba snake – wąż cheetah – gepard eel – węgorz salmon – łosoś pike – szczupak bear – niedzwiedź camel – wielbłąd

64 Things at home. Sprzęty domowe. radio loudspeaker loudspeaker tape-recorder tape-recorder iron iron stove stove cooker cooker washing machine vacuum cleaner gramophone TV set computer wardrobe

65 Domestic animals. Zwierzęta domowe. dog – pies cat – kot pig – świnia horse – koń goose – gęś duck – kaczka turkey – indyk drake – kaczor piglet – prosię donkey – osioł cook – kogut guinea-hen – perliczka cow – krowa goat – koza

66 Names of the rooms. Nazwy pomieszczeń kitchenattic living room dining room toilet bathroom basement bedroom hall balcony

67 Things in the classroom. Przedmioty w klasie. boardmaptablewindowlampposterflower wall desk chair door shelf clock sponge

68 Buildings and places in the town. Budynki i miejsca w mieście. town hall school bank square theatre cinema shop bridge street church hospital supermarket factory railway station

69 Prepositions of position. Przyimki położenia. inonunderoverbehind in front of near below between among opposite at

70 Pronunciation of the plural forms. Wymowa form liczby mnogiej. /s/ toilets toilets desks desks students students lights lights books books shops shops / I z/ offices boxes classes places /z/ classrooms invitations songs pictures

71 Colours. Kolory. white white red red yellow yellow black black blue blue orange orange brown pink green violet grey purple

72 Food Jedzenie breadcheesehamburger hot dog doughnutbutterhoney sausage meat chicken roll flour fish beef

73 Drinks Napoje watermilkteacoffeecoca-cola orange juice carrot juice apple juice grape juice mineral water

74 Time Czas 1.00 Its one oclock. (am) 2.00 Its two oclock Its five oclock. (pm) 4.10 Its ten (minutes) past four Its quarter past six Its half past seven Its twenty five to nine Its quarter to ten.

75 Kitchen Kuchnia refrigerator refrigerator table table fork fork knife knife spoon spoon chair chair pot pot glass glass mug teapot kettle frying pan soup plate dinner plate saucer sugar bowl

76 Clothes Ubiory boots boots belt belt shoes shoes hat hat overcoat overcoat cap cap tights tights blouse blouse dress dress skirt sweater socks vest shorts jacket trousers shirt jumper

77 Living room. Salonik. coach coach armchair armchair TV set TV set carpet carpet tea cup tea cup flower pot flower pot chair chair table table

78 Bathroom. Łazienka. bath bath wash-basin wash-basin shower shower mirror mirror water closet (w.c) water closet (w.c) toothbrush toothbrush toothpaste toothpaste

79 Bedroom. Sypialnia. bed bed pillow pillow blanket blanket wardrobe wardrobe door door window window alarm clock alarm clock coat hanger coat hanger

80 Means of transport. Środki transportu. taxi taxi lorry lorry bus bus train train plain plain car car motorbike motorbike bicycle bicycle tramway tramway scooter scooter


Pobierz ppt "The verb to be Czasownik być w czasach gramatycznych prostych The Present Simple - I am - We are - I am - We are - You are - You are - You are - You are."

Podobne prezentacje


Reklamy Google