Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wymagania higieniczno-sanitarne w stosunku do placówek wypoczynku

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wymagania higieniczno-sanitarne w stosunku do placówek wypoczynku"— Zapis prezentacji:

1 Wymagania higieniczno-sanitarne w stosunku do placówek wypoczynku
dzieci i młodzieży. Pitrus Ewa WSSE Rzeszów

2 Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 grudnia 2009 roku, zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą spełnić organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania, nie przeprowadza się obecnie kontroli kwalifikacyjnych obiektów na wypoczynek dzieci i młodzieży.

3 § 8 ust 1 „Obiekt albo teren, w którym ma być zorganizowany wypoczynek, musi spełniać wymogi dotyczące bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej, warunków higieniczno-sanitarnych oraz ochrony środowiska określonych przepisami o ochronie przeciwpożarowej, Państwowej Inspekcji Sanitarnej i ochronie środowiska, a w przypadku organizacji wypoczynku z udziałem dzieci i młodzieży niepełnosprawnej – obiekt musi być ponadto dostosowany do potrzeb wynikających z rodzaju i stopnia niepełnosprawności uczestników wypoczynku”. § 9 ust 1 „Organizator wypoczynku jest zobowiązany zapewnić uczestnikom wypoczynku bezpieczne i higieniczne warunki w czasie wypoczynku”.

4 Zgodnie z przytoczoną treścią rozporządzenia MEN w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania za zapewnienie odpowiednich (bezpiecznych i higienicznych) warunków wypoczynku odpowiada organizator. Odpowiedzialność ta wiąże się z tym, iż w przypadku stwierdzenia w drodze kontroli warunków zagrażających zdrowiu lub bezpieczeństwu uczestników organ sprawujący nadzór może wydać decyzję o zakończeniu wypoczynku (turnus powinien wówczas np. opuścić obiekt będący w złym stanie sanitarnym/technicznym).

5 Wymagania wobec placówek wypoczynku organizowanych w obiektach stałych.

6 Pokoje mieszkalne Powierzchnia pokoi zapewnia łatwy dostęp do wyposażenia (przyjmujemy powierzchnię dla jednej osoby 2,5 m2); Pościel, koce i materace – czyste, nieuszkodzone; Zachowanie odstępu pomiędzy łóżkami – nie mniej niż 30 cm; Właściwe wyposażenie pokoi; Stan techniczny.

7 Pomieszczenia sanitarne
Zlokalizowane w obiekcie; Dostęp do bieżącej ciepłej i zimnej wody; Standardy dostępności (1 miskę ustępową dla 10 kobiet, 1 miskę ustępową i 1 pisuar dla 20 mężczyzn, 1 urządzenie natryskowe dla 15 osób,1 umywalkę dla 5 osób); Środki do utrzymania higieny osobistej; Właściwy stan techniczny (ściany i podłogi zmywalne); Mycie i dezynfekcja.

8 Opieka medyczna Opieka medyczna na miejscu (zalecana);
Pokoje chorych (izolatki); Właściwie wyposażone apteczki i instrukcje udzielania pierwszej pomocy; Zgłoszenie obecności większej grupy w najbliższym szpitalu (zalecane).

9 Teren rekreacyjny i sportowy
Odpowiednio przygotowany, bezpieczny; Właściwy stan techniczny urządzeń; Nawierzchnie boisk i placów równe; Bramki i inne konstrukcje przymocowane na trwałe do podłoża; Tablice informujące o zasadach bezpiecznego użytkowania.

10 Ogólne wymagania do obiektu
We wszystkich pomieszczeniach zapewniona wentylacja; Co najmniej 50% powierzchni okien ma konstrukcję umożliwiającą otwieranie; Punkty świetlne czynne; Punkty świetlne zabezpieczone w osłony; Właściwe przechowywanie środków służących do sprzątania; Przechowywanie czystej pościeli;

11 Teren ogrodzony; Nawierzchnie dróg i przejść, równe i utwardzone; Piaskownice zabezpieczone przed zanieczyszczeniem; Piasek wymieniony przed sezonem; Przestrzegany zakaz palenia tytoniu; Właściwe gromadzenie odpadów; Otoczenie i pomieszczenia utrzymane w porządku i czystości.

