Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Eksploatacja zasobów informatycznych przedsiębiorstwa.

Коpie: 1
Eksploatacja zasobów informatycznych przedsiębiorstwa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Eksploatacja zasobów informatycznych przedsiębiorstwa."— Zapis prezentacji:

1 Eksploatacja zasobów informatycznych przedsiębiorstwa

2 Cz.3 Analiza efektywności informatyzacji Zarządzanie finansowe IT

3 Dlaczego inwestuje się w IT? Wymuszenie rozwoju technologii i zastosowań IT przez konkurencję, Wymuszenie rozwoju przez kooperantów, Nacisk ze strony klientów: Bezpośredni, Bezpośredni, Pośredni. Pośredni. … Niekończąca się inwestycja …

4 Szerokie spojrzenie na inwestowanie w IT Bezwzględnie konieczne, Poprawiające (jakość, ilość), Innowacyjne (wzrost przewagi konkurencyjnej), Związane z infrastrukturą, Badawcze (umożliwiające rozwój metod projektowania i produkowania).

5 Dlaczego inwestycje w IT są specyficzne? Najczęściej inwestowane są duże środki pieniężne (bezwzględnie i względnie), Bardzo często trudno je powiązać z generowaniem przychodów i zysku, Trudno o dokładną specyfikację wymagań, Istotna część nakładów podlega kapitalizacji, Wymagana jest wysoka jakość eksploatacji, a co się z tym wiąże wymagana jest dokładna specyfikacja usług informatycznych.

6 Efektywność IT Efektywność IT – relacje między całkowitymi nakładami a efektami, gdzie efekty są wyrażane użytecznością (rozumianą jako stopień spełnienia potrzeb informacyjnych użytkowników i decydentów) [Kisielnicki 1993], Efektywność IT – poszukiwanie sposobności redukcji kosztów wykonania zadań (procesów) przez wykorzystanie techniki informacyjnej. [Fitzgerald 1998].

7 Outsourcing informatyczny (1) Outsourcing jest obecnie bardzo popularną metodą współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami, To wykorzystanie zewnętrznych wykonawców i ich zasobów do realizacji zadań przedsiębiorstwa, zamiast obciążania własnych zasobów, Istotą stosowania outsourcingu jest dążenie usługobiorcy do obniżenia kosztów własnych działalności, ale niekiedy jest narzucony przez uwarunkowania organizacyjne czy technologiczne.

8 Outsourcing informatyczny (2) Wykorzystanie zasobów zewnętrznych: Ludzi, Ludzi, Sprzętu, Sprzętu, Wiedzy i umiejętności, Wiedzy i umiejętności, Częściowy (np. serwisowanie, szkolenia, wykorzystanie obcego sprzętu, itd.), Całkowity – oddanie całości systemu IT firmie zewnętrznej.

9 Outsourcing informatyczny (3) Jednym z wariantów jest przeniesienie części zasobów sprzętowych przedsiębiorstwa do lokalizacji usługodawcy, Obecnie usługi kolokacji zasobów stają się coraz bardziej powszechne, Powstają duże centra komputerowe oferujące wszystkie usługi związane z wykorzystaniem zasobów serwerów usługobiorcy, Centra takie nazywane są Data Center i są dostępne praktycznie w każdej lokalizacji na świecie.

10 Metody oceny efektywności (1) Ocena związana jest ze spojrzeniem oceniającego na system informacyjny

11 Metody oceny efektywności (2) Metody ocen jednoznacznych: Model linii kodu (np. COCOMO Constructive Cost Model ), Model linii kodu (np. COCOMO Constructive Cost Model ), Metoda Punktów Funkcyjnych, Metoda Punktów Funkcyjnych, Metody finansowe, Metody finansowe, Metody wielokryterialne: Tradycyjne metody (stosowane do oceny kosztów i korzyści trudno mierzalnych) finansowe modyfikowane i rozszerzane, Tradycyjne metody (stosowane do oceny kosztów i korzyści trudno mierzalnych) finansowe modyfikowane i rozszerzane, Model TCO (Total Cost of Ownership), Model TCO (Total Cost of Ownership), Metoda Zrównoważonego Systemu Miar (Strategiczna Karta Wyników). Metoda Zrównoważonego Systemu Miar (Strategiczna Karta Wyników).

12 COCOMO COCOMO umożliwia ocenę kosztów oprogramowania, Na podstawie odpowiednich cech ustala się profil tworzonego projektu, cech Zdefiniowano wyznaczniki: [Boehm] PM: Person-Months – nakład pracy, PM: Person-Months – nakład pracy, KDSI: K delivered source insctructions – liczba tysięcy instrukcji kodu źródłowego, KDSI: K delivered source insctructions – liczba tysięcy instrukcji kodu źródłowego, TDEV: Time of Developement – czas wykonania oprogramowania. TDEV: Time of Developement – czas wykonania oprogramowania.

