Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nadzór Pedagogiczny Mazowieckiego Kuratora Oświaty Mazowieckiego Kuratora Oświaty 1.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nadzór Pedagogiczny Mazowieckiego Kuratora Oświaty Mazowieckiego Kuratora Oświaty 1."— Zapis prezentacji:

1 Nadzór Pedagogiczny Mazowieckiego Kuratora Oświaty Mazowieckiego Kuratora Oświaty 1

2 Plan prezentacji 1.Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa. 2. Ewaluacje planowe. 3. Kontrole planowe. 4. Honorowy Profesor Oświaty-wnioski i dane liczbowe. 5. Wnioski o nadanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej- uwagi. 2

3 Plan prezentacji 6.Uwagi do wniosków o stypendium Ministra Edukacji Narodowej i Prezesa Rady Ministrów. 7.Spostrzeżenia z nadzoru. 8.Uwagi rodziców. 3

4 PODSTAWOWE KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA MONITOROWANIE w roku szkolnym 2010/2011 1)w szkołach wszystkich typów: Monitorowanie sposobu wykorzystania godzin, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a i b ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.); 2)w szkołach podstawowych i gimnazjach: Monitorowanie wdrażania podstawy programowej kształcenia ogólnego; 3)w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych: Realizacja działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania narkomanii, w tym współpraca z wyspecjalizowanymi instytucjami oraz wykorzystywanie przygotowanych przez nie ofert i materiałów. 4

5 PODSTAWOWE KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA MONITOROWANIE w roku szkolnym 2011/2012 1)w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach, innych formach wychowania przedszkolnego, w klasach I-III szkół podstawowych i w gimnazjach: Monitorowanie wdrażania podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego; 2)we wszystkich typach szkół publicznych dla młodzieży: Monitorowanie realizacji zajęć wychowania fizycznego w formach proponowanych do wyboru przez uczniów. 5

6 EWALUACJA praktyczne badanie oceniające przeprowadzane w szkole lub placówce Ewaluacja zewnętrzna-przeprowadzana przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny Ewaluacja wewnętrzna-przeprowadzana przez dyrektora szkoły lub placówki 6

7 Ewaluacja problemowa przeprowadzana w zakresie wybranych problemów z obszarów Obszary: Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki Procesy zachodzące w szkole lub placówce Funkcjonowanie szkoły w środowisku lokalnym Zarządzanie szkołą lub placówką 7

8 Ewaluacja całościowa przeprowadzana w zakresie wszystkich obszarów 8

9 Ewaluacja zewnętrzna -30 dni przed planowanym rozpoczęciem powiadamiany dyrektor szkoły i organ prowadzący; -trwa nie dłużej niż 5 dni roboczych w ciągu kolejnych dwóch tygodni; - przeprowadzana przez zespół wizytatorów; -w terminie 7 dni od dnia zakończenia ewaluacji wyniki i wnioski przedstawiane są na zebraniu rady pedagogicznej; - w terminie 7 dni od dnia zebrania sporządzany jest raport; 9

10 Raport z ewaluacji zewnętrznej - wyniki, poziom spełniania wymagań i wnioski; -przekazywany dyrektorowi szkoły i organowi prowadzącemu; -zamieszczony na stronie internetowej: 10

11 Raport z ewaluacji zewnętrznej Dyrektor może zgłosić umotywowane zastrzeżenia dotyczące raportu w terminie 7 dni od otrzymania raportu 11

12 EWALUACJE w roku szkolnym 2010/2011Liczbaewaluacji W-WADCIDOSDRADSIDPŁRAZEMcałościowych problemowych RAZEM

13 EWALUACJE w roku szkolnym 2010/

14 14 * 1-gimnazjum, 1 –liceum ogólnokształcące, 1-technikum,1-zasadnicza szkoła zawodowa

