Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Mazowieckiego Kuratora Oświaty

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Mazowieckiego Kuratora Oświaty"— Zapis prezentacji:

1 Mazowieckiego Kuratora Oświaty
Nadzór Pedagogiczny Mazowieckiego Kuratora Oświaty

2 Plan prezentacji Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa. 2. Ewaluacje planowe. 3. Kontrole planowe. 4. Honorowy Profesor Oświaty-wnioski i dane liczbowe. 5. Wnioski o nadanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej- uwagi.

3 Plan prezentacji Uwagi do wniosków o stypendium Ministra Edukacji Narodowej i Prezesa Rady Ministrów. Spostrzeżenia z nadzoru. Uwagi rodziców.

4 MONITOROWANIE w roku szkolnym 2010/2011
PODSTAWOWE KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA MONITOROWANIE w roku szkolnym 2010/2011 w szkołach wszystkich typów:  „Monitorowanie sposobu wykorzystania godzin, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a i b ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.)”; w szkołach podstawowych i gimnazjach:  „Monitorowanie wdrażania podstawy programowej kształcenia ogólnego”; w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych:  ”Realizacja działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania narkomanii, w tym współpraca z wyspecjalizowanymi instytucjami oraz wykorzystywanie przygotowanych przez nie ofert i materiałów”.

5 MONITOROWANIE w roku szkolnym 2011/2012
PODSTAWOWE KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA MONITOROWANIE w roku szkolnym 2011/2012 w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach, innych formach wychowania przedszkolnego, w klasach I-III szkół podstawowych i w gimnazjach:   „Monitorowanie wdrażania podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego”; we wszystkich typach szkół publicznych dla młodzieży: „Monitorowanie realizacji zajęć wychowania fizycznego w formach proponowanych do wyboru przez uczniów”.

6 EWALUACJA praktyczne badanie oceniające przeprowadzane w szkole lub placówce Ewaluacja zewnętrzna-przeprowadzana przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny Ewaluacja wewnętrzna-przeprowadzana przez dyrektora szkoły lub placówki 6

7 przeprowadzana w zakresie wybranych problemów z obszarów
Ewaluacja problemowa przeprowadzana w zakresie wybranych problemów z obszarów Obszary: Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki Procesy zachodzące w szkole lub placówce Funkcjonowanie szkoły w środowisku lokalnym Zarządzanie szkołą lub placówką 7

8 Ewaluacja całościowa przeprowadzana w zakresie wszystkich obszarów
8

9 Ewaluacja zewnętrzna -30 dni przed planowanym rozpoczęciem powiadamiany dyrektor szkoły i organ prowadzący; -trwa nie dłużej niż 5 dni roboczych w ciągu kolejnych dwóch tygodni; - przeprowadzana przez zespół wizytatorów; -w terminie 7 dni od dnia zakończenia ewaluacji wyniki i wnioski przedstawiane są na zebraniu rady pedagogicznej; - w terminie 7 dni od dnia zebrania sporządzany jest raport; 9

10 Raport z ewaluacji zewnętrznej
- wyniki, poziom spełniania wymagań i wnioski; przekazywany dyrektorowi szkoły i organowi prowadzącemu; zamieszczony na stronie internetowej: 10

11 Raport z ewaluacji zewnętrznej Dyrektor może zgłosić umotywowane zastrzeżenia dotyczące raportu w terminie 7 dni od otrzymania raportu 11

12 EWALUACJE w roku szkolnym 2010/2011
Liczba ewaluacji W-WA DCI DOS DRA DSI DPŁ RAZEM całościowych 11 4 5 6 7 37 problemowych 32 9 14 13 15 97 43 19 20 134

13 EWALUACJE w roku szkolnym 2010/2011
Typ szkoły/placówki W-WA DCI DOS DRA DSI DPŁ RAZEM Przedszkole 17 8 1 3 6 4 39 Szkoła Podstawowa 2 18 Gimnazjum 9 - 23 Liceum Ogólnokształcące 14 Liceum Profilowane Zasadnicza Szkoła Zawodowa 11 Technikum 13 Technikum Uzupełniające Placówka Doskonalenia Nauczycieli 5 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Biblioteka Pedagogiczna