13 COCOMO - CECHY Cechy: Zrozumienie celów produktu, Zrozumienie celów produktu, Doświadczenie w pracy z podobnymi systemami, Doświadczenie w pracy z podobnymi systemami, Dostosowanie do ustalonych wymagań, Dostosowanie do ustalonych wymagań, Dostosowanie do zewnętrznego interfejsu, Dostosowanie do zewnętrznego interfejsu, Rozwój równoległy z nowym sprzętem i procedurami operacyjnymi, Rozwój równoległy z nowym sprzętem i procedurami operacyjnymi, Innowacja struktur danych i algorytmów, Innowacja struktur danych i algorytmów, Premia za wcześniejsze zakończenie, Premia za wcześniejsze zakończenie, Wielkość produktu. Wielkość produktu.

14 COCOMO COCOMO umożliwia ocenę kosztów oprogramowania, Na podstawie odpowiednich cech ustala się profil tworzonego projektu - klasę, klasę Zdefiniowano wyznaczniki: [Boehm] PM: Person-Months – nakład pracy, PM: Person-Months – nakład pracy, KDSI: K delivered source insctructions – liczba tysięcy instrukcji kodu źródłowego, KDSI: K delivered source insctructions – liczba tysięcy instrukcji kodu źródłowego, TDEV: Time of Developement – czas wykonania oprogramowania. TDEV: Time of Developement – czas wykonania oprogramowania.

15 COCOMO - KLASY Trzy klasy projektów: Organiczne ( Organic ) Małe zespoły, znane środowisko, niskie koszty, Małe zespoły, znane środowisko, niskie koszty, Częściowo oddzielone ( Semidetached ) Zespół mieszany (doświadczeni i niedoświadczeni), ograniczone doświadczenie z podobnymi projektami, Zespół mieszany (doświadczeni i niedoświadczeni), ograniczone doświadczenie z podobnymi projektami, Wbudowane ( Embedded ) Wymagana duża wiedza i doświadczenie, dotyczą rozbudowanych, skomplikowanych systemów, które mają funkcjonować w złożonym środowisku. Wymagana duża wiedza i doświadczenie, dotyczą rozbudowanych, skomplikowanych systemów, które mają funkcjonować w złożonym środowisku.

16 COCOMO - Projekty CECHAOrganiczne Częściowo oddzielone Wbudowane Zrozumienie celów produktu KompletneZnaczneOgólne Doświadczenie w pracy z podobnymi systemami ObszerneZnaczneUmiarkowane Dostosowanie do ustalonych wymagań PodstawoweZnacznePełne Dostosowanie do zewnętrznego interfejsu PodstawoweZnacznePełne Rozwój równoległy … NiektóreUmiarkowanyObszerne Innowacja struktur danych i algorytmów, MinimalnaNiektóreZnaczna Premia za wcześniejsze zakończenie NiskaŚredniaWysoka Wielkość produktu <50 KDSI <300 KDSI Dowolna

17 Metoda Punktów Funkcyjnych Umożliwia ocenę produktywności prac projektowych i rozbudowy oprogramowania. Elementy: Wejścia zewnętrzne – dane (użytkownik), Wejścia zewnętrzne – dane (użytkownik), Wyjścia zewnętrzne – informacje (system), Wyjścia zewnętrzne – informacje (system), Logiczne zbiory wewnętrzne, Logiczne zbiory wewnętrzne, Zewnętrzne zbiory komunikacyjne, Zewnętrzne zbiory komunikacyjne, Polecenia zewnętrzne, Polecenia zewnętrzne, Elementom nadaje się wagi.

18 Metoda Punktów Funkcyjnych Wagami są wielkości stałe ustalone przez twórcę metody (A.J. Albrecht z IBM), Suma ważonych typów dla danego systemu daje całkowity wynik metody, Wynik poddawany jest korekcie i otrzymuje się wynik ostateczny, Powstała w wyniku przekształceń ostateczna liczba punktów funkcyjnych jest podstawą określenia produktywności prac tworzenia oprogramowania.

19 Metody oceny finansowej (1) Metody finansowe pozwalają na wybór inwestycji z uwzględnieniem maksymalizacji korzyści inwestora, Systemy informacyjne są odmiennym zjawiskiem niż inwestycje kapitałowe, Niemierzalność lub trudnomierzalność inwestycji w IT, Sprzeczność: metody finansowe koncentrują się na zysku, a najczęstszym celem inwestycji w IT nie jest zysk???