15 15 Wizytatorzy przeprowadzający ewaluacje w roku szkolnym 2010/2011 Od września 2011 r. ewaluacje będą przeprowadzane przez 16 zespołów. W trakcie szkolenia są 24 osoby. DCIDOSDPŁDRADSI W-WA Liczba zespołów111123

16 EWALUACJE w roku szkolnym 2011/2012 Ewaluacja całościowa (25 % wszystkich ewaluacji w roku szkolnym); Ewaluacja problemowa w obszarze: Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej przedszkole, szkoły lub placówki (50 % wszystkich ewaluacji w roku szkolnym); Ewaluacja problemowa w obszarze wybranym przez kuratora oświaty na podstawie wniosków z nadzoru pedagogicznego (25 % wszystkich ewaluacji w roku szkolnym). Planowana liczba szkół/placówek, w których będzie przeprowadzona ewaluacja

17 Kontrola działania organu sprawującego nadzór pedagogiczny, prowadzone w szkole lub placówce w celu oceny stanu przestrzegania przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół i placówek Kontrola planowaKontrola doraźna realizowana zgodnie z podstawowymi kierunkami realizacji zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego, ustalonymi przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania realizowana w przypadku, gdy zaistnieje potrzeba podjęcia działań nieujętych w planie nadzoru pedagogicznego 17

18 Kontrola planowaKontrola doraźna Organ sprawujący nadzór pedagogiczny zawiadamia dyrektora szkoły lub placówki oraz organ prowadzący szkołę lub placówkę o zamiarze przeprowadzenia planowej kontroli i jej tematyce w terminie 7 dni przed planowanym rozpoczęciem kontroli. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny nie jest zobowiązany do zawiadomienia dyrektora szkoły lub placówki oraz organu prowadzącego szkołę lub placówkę o zamiarze przeprowadzenia doraźnej kontroli i jej tematyce. Kontrola przeprowadzana jest z wykorzystaniem arkuszy kontroli zatwierdzonych przez Ministra Edukacji Narodowej. Kontrola nie musi być przeprowadzana z wykorzystaniem arkuszy kontroli. Przeprowadzenie w szkole lub placówce czynności kontrolnych nie może zakłócać pracy szkoły lub placówki. Kontrola nie powinna trwać dłużej niż 2 dni robocze. Osoba upoważniona do przeprowadzenia kontroli: rzetelnie i obiektywnie ustala stan faktyczny, zbiera niezbędne dowody stanowiące podstawę ustaleń kontroli, zapewnia dyrektorowi szkoły lub placówki czynny udział w kontroli, dokumentuje czynności kontrolne. Kontrolujący, w terminie 7 dni od dnia zakończenia kontroli, sporządza protokół kontroli. 18

19 Kontrola Dyrektor szkoły lub placówkiOrgan sprawujący nadzór pedagogiczny Może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania wyjaśnienia dotyczące przyczyn tej odmowy. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń, organ sprawujący nadzór pedagogiczny może zarządzić przeprowadzenie dodatkowych czynności kontrolnych: W przypadku stwierdzenia przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny zasadności zgłoszonych zastrzeżeń, dokonuje on zmian w protokole kontroli przez zamieszczenie odpowiednich adnotacji i przekazuje go dyrektorowi szkoły lub placówki. W przypadku nieuwzględnienia całości lub części zgłoszonych zastrzeżeń, organ sprawujący nadzór pedagogiczny sporządza pisemne stanowisko wobec zastrzeżeń i przekazuje je dyrektorowi szkoły lub placówki, w terminie 14 dni od dnia otrzymania zastrzeżeń. W terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli, może zgłosić do organu sprawującego nadzór pedagogiczny pisemne, umotywowane zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole kontroli. 19