14 Prezentowane wyniki obrazują, na jakim poziomie najczęściejspełniane były wymagania w obszarze „Procesy”. Nie należy porównywać do siebie poszczególnych typów szkół, ze względu na różną liczbę przeprowadzonych w nich ewaluacji. * 1-gimnazjum, 1 –liceum ogólnokształcące , 1-technikum ,1-zasadnicza szkoła zawodowa

15 Od września 2011 r. ewaluacje będą przeprowadzane przez 16 zespołów.
Wizytatorzy przeprowadzający ewaluacje w roku szkolnym /2011 Od września 2011 r. ewaluacje będą przeprowadzane przez 16 zespołów. W trakcie szkolenia są 24 osoby. DCI DOS DPŁ DRA DSI W-WA Liczba zespołów 1 2 3

16 328 EWALUACJE w roku szkolnym 2011/2012
EWALUACJE w roku szkolnym 2011/2012 „Ewaluacja całościowa” (25 % wszystkich ewaluacji w roku szkolnym); „Ewaluacja problemowa w obszarze: Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej przedszkole, szkoły lub placówki” (50 % wszystkich ewaluacji w roku szkolnym); „Ewaluacja problemowa w obszarze wybranym przez kuratora oświaty na podstawie wniosków z nadzoru pedagogicznego” (25 % wszystkich ewaluacji w roku szkolnym). Planowana liczba szkół/placówek, w których będzie przeprowadzona ewaluacja 328

17 Kontrola działania organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
prowadzone w szkole lub placówce w celu oceny stanu przestrzegania przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół i placówek Kontrola planowa Kontrola doraźna realizowana zgodnie z podstawowymi kierunkami realizacji zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego, ustalonymi przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania realizowana w przypadku, gdy zaistnieje potrzeba podjęcia działań nieujętych w planie nadzoru pedagogicznego

18 Kontrola planowa Kontrola doraźna Organ sprawujący nadzór pedagogiczny zawiadamia dyrektora szkoły lub placówki oraz organ prowadzący szkołę lub placówkę o zamiarze przeprowadzenia planowej kontroli i jej tematyce w terminie 7 dni przed planowanym rozpoczęciem kontroli. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny nie jest zobowiązany do zawiadomienia dyrektora szkoły lub placówki oraz organu prowadzącego szkołę lub placówkę o zamiarze przeprowadzenia doraźnej kontroli i jej tematyce. Kontrola przeprowadzana jest z wykorzystaniem arkuszy kontroli zatwierdzonych przez Ministra Edukacji Narodowej. Kontrola nie musi być przeprowadzana z wykorzystaniem arkuszy kontroli. Przeprowadzenie w szkole lub placówce czynności kontrolnych nie może zakłócać pracy szkoły lub placówki. Kontrola nie powinna trwać dłużej niż 2 dni robocze. Osoba upoważniona do przeprowadzenia kontroli: rzetelnie i obiektywnie ustala stan faktyczny, zbiera niezbędne dowody stanowiące podstawę ustaleń kontroli, zapewnia dyrektorowi szkoły lub placówki czynny udział w kontroli, dokumentuje czynności kontrolne. Kontrolujący, w terminie 7 dni od dnia zakończenia kontroli, sporządza protokół kontroli.

19 Dyrektor szkoły lub placówki Organ sprawujący nadzór pedagogiczny
Kontrola Dyrektor szkoły lub placówki Organ sprawujący nadzór pedagogiczny Może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania wyjaśnienia dotyczące przyczyn tej odmowy. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń, organ sprawujący nadzór pedagogiczny może zarządzić przeprowadzenie dodatkowych czynności kontrolnych: W przypadku stwierdzenia przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny zasadności zgłoszonych zastrzeżeń, dokonuje on zmian w protokole kontroli przez zamieszczenie odpowiednich adnotacji i przekazuje go dyrektorowi szkoły lub placówki. W przypadku nieuwzględnienia całości lub części zgłoszonych zastrzeżeń, organ sprawujący nadzór pedagogiczny sporządza pisemne stanowisko wobec zastrzeżeń i przekazuje je dyrektorowi szkoły lub placówki, w terminie 14 dni od dnia otrzymania zastrzeżeń. W terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli, może zgłosić do organu sprawującego nadzór pedagogiczny pisemne, umotywowane zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole kontroli.