20 Metody oceny finansowej (2) Dwie grupy metod: Statyczne, Statyczne, Dynamiczne – uwzględniające dyskonto, Dynamiczne – uwzględniające dyskonto, Powszechnie znane: Prosta stopa zwrotu, Prosta stopa zwrotu, Wskaźnik rentowności inwestycji (ROI), Wskaźnik rentowności inwestycji (ROI), Księgowa stopa zwrotu (ARR), Księgowa stopa zwrotu (ARR), Okres zwrotu, Okres zwrotu, Okres zdyskontowanego zwrotu, Okres zdyskontowanego zwrotu, Zaktualizowana wartość netto (NPV), Zaktualizowana wartość netto (NPV), Wewnętrzna stopa zwrotu (IRR). Wewnętrzna stopa zwrotu (IRR).

21 Metody oceny finansowej (3) Do oceny efektywności informatyzacji zaleca się stosowanie metody Analizy Rachunku Sald (ARS) [Kisielnicki 1993], [Kisielnicki 1993], Metoda oparta na ocenie zwrotu nakładów ponoszonych na wdrażanie postępu naukowo-technicznego oraz analizie kosztów projektowania, wdrażania i utrzymania systemu informacyjnego, Dla każdego okresu rozliczeniowego wyznacza się saldo (S) zgodnie z założeniem: S i = E i - K i K i – całkowity koszt poniesiony w okresie i, E i – efekt otrzymany dzięki informatyzacji w okresie i, i bada się, w którym okresie S i > 0. i bada się, w którym okresie S i > 0.

22 Metoda Ekonomiki Informacji (1) Metoda uwzględnia zarówno korzyści finansowe jak i inne korzyści – trudno mierzalne, Funkcjonuje zgodnie ze schematem: Jest to rozszerzona formuła ROI W efekcie do ROI należy dodać jeszcze:

23 Metoda Ekonomiki Informacji (2) Wartość łączenia – metoda oceny efektów pośrednich dla innych działów i korzyści synergicznych. Wartość intensyfikacji – metoda oceny korzyści przyspieszenia operacji przetwarzania informacji. Wartość restrukturyzacji – metoda pomiaru wzrostu produktywności pracy w rezultacie zmian struktur organizacyjnych, ról i procesów biznesowych. Ocena innowacji – metoda oceny korzyści z zastosowania nowych unikalnych technik informatycznych.

24 Metody wielokryterialne (1) Najczęściej spotykana metoda wielokryterialna to implementacja modelu TCO. Kategorie kosztów w TCO: Bezpośrednie: Sprzęt i oprogramowanie, Sprzęt i oprogramowanie, Zarządzanie, Zarządzanie, Pomoc techniczna, Pomoc techniczna, Projektowanie, Projektowanie, Opłaty telekomunikacyjne, Opłaty telekomunikacyjne,Pośrednie: Koszty użytkownika, Koszty użytkownika, Czas przestoju systemu. Czas przestoju systemu.

25 Metody wielokryterialne (2) Ocenę generuje się dla następujących faz przedsięwzięcia: Faza przygotowania przedsięwzięcia informatyzacji, Faza wdrożenia systemu informacyjnego, Faza eksploatacji i rozwoju systemu informacyjnego.

26 Metoda Zrównoważonego Systemu Miar (1) Procedura przełożenia celów strategicznych organizacji na zbiór wskaźników: finansowych, finansowych, klienta, klienta, wewnętrznych procesów biznesu, wewnętrznych procesów biznesu, rozwoju wiedzy. rozwoju wiedzy.

27 Metoda Zrównoważonego Systemu Miar (2) Poprawne zastosowanie metody wymaga spełnienia założeń: Zaangażowanie pracowników wszystkich szczebli, Zaangażowanie pracowników wszystkich szczebli, Opracowanie hierarchii celów ekonomicznych, Opracowanie hierarchii celów ekonomicznych, Szkolenia i system motywowania pracowników, Szkolenia i system motywowania pracowników, Systematyczna ocena wykonania pracy, Systematyczna ocena wykonania pracy, Koordynacja pomiarów działania systemu i ustalenie odpowiedzialności za błędy i awarie, Koordynacja pomiarów działania systemu i ustalenie odpowiedzialności za błędy i awarie, Demonstracja potrzeb usprawnień systemu, wdrażanie idei organizacji uczącej się. Demonstracja potrzeb usprawnień systemu, wdrażanie idei organizacji uczącej się.


Pobierz ppt "Eksploatacja zasobów informatycznych przedsiębiorstwa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google