20 Kontrole planowe w szkołach i placówkach w roku szkolnym 2011/ L.p. Kierunki realizacji zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego – kontrole w zakresie Typ szkoły /rodzaj placówki Optymalny termin realizacji Optymalny procent szkół i placówek objętych kontrolą samodzielnychw zespołach 1 Prawidłowość wykonywania przez dyrektorów publicznych szkół i placówek planowych zadań w zakresie nadzoru pedagogicznego wszystkie typy publicznych szkół i rodzaje publicznych placówek kwiecień – czerwiec 2012 r. 5 % 2 Zgodność przeprowadzania egzaminów poprawkowych z przepisami prawa szkoły publiczne (dla młodzieży) – gimnazjum, liceum ogólnokształcące, technikum październik – grudzień 2011 r. 10 % 3 Wybór podręczników szkolnych publiczne szkoły podstawowe, publiczne gimnazja wrzesień – październik 2011 r.10 % razem

21 Kontrole planowe w szkołach i placówkach w roku szkolnym 2011/ L.p. Kierunki realizacji zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego – kontrole w zakresie Typ szkoły /rodzaj placówki Optymalny termin realizacji Optymalny procent szkół i placówek objętych kontrolą samodzielnychw zespołach 4 Prawidłowość nadzorowania przez dyrektora publicznej szkoły podstawowej spełniania przez dzieci pięcioletnie i sześcioletnie rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego publiczne szkoły podstawowe, dla których ustalono obwód styczeń – luty 2012 r. 10 % 5 Prawidłowość klasyfikowania i promowania w zakresie dopuszczania słuchaczy do egzaminów semestralnych w publicznej i niepublicznej szkole ponadgimnazjalnej dla dorosłych szkoły dla dorosłych każdego typu kształcące w formie stacjonarnej i zaocznej marzec – kwiecień 2012r. 20 % publicznych szkół dla dorosłych i 20 % niepublicznych szkól dla dorosłych

22 Kontrole planowe w szkołach i placówkach w roku szkolnym 2011/ L.p. Kierunki realizacji zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego – kontrole w zakresie Typ szkoły /rodzaj placówki Optymalny termin realizacji Optymalny procent szkół i placówek objętych kontrolą samodzielnychw zespołach 6 Prawidłowość organizacji praktyk zawodowych przez publiczne technika dla młodzieży publiczne technika dla młodzieży kształcące w zawodzie technik ekonomista maj – czerwiec % techników dla młodzieży kształcących w zawodzie technik ekonomista 7 Zgodność organizacji i sposobu działania innej formy wychowania przedszkolnego z przepisami prawa publiczne i niepubliczne punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego styczeń 2012 r. 50% zespołów wychowania przedszkolnego i 20% punktów przedszkolnych

23 Kontrole planowe w szkołach i placówkach w roku szkolnym 2011/ L.p. Kierunki realizacji zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego – kontrole w zakresie Typ szkoły /rodzaj placówki Optymalny termin realizacji Optymalny procent szkół i placówek objętych kontrolą samodzielnychw zespołach 8 Zgodność organizacji zajęć z wychowania fizycznego realizowanych w formie zajęć klasowo-lekcyjnych z ramowymi planami nauczania w zakresie liczby uczniów w grupach w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych oraz podziału na grupy dla dziewcząt i chłopców w szkołach ponadgimnazjalnych publiczne szkoły podstawowe, publiczne gimnazja, publiczne szkoły ponadgimnazjalne dla młodzieży, z wyłączeniem: szkół specjalnych, szkół sportowych i szkół mistrzostwa sportowego, oddziałów integracyjnych w szkołach ogólnodostępnych październik – grudzień 2011 r. 10 % razem