20 Kontrole planowe w szkołach i placówkach w roku szkolnym 2011/2012
L.p. Kierunki realizacji zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego – kontrole w zakresie Typ szkoły /rodzaj placówki Optymalny termin realizacji Optymalny procent szkół i placówek objętych kontrolą samodzielnych w zespołach 1 Prawidłowość wykonywania przez dyrektorów publicznych szkół i placówek planowych zadań w zakresie nadzoru pedagogicznego wszystkie typy publicznych szkół i rodzaje publicznych placówek kwiecień – czerwiec 2012 r. 5 % 2 Zgodność przeprowadzania egzaminów poprawkowych z przepisami prawa szkoły publiczne (dla młodzieży) – gimnazjum, liceum ogólnokształcące, technikum październik – grudzień 2011 r. 10 % 3 Wybór podręczników szkolnych publiczne szkoły podstawowe, publiczne gimnazja wrzesień – październik r. razem

21 Kontrole planowe w szkołach i placówkach w roku szkolnym 2011/2012
L.p. Kierunki realizacji zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego – kontrole w zakresie Typ szkoły /rodzaj placówki Optymalny termin realizacji Optymalny procent szkół i placówek objętych kontrolą samodzielnych w zespołach 4 Prawidłowość nadzorowania przez dyrektora publicznej szkoły podstawowej spełniania przez dzieci pięcioletnie i sześcioletnie rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego publiczne szkoły podstawowe, dla których ustalono obwód styczeń – luty r. 10 % 5 Prawidłowość klasyfikowania i promowania w zakresie dopuszczania słuchaczy do egzaminów semestralnych w publicznej i niepublicznej szkole ponadgimnazjalnej dla dorosłych szkoły dla dorosłych każdego typu kształcące w formie stacjonarnej i zaocznej marzec – kwiecień 2012r. 20 % publicznych szkół dla dorosłych i 20 % niepublicznych szkól dla dorosłych

22 Kontrole planowe w szkołach i placówkach w roku szkolnym 2011/2012
L.p. Kierunki realizacji zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego – kontrole w zakresie Typ szkoły /rodzaj placówki Optymalny termin realizacji Optymalny procent szkół i placówek objętych kontrolą samodzielnych w zespołach 6 Prawidłowość organizacji praktyk zawodowych przez publiczne technika dla młodzieży publiczne technika dla młodzieży kształcące w zawodzie technik ekonomista maj – czerwiec 2012 20% techników dla młodzieży kształcących w zawodzie technik ekonomista 7 Zgodność organizacji i sposobu działania innej formy wychowania przedszkolnego z przepisami prawa publiczne i niepubliczne punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego styczeń 2012 r. 50% zespołów wychowania przedszkolnego i 20% punktów przedszkolnych

23 Kontrole planowe w szkołach i placówkach w roku szkolnym 2011/2012
L.p. Kierunki realizacji zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego – kontrole w zakresie Typ szkoły /rodzaj placówki Optymalny termin realizacji Optymalny procent szkół i placówek objętych kontrolą samodzielnych w zespołach 8 Zgodność organizacji zajęć z wychowania fizycznego realizowanych w formie zajęć klasowo-lekcyjnych z ramowymi planami nauczania w zakresie liczby uczniów w grupach w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych oraz podziału na grupy dla dziewcząt i chłopców w szkołach ponadgimnazjalnych publiczne szkoły podstawowe, publiczne gimnazja, publiczne szkoły ponadgimnazjalne dla młodzieży, z wyłączeniem: szkół specjalnych, szkół sportowych i szkół mistrzostwa sportowego, oddziałów integracyjnych w szkołach ogólnodostępnych październik – grudzień r. 10 % razem