12 Obozy pod namiotami

13 Lokalizacja z dala od obiektów uciążliwych oraz wód zalewowych;
Wielkość terenu powinna umożliwiać swobodne rozbicie obozu; Każdy obóz powinien mieć wyodrębnione strefy: mieszkalną, żywieniową, sanitarną, sportową/rekreacyjną; W skład części mieszkaniowej wchodzą: namioty mieszkalne uczestników oraz kadry obozu, świetlica i namioty zespołu medycznego.

14 Namioty mieszkalne: Wyposażenie: wieszaki na ubrania i ręczniki, półki na plecaki, przybory toaletowe, obuwie; Kanadyjki lub łóżka polowe ustawione z zachowaniem zasady swobodnego dostępu; Szerokość przejść powinna wynosić co najmniej 50 cm; Zabrania się układania bezpośrednio na ziemi odzieży jak również posłań;

15 Zaplecze sanitarne: Umywalnie oddzielane dla dziewcząt i chłopców (możliwość wydzielenia czasowego); Lokalizacja umywalni co najmniej 15 m od bloku żywieniowego i co najmniej 20 m od miejsca poboru wody; Należy zapewnić dostęp do ciepłej wody; Wyposażenie umywalni: odpowiednia liczba miednic lub kranów, pojemniki z przykryciem na zużyte opatrunki i środki higieniczne, środki czyszczące, wieszaki na ubrania, podest lub podłoga.

16 Toalety: Lokalizacja w odległości co najmniej 70 m od obozu; Zaleca się stosowanie ubikacji przenośnych; Dopuszczane jest stosowanie latryn naturalnych, pod warunkiem, że nieczystości odprowadzane do dołów chłonnych będą odkażane odpowiednimi środkami ulegającymi biodegradacji i zasypywane ziemią, oraz że będą przestrzegane wymogi ochrony środowiska; Przewiduje się jedno oczko ustępowe na 15 osób; Dojście do sanitariatów powinno być dobrze oznakowane, widoczne także w nocy; Sanitariaty powinny być regularnie dezynfekowane.

17 Postępowanie z odpadami:
Sposób usuwania odpadów stałych oraz ścieków, w szczególności segregacji, przechowywania na terenie obozu, usuwania oraz unieszkodliwiania odpadów komunalnych powinien być uzgodniony z właściwym terenowo Wydziałem Środowiska Urzędu Gminy; Miejsce składowania odpadów stałych należy umieścić w odległości przynajmniej 20 m od części mieszkalnej, kuchni, punktu pobierania wody i kąpieliska; Odpady powinny być zabezpieczone przed dostępem zwierząt.

18 Odpady stałe i ścieki powinny być gromadzone w szczelnych zbiornikach i okresowo wywożone do oczyszczalni lub na wylewisko komunalne, przez wyspecjalizowane firmy; Po uzyskaniu zgody właściwego Inspektora Ochrony Środowiska dopuszcza się wylewanie ścieków do dołów chłonnych pod warunkiem używania do mycia środków powierzchniowoczynnych, ulegających biodegradacji, z umieszczona na etykiecie odpowiednia informacją; Zaleca się prowadzenie w obozie wstępnej segregacji odpadów.

19 ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA

20 Ogólne wymagania, jakie muszą być spełnione przy produkcji i wprowadzaniu do obrotu środków spożywczych określone są w przepisach ustawy z 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914 ze zm.) Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. L 139 z r. str ze zm. - Polskie wydanie specjalne, rozdział 13, tom 34, s. 319 ze zm.).

21 Zgodnie z art. 5 ww. rozporządzenia (WE) nr 852/2004 przedsiębiorcy są zobowiązani do opracowania i wdrożenia w zakładzie procedury na podstawie zasad systemu HACCP. Jest to metoda zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności. Polega ona na efektywnej kontroli punktów krytycznych danego procesu, ustalonych na podstawie analizy zagrożeń. System HACCP jest nierozerwalnie związany z realizacją zasad Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP – Good Hygienic Practice) i Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP - Good Manufacturing Practice).