24 Kontrole planowe w szkołach i placówkach w roku szkolnym 2011/ L.p. Kierunki realizacji zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego – kontrole w zakresie Typ szkoły /rodzaj placówki Optymalny termin realizacji Optymalny procent szkół i placówek objętych kontrolą samodzielnychw zespołach 9 Przestrzeganie przepisów dotyczących nauczania języka mniejszości etnicznych oraz jej własnej historii i kultury publiczne szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne październik – listopad 2011 r. wszystkie szkoły prowadzące nauczanie dla języka mniejszości etnicznych 10 Zgodność organizacji kształcenia uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym w szkołach podstawowych i gimnazjach ogólnodostępnych, integracyjnych oraz ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi z przepisami prawa szkoły podstawowe i gimnazja ogólnodostępne, z oddziałami integracyjnymi i integracyjne (nie dotyczy szkół ogólnodostępnych z oddziałami specjalnymi). maj – czerwiec 2012 r. 10% szkół spośród wytypowanych w wyniku monitoringu szkół ogólnodostępnych, ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi i integracyjnych. razem

25 przywoływany jest dorobek sprzed uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego, co rozmywa oceniany dorobek. Dorobek ten może być wspomniany, ale tylko pomocniczo; we wnioskach dotyczących dyrektorów szkół brak jest rozróżnienia co stanowi dorobek samego kandydata jako nauczyciela, a co stanowi dorobek szkoły (np. innych nauczycieli, którzy mogą pochwalić się wieloma laureatami olimpiad przedmiotowych); dużo komentarzy, mało faktów; opisywane są działania bez przedstawienia uzyskanych efektów. Uwagi Kapituły do Spraw Profesorów Oświaty 25

26 Uwagi Kapituły do Spraw Profesorów Oświaty liczba zgłaszanych do MEN wniosków powinna być w przybliżeniu proporcjonalna do liczby nauczycieli podlegających organom wnioskującym. W tegorocznej edycji 6 kuratorów w ogóle nie złożyło wniosków, a złożone zawierały błędy formalne; od stycznia 2011 r. przestały obowiązywać przepisy przejściowe, które umożliwiały przyznawanie tytułów honorowych profesora oświaty nauczycielom legitymującym się co najmniej 7 letnim okresem pracy jako nauczyciel dyplomowany, zaś na 43 wnioski tylko 22 dot. nauczycieli, którzy legitymowali się co najmniej 10-letnim okresem pracy, jako nauczyciele dyplomowani. 26

27 Tytuł honorowego profesora oświaty – dane liczbowe Lp.Kurator Oświaty RokWnioski złożone w w latach Liczba nadanych tytułów w latach Wnioski zaakceptowane przez MEN w 2011 r. Łącznie (kol. 5 i 6) Dolnośląski Razem Kujawsko-Pomorski Razem Lubelski (2) 1 Razem Lubuski Łódzki (4) 1 1 Razem Małopolski (2) Razem Mazowiecki Razem Opolski Razem W nawiasie wnioski złożone w 2011 r., które nie spełniały wymogu, o którym mowa w art. 9i ust. 1 KN (10 letni okres przepracowania, jako nauczyciel dyplomowany przed dniem r.) 27

28 Lp.Kurator Oświaty RokWnioski złożone w w latach Liczba nadanych tytułów w latach Wnioski zaakceptowane przez MEN w 2011 r. Łącznie (kol. 5 i 6) Podkarpacki Razem Podlaski Razem Pomorski (3) 2 4 Razem Śląski (1) 2 1 Razem Świętokrzyski (3) 1111 Razem Warmińsko-Mazurski (2) Razem Wielkopolski Razem Zachodniopomorski Razem

29 najczęstsze uchybienia brak wskazania wymaganego stażu pracy; ogólnikowe i lakoniczne uzasadnienia opisujące przebieg pracy zawodowej, samokształcenie i doskonalenie zawodowe, bez wskazania konkretnych zasług i osiągnięć na rzecz oświaty i wychowania; często uzasadnienie wniosku jest tylko wyliczanką sukcesów i osiągnięć, a nie wartościującym opisem istotnych osiągnięć nauczyciela; niedotrzymywanie terminu składania wniosków bądź ich dosyłanie po obowiązującym terminie. Wniosek powinien być zgłoszony nie później niż do 31 marca danego roku kalendarzowego. Uwagi dotyczące wniosków o nadanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej 29