24 Kontrole planowe w szkołach i placówkach w roku szkolnym 2011/2012
L.p. Kierunki realizacji zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego – kontrole w zakresie Typ szkoły /rodzaj placówki Optymalny termin realizacji Optymalny procent szkół i placówek objętych kontrolą samodzielnych w zespołach 9 Przestrzeganie przepisów dotyczących nauczania języka mniejszości etnicznych oraz jej własnej historii i kultury publiczne szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne październik – listopad 2011 r. wszystkie szkoły prowadzące nauczanie dla języka mniejszości etnicznych 10 Zgodność organizacji kształcenia uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym w szkołach podstawowych i gimnazjach ogólnodostępnych, integracyjnych oraz ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi z przepisami prawa szkoły podstawowe i gimnazja ogólnodostępne, z oddziałami integracyjnymi i integracyjne (nie dotyczy szkół ogólnodostępnych z oddziałami specjalnymi). maj – czerwiec 2012 r. 10% szkół spośród wytypowanych w wyniku monitoringu szkół ogólnodostępnych, ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi i integracyjnych. razem

25 Uwagi Kapituły do Spraw Profesorów Oświaty
przywoływany jest dorobek sprzed uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego, co rozmywa oceniany dorobek. Dorobek ten może być wspomniany, ale tylko pomocniczo; we wnioskach dotyczących dyrektorów szkół brak jest rozróżnienia co stanowi dorobek samego kandydata jako nauczyciela, a co stanowi dorobek szkoły (np. innych nauczycieli, którzy mogą pochwalić się wieloma laureatami olimpiad przedmiotowych); dużo „komentarzy”, mało „faktów”; opisywane są działania bez przedstawienia uzyskanych efektów.

26 Uwagi Kapituły do Spraw Profesorów Oświaty
liczba zgłaszanych do MEN wniosków powinna być w przybliżeniu proporcjonalna do liczby nauczycieli podlegających organom wnioskującym. W tegorocznej edycji 6 kuratorów w ogóle nie złożyło wniosków, a złożone zawierały błędy formalne; od stycznia 2011 r. przestały obowiązywać przepisy przejściowe, które umożliwiały przyznawanie tytułów honorowych profesora oświaty nauczycielom legitymującym się co najmniej 7‑letnim okresem pracy jako nauczyciel dyplomowany, zaś na 43 wnioski tylko 22 dot. nauczycieli, którzy legitymowali się co najmniej 10-letnim okresem pracy, jako nauczyciele dyplomowani.

27 Tytuł honorowego profesora oświaty – dane liczbowe
Lp. Kurator Oświaty Rok Wnioski złożone w w latach Liczba nadanych tytułów w latach Wnioski zaakceptowane przez MEN w 2011 r. Łącznie (kol. 5 i 6) -1- -2- -3- -4- -5- -6- -7- 1. Dolnośląski 2008 2009 2010 2011 3 4 2 1 Razem 12 2. Kujawsko-Pomorski 5 15 6 3. Lubelski 8 (2) 18 4. Lubuski - 5. Łódzki 1 (4) 17 6. Małopolski 26 38 7. Mazowiecki 10 22 8. Opolski W nawiasie wnioski złożone w 2011 r., które nie spełniały wymogu, o którym mowa w art. 9i ust. 1 KN (10 letni okres przepracowania, jako nauczyciel dyplomowany przed dniem r.)

28 Liczba nadanych tytułów w latach 2008 - 2010
Lp. Kurator Oświaty Rok Wnioski złożone w w latach Liczba nadanych tytułów w latach Wnioski zaakceptowane przez MEN w 2011 r. Łącznie (kol. 5 i 6) -1- -2- -3- -4- -5- -6- -7- 9. Podkarpacki 2008 2009 2010 2011 5 - 1 Razem 15 2 10. Podlaski 7 4 21 6 11. Pomorski 3 4 (3) 18 12. Śląski 1 (1) 16 13. Świętokrzyski 11 (3) 23 14. Warmińsko-Mazurski (2) 12 15. Wielkopolski 14 16. Zachodniopomorski

29 Uwagi dotyczące wniosków o nadanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej
najczęstsze uchybienia brak wskazania wymaganego stażu pracy; ogólnikowe i lakoniczne uzasadnienia opisujące przebieg pracy zawodowej, samokształcenie i doskonalenie zawodowe, bez wskazania konkretnych zasług i osiągnięć na rzecz oświaty i wychowania; często uzasadnienie wniosku jest tylko „wyliczanką” sukcesów i osiągnięć, a nie wartościującym opisem istotnych osiągnięć nauczyciela; niedotrzymywanie terminu składania wniosków bądź ich dosyłanie po obowiązującym terminie. Wniosek powinien być zgłoszony nie później niż do 31 marca danego roku kalendarzowego.