22 Dobra Praktyka Produkcyjna i Dobra Praktyka Higieniczna.
Dobra Praktyka Produkcyjna czyli GMP – to system oparty na procedurach produkcyjnych, kontrolnych oraz zapewnienia jakości gwarantujących, że wytworzone produkty spełniają określone wymagania jakościowe.

23 GMP wymaga, aby z góry zdefiniować każdy element produkcji żywności, a wyspecyfikowane środki były dostarczone w odpowiedniej ilości, w odpowiednim miejscu i odpowiednim czasie oraz by były użyte zgodnie z ich przeznaczeniem. W praktyce oznacza to opracowanie pisemnych procedur i instrukcji dla procesu produkcji oraz wymagań dla bazy procesu produkcji, takich jak: pozyskiwanie surowców, budynków i otoczenia produkcyjnego, maszyn i urządzeń, mycie i dezynfekcja, magazynowanie, transport i dystrybucja; personelu, szkoleń, ochronie przed szkodnikami.

24 Można uznać, że GHP (Dobra Praktyka Higieniczna) jest częścią GMP wyodrębnioną ze względów praktycznych, gdyż najczęściej dokonuje się zapisów higienicznych. Do GHP zalicza się procedury i instrukcje dotyczące wykonywania zabiegów higienicznych w zakładzie, które w szczególności określać będą: częstotliwość, czas mycia i dezynfekcji pomieszczeń produkcyjnych, urządzeń produkcyjnych, personelu, częstotliwość oraz zakres szkoleń pracowników z zakresu GHP a także ochronę przed szkodnikami.

25

26

27 Najczęściej spotykane nieprawidłowości podczas produkcji posiłków:
Przyjmowanie surowców o niewłaściwej jakości zdrowotnej (zakupy od przypadkowych dostawców i brak oceny wstępnej surowców); Nieprawidłowe prowadzenie procesów obróbki wstępnej (niedokładne mycie i czyszczenie surowców); Zanieczyszczenie ze strony niedomytych maszyn, urządzeń i sprzętu ( reinfekcja); Niewłaściwa obróbka cieplna ( niedotrzymywanie ustalonych parametrów – zbyt niska temperatura lub zbyt krótki czas jej trwania);

28 Zbyt powolne schładzanie żywności (przez co półprodukty i gotowe potrawy długo przebywają w przedziale temperatur sprzyjających namnażaniu niekorzystnych drobnoustrojów); Długie przechowywanie żywności łatwo psującej się w niewłaściwych warunkach ( poza urządzeniami chłodniczymi); Brak segregacji surowców od wyrobów gotowych podczas przechowywania; Brak higieny ze strony pracowników ( brudne ręce, brak lub brudna odzież ochronna, niewłaściwe zachowania higieniczne).

29 Dokumentacja Dokumentacja powinna być: przejrzysta spójna logiczna
prosto sformułowana dostępna dla osób z niej korzystających kompletna

30 Rodzaje dokumentów Procedury – opisujące działania niezbędne do wykonania określonego zadania. Instrukcje stanowiskowe – opisujące szczegółowe wykonanie określonych czynności. Zapisy - dowody wykonania działań i czynności.

31 Zasady prawidłowego żywienia
Dzieci powinny otrzymywać cztery – pięć posiłków w ciągu dnia, a przerwy między posiłkami nie powinny być dłuższe niż cztery godziny.

32 Posiłki powinny być: urozmaicone niezbyt obfite o odpowiedniej wartości odżywczej przyrządzone przy zachowaniu odpowiednich warunków higienicznych podawane regularnie atrakcyjne pod względem organoleptycznym estetycznie podane spożywane w warunkach komfortu psychicznego

33 Uwaga Alergie: Składniki alergenne w danym rodzaju żywności stanowią kryterium wyboru dla pewnych grup konsumentów, szczególnie tych cierpiących na alergie lub nietolerancje pokarmowe. Od 13 grudnia 2014 r. informowanie konsumentów o substancjach alergennych lub powodujących reakcje nietolerancji jest obowiązkowe!!!

34 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Wymagania higieniczno-sanitarne w stosunku do placówek wypoczynku"

Podobne prezentacje


Reklamy Google