30 najczęstsze uchybienia ocena pracy nauczyciela nie zgodn a z rozporządzeniem ( powinna być najwyższa ocena pracy - wyróżniająca lub szczególnie wyróżniająca, w zależności od daty dokonania ); brak daty dokonania oceny pracy; brak wskazania miejsca urodzenia; brak określenia stażu pracy; brak opinii rady pedagogicznej; brak oddzielenia zasług i osiągnięć po przyznanej wcześniej nagrodzie Ministra Edukacji Narodowej. Uwagi dotyczące wniosków o przyznanie nagród Ministra Edukacji Narodowej 30

31 najczęstsze uchybienia wnioski składane w ostatnim dniu, co uniemożliwia ewentualną korektę tych sporządzonych wadliwie, wnioski wypełnione nieczytelnie, źle opieczętowane, bez danych adresowych szkoły, z błędami w oznaczeniu klasy, do której uczęszczać będzie kandydat, pozbawione pieczęci imiennych i wymaganych podpisów we wskazanych miejscach, brak konsekwencji w wypełnianiu poszczególnych rubryk druku, lekceważona kolejność umieszczania danych czy konieczność wykreślania niepotrzebnych danych, Uwagi wynikające z analizy wniosków o stypendium Ministra Edukacji Narodowej i Premiera 31

32 najczęstsze uchybienia korzystanie z nieaktualnych wzorów wniosków lub sporządzanie autorskich druków, co wniosek dyskwalifikuje, błędy gramatyczne w uzasadnieniu wniosku, infantylne sformułowania (np. bardzo miła uczennica) i płytka argumentacja (lubi się uczyć), brak informacji o średniej ocen z przedmiotów obowiązkowych i o ocenie zachowania, a także o szczególnych osiągnięciach, nieaktualne załączniki, brak zgodnego z przepisami potwierdzenia za zgodność z oryginałem na kopiach dyplomów i zaświadczeń, Uwagi wynikające z analizy wniosków o stypendium Ministra Edukacji Narodowej i Premiera 32

33 najczęstsze uchybienia przesyłanie pojedynczych egzemplarzy wniosków pomimo wyraźnej informacji w pismach Mazowieckiego Kuratora Oświaty o sposobie kompletowania wniosku, terminach, załącznikach, w przypadku kandydatów do Stypendium Ministra Edukacji Narodowej, którzy w roku ubiegania się o stypendium uzyskują status absolwenta, notorycznie łamana jest zasada opiniowania wniosku o stypendium przez Radę Pedagogiczną przed zakończeniem rocznych zajęć edukacyjnych w klasach programowo najwyższych, nie wywiązywanie się z obowiązku terminowego i pisemnego przekazywania MKO informacji o przyczynach niezgłaszania kandydatów na stypendystów. Uwagi wynikające z analizy wniosków o stypendium Ministra Edukacji Narodowej i Premiera 33

34 najczęstsze uchybienia problemy z klasyfikacją zadań opisywanych w dokumentacji mylenie efektów podejmowanych działań z celami lub zadaniami opracowania umieszczone w teczkach nie mają cech opisu i analizy potoczny język w opisach kopiowanie cudzych prac brak ewaluacji działań brak opisu technologii komunikacyjnej. Błędy i niedociągnięcia w teczkach awansowych: 34

35 najczęstsze uchybienia zastrzeżenia budzi jakość dokumentów szkolnych: – zapisy w statutach, – zapisy w protokołach rady pedagogicznych, – treść i forma uchwał, – niejasne zapisy w regulaminach wewnętrznych, – przypadki wydawania nauczycielom kart oceny pracy na nieaktualnych drukach, rady pedagogiczne bardzo rzadko dokonują analizy kontekstowej wyników sprawdzianu i egzaminów, tzn. Nie badają jaki wpływ na uzyskane przez uczniów rezultaty miały czynniki indywidualne, środowiskowe, pedagogiczne, Spostrzeżenia z prowadzonego nadzoru 34