30 najczęstsze uchybienia
ocena pracy nauczyciela niezgodna z rozporządzeniem (powinna być najwyższa ocena pracy - wyróżniająca lub szczególnie wyróżniająca, w zależności od daty dokonania ); brak daty dokonania oceny pracy; brak wskazania miejsca urodzenia; brak określenia stażu pracy; brak opinii rady pedagogicznej; brak oddzielenia zasług i osiągnięć po przyznanej wcześniej nagrodzie Ministra Edukacji Narodowej. Uwagi dotyczące wniosków o przyznanie nagród Ministra Edukacji Narodowej

31 najczęstsze uchybienia
wnioski składane w ostatnim dniu, co uniemożliwia ewentualną korektę tych sporządzonych wadliwie, wnioski wypełnione nieczytelnie, źle opieczętowane, bez danych adresowych szkoły, z błędami w oznaczeniu klasy, do której uczęszczać będzie kandydat, pozbawione pieczęci imiennych i wymaganych podpisów we wskazanych miejscach, brak konsekwencji w wypełnianiu poszczególnych rubryk druku, lekceważona kolejność umieszczania danych czy konieczność wykreślania niepotrzebnych danych, Uwagi wynikające z analizy wniosków o stypendium Ministra Edukacji Narodowej i Premiera

32 najczęstsze uchybienia
korzystanie z nieaktualnych wzorów wniosków lub sporządzanie autorskich druków, co wniosek dyskwalifikuje, błędy gramatyczne w uzasadnieniu wniosku, infantylne sformułowania (np. bardzo miła uczennica) i płytka argumentacja (lubi się uczyć), brak informacji o średniej ocen z przedmiotów obowiązkowych i o ocenie zachowania, a także o szczególnych osiągnięciach, nieaktualne załączniki, brak zgodnego z przepisami potwierdzenia za zgodność z oryginałem na kopiach dyplomów i zaświadczeń, Uwagi wynikające z analizy wniosków o stypendium Ministra Edukacji Narodowej i Premiera

33 najczęstsze uchybienia
przesyłanie pojedynczych egzemplarzy wniosków pomimo wyraźnej informacji w pismach Mazowieckiego Kuratora Oświaty o sposobie kompletowania wniosku, terminach, załącznikach, w przypadku kandydatów do Stypendium Ministra Edukacji Narodowej, którzy w roku ubiegania się o stypendium uzyskują status absolwenta, notorycznie łamana jest zasada opiniowania wniosku o stypendium przez Radę Pedagogiczną przed zakończeniem rocznych zajęć edukacyjnych w klasach programowo najwyższych, nie wywiązywanie się z obowiązku terminowego i pisemnego przekazywania MKO informacji o przyczynach niezgłaszania kandydatów na stypendystów. Uwagi wynikające z analizy wniosków o stypendium Ministra Edukacji Narodowej i Premiera

34 Błędy i niedociągnięcia w teczkach awansowych:
najczęstsze uchybienia problemy z klasyfikacją zadań opisywanych w dokumentacji mylenie efektów podejmowanych działań z celami lub zadaniami opracowania umieszczone w teczkach nie mają cech opisu i analizy potoczny język w opisach kopiowanie cudzych prac brak ewaluacji działań brak opisu technologii komunikacyjnej. Błędy i niedociągnięcia w teczkach awansowych:

