Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Toruń, 9 lipca 2013 r.. Zespół JRP: Jerzy Janczarski – kierownik JRP, dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego; Zespół Organizacyjno–Finansowy:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Toruń, 9 lipca 2013 r.. Zespół JRP: Jerzy Janczarski – kierownik JRP, dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego; Zespół Organizacyjno–Finansowy:"— Zapis prezentacji:

1 Toruń, 9 lipca 2013 r.

2 Zespół JRP: Jerzy Janczarski – kierownik JRP, dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego; Zespół Organizacyjno–Finansowy: osoby odpowiedzialne za przygotowanie wniosku o dofinansowanie i wszystkich załączników oraz składanie wniosków o płatności i rozliczenie projektu - Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego Zespół Techniczny: osoby odpowiedzialne za kontrolę pod względem technicznym – Departament Inwestycji

3 Departament Kultury i Dziedzictwa Narodoweg o ul. Św. Jana 1/3 87-100 Toruń Monika Butowska tel. 56 646 20 22 wew.*2539 883 326 607 Małgorzata Borgula Marcin Graczyk tel. 56 646 20 22 wew.*2549 795 572 063 Lech Narębski tel. 56 646 20 22 wew.*2536 883 359 313, 604 086 634

4 Departament Inwestycji ul. M. Skłodowskiej-Curie 73 87-100 Toruń tel.: 56 656 11 17 Jerzy Kurowski tel. 56 656 10 68 Zuzanna Śliwecka Paweł Wietrzykowski tel. 56 656 10 58 Roman Szydzik tel. 56 656 10 66

5 OBOWIĄZKI STRON: pokrycia ze środków własnych wszelkich kosztów niekwalfikowalnych lub nieobjętych dofinansowaniem w czasie trwania rzeczowej realizacji Projektu; kontroli merytorycznej poniesionych wydatków poprzez akceptację protokołu odbioru częściowego lub końcowego

6 prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację kosztów ponoszonych na realizację Projektu i powiązanie płatności z dokonywanymi wydatkami z Projektu, a w przypadku kościołów i związków wyznaniowych prowadzenia co najmniej wyodrębnionej ewidencji dokumentów księgowych dotyczących operacji związanych z realizacją Projektu zarządzania przekazanymi środkami finansowanymi zgodnie z zakresem rzeczowym

7 przygotowania i umieszczenia tablicy pamiątkowej w przeciągu 6 miesięcy od całkowitego zakończenia Projektu zgodnej z Wytycznymi dla beneficjentów z zakresu promocji projektów realizowanych w ramach RPO WK-P na terenie związanym z realizacją Zadania i nieusuwanie jej przez okres 5 lat liczonych od całkowitego zakończenia Projektu zawarcia pisemnej umowy z wszystkimi wykonawcami prac, która musi zawierać co najmniej: datę i miejsce zawarcia, termin realizacji, zakres wykonywanych prac, wysokość wynagrodzenia za przeprowadzone prace, zabezpieczenie prawidłowego wykonania prac tj. warunki gwarancji, kary umowne za nieterminową realizację Zadania oraz informację o współfinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i województwa kujawsko-pomorskiego

8 niezwłocznego informowania Lidera o zmianach dotyczących danych Partnera, tj. zmiana osoby reprezentujących dany podmiot, zmiany teleadresowe, przez okres 5 lat zapewnienia informowania społeczeństwa o finansowaniu realizacji Projektu przez Unię Europejską oraz województwo kujawsko-pomorskie zamieszczania we wszystkich dokumentach (w tym umowach) i innych materiałach, pismach które przygotowują w związku z realizacją Projektu, informacji o udziale Unii Europejskiej oraz województwa kujawsko-pomorskiego we współfinansowaniu Projektu oraz oznaczania dokumentów i miejsca realizacji Projektu

9 przechowywanie pełnej dokumentacji związanej z realizacją Projektu tj. oryginały faktur, pozwolenia, decyzje, protokoły odbioru i wszelkie inne związane z realizacją Projektu, do dnia 31 grudnia 2020 r. w przypadku, gdy trzeci podmiot partycypuje w finansowaniu Zadania, jego udział finansowy nie może przekraczać 34 % wartości faktury lub innego dokumentu księgowego wszelkie zmiany dokonywane na dokumentach dotyczących Projektu muszą być nanoszone na oryginałach dokumentów poprzez skreślenie błędu, zaparafowanie przez osobę upoważnioną oraz wpisanie daty.

10 wyboru wykonawcy w oparciu o najkorzystniejszy bilans ceny lub ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu umowy upublicznienia informacji o zamiarze udzielenia zamówienia na stronie internetowej podmiotu zamawiającego (bądź portalu internetowym dedykowanym zamówieniom publicznym)

11 przestrzegania przy wyborze wykonawcy i wydatkowaniu środków prawa wspólnotowego i krajowego m.in. w zakresie zapewnienia zasad przejrzystości, jawności prowadzonego postępowania, ochrony uczciwej konkurencji, swobody przepływu kapitału, towarów, dóbr i usług oraz równości szans wykonawców na rynku ofert (w tym w szczególności zebrania przynajmniej 3 ofert handlowych, równego i niedyskryminacyjnego traktowania wykonawców, dokumentowania zapytań ofertowych i innej korespondencji z wykonawcami), przechowywania dokumentacji ofertowej w terminie do 31 grudnia 2020 r., przy czy termin ten może ulec zmianie

12 w przeciągu 5 lat po całkowitym zakończeniu projektu Partner umożliwić pełny wgląd we wszystkie dokumenty, w tym dokumenty elektroniczne związane z realizacją Projektu, przez cały okres ich przechowywania oraz umożliwić tworzenie ich uwierzytelnionych kopii i odpisów oraz zapewnienia obecności osób, które udzielą wyjaśnień na temat wydatków i innych zagadnień związanych z realizacją Projektu. niezwłocznego, w terminie nie później niż 7 dni, przekazywania informacji o wynikach kontroli oraz zaleceniach pokontrolnych Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych systematycznego monitorowania przebiegu realizacji Projektu oraz niezwłoczne, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu nieprawidłowości lub podjęcia decyzji o zaprzestaniu realizacji Projektu, pisemnego poinformowania Lidera o zaistniałych nieprawidłowościach lub o zamiarze zaprzestania realizacji Projektu

13 rzetelnego realizowania przyjętych założeń, przyjmując jako zasadę działanie non-profit; przekazywania sobie wzajemnie (osobiście, telefonicznie lub e- mailem) wszelkich istotnych informacji związanych z realizacją Projektu niezwłocznego informowania Lidera o problemach w realizacji Projektu poddać kontroli i audytowi w zakresie realizacji Projektu dokonywanych przez Lidera oraz inne uprawnione podmioty w siedzibie Lidera lub we własnej w dowolnym terminie. W trakcie kontroli lub audytu jest zobligowany udostępnić wszystkie dokumenty dotyczące realizacji Projektu

14 pomiaru wartości wskaźników osiągniętych dzięki realizacji Projektu, zgodnie ze wskaźnikami monitorowania zamieszczonymi we wniosku o dofinansowanie Projektu, a w szczególności do pomiaru wartości wskaźników

15 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Toruń, 9 lipca 2013 r.. Zespół JRP: Jerzy Janczarski – kierownik JRP, dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego; Zespół Organizacyjno–Finansowy:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google