36 najczęstsze uchybienia nie przestrzega się kompetencji Rady Pedagogicznej – np. w sprawie zasięgania opinii RP o programach kształcenia ogólnego wybranych przez nauczycieli przed ich dopuszczeniem do użytku w szkole/placówce nie przestrzega się procedury dotyczącej dopuszczania do użytku w szkole programów nauczania w kartach rekrutacyjnych do przedszkoli brak jest: – terminu ich wpływu, co uniemożliwia stwierdzenia czy ww. karta została złożona w terminie rekrutacji, – informacji o deklarowanym przez rodziców czasie pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym. Spostrzeżenia z prowadzonego nadzoru 35

37 najczęstsze uchybienia przypadki niewłaściwego powołania składu zespołów orzekających w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, wnioski składane przez rodziców/prawnych opiekunów nie zawierały w licznych przypadkach danych niezbędnych do jego zastosowania w procedurze wydania opinii w określonej sprawie, niski poziom kultury organizacji pracy w szkołach i placówkach, nieprzestrzeganie etyki zawodu nauczyciela (wiele skarg związanych jest z konfliktami międzyludzkimi). Spostrzeżenia z prowadzonego nadzoru 36

38 źle uregulowane kwestie składek na ubezpieczenie, radę rodziców, usługi ksero, problem palenia tytoniu w szatniach i w pobliżu szkoły, brak nadzoru nad dziećmi i młodzieżą podczas przerw (przebieganie w dowolnych miejscach przez jezdnię, odwiedzanie okolicznych bram i podwórek, śmiecenie i brudzenie oraz dewastacja mienia, niekulturalne zachowania), zmuszanie rodziców do dokonywania zakupu podręczników i materiałów pomocniczych (atlasy, ćwiczeniówki), z których następnie uczniowie wcale nie korzystają. Podobno zdarza się, że dochodzi do zmiany decyzji o wyborze podręcznika w ciągu roku szkolnego. Uwagi dotyczące organizacji pracy szkół wynikające z telefonicznych i osobistych interwencji rodziców : 37

39 nieracjonalne rozkłady tygodniowych zajęć dla ucznia (okienka, blokowanie zajęć po 2 – 3 godziny tego samego przedmiotu w jednym dniu), przekraczanie określonego rozporządzeniem obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych dla ucznia( np. w gimnazjum uczniowie zamiast 33 godzin tygodniowo mają po godzin, w klasach dwujęzycznych zamiast 35 godzin – 38 i więcej), brak informacji o realizowanych w danej klasie planach nauczania na cały cykl kształcenia. Zmiany ramowych planów nauczania w ciągu cyklu kształcenia, Uwagi dotyczące organizacji pracy szkół wynikające z telefonicznych i osobistych interwencji rodziców : 38

40 brak możliwości kontaktu rodziców z dyrektorem szkoły – unikanie takich kontaktów, brak pełnej informacji o kalendarzu roku szkolnego i dniach dodatkowo wolnych od zajęć. Uwagi dotyczące organizacji pracy szkół wynikające z telefonicznych i osobistych interwencji rodziców : 39

41 Do najczęściej kwestionowanych spraw należą : łamanie zasad oceniania wewnątrzszkolnego, nadmiernie rozbudowane prace domowe, nieetyczne postawy nauczycieli ( w tym lekceważenie podstawowych obowiązków związanych z organizacją nauczania, wychowania i opieki), uchybienia proceduralne w wyłanianiu organów szkoły. Uwagi dotyczące organizacji pracy szkół wynikające z telefonicznych i osobistych interwencji rodziców : 40

42 42 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Nadzór Pedagogiczny Mazowieckiego Kuratora Oświaty Mazowieckiego Kuratora Oświaty 1."

Podobne prezentacje


Reklamy Google