35 Spostrzeżenia z prowadzonego nadzoru
najczęstsze uchybienia zastrzeżenia budzi jakość dokumentów szkolnych: zapisy w statutach, zapisy w protokołach rady pedagogicznych, treść i forma uchwał, niejasne zapisy w regulaminach wewnętrznych, przypadki wydawania nauczycielom kart oceny pracy na nieaktualnych drukach, rady pedagogiczne bardzo rzadko dokonują analizy kontekstowej wyników sprawdzianu i egzaminów , tzn. Nie badają jaki wpływ na uzyskane przez uczniów rezultaty miały czynniki indywidualne, środowiskowe, pedagogiczne, Spostrzeżenia z prowadzonego nadzoru

36 Spostrzeżenia z prowadzonego nadzoru
najczęstsze uchybienia nie przestrzega się kompetencji Rady Pedagogicznej np. w sprawie zasięgania opinii RP o programach kształcenia ogólnego wybranych przez nauczycieli przed ich dopuszczeniem do użytku w szkole/placówce nie przestrzega się procedury dotyczącej dopuszczania do użytku w szkole programów nauczania w kartach rekrutacyjnych do przedszkoli brak jest: terminu ich wpływu, co uniemożliwia stwierdzenia czy ww. karta została złożona w terminie rekrutacji, informacji o deklarowanym przez rodziców czasie pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym. Spostrzeżenia z prowadzonego nadzoru

37 Spostrzeżenia z prowadzonego nadzoru
najczęstsze uchybienia przypadki niewłaściwego powołania składu zespołów orzekających w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, wnioski składane przez rodziców/prawnych opiekunów nie zawierały w licznych przypadkach danych niezbędnych do jego zastosowania w procedurze wydania opinii w określonej sprawie, niski poziom kultury organizacji pracy w szkołach i placówkach, nieprzestrzeganie etyki zawodu nauczyciela (wiele skarg związanych jest z konfliktami międzyludzkimi). Spostrzeżenia z prowadzonego nadzoru

38 źle uregulowane kwestie składek na ubezpieczenie, radę rodziców, usługi ksero,
problem palenia tytoniu w szatniach i w pobliżu szkoły, brak nadzoru nad dziećmi i młodzieżą podczas przerw (przebieganie w dowolnych miejscach przez jezdnię, odwiedzanie okolicznych bram i podwórek, śmiecenie i brudzenie oraz dewastacja mienia, niekulturalne zachowania), zmuszanie rodziców do dokonywania zakupu podręczników i materiałów pomocniczych (atlasy, ćwiczeniówki), z których następnie uczniowie wcale nie korzystają. Podobno zdarza się, że dochodzi do zmiany decyzji o wyborze podręcznika w ciągu roku szkolnego. Uwagi dotyczące organizacji pracy szkół wynikające z telefonicznych i osobistych interwencji rodziców :

39 nieracjonalne rozkłady tygodniowych zajęć dla ucznia (okienka, blokowanie zajęć po 2 – 3 godziny tego samego przedmiotu w jednym dniu), przekraczanie określonego rozporządzeniem obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych dla ucznia( np. w gimnazjum uczniowie zamiast 33 godzin tygodniowo mają po godzin, w klasach dwujęzycznych zamiast 35 godzin – 38 i więcej), brak informacji o realizowanych w danej klasie planach nauczania na cały cykl kształcenia. Zmiany ramowych planów nauczania w ciągu cyklu kształcenia, Uwagi dotyczące organizacji pracy szkół wynikające z telefonicznych i osobistych interwencji rodziców :

40 brak możliwości kontaktu rodziców z dyrektorem szkoły – unikanie takich kontaktów,
brak pełnej informacji o kalendarzu roku szkolnego i dniach dodatkowo wolnych od zajęć. Uwagi dotyczące organizacji pracy szkół wynikające z telefonicznych i osobistych interwencji rodziców :

41 Do najczęściej kwestionowanych spraw należą :
łamanie zasad oceniania wewnątrzszkolnego, nadmiernie rozbudowane prace domowe, nieetyczne postawy nauczycieli ( w tym lekceważenie podstawowych obowiązków związanych z organizacją nauczania, wychowania i opieki), uchybienia proceduralne w wyłanianiu organów szkoły. Uwagi dotyczące organizacji pracy szkół wynikające z telefonicznych i osobistych interwencji rodziców :

42 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Mazowieckiego Kuratora Oświaty"

Podobne prezentacje


Reklamy Google